Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

118 35 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG NGỌC NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG NGỌC NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣ ƣ ng n o ọ : TS NGUYỄN HỮU CƢỜNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Dƣơng Ngọ N ƣ Quỳn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1 CƠ CỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1.1 Nội dung báo cáo tài niên độ 1.1.2 Vai trò báo cáo tài niên độ 1.1.3 Đo lƣờng mức độ cơng bố thơng tin báo cáo tài niên độ .9 1.2 LÝ THUYẾT KHUNG VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý .12 1.2.1 Lý thuyết thơng tin hữu ích .13 1.2.2 Lý thuyết tín hiệu 13 1.2.3 Lý thuyết đại diện .14 1.2.4 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 15 1.2.5 Lý thuyết tính kinh tế thông tin 16 1.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 18 1.3.1 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố mức độ trì hỗn cơng bố báo cáo tài 18 1.3.2 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố chủ thể kiểm toán thực sốt xét báo cáo tài 19 1.3.3 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố tỉ lệ vốn nhà nƣớc vốn điều lệ .21 1.3.4 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố tỉ lệ vốn sở hữu nhà quản lý 22 1.3.5 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố mức độ độc lập Hội đồng quản trị Ban Giám đốc 23 1.3.6 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố quy mô công ty 24 1.3.7 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố tỉ suất sinh lời .25 1.3.8 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố tính tự chủ tài 26 1.3.9 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố khả toán nhanh .27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .28 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 2.1.1 Giả thuyết mức độ trì hỗn cơng bố báo cáo tài 29 2.1.2 Giả thuyết chủ thể kiểm toán thực soát xét báo cáo tài 30 2.1.3 Giả thuyết tỉ lệ vốn nhà nƣớc vốn điều lệ 31 2.1.4 Giả thuyết tỉ lệ vốn sở hữu nhà quản lý 32 2.1.5 Giả thuyết mức độ độc lập hội đồng quản trị ban giám đốc 32 2.1.6 Giả thuyết quy mô công ty 34 2.1.7 Giả thuyết tỉ suất sinh lời .34 2.1.8 Giả thuyết tính tự chủ tài .35 2.1.9 Giả thuyết khả toán nhanh 35 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Thiết lập mơ hình 36 2.2.2 Đo lƣờng biến phụ thuộc 37 2.2.3 Đo lƣờng biến độc lập 40 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG .43 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM .44 3.1.1 Mức độ công bố thông tin tùy ý theo tiêu 44 3.1.2 Tổng hợp mức độ công bố thông tin tùy ý 49 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THƠNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘVIỆT NAM 50 3.2.1 Đối với Báo cáo tài bán niên năm 2016 51 3.2.2 Đối với trƣờng hợp Báo cáo tài quý năm 2016 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG .72 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 74 4.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘVIỆT NAM 74 4.1.1 Chú trọng đến tính độc lập Ban giám đốc Hội đồng quản trị 74 4.1.2 Hàm ý từ ảnh hƣởng tỉ lệ sở hữu vốn Nhà nƣớc 75 4.1.3 Hàm ý từ ảnh hƣởng khả toán nhanh 76 4.1.4 Các kiến nghị khác 77 4.2 KẾT LUẬN 79 4.2.1 Kết đạt đƣợc 79 4.2.1 Hạn chế nghiên cứu 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban giám đốc CBTT Cơng bố thơng tin CTNY Công ty niêm yết HĐQT Hội đồng quản trị OLS Hồi quy bình phƣơng bé VIF Thừa số tăng phƣơng sai DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu Bảng Tên bảng Trang 2.1 Thang đo tiêu mức độ CBTT tùy ý 39 2.2 Mô tả đo lƣờng biến độc lập 41 3.1 Chi tiết mức độ CBTT tùy ý BCTC bán niên năm 2016 theo tiêu 44 3.2 Chi tiết mức độ CBTT tùy ý BCTC quý năm 2016 theo tiêu 47 3.3 Tổng hợp mức độ CBTT tùy ý BCTC niên độ năm 2016 49 3.4 Thống kê mô tả biến độc lập BCTC bán niên năm 2016 51 3.5 Hệ số tƣơng quan cặp biến độc lập (Mơ hình 1a) 53 3.6 Kết hồi quy OLS Mơ hình 1a 54 3.7 Kết kiểm định tự tƣơng quan Mơ hình 1a 55 3.8 Kết kiểm định phƣơng sai khơng đồng Mơ hình 1a 56 3.9 Kết thốngảnh hƣởng nhân tố đến mức độ CBTT tùy ý BCTC bán niên năm 2016 59 3.10 Thống kê mô tả biến độc lập BCTC quý năm 2016 62 3.11 Hệ số tƣơng quan cặp biến độc lập (Mơ hình 1b) 64 Số ệu Bảng Tên bảng Trang 3.12 Kết hồi quy OLS Mơ hình 1b 65 3.13 Kết kiểm định tự tƣơng quan Mơ hình 1b 66 3.14 Kết kiểm định phƣơng sai khơng đồng Mơ hình 1b 67 3.15 Kết thốngảnh hƣởng nhân tố đến mức độ CBTT tùy ý BCTC quý năm 2016 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Bộ tài (2005) Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài niên độ, Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC việc ban hành cơng bố sáu (6) chuẩn mực kế tốn Việt Nam (đợt 4), ban hành ngày 15/02/2005 Truy cập ngày 20/4/2017 từ http://www.ketoanthue.vn/index.php/hethong-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/2103-chuan-muc-ke-toan-so-27bao-cao-tai-chinh-giua-nien-do-.html [2] Bộ tài (2012) Thơng tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán, ban hành ngày 05/04/2012 Truy cập ngày 20/4/2017 từ http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=12249 [3] Bộ tài (2012) Thông tư 121/2012/TT-BTC Quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, ban hành ngày 26/07/2012 Truy cập ngày 20/4/2017 từ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27749 [4] Bộ Tài (2014) Thơng tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành ngày 22/12/2014 Truy cập ngày 20/4/2017 từ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx? ItemID=66801 [5] Bộ tài (2015) Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc CBTT thị trường chứng khoán, ban hành ngày 16/10/2015 Truy cập ngày 20/4/2017 từ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqtoanvan.aspx?ItemID=91233&Keyword= [6] Nguyễn Hữu Cƣờng (2015a), Cơng bố thơng tin báo cáo tài niên độ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn giải pháp, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 221 tháng 11/2015, trang 82-90 [7] Nguyễn Hữu Cƣờng (2017), Bàn lý thuyết khung áp dụng nghiên cứu cơng bố thơng tin báo cáo tài Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, Số Tháng 4/2017 [8] Mạn Đình (2015), Vai trò thành viên hội đồng quản trị độc lập công ty cổ phần, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Tập 163, tháng 12 (2015), trang 2-9 [9] Phạm Thị Thu Đông (2013), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCTC doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Thu Hào (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT tự nguyện doanh nghiệp niêm yết HOSE, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(11), tr 99-115 [11] Nguyễn Thị Phƣơng Hồng (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC CTNY thị trường chứng khoánchứng thực nghiệm Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Nguyễn Thị Thủy Hƣởng (2014), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCTC doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Trọng Nguyên (2014), Tác động quản trị công ty đến chất lượng thông tin BCTC CTNY Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ Khoa Tài – Kế tốn, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [14] Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (2013), Sổ tay công bố thông tin dành cho công ty niêm yết, trang [15] Thân Thị Thu Thủy, Lê Văn Lâm, Nguyễn Trung Thông (2014), Nghiên cứu mối tương quan chi phí đại diện cấu trúc tỉ lệ sở hữu công ty cổ phần Việt Nam, Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 14 (24), trang 71-75 T ếng An [16] Akerlof, G A (1970), The market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500 [17] Claudia-Elena GRIGORAȘ-ICHIM and Lucia MOROŞAN-DANILĂ (2015), The importance of Financial Interim Reporting for the position of companies, The USV Annals of Economics and Public Administration, 15 (2), 2015 [18] Dalton D.R et al (2007), The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independence, Equity, and the Market for Corporate Control, http://www informaworld.com /smpp/title~content=t791720496 [19] Easterbrook, F H., & Fischel, D R (1984), Mandatory disclosure and the protection of investors, Virginia Law Review, 70(4), 669-715 [20] Jensen M.C and Meckling W.H (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, (4), pp 305-360 [21] Johansen, T.R., & Plenborg, T (2013), Prioritising disclosures in the annual report, Accounting and Business Research, 43(6), 605-635 [22] Mak, Y.T & Y.Li (2001), Determinants Of Corporate Ownership And Board Structure: Evidence From Singapore, Journal of Corporate Finance 7, 235- 256 [23] Mangena, M., & Pike, R (2005), The effect of audit committee shareholding, financial expertise and size on interim financial disclosures, Accounting and Business Research, 35(4), 327-349 [24] Miller and Sardais (2011), Angel Agents: Agency Theory Reconsidered, Academy of Management Perspectives [25] Newell, G E (1969), Is quarterly financial data adequate for investment decision making?, Financial Analysts Journal, 25(6), 3743 [26] Nguyen Huu Cuong (2013), Interim financial Reporting in the Asia – Pacific Region: A review of regulatory requirements, Corporate Ownership & Control, 10 (3), 2013, 380-388 [27] Nguyen Huu Cuong (2015), Interim financial Reporting in the AsiaPacific Region, School of Acountancy, QUT Business School, Queensland University of Technology [28] Saxena, P., Saxena, N K., & Kumar, S (2012), Compliance of interim financial reporting as per regulatory requirement in India (with special reference to nationalized bank), Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2018183 [29] Schadewitz, H J., & Blevins, D R (1998), Major determinants of interim disclosures in an emerging market, American Business Review, 16(1), 41 [30] Shi, Y., Magnan, M., & Kim, J.-B (2012), Do countries matter for voluntary disclosure: Evidence from cross-listed firms in the US, Journal of International Business Studies, 43(2), 143-165 [31] Singhvi, S S., & Desai, H B (1971), An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure, The Accounting Review, 46(1), 129-138 [32] Spence, M (1973), Job market signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355- 374 [33] Tuggle et al (2010), Commanding Board of Director Attention: Investigating How Organizational Performance and CEO Duality affect Board Members’Attantion to Monitoring, Strategic Management Journal, 31: 946–968 [34] Werner R Murhadi (2009), Good Corporate Governance and Earning Management Practices: An Indonesian Cases, http://ssrn.com/ abstract=1680186 ... NGỌC NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1 CƠ CỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1.1 Nội dung báo cáo tài niên độ. .. trống nghiên cứu mức độ CBTT CTNY Việt nam 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn