Quản trị thành tích nhân viên tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

161 29 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG CHÂU Á QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG CHÂU Á QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn n o ọ GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hoàng Châu Á MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 1.1 KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 1.2 QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 10 1.2.1 Khái niệm quản trị thành tích 10 1.2.2 Mục tiêu quản trị thành tích 10 1.2.3 Ý nghĩa quản trị thành tích 11 1.2.4 Đặc điểm quản trị thành tích 12 1.2.5 Đặc điểm Quản trị thành tích đơn vị nghiệp 14 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng công tác quản trị thành tích nhân viên 15 1.3 NỘI DUNG TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 18 1.3.1 Hoạch định thành tích 19 1.3.2 Triển khai thực thành tích 26 1.3.3 Đánh giá thành tích 28 1.3.4 Xem xét lại thành tích phản hồi 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG .41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI TP ĐÀ NẴNG 42 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 42 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 2.1.2 Chức nhiệm vụ 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 44 2.1.4 Tình hình hoạt động BHXH thời gian qua 45 2.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 47 2.2.1 Nguồn nhân lực 47 2.2.2 Kết đánh giá, phân loại bình xét thi đua, khen thƣởng 53 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 55 2.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị thành tích nhân viên ngành BHXH .55 2.3.2 Hoạch định thành tích 60 2.3.3 Triển khai thực thành tích 62 2.3.4 Đánh giá thành tích nhân viên 63 2.3.5 Xem xét lại thành tích phản hồi 74 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 76 2.4.1 Những kết đạt đƣợc: 76 2.4.2 Phân tích nguyên nhân hạn chế 76 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG… 79 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 79 3.1.1 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng 79 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản trị thành tích 80 3.2 HỒN THIỆN QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH 81 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị thành tích 82 3.2.2 Giải pháp hồn thiện tiến trình quản trị thành tích nhân viên 95 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ 111 KẾT LUẬN 120 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TST TNHS TP Phần mềm quản lý thu chi Bảo hiểm hội Tiếp nhận hồ sơ Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu tình hình hoạt động BHXH thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016 45 2.2 Nguồn nhân lực BHXH Đà Nẵng qua năm 48 2.3 Nguồn nhân lực BHXH phân theo độ tuổi, giới tính 49 2.4 Nguồn nhân lực cấu nguồn nhân lực theo trình độ đào tạ 51 2.5 Thời gian làm việc ngƣời lao động theo khối chức BHXH TP Đà Nẵng năm 2016 53 2.6 Bảng tổng hợp đánh giá, phân loại cán viên chức 2012 -2016 54 2.7 Bảng tổng hợp kết danh hiệu thi đua năm 2012 2016 54 2.8 Bảng tổng hợp hình thức khen thƣởng năm 2012 2016 54 2.9 Kết xếp loại CBVC BHXH TP Đà Nẵng năm qua 65 2.10 Kết điều tra đối tƣợng đánh giá thành tích nhân viên 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ tiến trình quản trị thành tích 19 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 50 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính 50 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ đào tạo 52 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Nguồn nhân lực tài nguyên quý giá so với tài nguyên khác tổ chức, nhân tố định đến phát triển thành bại tổ chức Trong nội dung quản trị nguồn nhân lực, quản trị thành tích nhân viên tiến trình quản trị nguồn nhân lực quan trọng, cung cấp tảng cho việc cải thiện phát triển thành tích, cung cấp phạm vi liên kết chặt chẽ thống tiến trình quản trị nguồn nhân lực mà tiến trình thƣờng có hỗ trợ lẫn đóng góp tồn diện vào việc cải thiện hiệu tổ chức công cụ đƣợc sử dụng để củng cố giá trị văn hóa tổ chức Qua tìm hiểu Bảo hiểm hội TP Đà Nẵng, tác giả nhận thấy vấn đề quản trị thành tích nhân viên chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều chuyên sâu Trong năm qua hầu nhƣ chủ yếu trọng đến việc đánh giá thành tích cuối năm, chƣa thiết lập hồn chỉnh tiến trình quản trị thành tích nhân viên, chƣa thực nguyên tắc quản lý theo đồng thuận cam kết Các tiêu chuẩn đánh giá mang tính chung chung áp dụng cho nhiều đối tƣợng nên việc đánh giá nhân viên chƣa thật xác, chƣa hiệu quả, chƣa đạt đƣợc mục tiêu nhƣ mong muốn cấp lãnh đạo nhân viên; quản trị thành tích chƣa thực tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn, chƣa thực khuyến khích, động viên nhân viên tối đa hóa tiềm để đạt đƣợc mục tiêu tổ chức Đánh giá nhân viên đơi trở nên hình thức, dĩ hồ vi q, né tránh trách nhiệm, giảm tính sáng tạo động lực phấn đấu Do đó, với mục tiêu hồn thiện cơng tác quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm hội TP Đà Nẵng Tơi chọn đề tài “Quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sĩ Câu Có Tỷ lệ % Câu hỏi khảo sát Lãnh đạo cần trạng bị cho phƣơng pháp đánh giá thành tích không? 120 Không 92,1 10 Tỷ lệ % 7,9 Câu Câu hỏi khảo sát Có Lãnh đạo cần tránh tính bình qn đánh giá nhân viên khơng? Tỷ lệ % 116 Không 89,23 Tỷ lệ % 14 10,77 Câu 10 Câu hỏi khảo sát Chính xác Kết đánh giá gần có phản ánh lực cống hiến nhân viên không? Câu 11 Câu hỏi khảo sát Sau đánh giá, anh/chị có nhận đƣợc phản hồi từ ngƣời quản lý công việc anh/chị thực hay khơng (những đóng góp, điểm mạnh, điểm yếu)? Tỷ lệ % 37 28,47 Hoàn Tỷ tồn khơng lệ % 39 30 Chính xác Tỷ lệ tương đối 59 % 45,38 Thỉnh thoảng Tỷ lệ có trao % đổi 70 53,85 Khơng xác 34 Trao đổi nhiều 21 Tỷ lệ % 26,15 Tỷ lệ % 16,15 Câu 12 Câu hỏi khảo sát Thành tích đánh giá có ảnh hƣởng đến mức lƣơng anh chị ? Quyết định mức lương Không Tỷ lệ % 17 13,08 Ít ảnh hưởng Tỷ lệ % 98 ảnh hưởng 75,38 15 Tỷ lệ % 11,54 Câu 13 Câu hỏi khảo sát Tỷ Tốt Động làm việc anh chị sau đƣợc đánh giá cuối năm trạng thái nào? lệ % 5,38 Khá Tỷ lệ % 36 27,69 Bình Tỷ lệ Khơng Tỷ lệ thường % 73 56,15 tốt % 14 10,78 Câu 14 Ý kiến chủ Câu hỏi khảo sát quan cấp Việc phân loại nhân viên chủ yếu do: 83 Tỷ lệ % Do bầu chọn, bình xét Tỷ 63,85 47 36,15 Hàng Tỷ Sáu Tỷ lệ tháng lệ % % lệ % Căn vào Tỷ lệ bảng % điểm 0 Câu 15 Câu hỏi khảo sát Hàng tháng Theo anh chị việc đánh giá nên theo định kỳ Tỷ lệ % 3,08 quý 76 58,46 17 Hàng năm 13,08 33 Tỷ lệ % 25,38 Câu 16 Câu hỏi khảo sát Cuộc họp xem xét thành tích đơn vị thƣờng diễn bầu khơng khí cởi mở, thân thiện hữu ích sau đây: Tốt Tỷ lệ % 34 26,15 Bình Tỷ lệ thường % 78 60 Không tốt Tỷ lệ % 18 13,85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo Tổng kết toàn ngành Bảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2015 [2] Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, Ths Lê Quang Khôi, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phƣơng Đơng, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [4] Đồng Thị Thanh Hƣơng, Nguyễn Thị Ngọc An (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [5] Tạp chí Bảo hiểm hội Việt Nam từ năm 2010 đến [6] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB lao động hội [7] Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng số (40) [8] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh [9] Dick Grote (2002), The Performance Appraisal Question and Answer Book: A Survival Guide for Managers, American Managemant Association [10] Michael Armstrong (2006), Performance Management, a key strategies and practical guideaines, 3rd Edition, London and Philadelphia [11] Michael Armstrong (2009), Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, 11th Edition, pp 615-642, London and Philadelphia Website [12] http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ [13] http://www.bhxhdanang.gov.vn/ ... luận quản trị thành tích Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm. .. cứu: nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn đề cơng tác quản trị thành tích nhân viên Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng + Về... THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 55 2.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị thành tích nhân viên ngành BHXH .55 2.3.2 Hoạch định thành tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị thành tích nhân viên tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng , Quản trị thành tích nhân viên tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn