Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam

132 27 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG HIỂN TRUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG HIỂN TRUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn n o ọ TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả DƢƠNG HIỂN TRUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 4 Phƣơng pháp nghiên cứu: Bố cục đề tài: Tổng quan tài liệu nghiên cứu: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN 10 1.1 LÝ THUYẾT VỀ GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN 10 1.1.1 Khái niệm giữ chân nhân viên 10 1.1.2 Sự cần thiết tầm quan trọng việc giữ chân nhân viên 10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc giữ chân nhân viên tổ chức 12 1.2 MỘT SỐ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.2.1 Nghiên cứu John P Hausknecht, Julianne M Rodda Michael J Howard (2009) 17 1.2.2 Nghiên cứu Bidisha Lahkar Das, Dr Mukulesh Baruah (2013) 17 1.2.3 Nghiên cứu Barry A Friedman and Lisa M Schnorr (2016) 19 1.2.4 Nghiên cứu Hussin Jose Hejase, Ali El Dirani, Bassam Hamdar, Bassima Hazimeh: 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam .23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng 24 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực Ngân hàng 25 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 27 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.3.2 Xây dựng thang đo 30 2.3.3 Kế hoạch nghiên cứu 35 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu thức 36 2.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .40 2.4.1 Mẫu điều tra 40 2.4.2 Kết cấu câu hỏi khảo sát .40 2.4.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG .45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 MÔ TẢ MẪU 46 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 49 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 49 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 54 3.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 58 3.3.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 58 3.3.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình 66 3.3.3 Phân tích phƣơng sai (ANOVA) 67 3.4 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ VIỆC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 72 3.4.1 Kết thống kê đánh giá yếu tố việc giữ chân nhân viên .72 3.4.2 Đánh giá giữ chân nhân viên 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG KẾT LUẬN 81 4.1 KẾT LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 81 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH .81 4.2.1 Về vấn đề thù lao 82 4.2.2 Về vấn đề lãnh đạo 83 4.2.3 Về vấn đề hội thăng tiến 84 4.2.4 Về vấn đề môi trƣờng làm việc 85 4.2.5 Về vấn đề đào tạo phát triển 85 4.2.6 Về vấn đề phần thƣởng ghi nhận 86 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 86 4.3.1 Những hạn chế đề tài 86 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG .87 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình Lao Động Của Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam năm gần 26 2.2 Thang đo Thù lao 30 2.3 Thang đo Phần thƣởng ghi nhận 31 2.4 Thang đo Cơ hội thăng tiến 31 2.5 Thang đo Tham gia trình định 32 2.6 Thang đo Sự cân sống công việc 32 2.7 Thang đo Môi trƣờng làm việc 33 2.8 Thang đo Đào tạo phát triển 33 2.9 Thang đo Lãnh đạo 34 2.10 Thang đo An toàn lao động 34 2.11 Thang đo Giữ chân nhân viên 35 2.12 Thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến việc giữ chân nhân viên 38 3.1 Cơ cấu giới tính 46 3.2 Cơ cấu độ tuổi 47 3.3 Cơ cấu trình độ 47 3.4 Cơ cấu thời gian công tác 48 3.5 Cơ cấu vị trí cơng tác 48 3.6 Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test 49 3.7 Kết phân tích phƣơng sai trích rút 50 3.8 Kết phân tích hệ số tải nhân tố 52 3.9 Kết kiểm định Bartlett’s Test (biến phụ thuộc) 54 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.10 Kết phân tích phƣơng sai rút trích (biến phụ thuộc) 54 3.11 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha yếu tố mơ hình 55 3.12 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha yếu tố Giữ chân nhân viên 57 3.13 Ma trận tƣơng quan biến 59 3.14 Model Summary 59 3.15 Bảng ANOVA 64 3.16 Kết hồi quy theo phƣơng pháp Stepwise 65 3.17 Kết kiểm định Independent Samples Test_giới tính 68 3.18 Kết kiểm định Levene_độ tuổi 68 3.19 Kết phân tích phƣơng sai (anova)_độ tuổi 69 3.20 Kết kiểm định Levene_thời gian cơng tác 69 3.21 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA)_thời gian công tác 70 3.22 Kết kiểm định Levene_trình độ 70 3.23 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA)_trình độ 71 3.24 Kết kiểm định Independent Samples Test_vị trí 72 3.25 Kết thống kê mô tả biến quan sát 73 3.26 Kết thống kê mô tả việc giữ chân nhân viên 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình nghiên cứu Mukulesh Baruah (2013) Bidisha Lahkar Das, Dr 18 1.2 Mơ hình nghiên cứu Barry (2016) Lisa M Schnorr 20 1.3 Mơ hình nghiên cứu Hussin, Ali, Bassam, Bassima 21 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam 25 2.2 Quy trình nghiên cứu 27 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 2.4 Mơ hình nghiên cứu thức 37 3.1 Đánh giá yếu tố Thù lao 74 3.2 Đánh giá yếu tố Phần thƣởng ghi nhận 74 3.3 Đánh giá yếu tố Cơ hội thăng tiến 75 3.4 Đánh giá yếu tố Môi trƣờng làm việc 76 3.5 Đánh giá yếu tố Đào tạo phát triển 76 3.6 Đánh giá yếu tố Lãnh đạo 77 3.7 Đánh giá yếu tố giữ chân nhân viên 79 3.8 Đánh giá việc giữ chân nhân viên thể qua yếu tố 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài: Lao động yếu tố đầu vào quan trọng, tham gia vào hoạt động, giai đoạn, trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong đó, trình độ, lực tinh thần trách nhiệm ngƣời lao động tác động trực tiếp đến tất giai đoạn, khâu trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tác động trực tiếp đến suất, chất lƣợng sản phẩm, tác động đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm Do đó, ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngày nay, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, với điều kiện khắc nghiệt thƣơng trƣờng cạnh tranh nguồn nhân lực vấn đề quan trọng cơng ty Nguồn nhân lực nguồn tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành bại họ tƣơng lai Nhân viên khách hàng nội tổ chức, đáp ứng yêu cầu công việc sẵn sàng hợp tác với tổ chức để thực mục tiêu kinh doanh Bởi vậy, công ty tìm cách để trì phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, hầu nhƣ cơng ty đối mặt với nhiều vấn đề việc giữ nhân viên lại làm việc tổ chức đơi việc th ngƣời am hiểu cơng việc điều cần, nhƣng giữ họ chí quan trọng (Shivangee Pankaj, 2011) Trong giới công nghệ tiên tiến ngày nay, rõ ràng gắn kết nhân viên với tổ chức quan trọng việc góp phần ni dƣỡng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Vì vậy, đánh tài thật việc làm gây tốn cơng ty phải tốn chi phí để tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để thay thế, chi phí tuyển dụng thời gian để tài hòa nhập, khoản đầu tƣ bị phát triển tài chi phí Test of Homogeneity of Variances GC Levene Statistic df1 269 df2 Sig ANOVA 169 848 GC Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 737 30.295 31.033 df 169 172 Mean Square 246 179 F 1.371 Sig .253 Multiple Comparisons Dependent Variable: GC Tukey HSD (I) TUOI (J) TUOI Tu 20 - 29 Tu 30 - 39 Tu 40 - 50 Tu 30 - 39 Tu 40 - 50 Tren 50 Mean Std Error Difference (IJ) -.17394 08747 -.17150 11734 Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 196 463 -.4009 -.4760 0530 1330 Tren 50 -.15812 14059 675 -.5229 2067 Tu 20 - 29 Tu 40 - 50 Tren 50 Tu 20 - 29 Tu 30 - 39 Tren 50 Tu 20 - 29 Tu 30 - 39 17394 00244 01582 17150 -.00244 01338 15812 -.01582 08747 09731 12436 11734 09731 14691 14059 12436 196 1.000 999 463 1.000 1.000 675 999 -.0530 -.2501 -.3069 -.1330 -.2549 -.3678 -.2067 -.3385 4009 2549 3385 4760 2501 3946 5229 3069 Tu 40 - 50 -.01338 14691 1.000 -.3946 3678 Descriptives GC N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Duoi nam Tu 3- nam Tren nam Total Minimum Maximum Upper Bound 57 5.7895 48645 06443 5.6604 5.9185 4.33 6.67 48 5.7431 39644 05722 5.6279 5.8582 5.00 6.67 68 5.7304 39169 04750 5.6356 5.8252 4.33 6.67 173 5.7534 42476 03229 5.6896 5.8171 4.33 6.67 Test of Homogeneity of Variances GC Levene Statistic df1 df2 1.671 Sig 170 191 ANOVA GC Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 115 30.917 31.033 df Mean Square 170 172 F 058 182 Sig .317 729 Multiple Comparisons Dependent Variable: GC Tukey HSD (I) TGCT (J) TGCT Mean Difference (I- Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound J) Tu 3- nam Tren nam 04642 05908 08354 07658 844 721 -.1511 -.1220 2440 2402 Tu 3- nam Duoi nam -.04642 08354 844 -.2440 1511 Tren nam Duoi nam Tu 3- nam 01266 -.05908 -.01266 08040 07658 08040 986 721 986 -.1774 -.2402 -.2028 2028 1220 1774 Duoi nam Tren nam Descriptives GC N Mean Lao dong thong Trung cap Cao dang Dai hoc Thac si Total Std Std Deviation Error 5.9333 148 173 5.6667 5.5926 5.7680 5.5333 5.7534 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 14907 06667 5.7482 6.1184 5.67 6.00 51640 46481 41995 55777 42476 6.2086 5.9499 5.8362 6.2259 5.8171 4.67 5.00 4.33 4.67 4.33 6.00 6.00 6.67 6.00 6.67 21082 15494 03452 24944 03229 5.1247 5.2353 5.6998 4.8408 5.6896 Test of Homogeneity of Variances GC Levene Statistic df1 1.197 df2 ANOVA Sig 168 314 GC Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 714 30.319 31.033 df Mean Square 178 168 180 172 F 988 Sig .415 Multiple Comparisons Dependent Variable: GC Tukey HSD (I) TRINHDO (J) TRINHDO Lao dong thong Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound Trung cap Cao dang 26667 25724 34074 23695 838 604 -.4427 -.3127 9760 9942 Dai hoc Thac si 16532 19317 40000 26868 912 571 -.3674 -.3409 6980 1.1409 Trung cap Cao dang Dai hoc Thac si Lao dong thong Cao dang Dai hoc Thac si Lao dong thong Trung cap Dai hoc Thac si Lao dong thong Trung cap Cao dang Thac si Lao dong thong Trung cap -.26667 25724 838 -.9760 4427 07407 -.10135 13333 -.34074 22390 17691 25724 23695 997 979 985 604 -.5434 -.5892 -.5760 -.9942 6915 3865 8427 3127 -.07407 -.17543 05926 -.16532 22390 14585 23695 19317 997 750 999 912 -.6915 -.5776 -.5942 -.6980 5434 2268 7127 3674 10135 17543 23468 -.40000 17691 14585 19317 26868 979 750 743 571 -.3865 -.2268 -.2980 -1.1409 5892 5776 7674 3409 -.13333 25724 985 -.8427 5760 Cao dang Dai hoc -.05926 -.23468 23695 19317 999 743 -.7127 -.7674 5942 2980 95% Confidence Minimum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Maximum Descriptives GC N Nha quan ly Nhan vien Total Mean Std Std Deviation Error 30 5.7111 36863 06730 5.5735 5.8488 5.00 6.33 143 5.7622 43627 03648 5.6901 5.8344 4.33 6.67 173 5.7534 42476 03229 5.6896 5.8171 4.33 6.67 Test of Homogeneity of Variances GC Levene Statistic df1 1.000 df2 Sig 171 319 ANOVA GC Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 065 30.968 31.033 df Mean Square 171 172 F 065 181 Sig .358 550 Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means or Equality o Variances F GC Equal ariances ssumed Equal ariances not ssumed 1.00 Sig .31 t df Sig (2- Mean Std Error 95% Confidence tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper -.598 17 55 -.05113 0854 -.21982 1175 -.668 47.70 50 -.05113 0765 -.20507 1028 ... chân nhân viên Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, (2) Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc giữ chân nhân viên Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, (3) Các nhân. .. Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam Tháng năm 2009 chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng Quảng Nam đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam, hoạt đông với tƣ cách Ngân hàng TMCP. .. hiệu công việc giữ chân nhân viên Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả định tiến hành nghiên cứu với tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn