Giảm nghèo huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

1,006 35 0
  • Loading ...
1/1,006 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ NGC ANH TUÂN GIM NGHÈO HUYN NGC H TNH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – 2017 I, ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ NGC ANH TUÂN GIM NGHÈO HUYN NGC H I, TNH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄉ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài “Gi m nghèo huyn Ngc Hi, tnh Kon Tum” cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu k t qu nêu lu n văn hoàn toàn trung th c chưa t ng ñ ᄂ c cơng b bt kỳ cơng trình nghiên cu khác Tác gi Lê Ngc Anh Tuân MC LC M ðU 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c u Câu h i hay gi thuyt nghiên c u ð i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Kt cu lun văn T ᄃ ng quan nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V GIM NGHÈO 1.1 QUAN NIM V NGHÈO VÀ GIM NGHÈO 1.1.1 Quan nim v nghèo h nghèo 1.1.2 Quan nim v m nghèo gi 10 1.1.3 Phương pháp xác ñnh chun nghèo 11 1.1.4 ðo l ng đói nghèo 16 1.2 N-I DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIM NGHÈO 21 1.2.1 Ni dung gi m nghèo 21 1.2.2 Tiêu chí gi m nghèo 27 1.3 CÁC NHÂN T NH H !NG T"I GIM NGHÈO 30 1.3.1 Nhân t liên quan ñn ñi u kin t# nhiên 30 1.3.2 Nhân t thuc v 1.3.3 Nhóm nhân t u kin kinh t 31 thuc v 1.3.4 Nhân t ñi u kin xã hi 33 [14] J.P.Cling, M.Rozafindrakoto (2008), “Tác ñng ca vic Vit Nam gia nh p WTO vi tình hình phân phi thu nh p”, Di?n ñàn Vit-Pháp, [15] Niên giám th ng kê huyn Ng:c H6i 2014, 2015 [16] Oxfam Actionaid Vit Nam (2008), “Theo dõi nghèo th theo phương pháp tham gia”, [17] Bùi n Th Tám dng hàm Cng tác xác viên (2009), sut “V c n biên BAYES ñánh giá quan h gia ña d ᄂ ng hóa sinh k hiu qu kinh t ca nơng h Trung”, Tp chí khoa h:c ði h:c Hu, s 54, 2009 [18] Dương Ng:c Thanh, Nguy?n Th Kim Nguyt, Võ Văn Ha, H a H6ng Hiu, T; Văn Bình (2004), “Tăng tr ng kinh t xóa đói gim nghèo Vit Nam: C máy b chn l ᄂ i”, CIRAD ði h:c C>n Thơ [19] Nguy?n Th Phương Th o (2011), “Nâng cao thu nh p cho ng i nghèo ña bàn thành ph Tam Kỳ” ð tài khoa h:c cpTr ng, ði h:c Kinh t - ði h:c ðà NEng, [20] Th t /ng Chính ph (2008), Ch" th s 04/2008/CT-TTg v ti p tc ch" ñ ᄂ o th c hin chương trình gim nghèo [21] Th t /ng Chính Ph (2011), Quy t ñnh s 09/2011/Qð-TTG v Ban hành chu!n h nghèo, h c n nghèo áp dng giai ño ᄂ n 2011-2015 [22] UNICEF (2009), “Phân tích khuy n ngh cho kim đim gia kỳ ca Chương trình Mc tiêu quc gia v gim nghèo Chương trình 135 giai ño ᄂ n II”, Hà Ni [23] U@ Ban Dân Tc, Nhóm quan h tác h tr ᄂ chương trình mc tiêu quc gia v xóa đói gim nghèo chương trình 135, Pha (2006), Hà Ni, [24] V.Jamal (2000), Báo cáo t ᄂ i t%a đàm v chu!n nghèo đói Vit Nam, Hà Ni [25] William D Sunderlin Huỳnh Thu Ba (2005), Gim Nghèo R ng Vit Nam, CIFOR, Jakarta, Indonesia ... LÝ LU N V GIM NGHÈO 1.1 QUAN NIM V NGHÈO VÀ GIM NGHÈO 1.1.1 Quan nim v nghèo h nghèo 1.1.2 Quan nim v m nghèo gi 10 1.1.3 Phương pháp xác ñnh chun nghèo ... nghèo 16 1.2 N-I DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIM NGHÈO 21 1.2.1 Ni dung gi m nghèo 21 1.2.2 Tiêu chí gi m nghèo 27 1.3 CÁC NHÂN T NH H !NG T"I GIM NGHÈO... GIM NGHÈO HUYN NGC H I, TNH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄉ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài “Gi m nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nghèo huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum , Giảm nghèo huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn