Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina

464 24 0
  • Loading ...
1/464 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUY N TH MINH TH O HỒN THIN K TỐN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY C PH N SONGWOL VINA LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng, 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUY N TH MINH TH O HỒN THIN K TỐN TRÁCH NHIM TI CÔNG TY C PH N SONGWOL VINA LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Mã s: 60.34.03.01 Ng i h ᄉ ng d ᄉ n khoa hc: PGS.TS Ngô Hà Tn ðà Nng, Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ công trình khác Tác gi Nguyn Th Minh Tho MC LC DANH MC CÁC T VIT T-T DANH MC CÁC B NG DANH MC HÌNH V, ð M! ð TH U 1 Tính cp thi t ca đ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u v KTTN ca nhà khoa h4c th gi(i n (c Trên s lý lu$n đó, tác gi k th0a phát tri"n làm tin ñ nghiên c u hồn thin KTTN ti Cơng ty CP Songwol Vina Thơng qua h th ng lý thuy t v KTTN, m i quan h gi%a phân cp qun lý KTTN, tác gi tìm hi"u th&c trng KTTN ti Cơng ty CP Songwol Vina, t0 xây d&ng gii pháp hoàn thin KTTN phù h ᄂ p v(i phân cp qun lý ñ!c ñi"m sn xut kinh doanh ca Cơng ty Mơ hình KTTN đ ᄂ c hồn thin t0 trung tâm trách nhim, l$p báo cáo d& tốn, báo cáo thành qu, phương pháp phân tích ñánh giá thành qu trung tâm trách nhim Các gii pháp hồn thin KTTN ti Cơng ty CP Songwol Vina góp ph)n cung cp cho nhà qun tr, Cơng ty mt h th ng ch- tiêu phương pháp ño l 3ng thành qu ñ n v,, b ph$n thơng qua báo cáo 92 KTTN đ" ñánh giá k t qu th&c hin ca t0ng b ph$n ñánh giá trách nhim ca nhà qun lý b ph$n Công ty Nh%ng gii pháp s: cung cp thông tin giúp nhà qun lý cp cao bi t ñ ᄂ c nguyên nhân d2n ñ n thành qu ca b ph$n, giúp nhà qun lý b ph$n hi"u ñ ᄂ c thành qu m c tiêu chung ca c Công ty, t0 ñó thúc ñ*y h4 n/ l&c n%a vic nâng cao k t qu ca N u đ ᄂ c ng ñúng ñ'n, gii pháp s: nh h ng tích c&c đ n cách th v$n d c th&c hin hành vi ca nhà qun lý Cơng ty, h4 s: nh%ng bin pháp ñ" ci ti n trình sn xut kinh doanh cho phù h ᄂ p ñ" ñt ñ c tiêu ca DN Bên cnh nh%ng k t qu ñt ñ ᄂ c, lu$n văn v2n nhiu hn ch chưa nghiên c ᄂ c m u áp d ng thêm mt s phương pháp hin ñi khác ñánh giá trung tâm trách nhim phương pháp bng ñi"m cân b6ng (BSC) chưa ñi sâu phân tích ñánh giá trung tâm ñ)u tư mt cách toàn din, ñ)y ñ Qua lu$n văn “Hoàn thin KTTN ti Công ty CP Songwol Vina”, tác gi hy v4ng r6ng k t qu nghiên c u s: góp ph)n giúp nhà qun tr, Công ty CP Songwol Vina v$n d ng ñ qun ᄂ lý c ñ'c KTTN l&c, h c tiêu chung ca tồn Cơng ty M!c dù rt c g'ng q trình nghiên c mt cơng c (ng t(i đt m u v(i s& t$n tình h/ tr ᄂ ca giáo viên h (ng d2n, lu$n văn v2n nhiu thi u sót Rt mong nh$n đ ᄂ c góp ý t0 th)y đ" lu$n văn đ ᄂ c hồn thin DANH MC TÀI LIU THAM KH O Ti&ng Vi)t [1] Phm Văn D ᄂ c (2009), Thit k h thng báo cáo KTTN b phn cho nhà qu n tr Công ty s n xu t Vit Nam, ð tài nghiên c u khoa h4c cp B, ði h4c Kinh t Thành ph H Chí Minh, Thành ph H Chí Minh [2] PGS.TS Phm Văn D ᄂ c, TS Nguy9n Th, Thu Hin (2010), K toán qu n tr, Nhà xut bn Th ng [3] ðoàn Th, Thu Hà, Nguy9n Th, Ng4c Huyn (2009), Giáo trình qu n tr h c, Nhà xut bn Tài [4] Tr)n Th, Ng4c Hòa (2013), KTTN ti Cơng ty TNHH MTV d c TW3, Lu$n văn Thc sĩ Kinh t , ði h4c Kinh t ðà N
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina , Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn