Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

119 62 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THÙY DUNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THÙY DUNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thùy Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CỞ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Thực phẩm hữu 1.1.2 Ý định mua 1.1.3 Ý định mua thực phẩm hữu 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU 1.2.1 Lý thuyết hành vi hợp lý 10 1.2.2 Lý thuyết hành vi kế hoạch 11 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu Nina M Louise M.H (2008) 12 1.2.4 Nghiên cứu Bo Won Suh cộng (2009) 13 1.2.5 Nghiên cứu Trƣơng T Thiên Mathew H.T Yap (2010) 15 1.2.6 Nghiên cứu Kristýna Olivová cộng (2011) .16 1.2.7 Nghiên cứu Al-Swidi ctg (2013) 17 1.2.8 Nghiên cứu Teng Wang (2014) 17 1.2.9 Nghiên cứu Lê Thùy Hƣơng (2014) 18 1.2.10 Nghiên cứu Effendi cộng (2015) 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG .21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 22 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TRONG MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT 27 2.3.1 Thái độ 27 2.3.2 Chuẩn chủ quan 28 2.3.3 Sự quan tâm đến sức khỏe 29 2.3.4 Sự quan tâm đến môi trƣờng 29 2.3.5 Niềm tin 29 2.3.6 Sự sẵn 30 2.3.7 Giá .30 2.3.8 Truyền thông đại chúng 30 2.4 XÂY DỰNG THANG ĐO .31 2.4.1 Thang đo nhân tố thái độ ngƣời tiêu dùng thực phẩm hữu 31 2.4.2 Thang đo nhân tố chuẩn chủ quan 31 2.4.3 Thang đo nhân tố quan tâm sức khỏe ngƣời tiêu dùng với ý định mua thực phẩm hữu 32 2.4.4 Thang đo nhân tố quan tâm môi trƣờng ngƣời tiêu dùng với ý định mua thực phẩm hữu 33 2.4.5 Thang đo nhân tố niềm tin ngƣời tiêu dùng với ý định mua thực phẩm hữu 33 2.4.6 Thang đo nhân tố sẵn tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.7 Thang đo nhân tố giá bán tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.8 Thang đo nhân tố truyền thông đại chúng tác động động đến ý định mua thực phẩm hữu 35 2.4.9 Thang đo ý định mua thực phẩm hữu ngƣời tiêu dùng 36 2.5 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.5.2 Chọn mẫu 37 2.5.3 Kích thƣớc mẫu 37 2.5.4 Phƣơng pháp chọn mẫu 37 2.6 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 37 2.6.1 Phỏng vấn sâu 37 2.6.2 Kết nghiên cứu định tính 37 2.7 THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI 38 2.8 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 41 2.9 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU .42 2.9.1 Thống kê mô tả 42 2.9.2 Đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha 42 2.9.3 Phân tích nhân tố khám phá- Exploratory Factor Analysis (EFA)42 2.9.4 Phân tích mối quan hệ tƣơng quan 43 2.9.5 Phân tích hồi quy 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG .45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 MÔ TẢ MẪU 46 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 47 3.2.1 Thang đo Thái độ 48 3.2.2 Thang đo Chuẩn chủ quan 48 3.2.3 Thang đo Sự quan tâm đến sức khỏe 49 3.2.4 Thang đo Sự quan tâm đến môi trƣờng 50 3.2.5 Thang đo Niềm tin 51 3.2.6 Thang đo Sự sẵn 52 3.2.7 Thang đo Giá 52 3.2.8 Thang đo Truyền thông đại chúng 53 3.2.9 Thang đo Ý định mua thực phẩm hữu 54 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 54 3.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập 55 3.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc .59 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT .61 3.4.1 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu 61 3.4.2 Mô hình điều chỉnh 62 3.4.3 Giả thuyết điều chỉnh 63 3.4.4 Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson .64 3.4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính bội .66 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 72 4.1 KẾT QUẢ 72 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 4.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 75 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TPB : Mơ hình hành vi kế hoạch TPHC : Thực phẩm hữu TRA : Mơ hình hành vi hợp lý DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thang đo thái độ 31 2.2 Thang đo chuẩn chủ quan 31 2.3 Thang đo quan tâm sức khỏe 32 2.4 Thang đo quan tâm môi trƣờng 33 2.5 Thang đo Niềm tin 33 2.6 Thang đo sẵn 34 2.7 Thang đo Giá 35 2.8 Thang đo truyền thông 35 2.9 Thang đo ý định mua thực phẩm hữu 36 2.10 Bảng tổng hợp báo 38 3.1 Thống kê mô tả mẫu 46 3.2 Độ tin cậy thang đo thái độ 48 3.3 Độ tin cậy thang đo chuẩn chủ quan 49 3.4 Độ tin cậy thang đo sức khỏe 50 3.5 Độ tin cậy thang đo Sự quan tâm đến môi trƣờng 51 3.6 Độ tin cậy thang đo Niềm tin 51 3.7 Độ tin cậy thang đo Sự sẵn 52 3.8 Độ tin cậy thang đo Giá 53 3.9 Độ tin cậy thang đo Truyền thông đại chúng 53 3.10 Độ tin cậy thang đo Ý định mua thực phẩm hữu 54 3.11 Kết phân tích KMO Barlett’s: 55 3.12 Phân tích phƣơng sai tổng thể biến độc lập: 56 3.13 Ma trận xoay với phƣơng pháp Principal Varimax lần 57 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.14 Kiểm định KMO Barllet’s biến phụ thuộc 59 3.15 Kết phân tích phƣơng sai tổng thể biến phụ thuộc 60 3.16 Ma trận nhân tố 60 3.17 Ma trận tƣơng quan biến 64 3.18 Mơ hình hồi quy tuyến tính bội 66 3.19 Bảng Model Summary 67 3.20 Bảng ANOVA 68 3.21 Bảng kết kiểm định giả thuyết mơ hình 69 SK4 757 SK2 757 NT4 751 SK3 727 NT2 724 TD3 719 SK6 692 CQ5 836 CQ6 815 CQ3 730 CQ2 714 CQ4 706 CQ1 561 SC2 834 SC1 806 SC3 793 TT1 838 TT4 826 TT2 819 TT3 771 GI1 722 GI2 711 GI3 691 MT1 809 MT2 785 MT3 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Correlations X2 X3 X1 X1 Pearson Correlation X2 X3 X4 X5 X6 Y Pearson Correlation X5 X6 Y 675** 475** -.416** 440** 588** 656** 000 000 000 000 000 000 205 205 205 205 205 205 205 675** 518** -.280** 644** 481** 590** 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N X4 Sig (2-tailed) 000 N 205 205 205 205 205 205 205 475** 518** -.209** 642** 429** 600** Sig (2-tailed) 000 000 003 000 000 000 N 205 205 205 205 205 205 205 -.416** -.280** -.209** -.185** -.175* -.154* Sig (2-tailed) 000 000 003 008 012 028 N 205 205 205 205 205 205 205 440** 644** 642** -.185** 439** 564** Sig (2-tailed) 000 000 000 008 000 000 N 205 205 205 205 205 205 205 588** 481** 429** -.175* 439** 622** Sig (2-tailed) 000 000 000 012 000 N 205 205 205 205 205 205 205 656** 590** 600** -.154* 564** 622** Sig (2-tailed) 000 000 000 028 000 000 N 205 205 205 205 205 205 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 205 Model Model Summary R Square Adjusted R Square R 786a 618 Std Error of the Estimate 607 55964 a Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X2, X5, X1 ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 100.525 16.754 62.013 198 313 162.539 204 F Sig 53.494 000a a Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X2, X5, X1 b Dependent Variable: Y Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) Std Error -.658 292 X1 366 073 X2 064 X3 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -2.251 025 350 5.005 000 394 2.540 073 061 881 379 396 2.528 233 059 236 3.941 000 537 1.864 X4 121 046 127 2.613 010 818 1.222 X5 133 066 133 2.012 046 442 2.262 X6 281 064 249 4.410 000 603 1.659 a Dependent Variable: Y DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Văn Huy Trƣơng Trần Trâm Anh (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Nhà xuất Tài [2] Lê Thùy Hƣơng (2014), “Study on influence factors for urban citizen’s safe food purchase intention – An example in Hanoi City” [3] Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hƣơng Đƣờng Thị Liên Hà (2011), Hành vi người tiêu dùng, Nhà xuất Tài Chính [4] Hồng Trọng, Chu nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê Tiếng Anh [5] Ajzen I.(1991),” The theory of planned behaviour “, Organizational behaviour and human decision processes 50: 179-211 [6] Anssi, T., and Sanna, S (2005), “ Subjective norm, attitudes and intentions of Finish consumers in buying organic food” , Bristish Food Journal, 107(11), pp 808-822 [7] Ajzen I.(2002a), “Constructing a TpB questionnaire : Conceptual and methdological consideration” [8] Ajzen I (2002b), “Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus Control, and the Theory of Planned Behavior” Journal of Applied Social Psychology, Vol.32,pp.665-683 [9] Assi Tarkiainen and Sanna Sundqvist (2005), “ Subjective norms, attitudes and intention of Finnish consumers in buying organic food”, British Food Journal, Vol.107, No 11,pp.808-822 [10] Bo Won Suh, Anita Eves and Margaret Lumbers (2008), “Consumers’ perception and purchasing intention of organic food in South Korea” [11] Bo Won Suh (2009), Factors Influencing Consumers’ Perceptions, Intention to Purchase and Realised Purchase Behaviour for Organic Food In South Korea, University of survey [12] Ihsan Effendi cộng (2015), “Analysis of Consumer Behavior of Organic food in North Sumatra Province, Indonesia”, Journal of Business and Management, Voume 4, Issue 1, pp.44-58 [13] Gil, J.M.,Gracia, A and Sanchez, M.(2000), “Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain”, Internationnal Food and Agribusiness Management Review , Vol.3No.2,pp.207-26 [14] Han, H., Hsu LT., and Lee, JS.(2009), “ Empirical Investigation Of The Roles Of Attitudes Towards Green Behaviors, Overall Image, Gender, And Age In Hotel Customer’ Eco-friendly Decision- Making Process” [15] Jay Dickieson and Victoria Arkus (2009), “ Factors that influence the purchase of organic food: A study of consumer behavior in the UK” [16] Kristyna Olivova(2014), Intention to Buy Organic Food among Consumers in the Czech Republic, University of Agder [17] Mingyan Yang & cộng (2014), Consumer Attitude and Purchase Intention towards Organic A quantitative study of China, Linnaeus University [18] Nik Abdul Rashid, NR.(2009), “ Awareness Of Eco-label IN Malaysia’s Green Marketing Initiative”, International Journal of Business and Management, Vol.4, No.8,pp 132-141 [19] Philip Kotler (2003), “ Marketing Management “ 11th edition by Pearson Education, Inc , Prentice Hall [20] Thien T Truong and Matthew H.T Yap, Elizabeth M Ineson (2012) “ Potential Vietnamese consumer’s perceptions of organic food “ British Food Journal, Vol.114, No.4,pp.529-543 [21] Thien T Truong and Matthew H.T Yap , Elizabeth M Ineson (2010)” Potential Vietnamese consumers’ perceptions of orgainc foods “, British Food Journal, Vol 114 No 4,pp.529-543 ... cá nhân quan tâm an tồn thực phẩm có tác động mạnh mẽ đến ý định mua thực phẩm hữu [4] Bo Won Suh (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức người tiêu dùng, ý định tiêu dùng hành vi tiêu dùng. .. SỞ LÝ THUYẾT 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Thực phẩm hữu 1.1.2 Ý định mua 1.1.3 Ý định mua thực phẩm hữu 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ... Thang đo nhân tố sẵn có tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.7 Thang đo nhân tố giá bán tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.8 Thang đo nhân tố truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng , Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn