Quản trị thành tích nhân viên tại chi cục quản lý thị trường đà nẵng

150 37 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HÙNG QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HÙNG QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣ ƣ ng n o ọ : TS NGU ỄN THỊ ÍCH THỦ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tá g ả Nguyễn Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực quản trị thành tích 1.1.2 Phân biệt quản trị thành tích với đánh giá thành 1.1.3 Mục tiêu quản trị thành tích 1.1.4 Đặc điểm quản trị thành tích nhân viên 1.1.5 Các thuyết làm tảng cho quản trị thành tích .10 1.2 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 11 1.2.1 Hoạch định thành tích 12 1.2.2 Triển khai thực thành tích 14 1.2.3 Đánh giá thành tích 15 1.2.4 Xem xét phản hồi thành tích 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG .28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Chi cục Quản thị trƣờng thành phố Đà Nẵng 41 2.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KẾT QUẢ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực 42 2.2.2 Kết đánh giá phân loại bình xét thi đua khen thƣởng qua năm 45 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÁC ĐỘI CỦA CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .46 2.3.1 Phân tích yếu tố sở cơng tác quản trị thành tích nhân viên 46 2.3.2 Thực trạng công tác hoạch định thành tích nhân viên 51 2.3.3 Thực trạng triển khai thực thành tích năm .56 2.3.4 Thực trạng thực đánh giá thành tích .58 2.3.5 Thực trạng cơng tác xem xét thành tích phản hồi 62 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÁC ĐỘI CỦA CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG ĐÀ NẴNG 64 2.4.1 Về mặt ƣu điểm 64 2.4.2 Những tồn hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG .68 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ 70 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Định hƣớng phát triển Chi cục Quản thị trƣờng thành phố Đà Nẵng năm 2017 70 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện quản trị thành tích 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÁC ĐỘI CHI CỤC QUẢN THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 73 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện yếu tố sở cho cơng tác quản trị thành tích 74 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị thành tích .87 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ 102 KẾT LUẬN 112 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QU ẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ( ản s o) DANH MỤC CÁC ẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Sự khác quản trị thành tích đánh giá thành tích 1.2 Phiếu đánh giá nhân viên 20 2.1 Phân bổ lao động cấu lao động theo giới tính 43 2.2 Tổng hợp theo trình độ chun môn 44 2.3 Bảng tổng hợp đánh giá phân loại công chức 45 2.4 Bảng tổng hợp danh hiệu thi đua 46 2.5 Bảng tổng hợp hình thức khen thƣởng 46 3.1 Xếp loại thành tích thang điểm đánh giá 98 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Chu trình quản trị thành tích nhân viên (Grote 2002) 11 1.2 Mơ hình đánh giá thành tích động 21 2.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản thị trƣờng thành phố Đà Nẵng 41 3.1 Tiến trình phân tích cơng việc 75 DANH MỤC CÁC IỂU ĐỒ Số hiệu b ểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Phân bổ lao động cấu lao động theo giới tính 43 2.2 Phân bổ lao động cấu lao động theo giới tính 44 2.3 Trình độ chun mơn 45 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Quản trị thành tích nhân viên vấn đề hệ trọng phức tạp nhạy cảm yếu tố quan trọng phát huy nội lực nhân lực quan hành Nhà nƣớc Tuy nhiên đến chƣa có chế quản trị thành tích thích đáng khâu yếu quan cơng sở Nhà nƣớc V ì cần có giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị thành tích nhân viên Qua tìm hiểu Chi cục Quản thị trƣờng thành phố Đà Nẵng tác giả nhận thấy vấn đề quản trị thành tích nhân viên chƣa nghiên cứu.Trong năm qua hầu hết Chi cục chủ yếu trọng đến việc đánh giá thành tích cuối năm chƣa thiết lập hồn chỉnh tiến trình quản trị thành tích nhân viên nhằm tích hợp thống mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức chƣa nhấn mạnh đến việc hoạch định thành tích tƣơng lai chƣa thực nguyên tắc quản theo đồng thuận cam kết Các tiêu chuẩn đánh giá mang tính chung chung áp dụng cho nhiều đối tƣợng nên việc đánh giá nhân viên chƣa chƣa thật xác chƣa hiệu chƣa đạt đƣợc mục tiêu nhƣ mong muốn cấp lãnh đạo nhân viên;quản trị thành tích chƣa thực tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tốt chƣa thực khuyến khích động viên nhân viên tối đa hóa tiềm để đạt đƣợc mục tiêu tổ chức Đánh giá nhân viên trở nên hình thức chung chung dĩ hòa u quý né tránh trách nhiệm giảm tính sáng tạo động lực phấn đấu Với lí tác giả chọn đề tài: “Quản trị thành tích nhân viên Chi cục Quản thị trường thành phố Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên cứu Luận văn Mụ t ng ên ứu - Hệ thống hố luận cơng tác quản trị thành tích nhân viên tổ chức; * Điểm đánh giá chung: Tổng I Trọng số x Số nhiệm vụ Tổng II + Trọng số x Số mục tiêu Tổng III + Trọng số x Số tiêu chuẩn * Thang điểm đánh giá xếp hạng chung: : Hồn thành xuất sắc: Hồn thành xuất sắc cơng việc đƣợc giao Đáp ứng vƣợt mức hầu hết trách nhiệm mục tiêu tiêu chí với ngƣời thực công việc thể đƣợc lực vƣợt trội : Hoàn thành tốt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đáp ứng đủ trách nhiệm mục tiêu tiêu chí với ngƣời thực cơng việc đơi đáp ứng vƣợt yêu cầu Phát huy tốt lực làm việc : Hoàn thành: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đƣợc giao Đáp ứng đƣợc hầu hết trách nhiệm mục tiêu tiêu chí với ngƣời thực cơng việc : Chƣa hồn thành cần cố gắng: chƣa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đƣợc giao Chỉ thực đƣợc phần trách nhiệm mục tiêu tiêu chí với ngƣời thực cơng việc cần phải cải thiện : Khơng hồn thành: Khơng đáp ứng đƣợc u cầu cơng việc cần xét tính phù hợp với cơng việc Cho biết khó khăn trở ngại q trình thực cơng việc (nếu có) Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian cần điều kiện đơn vị ngƣời quản ? Chữ ký nhân viên:…………………… Ngày:………………………… Chữ ký ngƣời quản lý:…………….Ngày …………………… …… PHỤ LỤC HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN Họ Tên: Nguyễn Hùng Sinh năm: 1978 Chức vụ: Kiểm soát viên Đơn vị công tác: Đội Quản thị trƣờng số I Đánh giá nhu cầu phát triển - Mục tiêu nghề nghiệp: Hiện tơi Kiểm sốt viên Đội Quản thị trƣờng số thuộc Chi cục Quản thị trƣờng thành phố Đà Nẵng Trong tƣơng lai mục tiêu cấp lãnh đạo nhƣ Đội Quản thị trƣờng số - Trong thời gian qua thân trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tự xây dựng cho chƣơng trình kế hoạch phát triển cá nhân cụ thể Để đạt đƣợc mục tiêu nghề nghiệp nhƣ thân cần: Về lực chuyên môn: - Luôn học hỏi để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ; - Học tập nâng cao khóa đào tạo lĩnh vực công tác; - Bồi dƣỡng kiến thức tin học ngoại ngữ… Về kỹ thái độ công tác: - Kỹ làm việc độc lập làm việc theo nhóm; - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt chấp hành tốt nội quy quan; - Có phẩm chất đạo đức tốt có lối sống lành mạnh; - Có trách nhiệm với cơng việc hồn thành tốt cơng việc đƣợc giao II Chƣơng trình hành động - Xây dựng chƣơng trình cơng tác ngày hàng tháng hàng quý để lãnh đạo Đội theo dõi - Nghiên cứu phần nghiệp vụ khác để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao; - Khơng ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đƣa sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí rút ngắn thời gian làm việc/khối lƣợng công việc đƣợc giao; - Tuyệt đối trung thực khách quan công tác; - Tác phong làm việc nghiêm túc nhã nhặn không gây phiền hà cho đối tƣợng bị kiểm tra Tinh thần phục vụ nhân dân tốt; - Phối hợp tốt với Phòng chức để thực thi nhiệm vụ; - Trau dồi kỹ trình bày - thuyết trình kỹ hội họp kỹ tổ chức công việc kỹ quản DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo tổng kết toàn ngành Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2015 [2] Bùi Văn Danh MBC Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi Quản trị nguồn nhân lực NXB Phƣơng Đơng TP Hồ CHí Minh [3] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [4] Đồng Thị Thanh Hƣơng Nguyễn Thị Ngọc An (2008), Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất Thống kê [5] Tạp chí Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ năm 2010 đến [6] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân NXB lao động xã hội [7] Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số (40) [8] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh [9] Dick Grote (2002) The Performance Appraisal Question and Answer Book A Survival Guide for Managers American Managemant Association [10] Jack Jigon (2002) How to Measure Employee Performance Zigon Performance Group USA [11] Michael Armstrong (2006) Performance Management a key strategic and practical guideaines 3rd Edition London and Philadelphia [12] Michael Armstrong (2009) Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice 11th Edition pp 615 – 642 London and Philadelphia Website [13] http://www.qltt.gov.vn/ ... niệm quản trị nguồn nhân lực quản trị thành tích 1.1.2 Phân biệt quản trị thành tích với đánh giá thành 1.1.3 Mục tiêu quản trị thành tích 1.1.4 Đặc điểm quản trị thành tích nhân viên. .. tác quản trị thành tích nhân viên Qua tìm hiểu Chi cục Quản lý thị trƣờng thành phố Đà Nẵng tác giả nhận thấy vấn đề quản trị thành tích nhân viên chƣa nghiên cứu.Trong năm qua hầu hết Chi cục. .. tài: Quản trị thành tích nhân viên Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng để làm đề tài nghiên cứu Luận văn Mụ t ng ên ứu - Hệ thống hố lý luận cơng tác quản trị thành tích nhân viên tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị thành tích nhân viên tại chi cục quản lý thị trường đà nẵng , Quản trị thành tích nhân viên tại chi cục quản lý thị trường đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn