Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

125 41 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TRÁNH BÁO CÁO LỖ HOẶC GIẢM LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TRÁNH BÁO CÁO LỖ HOẶC GIẢM LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS.TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị N ƣ Quỳnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu trƣớc CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TRÁNH BÁO CÁO LỖ HOẶC GIẢM LỢI NHUẬN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 1.1.1 Khái niệm quản trị lợi nhuận 1.1.2 Các lý thuyết tảng hành vi quản trị lợi nhuận 10 1.1.3 Động hành vi quản trị lợi nhuận .14 1.1.4 Một số kỹ thuật quản trị lợi nhuận .16 1.1.5 Một số mơ hình nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 24 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TRÁNH LỖ HOẶC GIẢM LỢI NHUẬN 29 1.2.1 Nghiên cứu nƣớc .29 1.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG .36 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VN 37 2.1.1 Đặc thù nhóm ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 37 2.1.2 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thuộc nhóm ngành Xây dựng đƣợc niêm yết TTCK năm gần 37 2.2 THIẾT KẾ CÁC NGHIÊN CỨU 39 2.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu 39 2.2.2 Mẫu liệu nghiên cứu 42 2.2.3 Phƣơng pháp chứng minh giả thuyết 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG .47 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 SỰ TỒN TẠI VÀ TÍNH PHỔ BIẾN CỦA HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHẰM TRÁNH GIẢM LỢI NHUẬN 48 3.1.1 Sự tồn quản trị lợi nhuận để tránh giảm lợi nhuận 48 3.1.2 Mức độ quản trị lợi nhuận để tránh giảm lợi nhuận 53 3.1.3 Sự tồn quản trị lợi nhuận để tránh thua lỗ 55 3.1.4 Mức độ quản trị lợi nhuận để tránh thua lỗ 60 3.2 BẰNG CHỨNG VỀ PHƢƠNG PHÁP QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 60 3.2.1 Bằng chứng phƣơng pháp quản trị lợi nhuận trƣớc hành vi quản trị lợi nhuận đƣợc thực 60 3.2.2 Bằng chứng phƣơng pháp quản trị lợi nhuận sau hành vi quản trị lợi nhuận đƣợc thực 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG .74 CHƢƠNG HÀM Ý, ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 4.1 HÀM Ý VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐỂ TRÁNH GIẢM LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ 75 4.2 ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2.1 Đối với nhà đầu tƣ .76 4.2.2 Đối với kiểm toán viên tổ chức kiểm toán độc lập 77 4.2.3 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc 78 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 KẾT LUẬN 81 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản chính) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BĐS : Bất động sản CTNY : Công ty niêm yết DN : Doanh nghiệp HĐKD : Hợp đồng kinh doanh HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội NQL : Nhà quản trị TCNY : Tổ chức niêm yết TTCK : Thị trƣờng chứng khoán VN : Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 3.1 Bảng mô tả thống kê thay đổi lợi nhuận 47 3.2 Bảng phân phối tần số, xác suất khoảng lợi nhuận (tránh lợi nhuận giảm) 48 3.3 Bảng mô tả thống kê mức lợi nhuận 54 3.4 Bảng phân phối tần số, xác suất khoảng lợi nhuận (tránh báo lỗ) 55 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ 3.1 Tên hình Trang Phân bố tỉ lệ thay đổi lợi nhuận ròng năm đƣợc tính tổng tài sản Độ rộng khoảng phân bố 0.04 49 vị trí gồm thay đổi lợi nhuận khoảng [0; 0.04], khoảng thứ hai [0.04; 0.08] Ba hình phân bố thực nghiệm thay đổi lợi nhuận đƣợc tính dựa tổng tài sản đƣợc phân loại theo mơ hình thay đổi lợi nhuận trƣớc cơng ty Hình A: 3.2 phân bố cho năm sau giảm lợi nhuận; 52 Hình B: phân bố cho năm sau hai năm tăng lợi nhuận; Hình C: phân bố cho năm sau ba năm nhiều ba năm tăng lợi nhuận Phân bố lợi nhuận hàng năm đƣợc tính tổng tài sản Độ rộng khoảng phân bố 0.03 Khi độ rộng 3.3 khoảng 0.03, khoảng bên phải có tất 56 quan sát khoảng [0.00, 0.03], khoảng thứ hai [0.03, 0.06), v.v ―Tần số‖ số lần quan sát khoảng lợi nhuận định Ba hình phân bố lợi nhuận thực nghiệm đƣợc tính dựa tổng tài sản đƣợc phân loại theo mô hình lợi nhuận trƣớc cơng ty Hình A: phân bố cho năm 3.4 sau thua lỗ; Hình B: phân bố cho năm sau hai năm lợi nhuận dƣơng; Hình C: phân bố cho năm sau ba năm nhiều ba năm lợi nhuận dƣơng 58 Số hiệu hình vẽ 3.5 Tên hình Lợi nhuận trung vị từ nhóm quan sát tứ phân vị tổng khoản mục: phải thu khách hàng, hàng tồn Trang 61 kho khoản tài sản ngắn hạn khác, theo giá trị trung vị lợi nhuận nhóm quan sát 3.6 Tổng khoản mục: phải trả cho ngƣời bán, thuế phải trả khoản nợ ngắn hạn khác, theo giá trị trung vị 62 lợi nhuận nhóm quan sát 3.7 Lƣu chuyển tiền tệ từ HĐKD,theo giá trị trung vị lợi nhuận nhóm quan sát 64 3.8 Giá trị thay đổi vốn lƣu động, theo giá trị trung vị lợi nhuận nhóm quan sát 66 3.9 Giá trị thay đổi khoản dồn tích khác, theo giá trị trung vị lợi nhuận nhóm quan sát 68 3.10 Tổng khoản mục: phải thu khách hàng ,hàng tồn kho khoản tài sản ngắn hạn khác, theo giá trị trung vị 70 mức thay đổi lợi nhuận nhóm quan sát 3.11 Tổng khoản mục: Phải trả cho ngƣời bán, thuế phải trả, khoản nợ ngắn hạn khác, theo giá trị trung vị 70 mức thay đổi lợi nhuận nhóm quan sát 3.12 Lƣu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh theo giá trị trung vị mức thay đổi lợi nhuận nhóm 71 quan sát 3.13 Tăng giảm vốn lƣu động theo giá trị trung vị mức thay đổi lợi nhuận nhóm quan sát 72 [19] Degeorge et al (1999), ―Earnings management to exceed thresholds”, Journal of Business, 72 (1), P 1–33 [20] Durtschi and Easton (2005), ―Earnings management? Alternative explanations for observed discontinuities in the frequency distribution of earnings, earnings changes, and analyst forecast errors”, Journal of Accounting and Research 43 (4), P 557–592 [21] Edward (1984), ―Strategic Management: A Stakeholder Approach”, Boston: Pitman, P 123-124 [22] Erickson & Wang (1999), “Earning management by acquiring firms in stock for stock mergers”, Journal of Accounting and Economisc 27 (1999), P 149-176 [23] Fiegenbaum (1990), ―Strategic and perfomance: The U.S insurance industry”, Strategic Management Journal, 1, P 85-106 [24] Friedlan (1994), ―Accounting choices of Issuers of Initial Public Offerings”, Contemporary Accounting Research, 11(1), P 1–31 [25] Glaum, Martin ,Lichtblau, Karl, Lindemann, Jens (2004), ―The Extent of Earnings Management in the U.S and Germany”, Journal of International Accounting Research, Sarasota 3.2, P 45-77 [26] Graham et al (2005), ―The economic implications of corporate financial reporting”, Journal of Accounting and Economics 40, P 3–73 [27] Gore , P Pope, PF And Singh, AK (2007), “Eraning management and the distribution of earnings relative to target:UK evidence”, Accounting & Business Research, 37(2), P.125-50 [28] Jone J (1991), ―Earnings management during import relief Investigations”, Journal of Accounting Research, 29, P.193-228 [29] Jensen & Meckling, (1976), ―Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, October‖, 3(4), P 305-360 [30] K.Gunny (2010), ―The relation between earnings managemnet using real activitives manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks”, Contemporary Accouting Research 27, P.855-888 [31] Hayn, C (1995), ―The information content of losses”, Journal of Accounting and Economics, 20(1), P 125-53 [32] Healy (1985), ―The effect of bonus schemes on accounting decisions‖ Journal of Accounting and Economics (1985), P 85-107 [33] Healy, P M and J M Wahlen (1999), ―A review of the earnings management literature and its implications for standard setting”, Accounting Horizons (December), P 365-383 [34] Kahneman Tversky (1979),‖ Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, 47(2), P 263-291 [35] Kasznik (1996), ―On the association between voluntary disclosure and earnings management”, Journal of Accounting Research , 37 (1), P 57–81 [36] Kothari S.P and Leone, Andrew J and Wasley Charles E (2005), ―Performance Matched Discrerionary Accrual Measures”, Journal of Accouting & Economics, 39(1), P.163-197 [37] Ibrahim El-Sayed Ebaid (2012), ―Earnings management to meet or beat earnings thresholds”, African Journal of Economic and Management Studies; Bingley, P 240-257 [38] Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P D (2003), ―Earnings management and investor protection: an international comparison”, Journal of Financial Economics, 69(3), P 505-527 [39] Maia et al (2013), ―Key ornamental innovations facilitate diversification in an avian radiation”, Journal of Accounting Research, P 40–41 [40] McVay, S.E, (2006), “ Earning management using classification shifting: an examination of core earning and special items” The Accounting Review, 81(3), P 501-31 [41] Mitnick (1973), ―Fiduciary rationality and public policy: The theory of agency and some consequences”, Annual Meeting of the American Political Science Association, P 27-32 [42] Noronha,et al (2008), ―Earnings management and the effect of earnings quality in relation to stress level and bankruptcy level of Chinese listed firms”, Corporate Ownership and Control, (1), P 366-391 [43] Phillips et al (2003), ―Earnings management: New evidence based on deferred tax expense”, The Accounting Review, 78 (2), P 491–521 [44] Schøler,Finn (2005), “Earnings management to avoid earnings decreases and losses” IDEAS Working Paper Series from RePEc; St Louis, P 117-165 [45] Shen & Chinh, 2005), ―Investor protection, prospect theory, and earnings management: An international comparison of the banking industry”, Journal of Banking & Finance, 2005, 29(10), P 26752697 [46] Shuto (2009), ―Earnings Management to Exceed the Threshold: A Comparative Analysis of Consolidated and Parent-only Earnings”, Journal of International Financial Management & Accounting, 20(3), P 199–239 [47] Simon (1961), ―Earnings Management, Human Rationality, and Relative Deprivation Some Critical Assessments”, Journal of Accounting Research 29, P 193–228 [48] Tung et al (2008), “Changing success and failure factors in businiess negotiations with the PRC”, International Business Review 17, P.150-169 [49] Williamson (1985), ―The Economic Institutions of Capitalism”, New York, NY, The Free Press, P 46.52 [50] S.Roychowdhury (2006), ―Earnings management through real activities manipulation‖, Journal of Accouting and Economics 42, P.335-370 [51] Wasiuzzaman, ShaistaAuthor Information; Sahafzadeh, Iman; Rezaie Nejad, Niloufar (2015), “Prospect theory, industry characteristics and earnings management: A study of Malaysian industries”, Review of Accounting & Finance; Patrington, P 324-347 [52] Watts & Zimmerman (1990) Watts, R L., & Zimmerman, J L (1990), ―Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective‖, The Accounting Review, 66(1), P 131-156 ... dựng niêm yết đƣa định đắn, chọn đề tài: “ Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh báo cáo lỗ giảm lợi nhuận công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam ... TRẦN THỊ NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TRÁNH BÁO CÁO LỖ HOẶC GIẢM LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM. .. NGHIÊN CỨU 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VN 37 2.1.1 Đặc thù nhóm ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Vi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn