Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh gia lai

118 13 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN LÊ HUY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN LÊ HUY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 N ƣờ ƣớn n o ọ GS TS NGU Đà Nẵng - Năm 2017 ỄN TRƢỜNG SƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Quy trình nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM 13 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 1.1.1 Khái niệm chuỗi giá trị 13 1.1.2 Sơ đồ cấu trúc chuỗi giá trị 14 1.1.3 Các thành phần chuỗi giá trị 14 1.1.4 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị 16 1.1.5 Phân tích liên kết chuỗi giá trị 17 1.1.6 Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nơng nghiệp .17 1.1.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến trình thực hành chuỗi 17 1.1.8 Các bƣớc phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp 18 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 19 1.2.1 Cơ sở thực tiễn ứng dụng chuỗi giá trị sản phẩm 19 1.2.2 Thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ sản hẩm hồ tiêu 22 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .26 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 27 2.2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT HỒ TIÊUGIA LAI .29 2.2.1 Diện tích, suất sản lƣợng hồ tiêu Gia Lai qua năm 29 2.2.2 Thực trạng phân bố diện tích sản xuất hồ tiêu tỉnh Gia Lai theo địa giới hành 30 31 2.3 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 32 2.3.1 Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 32 2.3.2 Các thành phần tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 33 2.4 LIÊN KẾT TRÊN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 42 2.4.1 Mối liên kết ngang chuỗi giá trị 42 2.4.2 Mối liên kết dọc chuỗi giá trị .45 2.5 PHÂN TÍCH KINH TẾ TRÊN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 48 2.5.1 Chi phí cấu chi phí tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 48 2.5.2 Doanh thu, lợi nhuận giá trị gia tăng tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 51 2.5.3 Tổng hợp giá trị gia tăng lợi nhuận tác nhân .53 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG .56 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 59 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỒ TIÊU TẠI GIA LAI 59 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 60 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất 60 3.2.2 Nhóm giải pháp ứng dụng khoa học cơng nghệ .69 3.2.3 Nhóm giải pháp thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu 70 3.2.4 Nhóm giải pháp xúc tiến thƣơng mại 71 3.2.5 Nhóm giải pháp sách 71 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 74 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN (Bản s o) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản ín ) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BVTV : Bảo vệ thực vật CGT : Chuỗi giá trị DT : Diện tích HTX : Hợp tác xã KTCB : Kiến thiết KD : Kinh doanh NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định SX : Giá trị sản xuất XK : Xuất DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 1.1 Phân bố mẫu điều tra Tên Trang 2.1 Diễn biến diện tích, suất hồ tiêu tỉnh Gia Lai 30 2.2 Diện tích trồng tiêu Gia Lai năm 2015 phân theo địa bàn 30 2.3 Chuỗi thời gian hoạt động ngƣời sản xuất hồ tiêu Gia Lai 34 2.4 Đặc điểm phân loại hộ trồng tiêu Gia Lai 35 2.5 Đặc điểm học vấn quy mô sản xuất chủ hộ hộ trồng tiêu 35 2.6 Thông tin hoạt động mua bán ngƣời thu gom hồ tiêu 37 2.7 Tính giá mua hồ tiêu năm 2016 công ty thƣơng mại địa bàn 39 2.8 Tiêu chuẩn sản phẩm hồ tiêu chế biến công ty thƣơng mại 40 2.9 Mức độ liên kết hộ trồng tiêu 43 2.10 Mức độ liên kết thƣơng lai trung gian 44 2.11 Mối liên kết sở, nhà máy chế biến 45 2.12 Quan hệ liên kết chuỗi giá trị hồ tiêu Gia Lai 47 2.13 Chi phí sản xuất (ngàn đồng)/ha hồ tiêu tỉnh Gia Lai 49 2.14 Chi phí thu mua tính cho 1000 kg tiêu đen khơ Gia Lai 50 2.15 Chi phí chế biến 1000 kg tiêu đen khơ Gia Lai 50 2.16 Hạch tốn hiệu sản xuất hộ (Tính cho 1000 kg hồ tiêu đen khô) 51 Số hiệu Tên bản 2.17 Hạch toán hiệu kinh doanh hộ thu gom hồ tiêu (Tính cho 1000 kg hồ tiêu đen khơ) Trang 52 2.18 Hạch tốn sở chế biến (Tính cho 1000 kg hồ tiêu đen khô) 53 2.19 Giá trị gia tăng lợi nhuận tác nhân 54 2.20 Phân phối giá trị gia tăng, lợi nhuận tác nhân 55 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 32 2.2 Sơ đồ chuỗi thu gom sản phẩm Hồ tiêu Gia Lai 37 2.3 Chuỗi chế biến, thƣơng mại hồ tiêu Gia Lai 39 2.4 Chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 56 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Chỉ số PCI Gia Lai giai đoạn 2007 – 2016 Trang 28 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ chuỗi tuyến tính giá trị sản xuất nơng nghiệp 14 2.1 Mơ hình dự án tài nơng hộ 67 Phụ lục 11 Chi phí chế biến 1000 Mụ p í t đen Gia Lai Giá trị ( Ngàn đồng) Mua tiêu Vận chuyển Tỷ lệ % 165.000 97.80 100 Làm sạch, tuyển, đóng gói 800 0.47 Điện năng, nhiên liệu 500 0.30 Nhân công 800 0.47 Liên lạc, văn phòng Chi phí gián tiếp Lƣu kho, công cụ nhỏ Khấu hao TSCĐ Thuế Lãi vay Khác: Thƣơng hiệu, Phân phối Cộn p í 150 300 200 300 100 285 180 168.715 (Nguồn: Kết điều tra năm 2017) Phụ lục 12 Hạch toán hiệu sản xuất hộ (Tính cho 1000 kg hồ t đen Mụ Năng suất hồ tiêu Giá bán chung nông dân cho đối tác thu gom Doanh thu ( P) Chi phí trung gian (IC) - Phân bón - Thuốc BVTV G trị tăn (VA) - Lao động - Lãi vay Lãi gộp (Pr) - Khấu hao KTCB Đơn vị tính tấn/ha triệu đồng/tấn triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha triệu đồng/ha ô) G trị Tỷ lệ % tron IC,VA 3.9 150 585 235 100 112 47.66 123 52.34 350 100 53 15 298 100 16.66 5.6 Mụ P/IC Đơn vị tính triệu đồng/ha triệu đồng/ha lần VA/IC lần 1.49 NPr/IC lần 1.20 - Dụng cụ lao động Lãi ròng (NPr) G trị Tỷ lệ % tron IC,VA 280.84 2.49 Phụ lục 13 Hạch toán hiệu kinh doanh hộ thu gom hồ tiêu (Tính cho 1000 kg hồ t đen K oản mụ Giá trị (ngàn đồng) Giá bán nhà máy Doanh thu - P Chi phí trung gian - IC Mua tiêu Vận chuyển G trị tăn - VA Lao động Lãi gộp - Pr Dụng cụ lao động Lãi ròng - NPr P/IC VA/IC NPr/IC 165,000 165,000 150,150 150,000 150 14,850 150 14,700 100 14,600 1.1 0.1 0.1 % IC,VA 100 99.9 0.1 100 1.01 ô) % doanh thu 100 91 (Nguồn: Kết điều tra năm 2017) Phụ lục 14 Hạ tốn sở chế biến (Tính cho 1000 kg hồ t đen Phân tích: Doanh thu - P Chi phí trung gian - IC Mua tiêu Vật liệu, đóng gói Điện G trị tăn - VA Nhân cơng loại Liên lạc, văn phòng Thuế Lãi vay Lã ộp - GPr Khấu hao TSCĐ Lƣu kho, công cụ nhỏ Thƣơng hiệu, Phân phối Lãi ròng - NPr Giá trị (Ngàn đồng) 175,000 166,300 165,000 800 500 8,700 800 150 100 285 7,365 300 200 180 % IC,VA ô) % doanh thu 100,0 95.03 100 99.22 0.48 0.30 100 9.20 4.97 3.28 6,685 (Nguồn: Kết điều tra năm 2017) Phụ lục 15 Phân phối giá trị G trị C ỉ t Giá tri Hộ sản xuất 89,740 Cơ sở thu gom 14,850 Nhà máy chế biến 8,700 113,290 Tổn tăn , lợi nhuận tác nhân Đơn vị tính: ngàn đồng Lợi nhuận/đơn vị chủ thể 7.68 Lợ n uận/tấn SP Giá trị Tỷ lệ % 77.19 72,010 15.65 14,600 7.17 6,685 100 93,295 tăn /tấn SP Tỷ lệ % 79.21 13.11 100 Giá trị Tỷ lệ % 56,167.80 0.55 146,000 1.43 10,027,500 98.02 10,229,667.80 100 (Nguồn: Kết điều tra năm 2017) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ NN & PTNT, Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hàng hồ tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [2] Nguyễn Đức Cƣờng (2013), Phát triển hồ tiêu địa bàn huyện Chư Sê, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [3] Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam http://www.peppervietnam.com/ [4] Nguyễn Trọng Hoài & Nguyễn Khánh Duy (2008), Phương pháp nghiên cứu định lượng cho lĩnh vực kinh tế điều kiện Việt Nam, CS2005-40, TPHCM: Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM [5] Đào Mạnh Hùng (2014), Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Quảng Trị, Đại học kinh tế Huế [6] Trần Tiến Khai (2011): Báo cáo phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre, dự án DBRP Bến tre [7] Trần Thị Thu Trang (2013): Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm Hoa Cúc huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Tiếng Anh [8] GTZ (2007), ValuaLinks Manual: The methodology of Value chain promotion, Germany [9] GTZ (2006), Analysis of water melon value chain in Long An province, project report [10] Kaplinsky (1999) Globalization and Unequalization: What can be learned from value chain analysis Journal of Development Studies 37(2): 117-146 [11] Kaplinsky and Morris (2001) A handbook for value chain research The Institute of Development Studies, University of Sussex Brighton, United Kingdom [12] Micheal E Porter (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance [13] Rich, K M (2004) A Discussion Note on Value-Chain Analysis in Agriculture: Methodology, Application, and Opportunities Discussion Paper for the Asian Development Bank Project on Making Markets Work Better for the Poor Ha Noi, Viet Nam, Agrifood Consulting International ... CẤU TRÚC CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HỒ TIÊU GIA LAI 32 2.3.1 Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 32 2.3.2 Các thành phần tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 33... chọn đề tài nghiên cứu : Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh Gia Lai làm Luận văn thạc sỹ Mụ đí n ên ứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai nhằm cải... giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 32 2.2 Sơ đồ chuỗi thu gom sản phẩm Hồ tiêu Gia Lai 37 2.3 Chuỗi chế biến, thƣơng mại hồ tiêu Gia Lai 39 2.4 Chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Gia Lai 56 DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh gia lai , Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn