Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ giải trí tại công viên châu á

150 35 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HIỀN C C NH N T ẢNH HƢỞNG ĐẾN QU ẾT ĐỊNH CHỌN DỊCH V GIẢI TR TẠI C NG VI N CH U LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HIỀN C C NH N T ẢNH HƢỞNG ĐẾN QU ẾT ĐỊNH CHỌN DỊCH V GIẢI TR TẠI C NG VI N CH U LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS L THẾ GIỚI Đà Nẵng - năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả PHẠM THỊ HIỀN M CL C MỞ ĐẦU 1 T nh cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THU ẾT 11 1 TỔNG THỂ VỀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ .11 1.1.1 Dịch vụ gì? 11 1.1.2 Giải trí gì? 12 1.1.3 Dịch vụ giải trí? 13 1 Đặc điểm hệ thống dịch vụ giải trí .14 TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG 16 1.2.1 Hành vi mua ngƣời tiêu dùng 16 1.2.2 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời sử dụng dịch vụ (nhu cầu, động cơ, hành vi,…) 21 MỘT SỐ MƠ HÌNH HÀNH VI, THÁI ĐỘ 22 1.3.1 Mơ hình hành vi 22 Mơ hình thái độ 27 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 31 1.4.1 Mơ hình định sử dụng dịch vụ đƣờng sắt Nguyễn Tài Dũng (2015) 31 1.4.2 Mơ hình định chọn mua điện thoại Nguyễn Thái Đức cộng (2014) .33 1.4.3 Mơ hình Quyết định mua xe gắn máy tay ga Nguyễn Lƣu Nhƣ Thụy (2012) 33 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHI N CỨU VÀ THỰC HIỆN NGHI N CỨU 35 TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIÊN CHÂU Á 35 2 THIẾT KẾ KHUNG LOGIC 37 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 38 2.3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu sơ 38 2.3.2 Giả thuyết theo mơ hình nghiên cứu sơ 39 2.3.3 Xây dựng thang đo sơ 41 2.3.4 Phỏng vấn sâu 43 2.3.5 Hiệu chỉnh mơ hình thang đo sơ 46 2.3.6 Thiết kế bảng câu hỏi 47 2.3.7 Kiểm thử bảng câu hỏi 48 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 48 2.4.1 Mẫu nghiên cứu 48 Phƣơng pháp xử lý số liệu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG .53 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHI N CỨU 54 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 54 3.1.1 Thu thập liệu 54 3.1.2 Mô tả thông tin mẫu 54 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 56 Thang đo Thu nhập 57 2 Thang đo Vị trí 57 3 Thang đo Chất lƣợng 58 Thang đo Giá 59 Thang đo Uy t n 59 Thang đo Nhóm Tham khảo 60 Thang đo Truyền thông 61 Thang đo thuộc nhân tố Quyết định khách hàng 61 3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 62 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 62 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc .66 3.3.3 Hiệu chỉnh mơ hình 67 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 69 Phân t ch tƣơng quan Pearson 69 3.4.2 Phân tích hồi quy bội 70 3.4.3 Kiểm định giả thuyết 73 3.4.4 Kết thống kê mô tả Quyết định chọn nhân tố 74 3.5 PHÂN TÍCH T-TEST, ANOVA 77 3.5.1 Giới tính 77 Độ tuổi 77 3.5.3 Nghề nghiệp 78 3.5.4 Thu nhập 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG KẾT LUẬN, C C HÀM Ý, HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHI N CỨU TRONG TƢƠNG LAI 81 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 81 4.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu .81 4.1.2 Bình luận kết nghiên cứu 81 4.2 CÁC HÀM Ý ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ CÔNG VIÊN CHÂU Á ĐÀ NẴNG 82 4.3 MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 83 4.3.1 Một số khó khăn gặp phải nghiên cứu đề tài 83 Hƣớng đề xuất cho nghiên cứu 84 KẾT LUẬN 85 PH L C DANH M C TÀI LIỆU THAM KHẢO QU ẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH M C C C CHỮ VIẾT TẮT CL : Chất lƣợng dịch vụ EFA : Phân t ch nhân tố khám phá G : Giá TT : Hoạt động truyền thông hàng loạt UT : Uy tín VT : Vị tr DANH M C C C BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu sơ 38 2.2 Thang đo thành phần Thu nhập 41 2.3 Thang đo thành phần Vị tr 41 2.4 Thang đo thành phần Chất lƣợng dịch vụ 42 2.5 Thang đo thành phần Giá 42 2.6 Thang đo thành phần Uy t n 42 2.7 Thang đo thành phần Tiện ch 43 2.8 Thang đo thành phần Nhóm Tham khảo 43 2.9 Thang đo thành phần Quyết định 43 3.1 Bảng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 55 3.2 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thu nhập 57 3.3 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Thu nhập 57 3.4 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Vị tr 57 3.5 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Vị trí 58 3.6 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Chất lƣợng 58 3.7 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Chất lƣợng 58 3.8 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Giá 59 3.9 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Giá 59 3.10 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Uy t n 59 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.11 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Uy tín 60 3.12 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Nhóm Tham khảo 60 3.13 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Nhóm Tham Khảo 60 3.14 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Truyền thông 61 3.15 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Truyền thông 61 3.16 Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo Quyết định 61 3.17 Kết phân t ch tƣơng quan biến - tổng thang đo Quyết định 62 3.18 Hệ số KMO and Bartlett's Test lần 62 3.19 Kết phân t ch phƣơng sai tr ch rút lần 63 3.20 Ma trận nhân tố xoay lần 64 3.21 Hệ số KMO and Bartlett's Test lần 65 3.22 Kết phân t ch phƣơng sai tr ch rút lần 65 3.23 Ma trận nhân tố xoay lần 66 3.24 Hệ số KMO and Bartlett's Test 67 3.25 Kết phân t ch phƣơng sai tr ch rút 67 3.26 Kết phân t ch tƣơng quan Pearson 69 3.27 Hệ số phù hợp mơ hình hồi quy đa biến 71 3.28 Kiểm định phù hợp mơ hình 71 3.29 Các hệ số hồi quy 72 3.30 Kết thống kê mơ tả nhân tố Nhóm Tham khảo 74 Theo nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances QĐ Levene Statistic df1 ,231 df2 Sig 196 ,875 ANOVA QĐ Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4,046 1,349 Within Groups 122,407 196 ,625 Total 126,453 199 F 1,349 Sig ,094 Theo thu nhập Test of Homogeneity of Variances QĐ Levene Statistic 1.069 df1 df2 ANOVA Sig 196 ,363 QĐ Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3,578 1,193 Within Groups 122,875 196 ,627 Total 126.453 199 F 1,902 Sig ,130 DANH M C TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Tài Dũng, (2015), Các yếu tố định đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt hành khách, trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Ch Minh [2] Lê Thế Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị B ch Thủy, (2006), Nghiên cứu marketing lý thuyết ứng dụng, NXB Thống kê Thành phố Đà Nẵng [3] Lê Văn Huy, (2010), Gi i thiệu sơ lược phân tích liệu v i SPSS [4] Đinh Thị Hồng Thúy, (2008), Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sinh viên TP.HCM [5] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu v i SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội [6] Nguyễn Đình Thọ, (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động- xã hội [7] Nguyễn Lƣu Nhƣ Thụy, (2012), Mô hình Quyết định mua xe gắn máy tay ga [8] Lê Cát Vi, (2013), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Huế Tiếng Anh [9] Ajzen, (1991), Theory of Planned Behavior – TPB [10] Ana-Maria Savaa, Factors Affecting the Choice of Recreation Providers – A Conceptual Model, The Bucharest University of Economic Studies, Romană Square, District 1, 010371, Bucharest, Romania [11] B Pikkemaat and M Schuckert, (2007), ”PRELIMINARY COMMUNICATION”, Success factors of theme parks - An exploratory study, pp 197-20 [12] Fishbein, Ajzen, (1975), Theory of Reasoned Action-TRA [13] Tran Phi Hoang, Ha Trong Quang, Nguyen Nguyen Phuong, Nguyen Thu Ha, (2016) European Journal of Business and Social Sciences”, Factors affecting the decision of the selection of foreign tourists for a tourist destination, pp 86 - 97 ... hình ảnh hƣởng đến định chọn sử dụng dịch vụ giải tr Công viên Châu Á Đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến việc định chọn lựa dịch vụ giải tr Xác định tồn hay khơng mối quan hệ nhân tố định khách hàng... Cơng viên tồn phát triển Vì vậy, tơi chọn đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định chọn dịch vụ giải tr Công Viên Châu Á Đà Nẵng" nhằm xác định nhân tố tác động đến định chọn lựa khách hàng,... giải tr Công viên Châu Á Đánh giá hiệu tác động Công viên Châu Á dịch vụ giải tr nhân tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ giải tr Đề xuất số hàm ý ch nh sách giúp tăng cƣờng thu hút tối đa hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ giải trí tại công viên châu á , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ giải trí tại công viên châu á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn