Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định

393 30 0
  • Loading ...
1/393 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T ðNG TH NGUY T LN HỒN THI N PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI P TRONG THM ðNH TÍN D NG TI NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM THNH V NG – CHI NHÁNH BÌNH ðNH LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng, 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T ðNG TH NGUY T LN HỒN THI N PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI P TRONG THM ðNH TÍN D NG TI NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM THNH V NG – CHI NHÁNH BÌNH ðNH Chun ngành: K tốn Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: PGS.TS Ngô Hà Tn ðà Nng, Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi ðng Th Nguyt Luân M CL C M ð-U 1 Tính cp thit ca đ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ᄂ ng, phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u, tác gi hy v;ng r&ng kt qu s= góp ph#n vào vic nâng cao cht l ᄂ ng phân tích BCTC khách hàng, góp ph#n nâng cao cht l ᄂ ng tín d ng ca VPBank – CN Bình ð%nh Tuy nhiên hn ch v th1i gian s ᄂ hi0u bit có hn ca tác gi nên lun văn khơng th0 tránh khBi nh3ng thiu sót Rt mong đ ᄂ c s ᄂ góp ý ca th#y, giáo đ8ng nghip đ0 lun văn đ ᄂ c hoàn thin DANH M C TÀI LI U THAM KH(O Tài liu ting Vit [1] Lý Hồng Ánh, Nguy ᄂ n ðăng D1n (2014), Giáo trình th m đ!nh tín dng, NXB Kinh t Thành ph H8 Chí Minh [2] Nguy ᄂ n Minh Kiu (2014), Phân tích báo cáo tài cơng ty, Chương trình Ging dy Kinh T Fulbright [3] Nguy ᄂ n Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB ði h;c Kinh t Qu c dân, Hà N*i [4] Nguy ᄂ n H8ng Th>ng (2011), Bài ging phân tích báo cáo tài chính, ði h;c Kinh t Thành ph H8 Chí Minh [5] Phan Th% Thu Hà (2013), Giáo trình ngân hàng thương mi, NXB ði h;c Kinh t Qu c dân, Hà N*i [6] Nguy ᄂ n Văn Hương (2013), “Nguyên nhân n x u d i góc nhìn t báo cáo tài ca doanh nghip”, ði h;c Nha Trang [7] Nguy ᄂ n Thành Công (2014), “Th m đ!nh tư cách, phân tích tài phương án vay ca khách hàng”, Di ᄂ n đàn K tốn [8] Nguy ᄂ n Kh>c Bình - ðE Th% Nhàn (2014) “Phân tích tín dng cho vay doanh nghip: gii pháp mt s kin ngh!”, Tp chí HE tr ᄂ phát tri0n s 94 [9] Nguy ᄂ n Th% Bích Ng;c (2012), “Hồn thin cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghip vay ti ngân hàng TMCP Hàng Hi – Chi nhánh ðà N*ng”, Lun văn Thc sD qun tr% kinh doanh, ði h;c ðà NGng [10] Hoàng Ng;c Minh Hiu (2013) , “Hồn thin cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghip vay ti ngân hàng TMCP Phương ðông – Chi nhánh Trung Vit”, Lun văn Thc sD k toán, ði h;c ðà NGng [11] http://www.cicb.vn/ [12] http://www.vpbank.com.vn/ PH L C1 PH L C 1a Bng cân đ i k tốn Cơng ty CP XD An Nghĩa ðVT: Triu đng 2014 B(NG CÂN ð'I K TỐN Tài Sn Tài sn ng>n hn Tin khon tương ñ ng tin 264,190 Các khon ñ#u tư tài ng>n hn N/A Các khon phi thu ng>n hn 702,300 Hàng t8n kho 69,320 Tài sn ng>n hn khác 6410 T+NG TÀI S(N NGMN HN 1,042,220 Các khon phi thu dài hn N/A Tài sn c 185,500 ñ%nh (Giá tr% hao mòn lũy k ) -1,820,940Bt đ*ng sn đ#u tư N/A Các khon đ#u tư tài dài hn 321,710 Tng tài sn dài hn khác N/A L ᄂ i th thương mi N/AT+NG TÀI S(N 1,549,430 N ᄂ Phi Tr N ᄂ ng>n hn 785,970 N ᄂ dài hn N/A Tng N ᄂ 785,970 Ngu8n V n V 763,460 n ch s9 h3u Ngu8n kinh phí quD khác N/A Tng Ngu8n V 763,460 n L ᄂ i ích ca c đơng thi0u s N/A T+NG NGUNN V'N 1,549,430 2015 2016 542,550 365,800 52,920 569,360 351,290 28,130 1,544,250 N/A 942,480 45,470 883,510 418,680 16,500 1,729,960 N/A 929,270 -439,120 N/A N/A 44,030 N/A 2,556,300 -1,589,740 N/A N/A 31,320 N/A 2,690,550 759,170 700 759,870 774,300 700 775,000 1,796,440 1,915,560 N/A 1,796,440 N/A 1,915,560 2,556,300 2,690,550 PH L C 1b Báo cáo kt qu hot ñ ng kinh doanh CP XD An Nghĩa ðVT: Triu ñng K t Qu Kinh Doanh 2016Doanh Thu Thu#n 1,009,710 783,020 Giá V n Hàng Bán L ᄂ i Nhun G*p Chi phí hot đ*ng Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qun lý doanh nghip Tng Chi phí hot đ*ng Tng doanh thu hot đ*ng tài L ᄂ i nhun thu#n t< hot đ*ng kinh doanh L ᄂ i nhun khác Tng l ᄂ i nhun k 2014 2015 2,296,170 3,653,490 1,858,700 2,950,370 226,690 437,470 703,110 -35,720 85,320 N/A 93,600 57,880 83,550 4630 3840 53,410 208,060 266,100 45,800 6750 6070 93,140 296,930 396,820 22,390 252,370 2790 toán tr 2c thu 217,170 282,040 328,690 26,090 255,160 TNDN hin hành 79,680Chi phí thu TNDN hỗn li 120L ᄂ i ích ca c đơng thi0u s N/A 41,160 55,560 N/A -520 90,330 214,000 137,790 444,170 Chi phí l ᄂ i nhun499,210354,780 Chi phí thu Tng Chi phí l ᄂ i nhun L ᄂ i nhun sau thu 41,160 thu nhp DN 274,980 PH L C2 PH L C 2a Bng cân đ i k tốn Cơng ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triu đng 2013 B(NG CÂN ð=I K TOÁN Tài Sn Tài sn ng>n hn 11,451 Tin khon tương ñ ng tin 1,133 Các khon ñ#u tư tài ng>n hn 62,713 Các khon phi thu ng>n hn 104,418 Hàng t8n kho 13,146 Tài sn ng>n hn khác T+NG TÀI S(N NGMN HN 192,861 Các khon phi thu dài hn N/A Tài sn c 127,872 ñ%nh (Giá tr% hao mòn lũy k ) N/A -74,738Bt đ*ng sn đ#u tư 2,645 Các khon đ#u tư tài dài hn 3,822 Tng tài sn dài hn khác L ᄂ i th thương mi 337,429 N/AT"NG TÀI S(N N ᄂ Phi Tr 148,822 N ᄂ ng>n hn N/A N ᄂ dài hn 148,822 Tng N ᄂ Ngu8n V n 188,607 V n ch s9 h3u N/A Ngu8n kinh phí quD khác 188,607 Tng Ngu8n V n N/A L ᄂ i ích ca c đơng thi0u s T+NG NGUNN V'N 337,429 2014 2015 48,87 2,232 75,584 123,606 4,177 254,47 N/A 131,205 48,566 1,455 118,176 146,054 1,082 315,333 N/A 142,298 -52,889 N/A N/A 4,836 N/A 402,917 -62,58 N/A N/A 6,066 N/A 467,763 199,634 N/A 199,634 243,676 N/A 243,676 203,283 224,087 N/A 203,283 N/A 224,087 N/A N/A 402,917 467,763 PH L C 2b Báo cáo kt qu hot ñ ng kinh doanh Cơng ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triu đng K 2014 1,017,431 779,614 1,268,529 948,349 193,811 237,817 320,179 3,99 3,601 109,211 40,317 153,518 494 5,404 4,534 134,905 48,57 188,879 1,839 7,684 4,502 186,274 68,264 262,222 2,545 40,789 1,637 toán tr 2c thu 50,777 -8 60,501 -493 42,426 TNDN hin hành 13,706Chi phí thu TNDN hỗn li N/A N/AL ᄂ i ích ca c đơng thi0u s 8,485 10,182 N/A N/A N/A N/A 10,182 13,706 40,586 46,303 Giá V n Hàng Bán L ᄂ i Nhun G*p Chi phí hot đ*ng Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí qun lý doanh nghip Tng Chi phí hot đ*ng Tng doanh thu hot đ*ng tài L ᄂ i nhun thu#n t< hot đ*ng kinh doanh L ᄂ i nhun khác Tng l ᄂ i nhun k Chi phí l ᄂ i nhun50,76860,008 Chi phí thu Tng Chi phí l ᄂ i nhun L ᄂ i nhun sau thu nghip 2013 t Qu Kinh Doanh 853,11 2015Doanh Thu Thu#n 659,3 8,485 thu nhp doanh 33,941 PH L C 2c Báo cáo lưu chuyn tin t cơng ty TNHH Hồng Tân ðVT: Triu đng ChC tiêu I Lưu chuy>n ti-n t% ho0t ñ9ng kinh doanh Tin thu t< bán hàng, cung cp d%ch v 2014 2015 doanh thu khác Tin chi tr cho ng 1i cung cp hàng hóa d%ch v 849,959 982,996 1,216,231 Tin chi tr cho ng 1i lao ñ*ng Tin chi tr lãi vay Tin chi n*p thu nghip Tin chi n*p thu Tin thu khác t< hot ñ*ng kinh doanh Tin chi khác cho hot ñ*ng kinh doanh Lưu chuy>n ti-n thu;n t% ho0t ñ9ng kinh doanh II Lưu chuy>n ti-n thu;n t% ho0t ñ9ng ñ;u tư Tin chi ñ0 mua s>m, xây d ᄂ ng TSCð tài sn dài hn khác Tin thu t< lý, nh ᄂ ng bán TSCð tài sn dài hn khác Tin chi cho vay, mua công c nᄂ ca ñ n v% khác Tin thu h8i cho vay, bán li công c n ᄂ ca ñ n v% khác Tin chi ñ#u tư góp v n vào đ n v% khác Tin thu h8i đ#u tư góp v n vào đ n v% 2016 -558,154 -733,477 -971,451 -77,769 -3,493 thu nhp doanh -7,135 giá tr% gia tăng 57,743 -211,065 -104,246 -4,534 -115,111 -4,464 -10,339 -14,897 54,982 -147,193 51,444 -132,643 50,087 38,189 29,109 -299 -14,281 -17,258 54 12 77 -5000 2,291 5,357 Tin thu lãi cho vay, c tc l ᄂ i nhun ñ ᄂ c chia Lưu chuy>n ti-n thu;n t% ho0t ñ9ng ñ;u tư III Lưu chuy>n ti-n t% ho0t đ9ng tài Tin thu t< phát hành c phi u, nhn 210 726 270 2,255 -13,185 -16,911 v n góp ca ch s9 h3u Tin chi tr v n góp cho ch s9 h3u, mua li c phi ñã phát hành Tin vay ng>n hn, dài hn nhn ñ ᄂ c Tin chi tr n ᄂ g c vay Tin chi ñ0 mua s>m, xây d ᄂ ng TSCð, BðS ñ#u tư Tin chi tr n ᄂ thuê tài C tc, l ᄂ i nhun tr cho ch s9 h3u Chi t< quD ca doanh nghip Lưu chuy>n ti-n thu;n t% ho0t ñ9ng tài Lưu chuy>n ti-n thu;n kỳ Tin tương ñ ng tin ñ#u kỳ (nh h 9ng ca thay ñi t: giá h i ñoái quy ñi ngoi t Ti-n tương ñương ti-n cu i kỳ u ca doanh nghip 205,463 -236,623 387,388 -357,724 404,565 -404,698 -11,256 -17,636 -12,315 -42,415 9,926 1,524 12,028 37,032 11,465 -12,448 -250 48,87 11,451 372 48,87 -54 48,566 ... C A PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP TRONG TH!M ð"NH TÍN DNG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 16 1.2.1 Báo cáo tài doanh nghip 16 1.2.2 S ᄂ c#n thit phân tích báo cáo tài doanh. .. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI P VAY TÍN D NG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C" PH-N VI T NAM THNH V NG - CHI NHÁNH BÌNH ðNH 62 3.1 CĂN C5 VÀ U C-U HỒN THIN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 2.2 CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIP TRONG TH!M ð"NH TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM TH"NH VƯ-NG – CHI NHÁNH BÌNH ð"NH 39 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài kt qu hot
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định , Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn