Phát triển nguồn nhân lực tại UBND quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

122 31 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐĂNG LỘC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐĂNG LỘC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS LÊ THẾ GIỚI Ðà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Đăng Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 13 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 14 1.2.1 Xây dựng cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tổ chức 15 1.2.2 Nâng cao tr nh chuyên m n nghiệp vụ nguồn nhân lực 16 1.2.3 Nâng cao k n ng nguồn nhân lực 18 1.2.4 Nâng cao tr nh độ nhận thức cho nguồn nhân lực 19 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 24 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 24 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 25 1.4 ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM C NG CHỨC ĐẾN VI C PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 26 1.4.1 Quản lý nhà nƣớc đặc điểm quản lý hành nhà nƣớc26 1.4.2 Đặc điểm cán c ng chức hành nhà nƣớc 28 1.4.3 Ảnh hƣởng đặc điểm cán bộ, c ng chức đến việc phát triển nguồn nhân lực quan hành nhà nƣớc 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ THỜI GIAN QUA 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA UBND QUẬN CẨM L 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển UBND Quận Cẩm Lệ 35 2.1.2 T nh h nh phát triển kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức n ng nhiệm vụ UBND Quận Cẩm Lệ 38 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN TRONG THỜI GIAN QUA 43 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực UBND Quận Cẩm Lệ 43 2.2.2 Thực trạng phát triển tr nh độ chuyên m n, nghiệp vụ nguồn nhân lực UBND Quận Cẩm Lệ 52 2.2.3 Thực trạng c ng tác phát triển k n ng nguồn nhân lực UBND Quận Cẩm Lệ 55 2.2.4 Thực trạng tr nh độ nhận thức nguồn nhân lực 60 2.2.5 Thực trạng động lực thúc đẩy ngƣời lao động 65 2.3 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ C NG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM L 67 2.3.1 Kết đạt đƣợc 67 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 73 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quận đến n m 2020 73 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 74 3.1.3 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP C THỂ 77 3.2.1 Xây dựng cấu cán bộ, c ng chức hợp lý 77 3.2.2 Xây dựng sở liệu đ y đủ th ng tin đội ng CBCC .80 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng thực quy tr nh c ng tác đào tạo, bồi dƣỡng 81 3.2.4 Nâng cao tr nh độ nhận thức, thái độ cán bộ, c ng chức c ng việc 85 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán c ng chức CCHC Cải cách hành CMNV Chun mơn nghiệp vụ ĐH Đại học GS Giáo sƣ GS.TS Giáo sƣ, Tiến sĩ HCNN Hành nhà nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân KHCN Khoa học công nghệ NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực NQ Nghị NSNN Ngân sách nhà nƣớc PGS.TS Phó Giáo sƣ Tiến sĩ TL Tỷ lệ TS Tiến sĩ TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Nguồn nhân lực UBND Quận từ n m 2014 đến n m 2016 45 2.2 Cơ cấu tr nh độ CMNV CBCC từ n m 2014 đến n m 2016 47 2.3 Cơ cấu giới tính CBCC từ n m 2014 đến n m 2016 50 2.4 Cơ cấu độ tuổi CBCC từ n m 2014 đến n m 2016 51 2.5 Nguồn nhân lực UBND Quận theo tr nh độ CMNV 53 2.6 Tr nh độ quản lý nhà nƣớc từ n m 2014 đến n m 2016 56 2.7 Tr nh độ lý luận trị từ n m 2014 đến n m 2016 57 2.8 Thực trạng k n ng cán c ng chức UBND Quận 59 2.9 Kết khảo sát ý kiến cán bộ, c ng chức UBND Quận 62 2.10 Kết khảo sát nhận thức khả n ng thái độ CBCC UBND Quận 64 2.11 Kết khảo sát đánh giá mức độ hài lòng động lực thúc đẩy 66 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Di n biến phát triển số lƣợng nguồn nhân lực 46 2.2 Di n biến cấu nguồn nhân lực 47 2.3 Nguồn nhân lực phòng chuyên m n 49 2.4 Di n biến cấu giới tính CBCC UBND Quận 50 2.5 Di n biến cấu độ tuổi CBCC UBND Quận 51 2.6 Tr nh độ quản lý nhà nƣớc nguồn nhân lực 56 2.7 Tr nh độ lý luận trị nguồn nhân lực 57 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức UBND Quận Cẩm Lệ Trang 38 Nhóm câu hỏi động lực thúc đẩy STT Kỹ Mức thu nhập Thực quy chế chi tiêu nội Mức thƣởng so với thành tích M i trƣờng làm việc Ổn định c ng việc C ng tác đề bạt bổ nhiệm Sự quan tâm động viên, chia sẻ M i trƣờng v n hoá Chế độ phúc lợi Rất khơng hài lòng Mức độ đánh giá Khơng Hài Tƣơng hài đối hài lòng lòng lòng Một lần xin chân thành cảm ơn quý anh (ch ) Rất hài lòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (2007), Nghị số 17-NQ/TƢ ngày 01/8/2007 Hội nghị l n thứ n m BCHTƢ Đảng (khoá X) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý máy nhà nƣớc [2] Nguy n Xuân Bắc (2012), Phát triển nguồn nhân lực ND huyện Trà ồng, t nh uảng Ngãi, Luận v n Thạc s , Đại học Đà Nẵng [3] Phan V n Bảng (2014), “Phát triển nguồn nhân lực Văn phòng y ban nhân dân huyện Đắk Mil, t nh Đắk Nông”, Luận v n thạc s , Đại học Đà Nẵng [4] Bộ Chính trị (2004), Nghị số 42-NQ/TƢ ngày 30/11/2004 công tác quy hoạch cán lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH [5] Tr n Xuân C u, Mai Quốc Chánh, (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội [6] Chính phủ (2011), Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 [7] Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên m n thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [8] Dean Tjovold, Mary M Tjosvold (2010), Tâm lý học dành cho lãnh đạo, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [9] Nguy n V n Điềm Nguy n Ngọc Quân (2007), Giáo Trình uản tr nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [10] Đoàn Gia D ng (2006), “Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học c ng nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 15 [11] Tr n Kim Dung, (2011), Giáo trình uản tr nguồn nhân lực, Nxb Thống kê [12] Phạm Minh Hạc (1996), “Vấn đề người công đổi mới” Chƣơng trình khoa học - Cơng nghệ cấp nhà nƣớc KX07 [13] Lê Thị Hải (2014), Phát triển nguồn nhân lực hành huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [14] Nguy n V n Hùng (2012), Phát triển nguồn nhân lực VNPT Hà Tĩnh, Luận v n Thạc s , Đại học Đà Nẵng [15] Nguy n Lộc (2010), “Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học giáo dục, (56),(tr 10-14) [16] Nguy n V n Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy” (Promoting human resources by means of motivation), Tạp chí Khoa học c ng nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số (40) [17] Hƣớng Phi (2009), Thuật lãnh đạo, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội [18] Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, c ng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [19] Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phƣơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [20] Nguy n Hữu Thân (2007), uản tr nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [21] Võ Xuân Tiến (2006), Xây dựng phát triển nguồn nhân lực quan hành cấp uận (huyện), phường (xã) đ a bàn Đà Nẵng, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ [22] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực” (A number of issus on the training and development of human resources), Tạp chí Khoa học c ng nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 5(40) [23] Nguy n Quốc Tuấn & ctg (2006), Giáo trình uản tr nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê [24] Lại Đức Vƣợng (2000), “Một số nội dung cải cách hệ thống quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước”, Tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc, (12), tr.24 [25] Nguy n Thị Hoàng Yến (2016), Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng, Luận v n Thạc s , Đại học Đà Nẵng ... phát triển nguồn nhân lực Chƣơng Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thời gian qua Chƣơng Giải pháp phát triển nguồn nhân lực uỷ ban nhân dân Quận. .. đến phát triển nguồn nhân lực tổ chức - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển NNL Ủy ban nhân. .. chuyên sâu phát triển nguồn nhân lực 9 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực đƣợc hiểu nguồn lực ngƣời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại UBND quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng , Phát triển nguồn nhân lực tại UBND quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn