Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng cà phê tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh huyện krông ana, daklak

107 28 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH THIỆN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH THIỆN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Minh Thiện MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 11 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.1 Hoạt động cho vay rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 11 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 22 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 22 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh .23 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.3.1 Khái niệm đặc điểm việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 25 1.3.2 Nội dung công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh .26 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 28 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA, DAKLAK 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG ANA, DAKLAK 37 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Krông Ana - DakLak 37 2.1.2 Khái quát Chi nhánh 38 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA DAKLAK 49 2.2.1 Đặc điểm cho vay hộ trồng phê Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Krông Ana DakLak 49 2.2.2 Thực trạng biện pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Ana Krông Ana DakLak tiến hành để kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng phê 51 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng phê chi nhánh .63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG ANA DAKLAK 67 2.3.1 Những kết 67 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOẠT ĐỘNG KIẾM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG PHÊ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA DAKLAK 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 74 3.1.1 Định hƣớng chung 74 3.1.2 Các tiêu phát triển tín dụng cho vay hộ trồng phê mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh thời gian tới 75 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG CÀPHÊ TẠI CHI NHÁNH 78 3.2.1 Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng loại hình tín dụng cho vay hộ trồng phê 78 3.2.2 Tuân thủ chặt chẽ sách tín dụng nội quy trình tín dụng NH 79 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng 80 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ phẩm chất cho ngƣời làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng phê 81 3.2.5 Kết hợp tín dụng cho vay hộ trồng phê gắn với bảo hiểm tín dụng 83 3.2.6 Một số khuyến nghị khác nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng phê 84 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa HKD Hộ kinh doanh NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc QĐ Quyết định TSBĐ Tài sản bảo đảm CN Chi nhánh Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Krông Ana Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh CN Krông Ana DakLak NHNo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn vốn huy động năm 2014 2016 46 2.2 Tình hình hoạt động cho vay năm 2014 - 2016 47 2.3 Kết tài năm 2014 - 2016 48 2.4 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay hộ trồng phê theo thời gian 60 2.5 Biện pháp bảo đảm tín dụng 62 2.6 Tỷ lệ nợ xấu 64 2.7 Cơ cấu nhóm nợ 65 2.8 Trích lập dự phòng 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Krông Ana, DakLak 39 2.2 Quy trình cho vay 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cao tất hoạt động ngân hàng Việt Nam hoạt động tín dụng mối quan tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại nói chung có Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Tuy nhiên hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc phân tích rủi ro tín dụng nhằm hiểu ngun nhân từ đƣa biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng có ý nghĩa định đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong năm gần đây, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng đƣợc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nhƣ chi nhánh trực thuộc quan tâm, có chi nhánh Krơng Ana Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Krông Ana DakLak (Agribank Krông Ana) hoạt động vùng Tây Nguyên vùng chuyên canh phê tồn nhiều nhiều rủi ro hoạt động tín dụng, nhiên qua thời gian hoạt động đạt đƣợc kết quan trọng, nâng cao chất lƣợng tín dụng, giảm thiểu đƣợc rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Krông Ana DakLak, nhờ có giải pháp hiệu công tác quản lý rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu vào loại thấp toàn hệ thống Tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro nhỏ đứng trƣớc yêu cầu hội nhập quốc tế, cạnh tranh chi nhánh NHTM khác địa bàn ngày gay gắt, mơi trƣờng hoạt động tín dụng ngày có nhiều rủi ro, đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Krơng Ana DakLak cần phải có giải pháp phù hợp để nâng 84 vốn vay cam kết khác đƣợc bên thỏa thuận Hiện việc mua bảo hiểm bảo an tín dụng không bắt buộc Do vậy, việc hộ trồng phê mua thêm bảo hiểm bảo an tín dụng khoản vay thỏa thuận chi nhánh hộ trồng phê vay sở ý chí tự nguyện bên Đồng thời hợp đồng tín dụng chi nhánh với hộ trồng phê hợp đồng bảo hiểm bảo an tín dụng hộ trồng phê với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giao dịch độc lập Theo đó, phí bảo hiểm thỏa thuận Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam với hộ trồng phê hợp đồng bảo hiểm Đào tạo cán tín dụng nhƣ chuyên viên tƣ vấn bảo hiểm chuyên nghiệp để tƣ vấn, thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm Bên cạnh đó, cần có đề nghị với Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp tính tốn lại mức phí bảo hiểm phù hợp chuyên nghiệp việc chi trả bảo hiểm 3.2.6 Một số khuyến nghị khác nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng phê Tăng cƣờng thực phân loại nợ, đánh giá chất lƣợng tín dụng, tích cực thu thập thơng tin, chủ động đánh giá thực nghiêm túc nguyên tắc phân loại khoản nợ vào nhóm nợ cao Trên sở phân loại nợ, định kỳ tiến hành rà sốt khoản nợ có đầy đủ điều kiện để tiến hành xử lý rủi ro thƣờng xuyên theo dõi phân tích khoản nợ để có biện pháp thu hồi triệt để Phân tích đánh giá tình hình khả thực tiêu kinh doanh cụ thể để cân đối giao tiêu hàng quý, không để dồn tiêu vào cuối tháng quý, trì thực trực báo tình hình thực tiêu kinh doanh đặn theo định kỳ tối thiểu tháng lần, hàng quý tổ chức họp 85 sơ kết để sâu phân tích, thấy đƣợc khó khăn vƣớng mắc đề đƣa giải pháp khắc phục Tiếp tục thực kế hoạch giao khoán tiêu kinh doanh đến nhóm ngƣời lao động; Gắn tiêu giao khốn với tiêu chí đánh giá xếp loại chi lƣơng hàng tháng, xét khen thƣởng, khuyến khích động viên khen thƣởng kịp thời cán bộ, tập thể phòng nghiệp vụ hồn thành xuất sắc tiêu giao khoán Bất kỳ khoản nợ chuyển nợ xấu phải đƣợc phân tích nguyên nhân, xác định tổn thất (nếu có) để xét hình thức kỷ luật trách nhiệm bồi hoàn vật chất Chi nhánh cần phải áp dụng biện pháp để đẩy mạnh công tác huy động vốn nhiều hình thức từ nguồn khác nhằm đáp ứng cho nhu cầu cho vay Luôn tuân thủ kỷ cƣơng, kỷ luật điều hành, phải tuân thủ chấp hành cách nghiêm ngặc văn chế độ, điều kiện vay vốn, quy trình tín dụng chung Tăng cƣờng công tác giám sát sau cho vay nhằm hạn chế đến mức thấp sai sót phát sinh, nâng cao cảnh giác trƣớc sai sót đƣợc thông tin cảnh báo Chủ động phối hợp với phận kiểm tra kiểm soát nội tăng cƣờng chất lƣợng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội để củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay hộ trồng phê Tích cực bán chéo sản phẩm dịch vụ nhằm bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ với khách hàng, khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ chi nhánh hơn, giúp cho chi nhánh tối đa hoá đƣợc lợi nhuận Ngồi việc cho vay, cán tín dụng phải thƣờng xuyên cập nhật kiến thức sản xuất nông nghiệp để ngƣời tƣ vấn cho hộ trồng phê 86 thông tin thị trƣờng, số kiến thức khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất thu hoạch bảo quản, kết hợp trồng trọt chăn nuôi, 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Về quản trị điều hành: Tăng cƣờng kỹ cƣơng, tập trung đạo điều hành đảm bảo tính quán tập trung thống cao nhất, phân công nhiệm vụ ràng, phát huy tính tiên phong gƣơng mẫu ngƣời lãnh đạo đứng đầu Vai trò tham mƣu phòng nghiệp vụ, thể từ khâu xây dựng tiêu kế hoạch, trình tổ chức thực tiêu kế hoạch đƣợc giao Cần có kế hoạch thƣờng xuyên bồi dƣỡng kiến thức cần thiết để cán tín dụng bắt kịp với nhịp độ phát triển biến đổi không ngừng kinh tế thị trƣờng Cần hồn thiện quy trình cấp tín dụng để đảm bảo an toàn vốn tạo điều kiện cho ngƣời dân vay vốn cách thuận lợi Cần thƣờng xuyên kết hợp với hội, đoàn thể nhằm đáp ứng cách tốt nhu cầu vốn cho nông hộ, phải xác định đầu tƣ tín dụng nơng hộ vừa nhiệm vụ kinh doanh thƣơng mại, vừa nhiệm vụ trị Cần nâng cấp hệ thống IPCAS, hệ thống đƣờng truyền từ chi nhánh đến máy chủ nhằm nâng cao tốc độ thao tác, giải phóng khách hàng, giảm ách tắc Hoàn chỉnh bổ sung hệ thống báo cáo tín dụng quan trọng để giúp cán thu thập thơng tin xác, xử lý thơng tin kịp thời Ứng dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt quản trị rủi ro tín dụng nhƣ ngun tắc Basel, mơ hình, phƣơng pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hàng đầu giới 87 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, trƣớc bối cảnh kinh tế trải qua nhiều biến động khó khăn, chủ thể kinh tế gặp nhiều khó khăn hoạt động đầu tƣ, sản xuất kinh doanh, thị trƣờng chứng khoán bất động sản biến động bấp bênh, khó lƣờng, ngân hàng thƣơng mại có nguy gia tăng nợ xấu, khả không thu hồi đƣợc nợ gia tăng, chất lƣợng tín dụng cho vay ngày suy giảm Vì vậy, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Krông Ana DakLak Tự thân chi nhánh cần phải hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay sở hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng nhà nƣớc phủ để thúc đẩy hoạt động tín dụng cho vay phát triển an tồn, hiệu quả, mức độ rủi ro giới hạn ngân hàng Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Krông Ana DakLak, đƣa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Krông Ana DakLak trở thành chi nhánh dẫn đầu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại Huyện Krông Ana tỉnh DakLak TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Huy Bé (2014): Kiểm Sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Nông , Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Đào Ngọc Chuyền (2010), “Một số khó khăn xử lý nợ xấu ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí ngân hàng, (số 18), tr.49-54 [3] Lê Thị Hạnh (2016), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí tài (số 2) [4] Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [5] Vũ Ngọc Thảo Linh (2014), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Mùi (2012), “Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ”, Tạp chí ngân hàng số 11 [7] Phạm Thị Nguyệt, Hà Mạnh Hùng (2011), “Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng NHTM”, Tạp chí ngân hàng, (số 9), tr.2933 [8] Huỳnh Nam Phi (2014), “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Chư Sê Gia Lai” Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Trần Thị Thanh Thảo (2014), “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chi nhánh Buôn Ma Thuột”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Văn Tiến (2002) Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh, NXB Thống Kê [11] Phan Thị Thảo Uyên (2016), Quản trị rủi ro tính dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh TP Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Phạm Thi Thu Vân (2015): Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh quận Liên Chiểu Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hang, Đại học Đà Nẵng [13] Trần Thị Tƣờng Vi (2014): Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành tài ngân hàng, Đại học Đà Nẵng ... KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ CÀ PHÊ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA DAKLAK 49 2.2.1 Đặc điểm cho vay hộ trồng cà phê Ngân hàng. .. luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng - Nghiên cứu hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng cà phê Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh. .. phần kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng cà phê Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Krông Ana, DakLak chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng cà phê tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh huyện krông ana, daklak , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng cà phê tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh huyện krông ana, daklak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn