Quản trị lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng chứng từ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

150 19 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI SỰ THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI SỰ THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ng ớng n o ọ : PGS TS NGUYỄN C NG PHƯ NG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác T c giả NGUYỄN THỊ HỒNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng ph p nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .4 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯ NG C SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 11 1.1 SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 11 1.1.1 Kh i niệm quản trị lợi nhuận 11 1.1.2 Quản trị lợi nhuận thông qua vận dụng s ch kế to n 14 1.1.3 Động quản trị lợi nhuận 16 1.1.4 C c mơ hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận 18 1.2 BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 25 1.2.1 Mối liên hệ lợi nhuận kế to n thu nhập chịu thuế Việt Nam 26 1.2.2 Động quản trị lợi nhuận nhằm tiết kiệm thuế 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƯ NG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 32 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 34 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu .35 2.3.2 Thu thập liệu 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG .42 CHƯ NG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 43 3.1.1 Thống kê mô tả 43 3.1.2 Kết nghiên cứu 45 3.2 NHẬN XÉT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .57 KẾT LUẬN CHƢƠNG .62 CHƯ NG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 63 4.1 ĐẾ XUẤT ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TIẾT KIỆM THUẾ .63 4.1.1 Đối với c c công ty cổ phần 63 4.1.2 Đề xuất liên quan đến quan thuế 64 4.1.3 Đề xuất liên quan đến UBCK nhà nƣớc 65 4.2 ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP CÁC CƠNG TY KHƠNG CĨ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN NHẰM TIẾT KIỆM THUẾ .65 4.2.1 Đề xuất liên quan đến nhà đầu tƣ 66 4.2.2 Đối với c c Ủy ban chứng kho n nhà nƣớc 69 4.2.3 Đối với c c Công ty kiểm to n độc lập 72 4.2.4 Đối với Bộ Tài 72 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 76 4.3.1 Hạn chế đề tài 76 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .78 KẾT LUẬN 79 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (BẢN CHÍNH) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AEM Viết tắc cụm từ “Accrual-based Earning Management”, nghĩa điều chỉnh lợi nhuận sở ƣớc tính BCTC Báo cáo tài BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCKQHĐKD B o c o kết hoạt động kinh doanh BKS Ban kiểm so t BGD Ban gi m đốc BTC Bộ Tài Chính BĐS Bất động sản CK Chứng kho n CTCP Công ty cổ phần DA Viết tắc cụm từ “Discretionary Accruals”, nghĩa Biến kế to n dồn tích điều chỉnh DN Doanh nghiệp EM Viết tắc cụm từ “Earning Management”, nghĩa quản trị lợi nhuận HĐKD Hoạt động kinh doanh HOSE Sàn giao dịch chứng kho n TP Hồ Chí Minh HNX Sàn giao dịch chứng kho n Hà Nội HĐQT Hội đồng quản trị KTV Kiểm to n viên NQL Ngƣời quản lý NQT Nhà quản trị NDA Viết tắc cụm từ “Non Discretionary Accruals”, nghĩa Biến kế to n dồn tích khơng thể điều chỉnh REM Viết tắc cụm từ “Real Earning Management”, nghĩa Điều chỉnh lợi nhuận c c giao dịch thực SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Tr ch nhiệm hữu hạn TTCK Thị trƣờng chứng kho n TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TA Viết tắc cụm từ “Total Accruals”, nghĩa Tổng biến kế to n dồn tích Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TS Tài sản UpCOM Sàn giao dịch chứng kho n công ty đại chúng UBCKNN Ủy ban chứng kho n Nhà nƣớc VAS Chuẩn mực kế to n Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Liên kết kế to n thuế Việt Nam 27 2.1 Dữ liệu nguồn liệu để phân tích 38 2.2 Bảng tóm tắc mẫu 39 3.1 Thống kê mô tả c c tiêu tài c c cơng ty mẫu nghiên cứu 44 3.2 Danh s ch 20 công ty ngành với Công ty Cổ Phần Ph t Triển Bất Động Sản Ph t Đạt 46 3.3 Số liệu thu thập từ b o c o tài ngành Xây dựng & Bất động sản 47 3.4 C c biến mơ hình ƣớc lƣợng 48 3.5 Kết tính to n biến dồn tích điều chỉnh (DA) 52 DANH MỤC S ĐỒ Số ệu Sơ đồ 2.1 Tên bảng Quy trình nghiên cứu Trang 32 [25] Dechow, P.M., Sloan, R G Sweeney, A P (1995), “Detectig earnings management”, The Accounting Review, 70 (2), pp 193 [26] DeFond, M., and J Jiambalvo (1994), “Debt covenant violation and manipulation of accruals”, Journal of Accounting and Economics 17 (1-2), pp 145-176 [27] Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R (1999), “Earnings Management to Exceed Thresholds”, Journal of Business, 72 (1), pp 1-33 [28] Demski, J (1998), “Performance Measure Manipulation”, Contemporary Accounting Research, 15 (3), pp 261-285 [29] Demski, J S, Patell, J M Patell and Wolfson, M.A (1984), “Decentralized Choice of Monitoring Systems”, The Accounting Review, 59, pp 16-34 [30] Dennis Sundvik (2016), “Book-Tax Conformity Earnings Management in Response to Tax Rate Cuts”, Journal of International Accounting, Auditing Taxation, 28, pp 31-42 [31] Dechow, P and Sloan, R (1991), “Executive Incentives and Horizon Problem: An Empirical Investigation”, Journal of Accounting and Economics, 14, pp 51-89 [32] Fields, T., T Lys, and L Vincent (2001), “Empirical research on accounting choice”, Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3), pp 255-307 [33] Friedlan, John (1994), “Accounting choices of issuers ofinitial public offerings”, Contemporary Accounting Research, 11 (1), pp 1-31 [34] Gordon, M J (1964), "Postulates, Principles and Research in Accounting," The Accounting Review 39, pp 251-263 [35] Healy & JM Wahlen (1999), “A review of the earnings management literature and its implications for standard setting”, Accounting Horizons, 13 (4), pp 368 [36] Healy, P and J Wahlen (1999), “The review of the earnings management literature and its implications for standard setting”, Accounting Horizons, 81(2), pp 227-231 [37] Healy, P.M (1985), “The effect of bonus schemes on accounting decision”, Journal of Accounting and Economics, (1-3), pp 85-107 [38] Hepworth, S (1953), "Smoothing periodic income," The Accounting Review, 28, 32-39 [39] Jones, J.J (1991), “Earnings management during impact relief investigations”, Journal of Accounting Research, 29, pp 193 - 228 [40] Joosten, Carmen (2012), “Real earnings management and accrual-based earnings management as substitutes”, Master Thesis of Department Accountancy Faculty of Economics and Business Studies, Tilburg University [41] Kang, S H Sivaramakrishnan, K (1995), “Issues in testing earnings management an instrumental variable approach”, Journal of Accounting Research, 33 (2), pp 353 [42] Kasznik R (1999), “On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management”, Journal of Accounting Research, 37 (1), pp 57-81 [43] Kothari, S.P., Leone, A.J & Wasley, C.E (2005), “Performance matched discretionary accrual measures”, Journal of Accounting and Economics, 39, pp 163-197 [44] Martin Surya Mulyadi, Yunita Anwar & Lili Yanny (2013), “Analysis of Corporate Income Tax Rate Changes Earnings Management”, Beykent University Journal of Social Sciences, (2), pp 138- 143 [45] Ronen, Joshua, and Varda L Yaari (2008), “Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research”, NY: Springer Science Business Media, pp 581- 586 [46] Roychowdhury S (2006), "Earnings managementthrough real activities manipulation", Journal of Accounting and Economics, 42, pp 335370 [47] Schipper, K (1989), “Commentary on Earnings management”, Accounting Horizons, 13 (4), pp 91-102 [48] Scott, W (1997), “Financial Accounting Theory”, Prentice Hall, Canada Inc [49] Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, and T J Wong (1998), “Earnings management and the post-issue underperformance in seasoned equity offerings”, Journal of Financial Economics, 50, pp 63–99 [50] Watts, R L., & Zimmerman, J L (1986), “Positive accounting theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Website [51] http://www.jstor.org/stable/248269 [52] ketoanthue24h.com/khai-niem-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep/ [53] http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/4550/Lam-the-nao-dedong-thue-it-nhat [54] http://vietstock.vn/ [55] https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/ [56] https://phantichspss.com/ ... niêm yết có hành động quản trị lợi nhuận giảm? Đề tài: "Quản trị lợi nhuận có thay đổi thu suất thu thu nhập doanh nghiệp: Bằng chứng từ giảm thu suất thu thu nhập doanh nghiệp năm 2016" tìm... HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI THU SUẤT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TỪ GIẢM THU SUẤT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN... Minh có thay đổi thu suất thu thu nhập doanh nghiệp vào năm 2016 Câu ỏ ng ên ứu Có hay khơng hành động điều chỉnh giảm lợi nhuận c c công ty cổ phần niêm yết thu suất thu TNDN giảm vào năm 2016?
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng chứng từ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 , Quản trị lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng chứng từ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn