Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước cư jút, tỉnh đắk nông

160 40 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỔNG THẮM HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỔNG THẮM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thắm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .4 Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu .5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUA KBNN 16 1.1 CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN 16 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 16 1.1.2 Chi thƣờng xuyên NSNN 18 1.2 CHI NGÂN SÁCH 22 1.2.1.Tổng quan Ngân sách .22 1.2.2 Chi ngân sách .25 1.3 KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 28 1.3.1 Khái niệm vể KBNN 28 1.3.2 Công tác KSC thƣờng xuyên NSX qua KBNN 29 1.3.3 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác KSC thƣờng xuyên NSX qua KBNN 33 1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSX QUA KBNN 36 1.4.1 Nhân tố bên .36 1.4.2 Nhân tố bên 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG .42 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUA KBNN CƢ JÚT TỈNH ĐẮK NÔNG .43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KBNN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG 43 2.1.1 Đặc điểm huyện Cƣ Jút 43 2.1.2 Khái quát KBNN Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông 43 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSX TẠI KBNN CƢ JÚT 49 2.2.1 Khái quát đội ngũ quản lý NSX 49 2.2.2 Quy trình chi trả, tốn chi thƣờng xuyên NSX KBNN 50 2.2.3 Thực trạng thực nội dung KSC thƣờng xuyên NSX KBNN Cƣ Jút 53 2.2.4 Kết công tác KSC thƣờng xuyên ngân sách KBNN Cƣ Jút 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSX TẠI KBNN CƢ JÚT 71 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 71 2.3.2 Những tồn trình thực 73 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC THƢỜNG XUN NSX QUA KBNN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG 81 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 81 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020 81 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động KSC thƣờng xuyên Ngân sách KBNN .83 3.1.3 Kết luận từ phân tích thực trạng công tác KSC thƣờng xuyên NSX qua KBNN huyện Cƣ Jút .84 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUA KBNN CƢ JÚT 84 3.2.1 Khuyến nghị KBNN Cƣ Jút 84 3.2.2 Khuyến nghị KBNN Tỉnh 91 3.2.3 Khuyến nghị KBNN Việt Nam .92 3.2.4 Khuyến nghị với cấp quyền địa phƣơng 98 KẾT LUẬN 102 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nƣớc NSNN : Ngân sách nhà nƣớc UBND : Uỷ ban nhân dân NSX : Ngân sách BTC : Bộ Tài KSC : Kiểm sốt chi MLNS : Mục lục Ngân sách POS : (Point of Sale) máy chấp nhận toán thẻ TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên hình bảng Trang Thực trạng đội ngũ cán quản lý NSX huyện Cƣ Jút Doanh số chi thƣờng xuyên NSX (theo nhóm mục chi) 50 2.3 Số liệu từ chối toán NSX qua năm 2014 2016 68 2.4 Số liệu dự toán chi thƣờng xuyên NSX bị hủy bỏ qua năm 69 2.2 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức KBNN Cƣ Jút 46 2.2 Sơ đồ Quy trình KSC thƣờng xuyên NSX KBNN 50 2.3 Sơ đồ quy trình kiểm sốt chi “một cửa” NS KBNN Cƣ Jút 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân sách nhà nƣớc quỹ tiền tệ tập trung lớn Nhà nƣớc NSNN vừa nguồn lực để nuôi dƣỡng máy nhà nƣớc, vừa công cụ hữu hiệu tay Nhà nƣớc để điều tiết kinh tế giải vấn đề hội Một giải pháp quan trọng để tăng cƣờng nguồn lực ngân sách phải kiểm sốt chi ngân sách thật tốt Chính vậy, kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN nói chung, ngân sách nói riêng ln mối quan tâm lớn Đảng Nhà nƣớc Mục tiêu khoản chi ngân sách phải bảo đảm mục đích, định mức, tiết kiệm có hiệu Thực tốt cơng tác chi ngân sách có ý nghĩa quan trọng việc quản lý ngân sách xã, đồng thời góp phần thực hành tiết kiệm, ổn định làm lành mạnh tài quốc gia, chống tƣợng tiêu cực, lãng phí, góp phần ổn định tiền tệ kiềm chế lạm phát Sau có Luật Ngân sách nhà nƣớc đời, khoản thu, chi ngân sách đƣợc thống quản lý qua Kho bạc Nhà nƣớc giải đƣợc nhiều vấn đề phức tạp cơng tác quản lý tài chính, ngân sách địa phƣơng Tuy nhiên, ngân sách vừa cấp ngân sách, vừa đơn vị dự toán; Chủ tịch UBND vừa ngƣời trực tiếp điều hành ngân sách xã, vừa thực chuẩn chi ngân sách xã, kế toán vừa làm kế toán ngân sách vừa làm kế toán chi tiêu trực tiếp nên công tác quản lý tài ngân sách đa dạng phức tạp Tại huyện Cƣ Jút thuộc tỉnh Đăk Nơng, tình hình quản lý chi NSX nói chung, cơng tác KSC NSX qua KBNN nói riêng tồn số bất cập Chất lƣợng dự tốn khơng sát với thực tế thƣờng xuyên phải điều chỉnh; việc chấp hành dự toán chi thƣờng xuyên NSX chƣa thực tốt, chƣa gắn đƣợc trách nhiệm ngƣời thực ngân sách vào việc lập chấp ... sách Trung ƣơng + Chi Ngân sách tỉnh, thành phố + Chi Ngân sách quận – huyện, thị xã + Chi Ngân sách xã – phƣờng, thị trấn c Phân cấp Ngân sách Nhà nước Hệ thống ngân sách nhà nƣớc nƣớc ta đƣợc... tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã qua KBNN Qua đó, đề xuất khuyến nghị có tính thực tiễn, khả thi nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên ngân sách xã KBNN Cƣ Jút, tỉnh Đắk. .. kiểm sốt chi NSNN, khơng đề cập đến hoạt động kiểm soát chi đầu tƣ XDCB b Phạm vi không gian Đề tài đƣợc thực Kho bạc Nhà nƣớc huyện Cƣ Jút, tỉnh Đắk Nông, bao gồm việc kiểm soát chi NS tất xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước cư jút, tỉnh đắk nông , Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước cư jút, tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn