Quản trị cung ứng giống cây cà phê tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ nông nghiệp EA KMAT tỉnh đắk lắk

110 23 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH HẢI QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH HẢI QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣ ƣ ng n o ọ : PGS.TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Nguyễn T n Hả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG, TÌM VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP 1.1 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1.1 Cung ứng chuỗi cung ứng 1.1.2 Quản trị chuỗi cung ứng 14 1.2 QUẢN TRỊ CUNG ỨNG .18 1.2.1 Hoạch định nhu cầu 19 1.2.2 Thu mua 21 1.2.3 Xác định nguồn cung ứng 23 1.2.4 Đánh giá nhà cung ứng tiềm 26 1.2.5 Lựa chọn nhà cung ứng 28 1.2.6 Chính sách hỗ trợ nhà cung ứng 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT .32 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ 32 2.1.1 Khái quát doanh nghiệpnhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat 32 2.1.2 Các yếu tố nguồn lực DN 35 2.1.3 Hoạt động kinh doanh giống phê DN 38 2.1.4 Kết kinh doanh giống phê DN 41 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT .48 2.2.1 Hoạch định nhu cầu giống phê 48 2.2.2 Tình hình nguồn cung ứng giống phê DN .49 2.2.3 Công tác đánh giá nhà cung ứng .53 2.2.4 Lựa chọn nhà cung ứng 55 2.2.5 Chính sách hỗ trợ nhà cung ứng 56 2.3 NHẬN XÉT CƠNG TÁC TÌM VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DN 57 2.3.1 Ƣu điểm 57 2.3.2 Hạn chế .57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 60 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DOANH NGHIỆPNHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT TỈNH ĐẮK LẮK 61 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 61 3.1.1 Chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp 61 3.1.2 Xu hƣớng phát triển quản trị cung ứng 61 3.2 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU, TÌM VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG GIỐNG CÂY PHÊ TẠI DN 62 3.2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nhu cầu giống phê 62 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tìm kiếm thơng tin nhà cung ứng 63 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá nhà cung ứng giống phê 70 3.2.4 Hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà cung ứng giống phê 72 3.2.5 Xây dựng chƣơng trình hỗ trợ nhà cung ứng nhằm nâng cao chất lƣợng giống phê 77 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quảnquan hệ với nhà cung ứng giống phê cách chiến lƣợc 80 KẾT LUẬN 84 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT : Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Quốc Cƣờng DN : Doanh nghiệpnhân dịch vụ Nông nghiệp Ea Kmat KH - KD : Kế hoạch - Kinh doanh KT - VT : Kỹ thuật - Vật tƣ SCOR : Supply Chain Operations Research TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Số ệu Bảng Tên bảng Trang 2.1 Lao động DN giai đoạn 2014 - 2016 35 2.2 Cơ cấu nguồn vốn DN giai đoạn 2014 - 2016 36 2.3 Cơ sở vật chất DN 37 2.4 Tiêu chuẩn phê xuất vƣờn 41 2.5 Số lƣợng thu mua giống phê giai đoạn 2014 2016 41 2.6 Số lƣợng phê không đạt tiêu chuẩn năm 2014 43 2.7 Số lƣợng phê không đạt tiêu chuẩn năm 2015 44 2.8 Số lƣợng phê không đạt tiêu chuẩn năm 2016 44 2.9 So sánh tỷ lệ % phê không đủ tiêu chuẩn xuất vƣờn giai đoạn 2014 – 2016 45 2.10 Tình hình tiêu thụ giống phê DN giai đoạn 2014 - 2016 66 2.11 So sánh kết kinh doanh giống phê DN giai đoạn 2014 – 2016 47 2.12 Nhà cung cấp giống phê cho DN giai đoạn 2014 2016 51 3.1 Dự báo nhu cầu giống phê năm 2017 63 3.2 Hồ sơ thông tin NCU vƣờn ƣơm, CT 66 3.3 Hồ sơ thông tin NCU hộ gia đình 68 3.4 Tiêu chí đánh giá NCU 71 3.5 Thang điểm cho tiêu chí 74 DANH MỤC HÌNH VẼ Số ìn ệu vẽ Tên ìn vẽ Trang 1.1 Chuỗi cung ứng điển hình 10 1.2 Mơ hình hoạt động chuỗi cung ứng 11 1.3 Các hoạt động chuỗi cung ứng 13 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý DN 34 2.2 Quy trình kinh doanh giống phê 39 2.3 Thu thập thông tin NCU DN 52 2.4 Đánh giá NCU DN 53 3.1 Nguồn thông tin NCU DN 65 3.2 Quy trình xây dựng hồ sơ thơng tin NCU 69 3.3 Đánh giá NCU kết hợp phƣơng pháp phân phối trọng số 76 3.4 Quy trình thực chƣơng trình hỗ trợ NCU 80 3.5 Quy trình thiết lập mối quan hệ với NCU 83 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số ệu b ểu đồ 2.1 Tên b ểu đồ Tỷ lệ cung cấp giống phê cho DN Trang 42 10 11 12 * Kết n Tháng 10 11 12 102.470 44.200 o n g ống ây 57.100 25.150 53.480 9.400 Kết TR4 p ê năm 2014 39.400 62.510 518.470 672.140 589.430 59.260 43.760 n o n g ống TR9 27.150 32.460 198.450 284.350 181.430 37.480 17.450 ây p ê TR13 20.470 28.940 211.260 213.540 136.910 41.260 14.460 II KẾ HOẠCH THU MUA GIỐNG CÂY PHÊ CHO TỪNG LOẠI Tháng Hộ g đìn Vƣ n ƣơm TR4 TR9 TR13 100.000 30.000 100.000 TR4 CT TR9 TR13 TR4 TR9 TR13 30.000 20.000 20.000 30.000 30000 50.000 20.000 300.000 100.000 50.000 100.000 50.000 100.000 200.000 550.000 150.000 100.000 100.000 350.000 50.000 30.000 20.000 50.000 20.000 30.000 50.000 30.000 10.000 10.000 20.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 10 11 12 20.000 50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 100.000 100.000 IV LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GIỐNG CÂY PHÊ N ung ấp Hộ G Đìn TR4 1490000 TR9 310000 TR13 210000 Hộ Nguyễn Văn Thái 100000 50000 50000 Hộ Phan Thành An 170000 60000 Hộ Phạm Hồng Dũng 100000 50000 Hộ Trần Thanh Nhàn 200000 Hộ Y Krik Niê 100000 Hộ Nguyễn Anh Tài 200000 Hộ Trần Xuân Lƣu 200000 Hộ Trần Thế Anh 120000 Hộ Vi Văn Quang 100000 50.000 Hộ Phan Văn Trinh 100000 50.000 Hộ Nguyễn Đức Toàn 100000 Vƣ n ƣơm Vƣờn ƣơm Tuấn Tài 330000 100000 230000 50000 250000 100000 Vƣờn ƣơm Hạnh Yến 100000 130000 50000 Vƣờn ƣơm Thu Tính 130000 50000 100000 Công ty Công ty TNHH Quốc Cƣờng 450000 450000 230000 230000 260000 260000 50.000 60000 100000 III GIỐNG CÂY PHÊ KHƠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2017 Tháng G ống ây p ê TR4 ông đạt t TR9 uẩn TR13 6.500 3.800 5.690 9.220 4.150 4.900 37.400 8.800 7.150 10 11 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Nguyễn Thừa Bữu, “Nghiên cứu chuỗi cung ứng mặt hàng tra, Basa công ty cổ phần Nam Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang (2010) [2] Lê Thu Hòa Hậu, “Quản trị chuỗi cung ứng xi măng cơng ty cổ phần Petec Bình Định”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, (2012) [3] TS Nguyễn Phúc Nguyên TS Lê Thị Minh Hằng, Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, NXB Đà Nẵng, 2016 [4] Lê Thị Thủy “Quản trị chuỗi cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Kon Tum”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng (2013) [5] Trần Đức Trọng, “Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm đường công ty cổ phần đường Quảng Ngãi”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, (2012) [6] Huỳnh Thị Hồng Trung,“Quản trị cung ứng nguyên Vật liệu chi nhánh Công ty cổ phần Muối Thương mại Miền Trung”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng (2013) [7] Lê Vĩnh Tƣờng, “Quản trị chuỗi cung ứng công ty cổ phần đầu phát triển An Thái”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, (2012) T ếng An [8] Ganesham, Ran and Terry P.Harrison, “An introduction to supply chain management” (1995) [9] Krause and Handfeild (1997), Development Worl-Class Supply Base, Tempe, AZ: for Purchasing Studies, [10] Lambert, Stock Elleam, “Fundaments of Logistics Management” (1998, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill, c.14) [11] Robert M Monczka, Robert B Handfield, Larry C.Giunipero, James L Patterson, Purchasing and Supply Chain Management, Fifth Edition (2011) [12] Supply chain Council Inc, 1150 Freeport Road, Pittsburgh, PA 1538, www.supply-chain.org Website Http://wasi.org.vn Https://daklak.gov.vn/-/8223372036870973147 Https://www.linkedin.com/pulse Thông tin từ doanh nghiệpnhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat ... quản trị cung ứng giống cà phê DN tư nhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat tỉnh Đắk Lắk Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị cung ứng giống cà phê DN tư nhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat. .. quản trị cung ứng giống cà phê DN tƣ nhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat tỉnh Đắk Lắk 3 - Về không gian: Đề tài thực nghiên cứu không gian DN tƣ nhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmat tỉnh Đắk Lắk -... GIỐNG CÂY CÀ PHÊ TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT .32 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMAT ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị cung ứng giống cây cà phê tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ nông nghiệp EA KMAT tỉnh đắk lắk , Quản trị cung ứng giống cây cà phê tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ nông nghiệp EA KMAT tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn