Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

130 16 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KHÚC THỊ HÀ THANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Đà Nẵng, năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KHÚC THỊ HÀ THANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂNTỶ SUẤT LỢI NHUẬN 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 10 1.1.1 Khái niệm vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển 10 1.1.2 Tầm quan trọng quản trị vốn luân chuyển 11 1.1.3 Các tiêu phản ánh quản trị vốn luân chuyển .15 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂNTỶ SUẤT LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP 32 1.2.1 Phân tích mối quan hệ tiêu quản trị vốn luân chuyển tỷ suất lợi nhuận 32 1.2.2 Mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển tỷ suất lợi nhuận nghiên cứu trƣớc 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.1.1 Các biến đƣợc sử dụng cho mơ hình 39 2.1.2 Dữ liệu nghiên cứu .44 2.1.3 Mơ hình nghiên cứu đề nghị cho đề tài 45 2.1.4 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình .47 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.2.1 Mô tả thống kê 49 2.2.2 Phân tích tƣơng quan Pearson 49 2.2.3 Phân tích hồi qui 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 MÔ TẢ THỐNG KÊ 55 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON 57 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUI 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ .81 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.2 KIẾN NGHỊ 83 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên đầy đủ Tiếng Anh Tên đầy đủ Tiếng Việt ACP Average payables Kỳ tốn bình qn ACR Average Collection receivables Kỳ thu tiền bình quân APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á CCC Cash conversion cycle Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt CR Current ratio Hệ số khả toán hành DR Debt ratio Tỷ lệ nợ EOQ Economic Order Quantity Mơ hình đặt hàng kinh tế POQ Prodution Order Quantity Mơ hình đặt hàng sản xuất theo lơ GOP Gross profit ratio Tỷ suất lợi nhuận gộp IP Inventory Period Chu kì chuyển hóa hàng tồn kho SIZE Firm size Quy mô công ty TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Agreement Thái Bình Dƣơng FEM Fixed effects management Ƣớc lƣợng hồi quy FEM OLS Ordinary Least Square Phƣơng pháp bình phƣơng bé GLS Generalized Least Square Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu tổng quát DNVT Doanh nghiệp vận tải KPT Khoản phải thu KPT Khoản phải trả DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Kết mô tả thống kê 55 3.2 Kết phân tích tƣơng quan Pearson 58 3.3 Mối quan hệ kỳ thu tiền bình quân tỷ suất lợi nhuận 61 3.4 Mối quan hệ kỳ tốn bình qn tỷ suất lợi nhuận 64 3.5 Mối quan hệ kỳ tốn bình qn tỷ suất lợi nhuận 66 3.6 Mối quan hệ kỳ luân chuyển hàng tồn kho tỷ suất lợi nhuận 68 3.7 Mối quan hệ chu kỳ luân chuyển tiền mặt tỷ suất lợi nhuận 70 3.8 Kết kiểm định phù hợp mơ hình 72 3.9 Kết kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 76 3.10 Kết kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Trình bày tóm tắt hậu việc tồn kho hàng hóa q q nhiều 21 1.2 Trình bày phạm vi quản trị tiền mặt 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn doanh nghiệp gắn liền với chiến lƣợc kinh doanh đa lĩnh vực nhƣ việc mở rộng thị trƣờng, cấu lại phƣơng thức sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tƣ điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp cần quản trị nguồn vốn linh hoạt - vấn đề đƣợc đánh giá tầm quan trọng cao quản trị doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để nguồn vốn tài đƣợc nhanh chóng chuyển sang sử dụng lĩnh vực kinh doanh khác hiệu Với vai trò cần phải đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn, để đẩy nhanh q trình chuyển hóa dạng tồn tài sản lƣu động để liên tục tạo ngân quĩ Do đó, quản trị vốn luân chuyển mà cụ thể quản trị tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn hiệu vấn đề thực tế mà nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm Quản trị tài doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu doanh nghiệp, việc định thông qua nhờ thông tin tài chính, nhà quản trị cần đƣa định đầu tƣ dựa bảng cân đối tài sản nguồn vốn nợ phải trả, phải trì cấu tài sản hợp lí, tăng thêm hay loại bỏ tài sản khơng giá trị Quyết định sử dụng nguồn tài trợ đầu tƣ cho tài sản, sử dụng hiệu tài sản sau đầu tƣ Việc quản trị tài nhƣ mang tầm bao quát quản trị vốn luân chuyển phận lại xem xét phạm vi ngắn hạn gắn liền với chu kì hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vốn luân chuyển đƣợc coi sản ngắn hạn công ty, chiếm tỷ lệ nguồn lực tài cơng ty đƣợc chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, thay đổi ngày qua ngày hoạt động sản xuất công tytài sản ngắn hạn chủ yếu bao gồm tiền mặt, chi phí trả trƣớc, đầu tƣ ngắn hạn, khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả loại tài sản ngắn hạn khác Vốn luân chuyển đƣợc tính tốn cách lấy tài sản ngắn hạn công ty trừ nợ ngắn hạn Hay nói cách khác quản trị vốn luân chuyển trì mức độ phù hợp tối thiểu hóa chi phí vốn tạo đủ tiền để toán nghĩa vụ ngắn hạn cơng ty khơng thể đầu tƣ q nhiều vào tài sản cố định mà bỏ quên nhu cầu vốn ngắn hạn đầu tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn Ở Việt Nam vấn đề nghiên cứu vốn ln chuyển khơng q mẻ, vấn đề đƣợc xem xét định ngày giám đốc tài công ty Chiến lƣợc quản trị vốn phải cân hai mục tiêu tính khoản khả sinh lời, chẳng hạn nhƣ bỏ qua khả sinh lời cơng ty khó tồn trì hoạt động thời gian dài Quản trị vốn luân chuyển để gia tăng khả sinh lợi điều kiện kinh tế nay, Việt Nam gia nhập TPP, trƣớc thềm hội thảo APEC 2017 Nó vấn đề trọng doanh nghiệp vừa nhỏ Tóm lại, với nhiều lý trên, thấy đƣợc mối quan hệ khăng khít quản trị vốn luân chuyển lợi nhuận cơng ty Do đó, nghiên cứu nhằm khẳng định tác động quản trị vốn luân chuyển lên lợi nhuận công ty Việt Nam hoàn thiện nghiên cứu đƣợc thực trƣớc để giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhìn sâu sắc vốn ln chuyển, qua sách nhằm nâng cao thành doanh nghiệp tối đa hóa giá trị cổ đơng Mục tiêu nghiên cứu Với nghiên cứu trƣớc giới quản trị vốn luân chuyển chứng xác đáng kết luận ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty, nhiên kết nghiên cứu quốc gia khác nhau, nghiên cứu tập trung vào việc tìm mối quan hệ thành Công ty Kỳ thu tiền bình quân 2011 2012 2013 2014 2015 DDM 21.58336314 22.33481287 24.08500825 171.2351195 248.114617 DVP 106.1484047 53.75292923 39.20438373 38.81981848 56.65200261 DXP 75.02221802 GSP 81.34590996 20.52446908 GTT 191.1877879 340.7097365 190.1770555 214.4014995 976.7616004 HCT 38.04835084 56.00976465 51.69756068 60.78404487 64.01801001 HDO 132.9438074 185.9599743 136.4763525 93.49441155 145.8772754 HHG 9.478212895 7.976569719 7.884397324 15.59639575 102.6563716 HTC 9.810853681 7.918225582 11.72031497 3.447332586 12.37338485 HTV 191.5880702 254.8833615 MAC 135.4615267 210.2065657 120.6082762 MHC 197.7325383 198.1117172 162.3207012 347.1301211 1084.364295 MNC 22.74990941 20.47214347 28.27185921 36.52866956 64.93787968 PCT 44.29470635 31.30695895 26.33178062 19.08925342 PDN 57.84267835 110.9652362 71.84866448 73.78621331 57.83153344 PJT 25.58292786 PRC 44.92714066 40.73771047 36.93537023 36.24788139 54.80364666 PSC 44.37135044 39.08543761 24.02539977 17.86230853 17.06286611 PTS 38.30031394 PVT 129.8770593 153.9070194 QTC 95.85527161 96.94177652 144.5481533 123.5650335 49.56446046 60.0750758 76.51804453 71.04066768 50.30818013 34.3380188 21.66899908 39.05116877 307.284805 282.1934584 323.219974 145.010438 194.4564532 51.0338922 20.1644941 28.16949453 29.56124627 29.44841049 42.0062249 41.52605939 36.4645833 36.88799357 48.9356602 44.76181007 54.69135813 SFI 108.6646121 108.946195 99.84268163 80.00448923 95.14937308 SSG 21.73701596 4.717443923 4.232990907 3.944298223 8.806522138 STT 124.771143 132.7903758 87.09871652 126.1216291 128.3153017 TCL 88.44097529 47.23625416 77.85722351 78.81631189 84.28345285 TCO 69.34600926 79.29938292 56.50439406 73.23869254 90.47296907 TJC 21.39791447 47.32180257 21.96611716 15.38374687 16.90314299 TMS 60.2641947 55.67608378 52.30162814 54.16936056 58.96553629 VGP 88.0863902 57.73321615 66.30360579 76.1147693 86.81429676 VIP 69.36587342 27.19912113 28.83110837 31.53062035 37.90592424 VNA 21.82427006 23.26905624 28.16393399 54.12097747 34.48093907 VNS 20.008231 18.59228448 18.83480913 7.085410462 8.508069068 VOS 51.89968545 26.22277583 68.21028704 73.49002909 102.3035136 VSG 9.1986019 23.94206794 51.82045903 40.82094306 47.16661257 VST 23.63463332 26.88236371 31.42738236 20.28672368 45.99754671 VTO 20.42693924 26.69946226 32.99430809 32.01459822 27.79249992 VTV 26.76293042 36.51025926 48.53167737 52.07354033 66.60215226 WCS 19.22326275 14.47589128 24.6255521 16.64785709 126.3396654 Công ty Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho 2011 2012 2013 2014 2015 DDM 18.6567641 22.1480698 16.78568305 14.9797021 12.25450168 DVP 7.91627823 10.05647183 11.58821018 12.2814675 10.03527129 DXP 8.23200315 7.046186896 8.744631441 10.7303021 7.234741901 GSP 11.6286869 11.26503557 7.159637853 8.52362919 6.099375748 GTT 8.42489774 6.602032127 7.62118554 7.17337312 7.609274594 HCT 1.2897759 1.243073937 1.338177213 2.90566456 7.348963085 HDO 302.432087 458.7404326 302.9388309 430.818371 417.4792319 HHG 19.0009322 20.05191027 29.66352255 21.5196164 33.04921042 HTC 34.3826809 65.17805882 66.06764301 80.7996548 1.298613051 HTV 1.7649487 1.41301255 0.583579996 1.16198419 0.748888903 MAC 70.7598551 42.24416281 44.51874017 40.1671284 53.65266056 MHC 0.9011042 0.030972158 0.044539353 0.02085119 0.005956072 MNC 17.024 7.918480472 3.447808302 2.58582571 4.083419419 PCT 2.18126969 PDN 0.45907672 0.429266174 0.297260031 0.68834343 0.806678727 PJT 14.840062 1.64521712 3.20569914 1.68111038 3.226918517 12.1668498 16.44976447 17.0986774 20.33609195 PRC 8.21690316 7.607943396 11.0101178 7.96499391 9.389783307 PSC 1.23275004 3.047061945 4.167771333 2.16516629 1.782952616 PTS 26.3169182 26.89954944 21.73492708 22.7737777 34.00663954 PVT 9.08340148 7.599207857 9.208759529 7.96951338 7.530796701 QTC 71.8866593 41.74732152 53.74928702 32.2182513 32.44043254 SFI 0.565030771 0.393691378 0.23154944 0.418127881 SSG 17.9726583 STT 4.98742425 2.410597722 1.918561689 1.72507748 2.088823398 TCL 18.0173874 12.33471104 4.231878589 TCO 44.6711327 24.76318218 19.1336606 9.797611685 40.241501 64.25417066 3.2251015 2.071067729 33.9249632 35.0191611 29.00154872 TJC 28.8318253 23.49457171 13.18224771 9.05568433 8.267338838 TMS 13.578515 21.67040017 18.45771668 5.71457624 7.410178703 VGP 0.00533453 0.010644362 0.008321313 0.00646673 VIP 101.800177 43.03256602 58.63869006 56.4630066 69.30130051 VNA 26.8907843 22.46568117 20.11772532 28.0604714 18.87646947 VNS 0.68006542 0.693719028 0.719192895 0.63134939 0.715615452 VOS 28.4820161 30.05231817 30.26936337 32.6683047 26.04483144 VSG 20.455863 11.8853356 24.54053913 0.00711605 13.355423 12.19924105 VST 17.6916838 22.54560726 26.17510786 24.1349622 20.88725835 VTO 22.8818969 20.66153065 13.29310085 14.3812444 16.90612945 VTV 35.9291112 WCS 0.88625327 0.812470539 0.908618523 0.53855643 0.809117247 18.7101025 22.48545524 28.8942589 36.58255988 Công ty Kỳ tốn bình qn 2011 DDM 2012 2021.54212 2035.995682 2013 2014 2015 1487.57475 1239.378371 1643.337895 DVP 268.4877632 257.2631422 218.4375499 184.2792546 186.6780946 DXP 94.96158049 GSP 142.7311092 72.27897529 126.9423976 77.35619328 85.87566062 GTT 1260.244894 1366.081684 1576.066494 2218.114821 2814.403143 HCT 18.33982368 28.52629257 18.83788558 11.24933945 35.04370823 HDO 557.4260188 761.0394379 HHG 499.0115491 HTC 81.58670787 85.69780614 86.56905556 HTV 85.24404184 110.8627235 192.4186905 154.8686345 93.59702721 MAC 158.4039924 193.4416427 149.5818936 154.6880194 149.7993534 MHC 506.1565649 MNC 431.7482036 398.6810754 388.9179861 430.3475659 550.6635327 PCT 70.42328934 43.09422279 59.10122064 37.79279511 32.40304705 PDN 262.0647971 319.4127058 273.0053783 387.7517875 525.5511908 PJT 38.17836919 34.87764348 129.6823424 172.8719937 177.7988613 PRC 95.89642158 77.16713212 86.77560226 PSC 41.44622552 61.27302611 71.06228919 71.33326992 99.21847269 PTS 63.60170415 67.43857616 61.67973567 PVT 488.0420022 421.5735945 491.3131421 415.9335711 390.3750267 QTC 208.8249665 152.5314206 155.7814981 102.9406067 100.1974212 SFI 597.1001335 487.9238272 285.1880207 240.8877045 177.4518948 SSG 701.2322625 728.0922654 641.6587712 743.3277079 816.3888153 STT 139.9646261 153.6896199 117.9991774 114.4772727 105.0415503 TCL 218.9175613 172.609702 185.1473611 187.1265338 195.450982 TCO 280.3698318 264.5405982 191.4359674 102.2150961 104.700555 105.953276 102.0948812 71.37806443 114.083518 448.570365 483.8219628 464.3065823 466.025413 454.7559504 361.2056892 331.4325391 119.548764 67.39484848 447.165694 789.8311979 407.1958488 133.1301198 69.22704 95.67333622 77.3935042 67.19691444 TJC 280.3698318 264.5405982 191.4359674 102.2150961 TMS 278.7496645 270.1555513 233.3077404 277.9630102 548.4188184 VGP 92.0472449 51.20615332 104.700555 105.098177 73.32139646 13.24652727 VIP 1190.536512 473.5528142 476.1811265 511.8846968 395.8078839 VNA 432.188174 476.4258758 533.1175723 512.8451305 499.9193425 VNS 172.5792049 136.0979409 119.4753976 131.6658592 136.2922155 VOS 514.3042372 622.9667435 668.3078494 725.4796631 821.1521594 VSG 1558.092852 1702.693775 1811.259586 1830.842998 2143.835907 VST 584.766308 642.5627534 620.9599999 577.1014093 776.4212821 VTO 539.9909341 394.8169272 305.2904746 284.6161528 279.1751036 VTV 61.04832387 75.96803259 70.35780984 96.74535739 113.3652019 WCS 328.1591334 290.7210758 210.6936388 329.4464467 322.3250735 Công ty Chu kỳ luân chuyển tiền mặt 2011 2012 2013 2014 2015 DDM -1981.301993 DVP -154.4230803 -193.4537411 DXP -11.70735932 -38.83201335 -16.83220518 GSP -49.75651242 -40.48947064 -85.44474094 -47.16356501 GTT -1060.632209 -1018.769915 -1378.268253 -1996.539949 -1830.032268 HCT HDO HHG HTC 20.99830307 -1991.5128 -1446.704058 -1053.163549 -1382.968776 -167.644956 -133.1779685 -119.9908207 10.39290532 -56.54059598 -40.7251161 28.72654602 34.19785231 52.44036999 36.32326486 -122.0501241 -116.3390309 -9.15518165 40.49081924 99.04992504 -470.532404 -437.996933 -417.2080305 -324.0896771 -195.7269571 -37.39317324 -12.60152173 -8.78109758 -35.30177655 -53.72285058 HTV 108.1089771 145.4336505 115.4496945 128.4868081 230.3718357 MAC 47.81738933 59.00908584 15.54512275 30.48954698 98.30976037 MHC -307.5229224 -249.0230046 -627.4659573 -60.04487655 951.2401316 MNC -391.9742942 -370.2904515 -357.1983186 -391.2330706 -481.6422336 PCT PDN -23.9473133 -10.14204672 -29.56374088 -17.02243131 21.85776367 -203.7630421 -208.0182034 -200.8594538 -313.2772307 -466.9129787 PJT 2.244620664 -2.546299581 -85.06308344 -126.21207 -128.0143589 PRC -42.75237776 -28.82147826 -38.83011423 -25.0141647 -31.47990626 PSC 4.157874962 -19.14052655 -42.86911808 -51.3057951 -80.37265396 PTS 1.015528028 1.467198181 1.581250797 -18.15514322 3.697718673 PVT -349.0815414 -260.0673672 -433.1687224 -363.2022477 -328.1528718 QTC -41.08303558 -13.84232259 SFI -488.4355215 -378.4126014 -184.9516477 -160.6516659 SSG -661.5225882 -678.7036888 -612.6625981 -720.249749 -797.7846814 STT -10.20605889 -18.48864637 -28.98189919 13.36943387 TCL -112.4591987 -113.0387368 TCO -170.7823216 -120.9870446 -101.0066101 42.5159422 52.84267816 -18.19252816 -81.8843938 25.36257476 -103.058259 -105.0851204 -109.0964614 6.042757584 14.77396276 TJC -230.140092 -193.7242239 -156.2876025 -77.77566486 -79.5300732 TMS -204.9069548 -192.8090673 -162.5483956 -218.0790734 -482.0431034 VGP -3.955520178 VIP -1019.370461 -403.3211271 -388.7113281 -423.8910698 -288.6006592 VNA -383.4731197 -430.6911384 -484.8359129 -430.6636817 -446.561934 VNS -151.8909085 -116.8119374 -99.92139554 -123.9490994 -127.068531 VOS -433.9225357 -566.6916495 VSG -1528.438387 -1666.866371 -1734.898588 -1776.666632 -2084.470054 VST -543.4399908 -593.1347825 -563.3575096 -532.6797234 VTO VTV WCS 6.537707194 -38.78624988 2.799839573 73.57488554 -569.828199 -619.3213293 -692.8038143 -709.536477 -496.682098 -347.4559343 -259.0030656 -238.2203102 -234.4764743 1.64371779 -20.74767083 -308.0496173 0.659322772 -15.77755816 -10.18048979 -275.432714 -185.1594682 -312.2600332 -195.1762909 Công ty Quy mô công ty 2011 2012 2013 2014 2015 DDM 14.08208977 14.03935786 13.95907136 13.88214906 13.78765003 DVP 13.45753906 13.57887768 13.73715975 13.79108466 13.92461426 DXP 12.29872475 12.47839486 12.4800728 12.47187331 12.65155302 GSP 13.34338789 13.15214351 13.46090062 13.31759622 13.41064877 GTT 14.15282101 14.25821621 14.2701575 14.22246855 14.18013631 HCT 10.68576678 10.72980981 10.67218274 10.65038875 10.79402961 HDO 12.56263808 12.60934201 12.73355183 12.69590341 12.76825941 HHG 12.58383077 12.56612538 12.56369464 12.52747475 12.72514616 HTC 12.64336582 12.68127213 12.78381739 HTV 12.45300694 12.60055432 MAC 11.57544006 11.5878845 11.52500225 11.65979254 12.19851415 MHC 12.42517203 12.36661287 12.34277775 12.45556987 13.04526633 MNC 12.93787067 12.95185497 12.98840446 13.22690716 13.58380294 PCT 12.73666266 12.74410285 12.89487289 12.83352063 12.77352904 PDN 12.53275065 12.72437525 12.82854518 PJT 11.81819448 12.36374711 12.56472563 PRC 10.89925468 10.87921632 10.88650192 11.00091581 11.07612448 PSC 10.89925468 10.87921632 10.88650192 11.00091581 11.07612448 PTS 12.25224033 12.26492157 12.24310828 12.24648496 12.28835285 PVT 15.89855759 15.886414 16.0718032 16.05087396 16.08310703 QTC 11.36706698 11.44318946 11.51250538 11.16795321 11.26527147 SFI 13.00444208 13.10504833 13.1573907 13.19818303 13.08257418 SSG 12.31205747 12.31349104 12.16939829 12.02071248 STT 11.69230102 11.53623175 11.23401812 11.26346361 10.82593927 TCL 13.71376793 13.60090297 13.58626216 13.70404254 13.65192636 TCO 12.32652766 12.40068503 12.40420603 12.31613708 12.47885933 11.8539516 12.9707006 12.8719514 12.7659027 12.74816144 12.77626657 13.1100114 13.37508126 12.5727103 11.877763 TJC 12.42489889 12.33623211 12.15491092 12.1510989 12.30833136 TMS 13.34296129 13.53537064 13.63699495 13.82717131 14.16621602 VGP 12.39847654 12.24812588 12.60981293 12.22845528 12.12415193 VIP 14.57672425 14.48683944 14.39939629 14.40397588 14.23294837 VNA 14.14626218 14.08630686 14.00184572 VNS 14.39656125 14.39332264 14.51684315 14.70567125 14.83887725 VOS 13.9974387 13.86993908 15.4771602 15.43936544 15.49111049 15.44303885 15.3499514 VSG 13.06648485 12.99205422 12.90165935 12.78558629 12.67297146 VST 14.9958681 14.92052067 14.83168861 14.77683813 14.46004401 VTO 14.86534568 14.76690508 14.62100559 14.56163152 14.48843819 VTV 13.60305345 WCS 13.8353622 13.77575258 14.00545631 14.06768695 11.3557569 11.54056981 11.60194316 11.97308076 12.18196948 Công ty Tỷ lệ nợ 2011 2012 2013 2014 2015 DDM 0.976648633 1.026574891 1.170744046 1.286444403 1.447976605 DVP 0.362303728 0.307488714 0.222862952 0.17814258 0.157904128 DXP 0.362303728 0.307488714 0.222862952 0.17814258 0.157904128 GSP 0.379452826 0.233723021 0.381046608 0.292902071 0.329280779 GTT 0.680151787 0.711429148 0.713872089 0.824166695 0.900790639 HCT 0.836839923 0.884542086 0.770510107 0.750336669 0.696816512 HDO 0.63424845 0.649775174 0.574701045 0.65340923 0.673779784 HHG 0.542796143 0.570969126 0.563022536 0.494945833 0.390075396 HTC 0.586402413 0.575414948 HTV 0.100551131 0.136703255 0.253359994 0.203841602 0.112712808 MAC 0.339837108 0.337155793 0.275364323 0.323596961 0.22000665 MHC 0.577518866 0.553334554 0.464024981 0.228248843 0.048286887 MNC 0.755839264 0.764146692 0.751127911 0.789701712 0.854334084 PCT 0.316694462 PDN 0.166764645 0.245936248 0.248879814 0.366140744 0.479698956 PJT 0.267069028 0.225698419 0.496363551 0.554778538 0.55234861 PRC 0.507906014 0.489352079 0.495004677 0.535300105 0.552112676 PSC 0.470484603 0.483186642 0.469173099 0.458794322 0.45845767 0.58017469 0.634311596 0.551854897 0.30053485 0.377507439 0.289949675 0.271052147 PTS 0.35865582 0.385558902 0.389658157 0.440120915 0.333635937 PVT 0.626801742 0.582345077 0.620588655 0.575136534 0.552054108 QTC 0.558175591 0.521937725 0.55395266 0.390545578 0.412359248 SFI 0.501785622 0.502569101 0.492420205 0.497613945 0.374496354 SSG 0.823809031 0.824389258 0.958531728 0.998579691 1.054669925 STT 0.217899321 0.321401356 0.306459074 0.311696312 0.333856765 TCL 0.486263122 0.493772138 TCO 0.302062925 0.320243818 0.299567313 0.173467103 0.138883391 0.37025094 0.381982516 0.371888893 TJC 0.641869172 0.650463999 0.565257203 0.443460714 0.441968276 TMS 0.255600238 VGP 0.355872987 0.253689055 0.463899453 0.221745784 0.040408316 VIP 0.596346444 0.549692974 0.440565825 0.422347717 0.2378566 0.2432341 0.262789739 0.38857971 0.30929399 VNA 0.752442863 0.759801618 0.823704834 0.821604831 0.833258992 VNS 0.516928648 0.472373866 0.425600986 0.465297979 VOS 0.724617948 0.720706138 0.768898122 0.743344447 0.782512717 VSG 0.940614643 1.039251604 1.184474421 VST 0.801551694 0.821925276 0.886385585 0.906263312 1.107376103 VTO 0.63539959 0.484119406 1.38224931 1.664209048 0.59869819 0.529846671 0.502633246 0.445502909 VTV 0.562757623 0.623539042 0.596300605 0.668037288 0.677374433 WCS 0.281642015 0.295857125 0.21849785 0.235526914 0.206082863 Công ty Khả toán hành 2011 2012 2013 2014 2015 DDM 0.173728257 0.156774073 DVP 3.741671793 2.983173584 5.059577154 5.840587916 5.795096897 DXP 2.87789238 2.99667993 0.13620111 0.337755433 0.667253902 4.66325811 7.791601275 6.113660506 GSP 2.143141141 3.755392884 2.377600701 3.518874284 2.524621758 GTT 1.028072091 1.265913482 0.813727869 0.628274322 0.250211837 HCT 5.359747024 3.827952134 4.870519858 8.321902655 2.628740208 HDO 1.219817021 1.172720094 1.343175024 1.605217837 0.831890978 HHG 0.609987173 0.292706922 0.749901372 0.528877473 1.521149203 HTC 1.794140904 2.410190305 2.163424054 1.863886795 3.248911548 HTV 7.624791205 4.591179153 2.783751642 3.461373452 7.020140962 MAC 1.888720736 1.608558063 1.651416436 1.69278138 2.586329054 MHC 0.808216186 0.683686292 0.723285797 1.100237 18.16863113 MNC 0.481243954 0.239007198 0.311245006 0.320558086 0.390845035 PCT 1.475552748 2.015185075 1.957139335 2.582284829 2.675913134 PDN 3.180228777 PJT 2.580445579 2.577184802 1.701557533 1.356386971 1.424496483 PRC 0.843179078 1.016851862 0.869826149 1.044250098 1.057901959 PSC 1.269026621 1.075494415 0.616710718 0.577309031 PTS 1.292835085 1.135771239 1.225389578 1.360657506 2.313043189 PVT 1.933659821 2.021947574 1.893059911 2.140749181 QTC 1.491653517 1.612987386 1.424474464 2.222173834 1.556787822 SFI 1.130568005 1.099090854 1.211960662 1.393584322 1.659838616 SSG 0.24011003 0.256158666 0.139745562 0.144173473 0.144120289 0.87997146 1.74936119 1.482847008 0.300624767 0.53801982 1.66580593 STT 3.240461518 1.872245433 1.644167984 2.07849596 1.920778487 TCL 1.565745323 1.437944539 1.975787047 1.258284299 0.992617455 TCO 0.957871603 1.064895444 1.144601078 2.601781425 4.631981434 TJC 0.813252092 0.655258564 0.838979056 1.280986202 0.703889766 TMS 2.896311291 1.406513492 1.495120098 2.062075018 2.404244455 VGP 2.675454461 3.752963642 1.314258979 1.760589156 13.53558958 VIP 0.829641065 0.591624833 1.098174602 1.042720277 1.009527725 VNA 0.437405585 0.356721249 0.31527643 0.588506934 0.539453444 VNS 1.208451594 1.147944619 0.878670865 0.753539903 0.640182539 VOS 1.145946145 0.635874822 0.913943115 1.463513634 1.260901894 VSG 0.244375415 VST 0.499355811 0.380737506 0.528533949 0.661354346 0.637600122 VTO 0.832078437 0.737322066 0.660733691 0.570937515 VTV 2.044889499 1.615958937 1.788718757 1.283272235 1.187920489 WCS 1.985215113 1.584125092 2.288224144 2.521398398 4.460889841 0.20838435 0.152659234 0.048179541 0.037288732 0.52288349 ... KINH TẾ - KHÚC THỊ HÀ THANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... quản trị vốn luân chuyển mối quan hệ tiêu quản trị vốn luân chuyển tỷ suất lợi nhuận công ty cổ phần thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Về... QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 1.1.1 Khái niệm vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển Vốn luân chuyển (Working
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn