Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần may trường giang

131 32 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ KIM TRANG NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ KIM TRANG NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 N ƣờ ƣớ ọ GS.TS Trƣơ Đà Nẵng - Năm 2017 Bá T LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn GS.TS Trương Bá Thanh Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Kim Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CH NH S CH K TO N VÀ V I TR Đ I VỚI QUẢN TR DO NH NGHI P 1.1.1 Nội dung sách kế tốn 1.1.2 Đặc trƣng sách kế tốn 1.1.3 Vai tr sách kế toán quản trị doanh nghiệp .11 1.2 CÁC NHÂN T ẢNH HƢỞNG Đ N VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH K TOÁN CỦA DOANH NGHI P 12 1.2.1 Nhu cầu thơng tin kế tốn ngƣời sử dụng 12 1.2.2 Đặc thù doanh nghiệp 14 1.2.3 Mục tiêu quản trị lợi nhuận 14 1.2.4 Trình độ chun mơn kế toán 18 1.2.5 Ảnh hƣởng thuế cơng tác kế tốn .19 1.3 NỘI DUNG VẬN DỤNG CH NH S CH K TO N TRONG C NG TÁC K TOÁN Ở DOANH NGHI P 21 1.3.1 Chính sách kế tốn iên quan đến h ng tồn kho 21 1.3.2 Chính sách kế tốn iên quan đến t i sản cố định (TSCĐ) 26 1.3.3 Chính sách kế tốn iên quan đến doanh thu v chi phí .30 K T LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 34 2.1 GIỚI THI U CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 34 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần may Trƣờng Giang 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty cổ phần may Trƣờng Giang 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần may Trƣờng Giang 38 2.1.4 Tổ chức kế toán công ty cổ phần may Trƣờng Giang 41 2.2 THỰC T VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 44 2.2.1 Thực tế sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho công ty cổ phần may Trƣờng Giang 44 2.2.2 Thực tế sách kế tốn iên quan đến tài sản cố định công ty cổ phần may Trƣờng Giang 51 2.2.3 Thực tế sách kế tốn iên quan đến chi phí công ty cổ phần may Trƣờng Giang 58 2.2.4 Thực tế sách kế tốn iên quan đến ghi nhận doanh thu xác định kết .62 2.3 Đ NH GI VI C VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 67 2.3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn sách kế tốn công ty 67 2.3.2 Ƣu điểm .68 2.3.3 Nhƣợc điểm 70 K T LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG HỒN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 73 3.1 CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THI N CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 73 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THI N CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 74 3.2.1 Đối với sách kế tốn iên quan đến hàng tồn kho 74 3.2.2 Đối với sách kế tốn iên quan đến tài sản cố định 76 3.2.3 Đối với sách kế tốn iên quan đến chi phí trả trƣớc, chi phí phải trả 78 3.2.4 Đối với sách kế tốn iên quan đến ghi nhận doanh thu 79 3.2.5 Các sách kế tốn khác liên quan 80 3.3 HỒN THI N CƠNG B TH NG TIN LIÊN QU N Đ N CHÍNH SÁCH K TỐN 81 K T LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (BẢN CHÍNH) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ýĩ BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CCDC Cơng cụ dụng cụ CP Cổ phần CSKT Chính sách kế tốn HTK Hàng tồn kho SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH MTV TSCĐ Trách nhiệm hữu hạn thành viên Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các khoản chi phí khơng hợp pháp, hợp lý thuế kế toán 16 2.1 Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn công ty CP may Trƣờng Giang 48 2.2 Số liệu trích khấu hao tài sản cố định hữu hình công ty cổ phần may Trƣờng Giang 52 2.3 Bảng tính khấu hao tscđ tháng 4/2015 cơng ty CP may Trƣờng Giang 54 2.4 Số liệu sữa chữa TSCĐ công ty CP may Trƣờng Giang 57 2.5 Bảng phân bổ chi phí dài hạn tháng 4/2015 công ty CP may Trƣờng Giang 60 2.6 Sổ chi tiết tài khoản doanh thu công ty CP may Trƣờng Giang 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tê sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất Cơng ty CP may Trƣờng Giang 37 2.2 Sơ đồ mơ hình tổ chức quản lý Công ty CP may Trƣờng Giang 38 2.3 Sơ đồ mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP may Trƣờng Giang 41 2.4 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty CP may Trƣờng Giang 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp nƣớc ta nói chung doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tƣ bị hạn hẹp… Bên cạnh nhiều hội kinh doanh nhƣng tiềm ẩn đầy rủi ro đặc thù ngành, định không hợp lý từ ban ãnh đạo doanh nghiệp… Chúng ta biết đối tƣợng sử dụng thông tin báo cáo tài đa dạng phong phú, bao gồm đối tƣợng bên nhƣ nh quản lý doanh nghiệp v đối tƣợng bên ngo i nhƣ nh đầu tƣ, ngân h ng… Bởi vì, BCTC sản phẩm cuối cùng, phản ánh trung thực tình hình hoạt động tài doanh nghiệp Báo cáo t i đƣợc lập dựa sở sách chuẩn mực, thông tƣ hƣớng dẫn Tuy nhiên, thực tế tồn quan điểm cho việc cho phép ngƣời lập BCTC sử dụng xét đoán chủ quan lập báo cáo làm giảm độ tin cậy thơng tin tài khả ngƣời lập BCTC tìm cách che giấu thơng tin quan trọng thơng tin ảnh hƣởng khơng tốt đến quyền lợi họ Với phƣơng pháp kế tốn đƣợc lựa chọn thơng tin trình bày BCTC khác Mục tiêu BCTC cung cấp thơng tin tài hữu ích cho ngƣời sử dụng việc định kinh tế Tuy nhiên, sách, yêu cầu hƣớng dẫn lập trình bày báo cáo tài khơng rõ r ng v đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, khó áp dụng ảnh hƣởng làm thông tin không đáng tin cậy, khó hiểu khơng thể so sánh đƣợc Các nghiên cứu trƣớc cho thấy, vận dụng sách kế tốn khác cơng ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nhƣ nhận thức ngƣời chủ sở hữu, né tránh thuế, thu hút vốn đầu tƣ mới, kỳ vọng tăng ợi nhuận cổ ... luận vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần may Trƣờng Giang Chƣơng 3: Hồn thiện việc vận dụng sách kế tốn cơng ty cổ phần may Trƣờng Giang. .. VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 73 3.1 CĂN CỨ ĐỂ HỒN THI N CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 73 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THI N CHÍNH... kế tốn cơng ty cổ phần may Trƣờng Giang 41 2.2 THỰC T VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH K TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN M Y TRƢỜNG GIANG 44 2.2.1 Thực tế sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho cơng ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần may trường giang , Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại công ty cổ phần may trường giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn