Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lăk

148 14 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGHĨA ĐỨC HỊA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAK LAK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGHĨA ĐỨC HỊA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAK LAK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Anh Đà Nẵng – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nghĩa Đức Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1 Mục tiêu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu iên cứu P Bố cục luậ T ua t i cứu c c i cứu c i ua CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHTM 10 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DNNVV 10 1.1.1 Khái niệm DNNVV 10 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh DNNVV 12 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 14 1.2 CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc tín dụng ngân hàng 15 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 16 1.2.3 Sự cần thiết ngân hàng việc mở rộ c o vay DNNVV 18 1.2.4 Vai trò nguồn vốn tín dụ â DNNVV 20 1.3 CÔNG TÁC CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Đặc điểm hoạt động cho vay ngắn hạn 22 â DNNVV 1.3.2 C c 22 t ức cho vay ngắn hạn NH DNNVV 25 1.3.3 Nội dung công tác cho vay ngắn hạn DNNVV â 28 1.3.4 Tiêu chí đ i kết cho vay ngắn hạn â với DNNVV đối 29 1.4 C C NHÂN TỐ ẢNH HƯ NG ĐẾN CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHTM 33 1.4.1 Các nhân tố thuộc NHTM 33 1.4.2 Các nhân tố thuộc DNNVV 34 1.4.3 Các nhân tố khác 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VA 38 NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETIBANK ĐAK LAK 39 2.1 GIỚI THIỆU KH I QU T VIETINBANK ĐAK LAK 39 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Vieti ba k Đak Lak 39 2.1.2 C cấu t chức Vieti ba k Đak Lak 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vieti ba k Đak Lak 40 iai đoạn 2012-2016 42 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETINBANK ĐAK LAK 51 2.2.1 Chính sách cho vay ngắn hạ DNNVV 51 2.2.2 Quy trình cho vay ngắn hạ DNNVV 54 2.2.3 Thực trạng cho vay ngắn hạ DNNVV Vietinbank Đak Lak 2012-2016 58 2.3 Đ NH GI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETINBANK ĐAK LAK 77 2.3.1 Những thành tựu đạt 77 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETINBANK ĐAK LAK 85 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ 85 3.1.1 Những thuận lợi k kă tro oạt động cho vay ngắn hạn DNNVV Vieti ba k Đak Lak 85 3.1.2 Đị ướng hoạt động cho vay ngắn hạ DNNVV Vieti ba k Đak Lak 87 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETINBANK ĐAK LAK 90 3.2.1 Khuyến nghị Vieti ba k Đak Lak 90 3.2.2 Khuyến nghị Vietinbank Việt Nam 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : DN DNNVV : DN nhỏ vừa NH : Ngân hàng NHTM : NHTM PGD : Phòng giao dịch TCTD : T chức tín dụng VIETINBANK ĐĂKLĂK : NHTM c phầ Cơ T ưViệt Nam Chi Đăk ăk DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tiêu chí phân loại DNNVV World Bank 1.2 Tiêu chí phân loại 56/2009/NĐ-CP 2.1 Tì 2016 2.2 Tình hình cho vay Vieti ba k Đak Lak 2012 – 2016 46 2.3 Tình hình cho vay ngắn hạ Vieti ba k Đak Lak 2012 – 2016 47 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Vieti ba k Đak Lak 2012 – 2016 50 2.5 Bảng xếp hạng tín dụng 53 2.6 Số ượng khách hàng vay vốn Vieti ba k Đak Lak 59 2.7 Thị phần số ượng DNNVV Vieti ba k Đak Lak 60 2.8 Thị phầ Lak 61 2.9 T dư ợ DNNVV theo thời TCTD tr địa bàn tỉ Đak Lak tất 63 2.10 T dư ợ DNNVV theo thời Đak Lak Vietinbank 63 2.11 Dư ợ ngắn hạ DNNVV t eo oại TCTD tr địa bàn tỉ Đak Lak DN tất 64 2.12 Dư ợ ngắn hạ DNNVV t eo Vieti ba k Đak Lak DN 64 DNNVV theo 10 Nghị định số 11 uy động vốn Vieti ba k Đak Lak 2012 – 42 dư ợ ngắn hạn DNNVV Vieti ba k Đak oại Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Dư ợ ngắn hạn DNNVV theo thành phần kinh tế tất c c TCTD tr địa bàn tỉ Đak Lak 65 2.14 Dư ợ ngắn hạn DNNVV theo thành phần kinh tế Vieti ba k Đak Lak 66 2.15 Dư ợ ngắn hạ DNNVV t eo t ức cho vay tất c c TCTD tr địa bàn tỉ Đak Lak 67 2.16 Dư ợ ngắn hạ DNNVV t eo Vieti ba k Đak Lak 67 2.17 Dư ợ ngắn hạn DNNVV theo hình thức bảo đảm tất c c TCTD tr địa bàn tỉ Đak Lak 68 2.18 Dư ợ ngắn hạn DNNVV theo hình thức bảo đảm Vieti ba k Đak Lak 68 2.19 C cấu nhóm nợ DNNVV Vieti ba k Đak Lak 70 2.20 Nợ ấu c o vay Lak 70 2.21 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DNNVV theo ngành 71 2.22 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DNNVV theo loại hình DN 72 2.23 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạ thức cho vay DNNVV t eo 74 2.24 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạ thức cho vay DNNVV t eo 75 2.25 Trích dự phòng rủi ro DNNVV khoản vay ngắn hạn t ức cho vay ắn hạn DNNVV Vieti ba k Đak 77 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ C cấu t chức Vieti ba k Đak Lak Trang 40 ... NGHĨA ĐỨC HỊA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAK LAK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01... “Hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ v NH M ông thương Việt Nam – hi nhánh Đắk Lắk” Mục tiêu đề tài a) Mục tiêu tổng quát: Tập trung nghiên cứu vấ đề lý luận hoạt động cho vay ngắn. .. kết cho vay ngắn hạn DNNVV NHTM? Câu hỏi Thực trạng công tác cho vay ngắn hạn DNNVV Vietinbank Đak Lak có thành tựu hạn chế giai đoạn 20122016? Câu hỏi Ðể hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lăk , Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn