Phát triển nguồn nhân lực y tế tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

111 31 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN HIỀN ANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN HIỀN ANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Mã số: 60 31 01 05 Lớp : K31.KPT.ĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Đà Nẵng - 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Cơng trình nghiên cứu nước ngồi 6.2 Các cơng trình nghiên cứu nước CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .11 1.1.1 Một số khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 11 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển nguồn nhân lực 14 1.2 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ .16 1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực y tế 16 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực y tế 17 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 19 1.3.1 Xác định cấu nguồn nhân lực phù hợp 19 1.3.2 Phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 21 1.3.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực 22 1.3.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 24 1.3.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 28 1.4.1 Những nhân tố bên 28 1.4.2 Những nhân tố thuộc ngành y tế 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế 36 2.1.3 Đặc điểm xã hội 42 2.1.4 Đánh giá tình hình kinh tế xã hội huyện Đại Lộc tác động đến phát triển nguồn nhân lực y tế huyện Đại Lộc 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC GIAI ĐOẠN 2012-2016 45 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng nguồn nhân lực y tế 45 2.2.2 Thực trạng phát triển cấu nguồn nhân lực y tế 49 2.2.3 Thực trạng đào tạo trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 59 2.2.4 Thực trạng kĩ nghề nghiệp nhân viên y tế .61 2.2.5 Thực trạng nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 63 2.2.6 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên y tế .65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC 68 2.3.1 Những kết đạt 68 2.3.2 Những hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Quảng Nam huyện Đại Lộc 72 3.1.2 Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhân dân 74 3.1.3 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 76 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn nhân lực y tế 76 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực y tế 79 3.2.3 Giải pháp nâng cao kĩ nguồn nhân lực y tế 83 3.2.4 Giải pháp nâng cao nhận thức nhân viên y tế 84 3.2.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực y tế 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Đối với quan Trung ương 88 3.3.2 Đối với địa phương 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung NNL Nguồn nhân lực NNLYT Nguồn nhân lực y tế KCB Khám chữa bệnh CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản ILO Tổ chức lao động quốc tế UNDP Chương trình phát triển liên hiệp quốc UNIDO Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Giá trị sản xuất ngành kinh tế giai đoạn 2011-2016 37 2.2 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành kinh tế giai đoạn 2011-2016 40 2.3 Dân số trung bình, LLLĐ huyện giai đoạn 2011-2016 42 2.4 Dân số số lượng cán y tế huyện Đại Lộc từ 2011-2016 45 2.5 Số lượng nguồn nhân lực y tế theo ngành đào tạo sở y tế huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 48 2.6 Tỷ lệ nguồn nhân lực y tế theo ngành đào tạo sở y tế huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 49 2.7 Tỷ lệ cấu phận chuyên môn ngành y tế giai đoạn 2012-2016 52 2.8 Cơ cấu trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế 55 2.9 Số lượng nguồn nhân lực y tế theo tuyến năm 2016 57 2.10 Cơ cấu ngành đào tạo nhân lực y tế theo tuyến năm 2016 huyện Đại Lộc 58 2.11 Cán y tế cử đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2012-2016 60 2.12 Các lớp đào tạo nâng cao kỹ nghiệp vụ ngành Y tế 62 13 Khảo sát mức độ hài lòng bệnh nhân kỹ nghiệp vụ CBNVYT sở khám chữa bệnh 63 huyện Đại Lộc 2.14 Khảo sát mức độ hài lòng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thái độ phục vụ cán nhân viên y tế 65 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Biến động cấu ngành kinh tế huyện Đại Lộc giai đoạn 2011-2016 38 2.2 Tốc độ phát triển ngành kinh tế giai đoạn 20111016 41 2.3 Số lao động làm việc sở kinh tế 43 2.4 Biến động nhân lực y tế huyện Đại Lộc giai đoạn 20122016 46 2.5 Biến động tỷ lệ bác sĩ có trình độ cao qua năm 50 2.6 Biến động tỷ lệ nữ hộ sinh, điều dưỡng, y sĩ qua năm 51 2.7 Biến động tỷ lệ điều dưỡng nữ hộ sinh/Bác sĩ 53 2.8 Biến động tỷ lệ Dược sĩ đại học/1 Bác sĩ 53 2.9 Biến động tỷ lệ Dược sĩ đại học/1 Dược sĩ trung cấp 54 2.10 Cơ cấu trình độ chun mơn CBNV Y tế huyện 56 87 Tăng cường hoạt động đồn thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch… Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm cho nhân viên y tế; tổ chức thăm hỏi, động viên ốm đau c Công tác khen thưởng, đề bạt cán Thực có hiệu phong trào thi đua, lập thành tích công tác; lựa chọn cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tơn vinh, khen thưởng kịp thời Các sở y tế cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, nhân viên để có sở khen thưởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân điển hình việc nâng cao trình độ chun mơn rèn luyện y đức Xây dựng tiêu chuẩn sách đề bạt, bố trí chức vụ lãnh đạo sở y tế tổ chức thực công khai, minh bạch Chú trọng đào tạo cán trẻ có lực; có sách khuyến khích nhằm khai thác tiềm cán bộ, nhân viên Tạo hội thăng tiến cho nhân viên y tế giúp họ nhận hội để phát triển nghề nghiệp, thực tốt công tác luân chuyển cán bộ, đặc biệt cán quản lý, tận dụng tối đa khả làm việc cán xuất sắc ngành d Chính sách thu hút nhân tài riêng cho cho ngành y tế huyện Hầu hết bệnh viện tuyến huyện Quảng Nam, có huyện Đại Lộc có bác sĩ quy làm việc nên gặp khó khăn để triển khai dịch vụ kỹ thuật chuyên mơn sâu Thực tế, tồn huyện số lượng dịch vụ kỹ thuật mang tính chun mơn sâu triển khai ít, đội ngũ bác sĩ có trình độ chun mơn cao mỏng chưa có tính kế thừa Chính tình trạng thiếu bác sĩ diễn thời gian dài khiến việc chuyển giao trang thiết bị, kỹ thuật y khoa gặp trở ngại, ảnh hưởng đến vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến 88 Nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế huyện, đặc biệt đội ngũ bác sĩ cán y tế có trình độ chun mơn sâu, đáp ứng yêu cầu quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Huyện cần xây dựng đề án sách đào tạo cán y tế thu hút bác sĩ công tác sở y tế cơng lập địa bàn huyện Có sách đãi ngộ phù hợp, đồng thời cần có hệ thống tiêu chí đánh giá cán y tế hợp lý, tiêu chuẩn đề bạt, bố trí chức vụ lãnh đạo cần công khai minh bạch để thu hút nhân tài y tế cho huyện 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với quan Trung ƣơng Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán y tế đảm bảo mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, kính đề nghị quan Trung ương quan tâm xem xét số vấn đề sau: Tạo điều kiện cho tỉnh khu vực miền núi, nhiều khó khăn nhận Dự án đầu tư phát triển hệ thống y tế, đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến, đặc biệt tuyến huyện, xã Xây dựng chế ưu đãi đặc biệt để phát triển y tế cho địa phương khó khăn, khu vực miền núi Phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo tăng tiêu đào tạo bác sỹ, dược sỹ cho trường đại học Y Dược theo hướng đào tạo theo địa sử dụng để bổ sung nguồn nhân lực cho tỉ ếu Tạo điều kiện để ngành y tế tỉnh Quảng Nam tham gia liên kết đào tạo nhân lực y tế nghiên cứu ứng dụng công nghệ với bệnh viện đầu ngành, trường đại học lớn Xem xét, điều chỉnh số chế độ lương, phụ cấp ngành y, cụ thể: + Phụ cấp thâm niên: bổ sung chế độ thâm niên cho ngành Y tế (hiện có ngành Giáo dục chi trả trợ cấp thâm niên) 89 + Phụ cấp trực: thay đổi mức chi trả phụ cấp phù hợp với thực tiễn, trường hợp không nghỉ bù sau phiên trực phải bổ sung chế độ lương phụ cấp cho người lao động + Phụ cấp ưu đãi nghề: Bổ sung chi trả phụ cấp ưu đãi nghề thời gian học nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán y tế Đổi hoàn thiện Hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công – hiệu - phát triển Người dân đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe bản, có chất lượng 3.3.2 Đối với địa phƣơng Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí biên chế nghiệp y tế hàng năm phù hợp với quy định Nhà nước, phù hợp với số giường bệnh giao điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nói chung huyện Xây dựng sách nhằm giữ chân, thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học công tác huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gặp nhiều khó khăn; sách thu hút sinh viên giỏi, cán ộ chuyên môn cao, chuyên gia giỏi công tác tỉnh Sở Y tế chủ trì phối hợp với quan ban ngành triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, đại vào thực tiễn hoạt động chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân ngành y tế Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực ngành y tế thời gian tới, trọng thu thập đầy đủ thông tin nguồn nhân lực y tế cần thiết để lập kế hoạch phát triển sách cách hiệu Quan tâm công tác tuyển dụng, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, đa dạng hóa loại hình đào tạo, triển khai cho đơn vị cấp huyện, cấp xã tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ 90 chun mơn, lực cơng tác đội ngũ cán bộ, viên chức y tế từ tuyến tỉnh đến sở Sở Y tế ban hành sách nhằm thu hút nguồn nhân lực y tế lĩnh vực y tế dự phòng, cán y tế sở, vùng miền núi, vùng khó khăn; sách thu hút sinh viên giỏi, cán có trình độ chun mơn cao Cân đối bổ sung, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho tuyến huyện, tuyến xã đặc biệt công tác đào tạo, bồi dưỡng thi đua, khen thưởng cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện chủ động rà soát thực trạng y tế sở, tham mưu cho UBND huyện, Sở Y tế ban hành sách nhằm thu hút nguồn nhân lực y tế lĩnh vực y tế dự phòng, cán y tế sở, vùng miền núi, vùng khó khăn; sách thu hút sinh viên giỏi, cán có trình độ chun mơn cao phục vụ địa phương Quan tâm đầu tư nâng cấp, sữa chữa sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh trung tâm y tế trạm y tế xã, thị trấn xã 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở thực trạng phát triển nhân lực y tế huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 quan điểm, chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh nói chung, y tế huyện Đại Lộc nói riêng, đề tài đề xuất số giải pháp thực nhằm nâng cao, phát triển nguồn nhân lực y tế theo định hướng phát triển tỉnh ngành y tế huyện số khía cạnh, nội dung như:các sách để thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung cho hệ thống y tế tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ nghề nghiệp; chế độ đãi ngộ, ưu tiên nhằm động viên, tạo động lực thúc đẩy cho nguồn nhân lực y tế,… Để thực giải pháp đưa trước hết cần có quan tâm Đảng, sách Nhà nước, nghiệp phát triển y tế Bên cạnh phải có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ cấp, ngành sở thực mục tiêu, kế hoạch phát xây dựng; có chủ động công tác tham mưu, đề xuất cấp sở để xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đảm bảo số lượng, chất lượng 92 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực y tế tổng thể người có khả lao động với thể lực, trí lực phẩm chất đạo đức phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp lĩnh vực y tế, tham gia vào hoạt động nhằm bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân, cộng đồng Phát triển NNLYT đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trình hình thành số lượng, chất lượng bảo đảm cấu hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể định Trên sở thực trạng phát triển nhân lực y tế huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 quan điểm, chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Quảng Nam nói chung, y tế huyện nói riêng, đề tài đề xuất số giải pháp thực nhằm nâng cao, phát triển nguồn nhân lực y tế theo định hướng phát triển huyện ngành y tế số khía cạnh, nội dung như:các sách để thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung cho hệ thống y tế tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ nghề nghiệp; chế độ đãi ngộ, ưu tiên nhằm động viên, tạo động lực thúc đẩy cho nguồn nhân lực y tế,… Để thực giải pháp đưa trước hết cần có quan tâm Đảng, sách nhà nước nghiệp phát triển y tế Bên cạnh phải có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ cấp, ngành sở thực mục tiêu, kế hoạch phát xây dựng; có chủ động cơng tác tham mưu, đề xuất cấp sở để xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đảm bảo số lượng, chất lượng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1]Trịnh Thị Thúy An (2015), “Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi” Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh, (2012), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân [3] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [4] Hoàng Thị Hà Dung (2014), “Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà [5] Nguyễn Thị Hiệp (2011) “Phát triển nguồn nhân lực hành cấp xã, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà [6] Cảnh Chí Hồng Trần Vĩnh Hoàng (2013), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí phát triển hội nhập [7] Phan Văn Kha nghiên cứu "Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam", [8] Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân, (2004), “Quản lý nguồn nhân lực [9] Võ Xuân Tiến, Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà nẵng, Số 5(40).2010 [10] Nguyễn Hoàng Thanh (2011), “Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] Vũ Bá Thể (2005) “Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội năm [12] Võ Xuân Tiến (2013) “Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Đà Nẵng” Tạp chí Kinh tế Phát triển; Số: 194;Từ trang: 74-80 [13] Trần Anh Tuấn, Luận án tiến sĩ kinh tế (2007): “Hồn thiện thể chế quản lý cơng chức Việt Nam điều kiện phát triển hội nhập quốc tế” [14] Nguyễn Tuấn Vũ (2014), “Phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Đăk Lắk” Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [15] Chính phủ (2013), Quyết định số122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [16] Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020 [17] Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 Bộ Y tế Quy định nội dung hệ thống tiêu thống kê ngành Y tế [18] UBND tỉnh Quảng Nam, Quyết định Số: 4229/QĐ - UBND phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020”, [19] Quyết định 3681 /QĐ-UBND Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” [20] Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam ban hành quy định sách hỗ trợ đào tạo sinh viên học bác sỹ, bác sỹ nội trú; [21] Niên giám thống kê huyện Đại Lộc 2011-2016 [22] Báo cáo y tế huyện Đại Lộc năm 2012-2016 [23] Báo cáo kiểm tra, giám sát việc triển khai văn vi phạm pháp luật hệ thống tổ chức y tế Đại Lộc 2015,2016 [24 ] ILO.org [25] UNDP.org [26] UNIDO.org Nước [1] Asadullah , Intikhab Alam , Niaz Mohammad, Mussawar Shah, Niaz Muhammad, (2011) “Dose human resources development contribute to community development”(Sự phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào phát triển cộng đồng) [2] Ioan, Done and Ivana, Domazet (2011) “Improving the quality of human resources by implementation of internal marketing”(Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc thực tiếp thị nội bộ) [3] Peter Holland, “Attracting and Retaining Talent: Exploring Human Resources Development Trends in Australia” (Thu hút trì tài năng: Tìm hiểu xu hướng phát triển nguồ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƢỜI BỆNH VÀ NGƢỜI NHÀ BỆNH NHÂN Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng hài lòng người bệnh, Tác giả tổ chức khảo sát để tìm hiểu nguyện vọng người bệnh người nhà bệnh nhân Các ý kiến quý báu giúp tác giả đánh giá thực trạng đưa giải pháp ngành y tế để khắc phục khó khăn, bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thơng tin khơng ảnh hưởng đến việc điều trị Xin trân trọng cảm ơn! Tên bệnh viện: ………………………………………… Ngày điền phiếu……………… Tên khoa nằm điều trị trước viện.…………………… THÔNG TIN NGƢỜI BỆNH A1 Giới tính: Nam Nữ A2 Tuổi ………… A3 Số di động (có thể khơng ghi): A4 Tổng số ngày nằm viện A5 Ơng/Bà có sử dụng thẻ BHYT cho lần điều trị không? Có …ngày Khơng ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào số từ đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng nhận xét từ đến tốt cho câu hỏi đây: 1là: là: là: là: là: Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng hoặc: Rất hoặc: Kém hoặc: Trung bình hoặc: Tốt A Khả tiếp cận A1 Các sơ đồ, biển báo dẫn đường đến khoa, phòng bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm A2 Thời gian vào thăm người bệnh thông báo rõ ràng A3 Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh đánh số rõ ràng, dễ tìm A4 Các lối bệnh viện, hành lang phẳng, dễ A5 Người bệnh hỏi gọi nhân viên y tế cần thiết B Sự minh bạch thông tin thủ tục khám bệnh, điều trị B1 Quy trình, thủ tục nhập viện rõ ràng, công khai, thuận tiện B2 Được phổ biến nội quy thông tin cần thiết nằm viện rõ ràng, đầy đủ B3 Được giải thích tình trạng bệnh, phương pháp thời gian dự hoặc: Rất tốt 5 5 5 5 kiến điều trị rõ ràng, đầy đủ B4 Được giải thích, tư vấn trước yêu cầu làm xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ B5 Được công khai cập nhật thơng tin dùng thuốc chi phí điều trị 5 5 5 5 5 C Cơ sở vật chất phƣơng tiện phục vụ ngƣời bệnh C1 Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sẽ, có đầy đủ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp quạt, máy sưởi, điều hòa C2 Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho người giường, an toàn, chắn, sử dụng tốt C3 Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sẽ, sử dụng tốt C4 Được bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm nằm viện C5 Được cung cấp quần áo đầy đủ, C6 Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh C7 Được bảo đảm riêng tư nằm viện thay quần áo, khám bệnh, vệ sinh giường… có rèm che, vách ngăn nằm riêng C8 Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống nhu cầu sinh hoạt thiết yếu đầy đủ chất lượng C9 Môi trường khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp D Thái độ ứng xử, lực chuyên môn nhân viên y tế D1 Bác sỹ, điều dưỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp mực D2 Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế tốn…) có lời nói, thái độ, giao tiếp mực D3 Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ D4 Bác sỹ, điều dưỡng hợp tác tốt xử lý công việc thành thạo, kịp thời D5 Được bác sỹ thăm khám, động viên phòng điều trị D6 Được tư vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi phòng ngừa biến chứng D7 Nhân viên y tế khơng có biểu gợi ý bồi dưỡng E Kết cung cấp dịch vụ E1 Cấp phát thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lượng E2 Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, đại, đáp ứng nguyện vọng E3 Kết điều trị đáp ứng nguyện vọng E4 Ông/Bà đánh giá mức độ tin tưởng chất lượng dịch vụ y tế E5 Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng giá dịch vụ y tế 3 5 5 5 5 1 2 3 5 G1 G2 Đánh giá chung, bệnh viện đáp ứng đƣợc % so với mong đợi Ông/Bà trước nằm viện? ………… % (điền số từ 0% đến 100% điền 100% bệnh viện điều trị tốt, vượt mong đợi Ông/Bà) Nếu có nhu cầu khám, chữa Chắc chắn khơng quay lại bệnh tương tự, Ơng/Bà Khơng muốn quay lại có lựa chọn khác có quay trở lại giới thiệu Muốn chuyển tuyến sang bệnh viện khác cho người khác đến không? Có thể quay lại Chắc chắn quay lại giới thiệu cho người khác Khác (ghi rõ)……………………………………… H Ơng/Bà có ý kiến khác, xin ghi rõ? Cần tăng cường sở vật chất, giường bệnh Tuyển dụng, đào tạo thêm bác sĩ, hay điều dưỡng, nhân viên khác Cải cách thủ tục hành Thái độ phục vụ CBNV y tế với bệnh nhân …… XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ! PHỤ LỤC NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ KHẢO SÁT Rất khơng Khơng Hài lòng hài lòng Số Tỷ Số Tỷ phiếu lệ phiếu lệ A Bình thường Số Tỷ phiếu lệ Hài lòng Số Tỷ phiếu lệ Rất Hài lòng Số Tỷ phiếu lệ Khả tiếp cận Các sơ đồ, biển báo dẫn đường đến khoa, phòng bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm 0 0 12 24 30 60 16 Thời gian vào thăm người bệnh thông báo rõ ràng 0 0 18 36 29 58 Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh đánh số rõ ràng, dễ tìm 0 0 18 36 30 60 4 Các lối bệnh viện, hành lang phẳng, dễ 0 0 10 35 70 10 20 Người bệnh hỏi gọi nhân viên y tế cần thiết 0 14 30 60 10 20 28 56 18 36 0 0 35 70 15 30 0 18 36 27 54 B Sự minh bạch thông tin thủ tục khám bệnh, điều trị Quy trình, thủ tục nhập viện rõ ràng, cơng khai, thuận tiện Được phổ biến nội quy thông tin cần thiết nằm viện rõ ràng, đầy đủ Được giải thích tình trạng bệnh, phương pháp thời gian dự kiến điều trị rõ ràng, đầy đủ C D Được giải thích, tư vấn trước yêu cầu làm xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ 0 16 32 30 60 14 27 54 16 32 0 25 50 15 30 14 0 17 34 24 48 10 0 27 54 14 28 0 0 35 70 15 30 0 0 15 30 24 48 11 22 0 0 0 32 64 11 22 14 0 25 50 17 34 16 0 12 24 31 62 14 15 30 18 36 14 28 Được công khai cập nhật thông tin dùng thuốc chi phí điều trị Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ người bệnh Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sẽ, có đầy đủ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp quạt, máy sưởi, điều hòa Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho người giường, an toàn, chắn, sử dụng tốt Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sẽ, sử dụng tốt Được bảo đảm an tồn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm nằm viện Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh Được bảo đảm riêng tư nằm viện thay quần áo, khám bệnh, vệ sinh giường… có rèm che, vách ngăn nằm riêng Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống nhu cầu 0 sinh hoạt thiết yếu đầy đủ chất lượng Môi trường khuôn viên bệnh viện xanh, 0 sạch, đẹp Thái độ ứng xử, lực chuyên môn nhân viên y tế Bác sỹ, điều dưỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp 0 mực E Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế tốn…) có lời nói, thái độ, giao tiếp mực Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ Bác sỹ, điều dưỡng hợp tác tốt xử lý công việc thành thạo, kịp thời Được bác sỹ thăm khám, động viên phòng điều trị Được tư vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi phòng ngừa biến chứng Nhân viên y tế khơng có biểu gợi ý bồi dưỡng Kết cung cấp dịch vụ Cấp phát thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lượng Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, đại, đáp ứng nguyện vọng Kết điều trị đáp ứng nguyện vọng Ông/Bà đánh giá mức độ tin tưởng chất lượng dịch vụ y tế 0 17 34 27 54 10 0 19 38 23 46 0 10 12 24 25 50 16 0 35 70 11 22 0 0 27 54 15 30 12 0 10 0 45 90 0 10 23 46 14 28 16 0 16 27 54 13 26 0 10 31 62 14 28 0 0 24 48 21 42 ... luận phát triển nguồn nhân lực Y tế - Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng. .. PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Quảng Nam huyện. .. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội huyện Đại Lộc tác động đến phát triển nguồn nhân lực y tế huyện Đại Lộc 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC GIAI ĐOẠN 2012-2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực y tế tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam , Phát triển nguồn nhân lực y tế tại huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn