Phát triển nguồn nhân lực tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kon tum

131 34 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HOÀNG PHƢỢNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦUTỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HOÀNG PHƢỢNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦUTỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : GS.TS L Đà Nẵng - Năm 2017 THẾ GIỚI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Kon Tum” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Kon Tum, ngày tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Hoàng Phƣợng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.1.2 Mục đích phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò công tác phát triển nguồn nhân lực 1.1.4 Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực 10 1.2 NỘI DUNG PH T TRIỂN NGUỒN NH N LỰC TRONG C C TỔ CH C 10 1.2.1 Tạo lập môi trƣờng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 10 1.2.2 Phát triển lực ngƣời lao động 13 1.2.3 Tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 19 1.3 NGH C VIỆC PH T TRIỂN NGUỒN NH N LỰC TRONG TỔ CH C 25 1.4 ĐẶC ĐIỂM C A NGUỒN NH N LỰC TRONG TỔ CH C CƠNG 25 1.4.1 Tổ chức cơng .25 1.4.2 Đặc điểm nguồn nhân lực tổ chức công 25 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .28 1.5.1 Yếu tố kinh tế 28 1.5.2 Yếu tố trị - xã hội 29 1.5.3 Giáo dục đào tạo 30 1.5.4 Khoa học công nghệ .30 1.5.5 Truyền thống lịch s giá trị văn h a 31 1.5.6 Toàn cầu h a hội nhập quốc tế 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦUTỈNH KON TUM 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦUTỈNH KON TUM 34 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 34 2.1.2 Bộ máy tổ chức 35 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực 40 2.2 THỰC TRẠNG C NG T C PH T TRIỂN NGUỒN NH N LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU .43 2.2.1 Thực trạng tạo lập môi trƣờng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực quan 43 2.2.2 Thực trạng phát triển lực CBCC 47 2.2.3 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy 62 2.3 Đ NH GI CHUNG VỀ C NG T C PH T TRIỂN NGUỒN NH N LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU 74 2.3.1 Kết đạt đƣợc .74 2.3.2 Nh ng tồn cần khắc phục .75 2.3.3 Nguyên nhân .76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦUTỈNH KON TUM 80 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU 80 3.1.1 Định hƣớng .80 3.1.2 Dự báo nguồn nhân lực tỉnh Kon tum đến năm 2020 .81 3.1.3 Dự báo nhu cầu s dụng lao động Sở KH&ĐT Kon Tum đến năm 2020 .82 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU 83 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tạo lập mơi trƣờng phát triển nguồn nhân lực 83 3.2.2 Tiếp tục nâng cao lực cán công chức đơn vị 86 3.2.3 Tiếp tục nâng cao động lực thúc đẩy ngƣời lao động .90 3.3 KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị với quan Trung ƣơng 95 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Kon Tum 96 3.3.3 Kiến nghị với lãnh đạo Sở KH&ĐT Kon Tum 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND : NXB : Nhà xuất NNL : Nguồn nhân lực CBCC : Cán công chức KT-XH : Kinh tế - Xã hội DTTS : Dân tộc thiểu số Sở KH&ĐT : Sở Kế hoạch Đầu tƣ CNH-HĐH : Công nghiệp h a-hiện đại h a HĐND : Hội đồng nhân dân CVCC : Chuyên viên cao cấp CVC : Chuyên viên CV : Chuyên viên ĐH : Đại học y ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bậc thang nhu cầu ngƣời lao động theo loại nhu cầu lý thuyết Maslow 20 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc 41 2.2 Bảng tổng hợp số lƣợng sáng kiến CBCC từ 2014 2016 45 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn 47 2.4 Cơ cấu nguồn nhân lực đƣợc phân theo trình độ lý luận trị trình độ quản lý nhà nƣớc 49 2.5 Bảng tổng hợp chƣơng trình đào tạo tạo Sở KH&ĐT từ năm 2014 - 2016 50 2.6 Kết khảo sát mức độ đáp ứng kiến thức CBCC 51 2.7 Bảng tiêu chuẩn theo ngạch bậc CBCC 54 2.8 Số lƣợng CBCC c chứng tin học, ngoại ng từ năm 2014 - 2016 55 2.9 Mức độ đáp ứng kỹ CBCC 57 2.10 Thái độ CBCC công việc 60 2.11 Mức độ hài lòng CBCC tiền lƣơng, thƣởng, phụ cấp 66 2.12 Mức độ hài lòng CBCC mơi trƣờng điều kiện làm việc 68 2.13 Mức độ hài lòng CBCC chế độ thăng tiến 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số ệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình KSA 14 1.2 Tháp nhu cầu cấp bậc Maslow 20 2.1 Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầutỉnh Kom Tum 35 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số ệu Biểu đồ Tên b ểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực năm 2016 theo độ tuổi 42 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn năm 2016 48 2.3 Số lƣợng CBCC c chứng ngoại ng , tin học năm 2016 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nhân lực,NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] Bùi Văn Danh, MB Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khơi(2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phƣơng Đông [3] Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực (HumanResource Management), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trìnhquản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [5] Nguyễn Long Giao (2013), “Nh ng nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực giai đoạn ”, Tạp chí khoa học xã hội số (174) [6] Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏvà vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế,Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống [8] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lựcthúc đẩy”,Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 4(39) [9] Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuấtbản tƣ pháp [10] Nguyễn Phan Sang (2015), Phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần xuất nhập miền Trung, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Đà Nẵng [11] Lê Văn Thông (2012), Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phầnVinatex, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Trần Thị Thu Vũ Hồng Ngân (Năm 2011), Giáo trình “ Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công” – NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [13] Võ Xuân Tiến (2010), Bài báo “ Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số (40).2010 [14] Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên), Đồn Gia Dũng, Đào H u Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Ngun(2006) Giáo trình “ Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống [15]Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng (2008), Phát triển người phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm thông tin - tƣ liệu, Hà Nội T ếng An [16] Abdullah Haslinda (2009), “Definition of HRD: Key Concepts from aNational and International Context”,Europeon Journal of Social [17]Armstrong (2009), Armstrong’s Handbook of Human resourcemanagement practice, Kogan Page [18] Hoang Viet Khang (2010), Development and Human ResourceDevelopnent in Vietnam [19] Jim Stewart Graham Beaver chủ biên (2004), “Phát triển nguồn nhân lựctrong tổ chức quy mô nhỏ- nghiên cứu thực tiễn” [20] Kenneth N Wexley, Gary P Latham (2001),Developing and Training,Human Resources in Organizations [21] Peter Senge Journal for Quality and practicipation [22] Web http://www.sch.vn; http://www.nwlink.com ... đến phát triển nguồn nhân lực - Nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Kon Tum - Đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Kon Tum. .. Nguyên nhân .76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH KON TUM 80 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH... quốc tế 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH KON TUM 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH KON TUM 34 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kon tum , Phát triển nguồn nhân lực tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn