Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp nghiên cứu thực tiễn tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng

153 52 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ TRẦN KIỀU OANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƢỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ TRẦN KIỀU OANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƢỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn ẫn o ọ PGS TS NGU Đà Nẵng - Năm 2017 ỄN PHÚC NGUYÊN LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Trần Kiều Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỨC MẠNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƢỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 MỐI QUAN HỆ NỘI BỘ (INTERNAL RELATIONSHIPS) 1.1.1 Khái niệm mối quan hệ 1.1.2 Khái niệm mối quan hệ nội 1.1.3 Các thành phần mối quan hệ nội .9 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP 11 1.3 KHÁI NIỆM SỨC MẠNH MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIP STRENGTH) 13 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ SỨC MẠNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP 14 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 21 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp 21 2.1.2 Tổng quan cấu lao động 25 2.1.3 Thực trạng mối quan hệ người lao động Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 27 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 28 2.2.2 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 2.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 30 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU .31 2.3.1 Sự hợp tác 32 2.3.2 Sự cân quyền lực 33 2.3.3 Giao tiếp 33 2.3.4 Sự gắn bó 35 2.3.5 Chia sẻ mục tiêu giá trị 36 2.3.6 Sự tin tưởng 37 2.3.7 Khơng có xung đột gây hại 38 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 39 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 43 2.5.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 43 2.5.2 Thiết kế bảng câu hỏi 43 2.5.3 Phương pháp phân tích liệu 43 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẪU 45 3.1.1 Giới tính 45 3.1.2 Độ tuổi 46 3.1.3 Tình trạng hôn nhân 47 3.1.4 Trình độ học vấn 47 3.1.5 Thời gian làm việc 47 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 47 3.2.1 Thang đo biến độc lập 48 3.2.2 Thang đo biến phụ thuộc 53 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 55 3.3.1 Phân tích EFA biến độc lập 55 3.3.2 Phân tích EFA biến phụ thuộc 58 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA .58 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH SEM .64 3.6 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC MẠNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP 68 3.6.1 Yếu tố hợp tác 68 3.6.2 Yếu tố cân quyền lực .69 3.6.3 Yếu tố giao tiếp 70 3.6.4 Yếu tố gắn bó 71 3.6.5 Yếu tố chia sẻ mục tiêu giá trị 72 3.6.6 Yếu tố tin tưởng 73 CHƢƠNG KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.1 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 75 4.2 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.3 BÌNH LUẬN VỀ KẾT QUẢ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 4.3.1 Chia sẻ mục tiêu giá trị 77 4.3.2 Sự hợp tác 78 4.3.3 Sự giao tiếp 79 4.3.4 Sự gắn bó 79 4.3.5 Sự cân quyền lực 80 4.3.6 Sự tin tưởng 81 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 81 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AMOS Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mơ măng) CFA Confirmatory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khẳng định) CFI Comparitive Fit Index (Chỉ số thích hợp so sánh) CR Critical Ratio (Giá trị tới hạn) DF Degree Of Freedom (Bậc tự do) EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GFI Gooness Of Fix (Mức độ phù hợp) JDI Job Descriptive Index (Chỉ số mô tả công việc) JSS Job Satisfaction Survey (Khảo sát hài lòng cơng việc) KMO Kaiser-Meyer-Olkin (Hệ số KMO) ML Maximum Likelyhood (Phương pháp ước lượng ML) MQH Mối quan hệ NFI Normed Chi Square (Chỉ số phù hợp chuẩn) NLD Người lao động RMSEA Root Mean Square Error Approximation (Chỉ số RMSAE) SE Standar Error (Sai số chuẩn) SEM Structural Equation Modeling (Mơ hình cấu trúc tuyến tính) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm xử lý số liệu thống kê) DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên Trang 1.1 Các yếu tố mối quan hệ theo quan đểm lý thuyết marketing phi marketing 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính 26 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 27 2.3 Thang đo biến hợp tác 31 2.4 Thang đo biến cân quyến lực 32 2.5 Thang đo biến giao tiếp 33 2.6 Thang đo biến gắn bó 34 2.7 Thang đo biến chia sẻ mục tiêu giá trị 35 2.8 Thang đo biến tin tưởng 37 2.9 Thang đo biến khơng có xung đột gây hại 38 2.10 Thang đo mã hóa thang đo 39 3.1 Thông tin mẫu khảo sát 44 3.2 Hệ số tin cậy alpha thang đo hợp tác 47 3.3 Hệ số tin cậy alpha thang đo hợp tác 47 3.4 Hệ số tin cậy alpha thang đo cân quyền lực 48 3.5 Hệ số tin cậy alpha thang đo giao tiếp 49 3.6 Hệ số tin cậy alpha thang đo gắn bó 49 3.7 Hệ số tin cậy alpha thang đo mục tiêu giá trị 50 3.8 Hệ số tin cậy alpha thang đo tin tưởng 50 3.9 Hệ số tin cậy alpha thang đo khơng có xung đột gây hại 51 3.10 Hệ số tin cậy alpha thang đo khơng có xung đột gây hại 51 Số ệu Tên Trang 3.11 Hệ số tin cậy alpha thang đo sức mạnh mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 52 3.12 Các biến quan sát sau kiểm định Cronbach’s alpha 53 3.13 Kết EFA biến độc lập 55 3.14 Kết EFA biến phụ thuộc 57 3.15 Trọng số chuẩn hóa biến quan sát 59 3.16 Hệ số tin cậy tổng hợp phương sai trích 60 3.17 Hệ số tương quan nhân tố 61 3.18 Kết ước lượng mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình nghiên cứu (chưa chuẩn hóa) 63 3.19 Các trọng số (đã chuẩn hóa) mơ hình SEM 64 3.20 Đánh giá hợp tác 67 3.21 Đánh giá cân quyền lực 68 3.22 Đánh giá giao tiếp 69 3.23 Đánh giá gắn bó 70 3.24 Đánh giá chia sẻ mục tiêu giá trị 71 3.25 Đánh giá tin tưởng 72 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ệu Tên ìn vẽ Trang 1.1 Mơ hình nhân tố cấu thành sức mạnh mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 16 1.2 Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 18 1.3 Mơ hình sức mạnh mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 19 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 22 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Trung tâm điển hình 23 2.3 Sơ đồ quy trình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 28 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh mối quan hệ người lao động với doanh nghiệp 29 3.1 Tỷ lệ giới tính mẫu nghiên cứu 45 3.2 Tỷ lệ độ tuổi mẫu nghiên cứu 46 3.3 Kết CFA mơ hình (đã chuẩn hóa) 62 3.4 Kết mơ hình cấu trúc SEM 65 Estimate S.E C.R P Label HT4 GTT1 < - HT < - GTT 0,564 0,061 1,000 9.299 *** GTT3 < - GTT 0,569 0,048 11.857 *** GTT4 < - GTT 0,753 0,065 11.569 *** GTT2 < - GTT 0,705 0,067 10.571 *** QH2 < - QH 1,000 QH3 < - QH 0,908 0,053 17.086 *** QH1 < - QH 0,989 0,059 16.829 *** CS1 < - CS 1,000 CS3 < - CS 0,788 0,044 18.014 *** CS2 < - CS 0,846 0,055 15.342 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate QH QH < < - CB GB 0,254 0,281 QH < - TT 0,202 QH < - HT 0,290 QH < - GTT 0,286 QH < - CS 0,324 CB4 < - CB 0,952 CB3 < - CB 0,876 CB1 < - CB 0,799 CB2 < - CB 0,793 Estimate TT3 GB2 < < - CB GB 0,605 0,996 GB3 < - GB 0,804 GB1 < - GB 0,813 GB4 < - GB 0,813 TT5 < - TT 0,883 TT1 < - TT 0,873 TT4 < - TT 0,853 TT2 < - TT 0,773 HT1 < - HT 0,981 XD1 < - HT 0,647 XD3 < - HT 0,748 HT3 < - HT 0,680 HT4 < - HT 0,575 GTT1 < - GTT 0,923 GTT3 < - GTT 0,718 GTT4 < - GTT 0,706 GTT2 < - GTT 0,660 QH2 < - QH 0,581 QH3 < - QH 0,549 QH1 < - QH 0,581 CS1 < - CS 0,948 CS3 < - CS 0,873 CS2 < - CS 0,796 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC MẠNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƢỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP Sự hợp tác Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation HT1 HT3 209 209 1 5 4,060,853 3,410,862 HT4 209 3,490,821 XD1 209 3,690,963 XD3 209 3,800,898 Valid N 209 (listwise) Sự cân quyền lực Descriptive Statistics N Minimum Maximum CB1 CB2 209 209 CB3 209 CB4 209 TT3 209 Valid (listwise) N 209 Mean Std, Deviation 5 3,710,824 3,500,899 3,820,737 3,960,768 3,750,711 Sự giao tiếp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation GTT1 GTT2 209 209 1 5 3,420,885 3,600,872 GTT3 209 3,830,647 GTT4 209 3,280,871 Valid N 209 (listwise) Sự gắn bó Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation GB1 GB2 209 209 1 5 3,200,869 3,520,894 GB3 209 2,890,876 GB4 209 3,320,864 Valid (listwise) N 209 Chia sẻ mục tiêu giá trị Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation CS1 CS2 209 209 1 5 3,660,891 3,560,897 CS3 209 3,800,763 Valid N 209 (listwise) Sự tin tƣởng Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation TT1 TT2 209 209 5 3,670,729 3,680,719 TT4 209 3,700,706 TT5 209 3,740,734 Valid (listwise) N 209 ... nghiệp ảnh hưởng mối quan hệ đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: đề tài nghiên cứu thực tế ảnh hưởng yếu tố đến sức mạnh mối quan hệ người lao động Cảng hàng khơng quốc tế Đà Nẵng, góp... yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ người lao động nhân viên? Từ khoảng trống trên, tác giả định thực đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ người lao động doanh nghiệp: Nghiên cứu thực. .. trình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ người lao động doanh nghiệp 28 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh mối quan hệ người lao động với doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp nghiên cứu thực tiễn tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng , Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp nghiên cứu thực tiễn tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn