Thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh kon tum

542 14 0
  • Loading ...
1/542 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T THÁI TH VÂN THU HÚT VN ð U VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIP TI T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄉ ng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T THÁI TH VÂN THU HÚT VN ð U VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIP TI T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄉ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ðNG VĂN M ðà N ᄉ ng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan ñ tài “Thu hút ñu vào khu cơng nghip t i tnh Kon Tum” cơng trình nghiên c u ca riêng Các s liu k t qu nêu lu n văn hồn tồn trung thc chưa tng đ c cơng b bt kỳ cơng trình nghiên c u khác ðà Nng, ngày tháng Tác gi Thái Th Vân năm 2017 M!C L!C M" ð U 1 Tính cp thi t ca ñ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Câu hi nghiên c ñ c màu da cam; trung tâm chăm sóc ng (i cao tu ᄂ i, ng (i khuy t t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh kon tum , Thu hút vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn