Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu tại đà nẵng

117 25 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THỦY TIÊN RÀO CẢN THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA - NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THỦY TIÊN RÀO CẢN THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA - NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣờ ƣớn n o ọ TS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TOÀN DIỆN NHỮNG RÀO CẢN THỰC HIỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò chất lƣợng 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢNCHẤT LƢỢNG 11 1.2.1 Khái niệm quảnchất lƣợng 11 1.2.2 Đặc điểm quảnchất lƣợng .12 1.2.3 Vai trò quảnchất lƣợng 14 1.2.4 Các chức quảnchất lƣợng 14 1.3 HỆ THỐNG QUẢNCHẤT LƢỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 17 1.3.1 Khái niệm hệ thống quảnchất lƣợng .17 1.3.2 Mục tiêu hệ thống quảnchất lƣợng 18 1.4 CÁC PHƢƠNG THỨC QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.4.1 Kiểm tra chất lƣợng - QI (Quality Inspection) 19 1.4.2 Kiểm soát chất lƣợng - QC (Quality Control) 20 1.4.3 Đảm bảo chất lƣợng - QA (Quality Assurance) 21 1.4.4.Kiểm sốt chất lƣợng tồn diện - TQC (Total Quality Control) 22 1.4.5 Quảnchất lƣợng toàn diện - TQM (Total Quality Management) 22 1.5 QUẢNCHẤT LƢỢNG TOÀN DIỆN - TQM (Total Quality Management) 23 1.5.1 Khái niệm 23 1.5.2 Các đặc trƣng TQM .24 1.5.3 Các nguyên tắc TQM 25 1.6 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM 28 1.6.1 Định nghĩa 28 1.6.2 Tầm quan trọng doanh nghiệp nhỏ vừa 29 1.6.3 Quản trị chất lƣợng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 31 1.7 SỰ CẦN THIẾT CỦA TQM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 34 1.8 NHỮNG RÀO CẢN THỰC HIỆN TQM 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG .45 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 46 2.1 MỤC TIÊU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 46 2.2 MƠ HÌNH THANG ĐO RÀO CẢN ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 46 2.3 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 50 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 52 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 54 2.5.1 Phƣơng pháp thu thập liệu tổng thể nghiên cứu 55 2.5.2 Xác định quy mô mẫu phƣơng pháp lấy mẫu .55 2.5.3 Thiết kế công cụ đo lƣờng 55 2.5.4 Thu thập liệu 56 2.5.5 Kế hoạch phân tích liệu 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG .59 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KẾT LUẬN, HÀM Ý 60 3.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 60 3.1.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát .60 3.1.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .62 3.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach 67 3.1.4 Kết giá trị trung bình biến .68 3.2 KẾT LUẬN HÀM Ý .71 3.2.1 Kết luận 71 3.2.2 Hàm ý cho nhà quản trị 72 3.2.3 Hạn chế nghiên cứu 77 3.2.4 Đề xuất hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa TQM : Hệ thống quản trị chất lƣợng toàn diện DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên Tên 2.1 Tổng hợp biến thang đo lƣờng đề xuất cho nghiên cứu 47 2.2 Các điều chỉnh nội dung biến quan sát 52 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo lĩnh vực hoạt động 60 3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo số lƣợng lao động 61 3.3 Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo thời gian hoạt động 61 3.4 Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo hệ thống QTCL áp dụng 62 3.5 KMO and Bartlett’s Test 62 3.6 Kết phân tích nhân tố khám phá 63 3.7 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha 67 3.8 Kết trung bình mức độ đánh giá rào cản 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ìn ệu vẽ Tên ìn vẽ Trang 2.1 Tiến trình nghiên cứu 51 3.1 Kết mơ hình thang đo đƣợc kiểm định 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Chất lƣợng ln ln vũ khí chiến lƣợc định khả cạnh tranh doanh nghiệp Nâng cao chất lƣợng giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh, mở rộng thị trƣờng Đặc biệt, ngày ngƣời tiêu dùng coi trọng giá trị chất lƣợng, giá chƣa hẳn trƣờng hợp nhân tố định lựa chọn ngƣời tiêu dùng Chất lƣợng thay giá cả, điều với cơng nghiệp, dịch vụ nhiều thị trƣờng khác Vì thế, muốn giữ vững tỷ lệ chiếm lĩnh thị trƣờng cần thiết phải xây dựng đƣợc hệ thống bảo đảm chất lƣợng doanh nghiệp Nền kinh tế phát triển kéo theo mức độ cạnh tranh doanh nghiệp trở nên gay gắt chất lƣợng sản phẩm trở thành vấn đề sống doanh nghiệp Vấn đề cấp thiết đặt việc khơng ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Đây vừa yêu cầu vừa nhiệm vụ tất ngành, cấp, doanh nghiệp, ngƣời Qua cho thấy quảnchất lƣợng có vai trò quan trọng giúp nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thời kì hội nhập Trong bối cảnh xu thời đại, để tăng cƣờng hội nhập kinh tế nƣớc ta với nƣớc khu vực giới; việc đổi nhận thức, cách tiếp cận xây dựng mơ hình quản trị phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu cấp bách hệ thống quản trị chất lƣợng toàn diện - TQM đƣợc coi công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp ứng phó với thay đổi mơi trƣờng nhƣ nâng cao hiệu hiệu suất kinh doanh KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 95 100.0 0 95 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 934 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted V3 11.17 6.461 852 911 V4 11.12 6.103 863 909 V10 10.68 7.218 847 917 V11 11.40 6.732 835 916 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases % Valid Excluded a Total 95 100.0 0 95 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 884 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted V5 15.89 9.393 855 826 V6 15.85 11.467 649 876 V7 15.41 9.904 782 844 V8 15.40 10.519 743 855 V9 15.67 9.839 623 890 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 95 100.0 0 95 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted V15 12.38 3.472 543 863 V16 11.28 2.993 788 762 V17 11.34 2.928 822 746 V18 12.49 3.168 609 841 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total a % 95 100.0 0 95 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 875 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted V2 6.38 3.280 715 864 V13 6.83 2.993 763 825 V14 6.81 3.325 813 784 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 95 100.0 0 95 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted V1 4.14 1.034 799 V12 3.52 1.189 799 KẾT QUẢ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA CÁC BIẾN Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation V1 95 3.52 1.090 V2 95 3.63 979 V3 95 3.62 958 V4 95 3.67 1.026 V5 95 3.66 985 V6 95 3.71 784 V7 95 4.15 956 V8 95 4.16 879 V9 95 3.88 1.129 V10 95 4.11 805 V11 95 3.39 914 V12 95 4.14 1.017 V13 95 3.18 1.031 V14 95 3.20 894 V15 95 3.45 681 V16 95 4.55 681 V17 95 4.49 682 V18 95 3.34 738 Valid N (listwise) 95 ... ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THỦY TIÊN RÀO CẢN THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. .. nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Những rào cản thực hệ thống quản trị chất lƣợng toàn diện doanh nghiệp nhỏ vừa - Phạm vi nghiên cứu: Doanh nghiệp vừa nhỏ, địa bàn thành phố Đà Nẵng P ƣơn p áp n... hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lƣợng phận hợp thành quan trọng hệ thống quản trị kinh doanh Nó có quan hệ tác động qua lại với hệ thống khác hệ thống quản trị kinh doanh doanh nghiệp nhƣ: Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu tại đà nẵng , Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu tại đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn