Quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở tỉnh quảng ngãi

125 27 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG NGỌC ÂN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG NGỌC ÂN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Dƣơng Ngọc Ân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Phƣơng pháp nghiên cứu 4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những đóng góp khoa học thực tiễn luận văn 7 Ý nghĩa đề tài 8 Kết cấu đề tài CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, đặc trƣng vai trò cơng nghiệp .9 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò QLNN công nghiệp 14 1.2 NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 20 1.2.1 Xây dựng tổ chức thực sách, pháp luật nhà nƣớc phát triển công nghiệp 20 1.2.2 Xây dựng, quản quy hoạch phát triển công nghiệp 22 1.2.3 Xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 23 1.2.4 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp 24 1.2.5 Thực công tác kiểm tra, tra xử vi phạm lĩnh vực công nghiệp .24 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 25 1.3.1 Tác động kinh tế thị trƣờng 25 1.3.2 Tác động xã hội nông nghiệp .26 1.3.3 Tác động trình hội nhập quốc tế 27 1.3.4 Tác động chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc địa phƣơng 27 1.4 KINH NGHIỆM QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP MỘT SỐ TỈNH 28 1.4.1 Kinh nghiệm QLNN phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dƣơng 28 1.4.2 Kinh nghiệm QLNN phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai 31 1.4.3 Bài học rút cho tỉnh Quảng Ngãi QLNN công nghiệp 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển công nghiệp tỉnh .36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn tỉnh Quảng Ngãi phát triển công nghiệp 42 2.1.4 Tổng quan tình hình phát triển cơng nghiệp tỉnh .46 2.2 THỰC TRẠNG QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI .53 2.2.1 Thực trạng Xây dựng tổ chức thực chế, sách phát triển cơng nghiệp 53 2.2.2 Thực trạng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp 58 Bên cạnh doanh nghiệp nêu lên ý kiến việc thực quy hoạch nhƣ sau: 63 2.2.3 Thực trạng Xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 64 2.2.4 Thực trạng Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp 66 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra hoạt động công nghiệp địa bàn tỉnh 69 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP .71 2.3.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển cơng nghiệp hạn chế 71 2.3.2 Đầu tƣ kết cấu hạ tầng công nghiệp chƣa đồng 73 2.3.3 Chƣa tạo đƣợc tính liên kết rõ nét phát triển công nghiệp với nƣớc khu vực quốc tế 73 2.3.4 Thu hút đầu tƣ thực công tác bồi dƣỡng, hỗ trợ, tái định cƣ, giải phóng mặt nhiều hạn chế 74 2.3.5 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp .74 2.3.6 Công tác kiểm tra, tra, xử vi phạm hoạt động công nghiệp hiệu thấp 75 2.4 NGUYÊN NHÂN NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM CỦA QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 75 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 75 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 76 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 78 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI .78 3.1.1 Quan điểm quản nhà nƣớc công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 78 3.1.2 Mục tiêu quản nhà nƣớc .79 3.1.3 Phƣơng hƣớng quản nhà nƣớc công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 80 3.2.1 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chế, sách, pháp luật Đảng Nhà nƣớc phát triển công nghiệp .80 3.2.2 Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp 81 3.2.3 Xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 84 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp 86 3.2.5 Xây dựng tổ chức thực chế, sách phát triển cơng nghiệp 89 3.2.6 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra hoạt động công nghiệp đia bàn tỉnh 96 KẾT LUẬN 99 KIẾN NGHỊ .101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN Công nghiệp XD Xây dựng GDP Tổng sản phẩm KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế QLNN Quản nhà nƣớc GTSX Giá trị sản xuất WTO Tổ chức thƣơng mại giới KTTĐ Kinh tế trọng điểm TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tăng trƣởng GDP ngành kinh tế tỉnh Quảng Ngãi 39 2.2 Tăng trƣởng GDP bình quân so với khu vực nƣớc 41 2.3 Giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế 47 2.4 Tăng trƣởng công nghiệp so với khu vực nƣớc 48 2.5 Ý kiến đánh giá sách phát triển công nghiệp doanh nghiệp 56 2.6 Danh mục nhu cầu diện tích quy hoạch phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh quảng 61 ngãi đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2.7 thống kê số PCI tỉnh Quảng ngãi đào tạo nguồn lao động giai đoạn 2012 – 2016 68 2.8 Tình hình chấp hành quy định lao động doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 71 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tăng trƣởng sản phẩm GDP tỉnh Quảng Ngãi 40 2.2 Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2015 40 2.3 Tăng trƣởng GDP tỉnh so với khu vực 41 2.4 Tăng trƣởng GTSX công nghiêp theo thành phần kinh tế 47 101 KIẾN NGHỊ Đề nghị Chính phủ quan tâm, giải cho tỉnh Quảng Ngãi chế tài từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu Dung Quất để tỉnh chủ động bố trí vốn: đầu tƣ phát triển số dự án có tính chất làm động lực phát triển công nghiệp; đầu tƣ xây dựng đồng hạ tầng KKT Dung Quất để thu hút đầu tƣ; hạ tầng đô thị Vạn Tƣờng để giải vấn đề an sinh xã hội KKT Dung Quất, huyện nghèo tỉnh, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp nhanh bền vững Đề nghị Thủ tƣớng Chính phủ sớm ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ miền Trung đến năm 2020 để làm sở cho tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh phù hợp với quan điểm, định hƣớng phát triển vùng KTTĐ miền Trung Đề nghị Bộ Cơng thƣơng trình Thủ tƣớng phủ đƣa Dự án nhiệt điện Tập đoàn Sembcrop Ltd (Singapore) khoảng 1.200 MW đầu tƣ KKT Dung Quất vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 để làm sở triển khai bƣớc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Mỹ Ái (2011), Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi [2] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Giáo dục [3] Đỗ Hồng Tồn - Giáo Trình Quản Nhà Nước Về Kinh Tế (NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2008) [4] Lê Thị Kim Dung, Đề xuất hoàn thiện quy hoạch phát triển khu công nghiệp duyên hải miền Trung, Vụ quản Quy hoạch - Bộ Kế hoạch Đầu tƣ [5] Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị số 15/2011/NQ-HĐND ngày 22/07/2011 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 [6] Niên giám thống kê tỉnh năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 [7] Nguyễn Quang Thử (2011), Phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam [8] Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011), Nghị số 01-NQ/TU ngày 24/06/2011 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 [9] Nguyễn Đình Phan, Nguyễn Kế Tuấn, Kinh tế quản công nghiệp, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân [10] Ủy ban nhân dân tỉnh (2015), Báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ giải pháp thực thời gian đến [11] Ủy ban nhân dân tỉnh (2015), Báo cáo kết rà sốt tình hình hoạt động cụm công nghiệp địa bàn tỉnh [12] Ủy ban nhân dân tỉnh (2015), Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động KKT, KCN, CCN theo yêu cầu Bộ tài việc triển khai thực Chỉ thị số 07/CT-Ttg ngày 02/03/2015 Thủ tướng Chính phủ [13] Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII [14] Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Báo cáo số 162-BC/TU ngày 17/10/2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đánh giá tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ tài ngun, mơi trường địa bàn tỉnh Quảng Ngãi [15] Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 2052/QĐ-TTg ngày 10/11/2010 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 ... trạng quản lý nhà nƣớc công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Chƣơng Quan điểm, phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QLNN ĐỐI... 3.1.1 Quan điểm quản lý nhà nƣớc công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 78 3.1.2 Mục tiêu quản lý nhà nƣớc .79 3.1.3 Phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 79... QLNN ĐỐI VỚI CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 78 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI .78 3.1.1 Quan điểm quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở tỉnh quảng ngãi , Quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn