Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

91 62 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ PHƢƠNG THÙY NGHIÊN CỨU MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THANH TOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ PHƢƠNG THÙY NGHIÊN CỨU MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THANH TOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Mã số: 60.34.20 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan tỷ giá hối đoái 1.1.2 Tổng quan cán cân thương mại 13 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Lý thuyết ngẫu nhiên mơ hình Mundell - Fleming 15 1.2.2 Lý thuyết đường cong J 17 1.2.3 Điều kiện Marshall – Lerner 17 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI .18 1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan tỷ giá hối đoái cán cân toán 18 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan tỷ giá hối đoái cán cân thương mại 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2015 26 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 29 2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HÀM Ý CHÍNH SÁCH 38 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 38 3.1.1 Phân tích thống kê mô tả liệu 38 3.1.2 Kiểm định nghiệm đơn vị biến cân 39 3.1.3 Xác định độ trễ tối ưu 41 3.1.4 Kiểm định đồng liên kết theo phương pháp Johansen 41 3.1.5 Kiểm định mối tương quan tỷ giá hối đoái cán cân thương mại 42 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH KHUYẾN NGHỊ 48 3.2.1 Chính sách điều hành tỷ giá 49 3.2.2 Chính sách nhằm cải thiện cán cân thương mại 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 KẾT LUẬN 52 HẠN CHẾ TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADF : Augmented Dickey Fuller: Kiểm định nghiệm đơn vị phƣơng pháp Dickey Fuller mở rộng CCTM : Cán cân thƣơng mại CPI : Consumer Price Index: Chỉ số giá tiêu dùng EX : Tỷ giá hối đoái VNĐ/USD GDP : Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội GSO : General Statistics Office of Vietnam: Tổng cục thống kê IMF : International Monetary Fund: Quỹ tiền tệ quốc tế IFS : International Financial Statistics: Phân tích tài quốc tế I : Lãi suất OLS : Ordinary Least Squares: phƣơng pháp bình phƣơng bé PP : Phillips Perron (Kiểm định nghiệm đơn vị theo phƣơng pháp Phillips Perron) TGHĐ : Tỷ giá hối đoái TB : Trade balance: Cán cân thƣơng mại VECM : Vector Error Correction Model: Mơ hình vector hiệu chỉnh sai số VNĐ : Việt Nam đồng theo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tóm tắt biến mơ hình nguồn thu thập liệu 36 3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 38 3.2 Kết kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) 40 3.3 Bảng xác định độ trễ tối ƣu 41 3.4 Kết kiểm định đồng liên kết 42 3.5 Tóm tắt kết mơ hình 43 3.6 Tóm tắt kết mơ hình 45 3.7 Mối tƣơng quan biến mơ hình 46 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình 1.1 Tên hình Sơ đồ giới hạn mức độ mở cửa Trang 1.2 Tác động sách tài khóa 16 1.3 Tác động sách tiền tệ 16 1.4 Đồ thị đƣờng cong J 17 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới, tỷ giá hối đoái trở thành biến số kinh tế có ảnh hƣởng mạnh đến hầu hết biến số kinh tế vĩ mơ khác, bật biến số cán cân tốn Nó trở thành mối quan tâm hàng đầu khơng nhà hoạch định sách quốc gia, nhà phân tích kinh tế mà đa phần doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập thị trƣờng Những biến động thăng trầm tỷ giá với chế điều chỉnh biên độ tỷ giá Ngân hàng nhà nƣớc có tác động mạnh mẽ lên tỷ lệ xuất nhập dòng vốn chu chuyển Việt Nam thời gian qua, ảnh hƣởng sâu sắc đến tranh tổng thể Việt Nam nói chung hiệu kinh tế chủ thể kinh tế thị trƣờng nói riêng Bởi tác động đến tình hình, hiệu hoạt động kinh tế lớn nên việc cần tìm hiểu sâu toàn diện mối quan hệ tỷ giá hối đoái cán cân toán yêu cầu cấp thiết Trƣớc có nhiều nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ hai nhân tố này, kết đƣa giống khác quốc gia khác nhau, chí quốc gia, kết khác lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu khác giai đoạn khác Vậy liệu biến động tỷ giá hối đoái chuyển dịch cán cân toán Việt Nam có tác động nhƣ đến nhau? liệu lý thuyết mơ hình kinh tế tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân tốn đƣợc áp dụng để phân tích cho nƣớc giới có áp dụng đƣợc Việt Nam? Đó câu hỏi quan trọng cần giải lý lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu mối tương quan tỷ giá hối đoái cán cân toán: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam” 2 Mục tiêu nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân toán, đề tài sâu vào phân tích mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân thƣơng mại, thành phần cán cân tốn thực tiễn Việt Nam nay, bao gồm mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý thuyết mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân thƣơng mại, nghiên cứu thực nghiệm liên quan - Nghiên cứu mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân thƣơng mại Việt Nam - Gợi ý sách nhằm ổn định tỷ giá cải thiện cán cân thƣơng mại Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Thơng qua tìm hiểu mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân toán thị trƣờng Việt Nam, đề tài tập trung giải câu hỏi sau: - Mối quan hệ tỷ giá hối đoái cán cân thƣơng mại đƣợc giải thích dựa lý thuyết nào? - Các nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đƣa kết nhƣ mối tƣơng quan này? - Biến động tỷ giá hối đối có ảnh hƣởng đến cán cân thƣơng mại Việt Nam hay khơng? Nếu có, tác động theo chiều hƣớng nào? - Ngƣợc lại, tác động cán cân thƣơng mại lên tỷ giá hối đoái nhƣ nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Mối quan hệ cán cân thƣơng mại tỷ giá hối đoái điều kiện thực tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Do hạn chế nguồn số liệu thời gian nghiên cứu, đề Phụ lục 4: Ƣớc lƣợng mơ hình VECM với độ trễ tối ƣu Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 05:48 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 TB(-1) 1.000000 EX(-1) -0.067717 CPI(-1) (0.00564) [-12.0011] 0.001628 GDP(-1) (0.00030) [ 5.51648] -1.12E-05 I(-1) (4.7E-06) [-2.36962] 2.96E-05 M2(-1) (0.00939) [ 0.00315] -5.10E-10 C (2.6E-09) [-0.19412] 1.276307 Error Correction: D(TB) D(EX) D(CPI) D(GDP) D(I) D(M2) CointEq1 -1.380422 -0.908293 -85.25489 9678.377 -1.092722 -5840090 D(TB(-1)) (0.85660) [-1.61151] 0.363514 (2.94310) [-0.30862] 1.154932 (30.8276) [-2.76554] 45.61341 (8946.73) [ 1.08178] -5347.838 (4.58754) [-0.23819] -2.516143 (3247496) [-1.79834] 4444177 D(TB(-2)) (0.72723) [ 0.49986] 0.280984 (2.49862) [ 0.46223] 1.227215 (26.1718) [ 1.74284] 35.53727 (7595.54) [-0.70408] -6325.216 (3.89470) [-0.64604] -2.698560 (2757039) [ 1.61194] 918260.0 D(TB(-3)) (0.50019) [ 0.56176] 0.213219 (1.71854) [ 0.71410] 1.544350 (18.0009) [ 1.97419] 18.94468 (5224.20) [-1.21075] -1382.413 (2.67877) [-1.00739] -1.224542 (1896287) [ 0.48424] -1275943 D(TB(-4)) (0.32626) [ 0.65353] 0.010114 (1.12096) [ 1.37770] 1.245886 (11.7415) [ 1.61348] 20.81875 (3407.61) [-0.40568] -4112.025 (1.74729) [-0.70082] -0.217430 (1236897) [-1.03157] -937652.9 (0.26339) [ 0.03840] (0.90497) [ 1.37672] (9.47908) [ 2.19628] (2751.00) [-1.49474] (1.41061) [-0.15414] (998563.) [-0.93900] D(EX(-1)) D(EX(-2)) -0.089281 (0.10942) [-0.81592] 0.067883 0.042863 (0.37595) [ 0.11401] 0.382822 -3.495313 (3.93794) [-0.88760] -3.452171 2162.447 (1142.86) [ 1.89213] -197.5884 0.472892 (0.58602) [ 0.80696] -1.423257 -951861.2 (414837.) [-2.29454] 258326.5 D(EX(-3)) (0.11374) [ 0.59681] -0.156823 (0.39079) [ 0.97960] -0.054292 (4.09337) [-0.84336] -0.377715 (1187.97) [-0.16632] 836.3044 (0.60915) [-2.33648] 1.680483 (431211.) [ 0.59907] -753505.2 D(EX(-4)) (0.10082) [-1.55543] -0.028462 (0.34641) [-0.15673] 0.019904 (3.62845) [-0.10410] -2.334956 (1053.04) [ 0.79418] 792.5918 (0.53996) [ 3.11223] -0.954813 (382235.) [-1.97131] 1850883 D(CPI(-1)) (0.11158) [-0.25507] -0.018801 (0.38337) [ 0.05192] -0.021802 (4.01566) [-0.58146] 0.217498 (1165.42) [ 0.68009] -12.16786 (0.59758) [-1.59780] 0.086202 (423025.) [ 4.37535] -46779.82 D(CPI(-2)) (0.00760) [-2.47492] 0.008989 (0.02610) [-0.83535] 0.012924 (0.27338) [ 0.79558] -0.451523 (79.3408) [-0.15336] 17.43955 (0.04068) [ 2.11888] -0.081522 (28799.2) [-1.62434] 31920.08 D(CPI(-3)) (0.00774) [ 1.16157] 0.005455 (0.02659) [ 0.48606] -0.017866 (0.27850) [-1.62126] -0.105577 (80.8265) [ 0.21577] 60.04069 (0.04144) [-1.96701] 0.010300 (29338.5) [ 1.08799] -129302.9 D(CPI(-4)) (0.00824) [ 0.66196] 0.004555 (0.02831) [-0.63105] -0.004906 (0.29654) [-0.35603] -0.203032 (86.0618) [ 0.69765] -13.08618 (0.04413) [ 0.23342] -0.005057 (31238.8) [-4.13917] -98442.46 D(GDP(-1)) (0.00750) [ 0.60750] -6.80E-05 (0.02576) [-0.19045] -8.98E-05 (0.26986) [-0.75237] -0.002519 (78.3170) [-0.16709] 0.324079 (0.04016) [-0.12593] 0.000290 (28427.6) [-3.46292] -366.8183 D(GDP(-2)) (4.3E-05) [-1.59567] -2.00E-05 (0.00015) [-0.61370] 8.02E-05 (0.00153) [-1.64274] -0.001440 (0.44500) [ 0.72827] -0.389022 (0.00023) [ 1.27042] -0.000125 (161.525) [-2.27096] -212.4732 D(GDP(-3)) (3.2E-05) [-0.62627] -1.68E-05 (0.00011) [ 0.73094] -5.56E-05 (0.00115) [-1.25241] -0.001634 (0.33366) [-1.16591] 0.279734 (0.00017) [-0.73251] 0.000131 (121.114) [-1.75432] -376.8161 D(GDP(-4)) (3.4E-05) [-0.49165] -1.31E-05 (0.00012) [-0.47266] -6.25E-05 (0.00123) [-1.32571] -0.001473 (0.35774) [ 0.78195] 0.308458 (0.00018) [ 0.71436] 7.25E-05 (129.852) [-2.90188] -319.0341 D(I(-1)) (2.4E-05) [-0.55081] 0.010897 (8.1E-05) [-0.76725] 0.235980 (0.00085) [-1.72775] -2.323003 (0.24746) [ 1.24651] 355.7171 (0.00013) [ 0.57118] -0.028858 (89.8219) [-3.55185] -726917.8 D(I(-2)) (0.05241) [ 0.20792] -0.006444 (0.18008) [ 1.31044] 0.234916 (1.88623) [-1.23156] 0.339890 (547.418) [ 0.64981] -1070.897 (0.28069) [-0.10281] -0.200633 (198702.) [-3.65833] 156416.7 D(I(-3)) (0.05039) [-0.12790] -0.028719 (0.17313) [ 1.35691] -0.149689 (1.81341) [ 0.18743] -2.483437 (526.285) [-2.03482] -533.4908 (0.26986) [-0.74347] 0.443820 (191032.) [ 0.81880] 173270.0 (0.05692) (0.19557) (2.04855) (594.528) (0.30485) (215803.) D(I(-4)) [-0.50452] -0.077344 [-0.76538] -0.207904 [-1.21229] -0.658117 [-0.89733] -69.32119 [ 1.45586] 0.457551 [ 0.80291] 501538.2 D(M2(-1)) (0.05718) [-1.35258] 2.10E-08 (0.19647) [-1.05822] 1.30E-07 (2.05790) [-0.31980] -1.20E-06 (597.240) [-0.11607] 0.000847 (0.30624) [ 1.49408] 2.84E-09 (216787.) [ 2.31351] -0.401232 D(M2(-2)) (4.2E-08) [ 0.49811] 4.13E-08 (1.4E-07) [ 0.89512] 1.34E-07 (1.5E-06) [-0.79319] 3.05E-06 (0.00044) [ 1.92437] -0.000978 (2.3E-07) [ 0.01258] -2.42E-07 (0.15970) [-2.51240] 0.269698 D(M2(-3)) (4.8E-08) [ 0.86648] -2.61E-08 (1.6E-07) [ 0.81720] -2.27E-07 (1.7E-06) [ 1.77645] -2.90E-07 (0.00050) [-1.96360] 0.000407 (2.6E-07) [-0.94776] 3.91E-07 (0.18071) [ 1.49247] 0.055039 D(M2(-4)) (5.1E-08) [-0.51066] -1.96E-08 (1.8E-07) [-1.29222] 3.64E-08 (1.8E-06) [-0.15791] -1.67E-06 (0.00053) [ 0.76422] -0.000371 (2.7E-07) [ 1.43133] -1.48E-07 (0.19345) [ 0.28451] 0.221607 C (4.5E-08) [-0.43430] 0.023430 (1.6E-07) [ 0.23436] 0.191290 (1.6E-06) [-1.02489] 6.971794 (0.00047) [-0.78440] -635.8222 (2.4E-07) [-0.60890] -0.002292 (0.17151) [ 1.29211] 1092938 (0.06904) [ 0.33936] (0.23721) [ 0.80643] (2.48462) [ 2.80598] (721.083) [-0.88176] (0.36974) [-0.00620] (261740.) [ 4.17567] 0.774060 0.590875 0.787038 0.794625 0.731478 0.837493 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362 Phụ lục 5: Kiểm định tính dừng phần dƣ Null Hypothesis: RESID01 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.712513 0.0000 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: RESID02 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.125587 0.0001 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: RESID03 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.029737 0.0000 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: RESID04 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.939025 0.0003 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: RESID05 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.873802 0.0000 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: RESID06 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.302878 0.0016 Test critical values: -3.615588 -2.941145 -2.609066 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Phụ lục 6: Kiểm định VECM mơ hình nhân Xem xét kiểm định nhân thông qua hệ mơ hình nhƣ sau: Kết kiểm định chạy từ phần mềm Eview nhƣ sau:  Kiểm định tác động nhân tố đến biến độc lập EX Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 07:08 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 EX(-1) 1.000000 TB(-1) -14.76744 CPI(-1) (1.15579) [-12.7769] -0.024047 GDP(-1) (0.00354) [-6.79617] 0.000165 I(-1) (6.3E-05) [ 2.60723] -0.000437 M2(-1) (0.11911) [-0.00367] 7.53E-09 C (5.4E-08) [ 0.13950] -18.84779 R-squared 0.590875 0.774060 0.787038 0.794625 0.731478 0.837493 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362  Kiểm định tác động nhân tố đến biến độc lập CPI Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 07:07 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 CPI(-1) 1.000000 TB(-1) 614.1074 EX(-1) (88.1326) [ 6.96800] -41.58523 GDP(-1) (5.15742) [-8.06319] -0.006857 I(-1) (0.00210) [-3.26059] 0.018177 M2(-1) (3.27706) [ 0.00555] -3.13E-07 C (2.7E-06) [-0.11427] 783.7897 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.787038 0.774060 0.590875 0.794625 0.731478 0.837493 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362  Kiểm định tác động nhân tố đến biến độc lập GDP Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 07:09 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 GDP(-1) 1.000000 TB(-1) -89561.43 EX(-1) (12996.0) [-6.89147] 6064.790 CPI(-1) (851.545) [ 7.12210] -145.8400 I(-1) (19.4264) [-7.50730] -2.650907 M2(-1) (495.967) [-0.00534] 4.57E-05 C (0.00041) [ 0.11155] -114307.9 Error Correction: D(GDP) D(TB) 0.794625 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent D(EX) D(CPI) D(I) D(M2) 0.774060 0.590875 0.787038 0.731478 0.837493 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362  Kiểm định tác động nhân tố đến biến độc lập I Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 07:10 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 I(-1) 1.000000 TB(-1) 33785.20 EX(-1) (4866.14) [ 6.94291] -2287.816 CPI(-1) (301.241) [-7.59463] 55.01512 GDP(-1) (5.68609) [ 9.67539] -0.377229 M2(-1) (0.09316) [-4.04939] -1.72E-05 C (0.00015) [-0.11226] 43120.29 Error Correction: D(I) D(TB) R-squared 0.731478 Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 D(EX) D(CPI) D(GDP) D(M2) 0.774060 0.590875 0.787038 0.794625 0.837493 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362  Kiểm định tác động nhân tố đến biến độc lập M2 Vector Error Correction Estimates Date: 03/28/17 Time: 07:10 Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q4 Included observations: 39 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 M2(-1) 1.000000 TB(-1) -1.96E+09 EX(-1) (1.6E+08) [-12.0647] 1.33E+08 CPI(-1) (1.6E+07) [ 8.14395] -3194077 GDP(-1) (568087.) [-5.62251] 21901.24 I(-1) (9187.17) [ 2.38389] -58058.16 C (1.8E+07) [-0.00317] -2.50E+09 Error Correction: D(M2) D(TB) D(EX) D(CPI) D(GDP) D(I) R-squared 0.837493 0.774060 0.590875 0.787038 0.794625 0.731478 Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.524980 1.16E+12 298839.4 2.679865 -525.6145 28.28792 29.39696 225335.1 433592.7 0.339559 0.080775 0.078826 1.781491 65.16445 -2.008433 -0.899392 0.001538 0.096995 -0.195905 0.953526 0.270829 0.751004 17.02882 0.460060 1.569101 0.153077 0.247655 0.377497 104.6167 2.836801 1.921756 -74.58006 5.157952 6.266993 3.742872 3.595490 0.399673 8811522 823.2918 2.011953 -295.7348 16.49922 17.60826 61.35897 1062.576 0.215088 2.316764 0.422152 1.416524 -0.282494 1.347820 2.456861 -0.018154 0.476496 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 9.41E+11 1.29E+09 -741.1121 46.31344 53.22362 Kết kiểm định VECM mơ hình nhân nhƣ sau: Theo kết chạy từ phần mềm Eview ta có kết kiểm định mối quan hệ nhân biến mơ hình nhƣ sau: (1) EX = 18,848 - 14,767 TB - 0,024 CPI + 0,00017GDP - 0,00044 I + 7,53E-9 M2 + (1,1558) (0,00354) (6,3E-05) (0,1191) (5,4E-08) Với R2 = 59,0875% R2 hiệu chỉnh = -19,5905, nhƣ mơ hình khơng có ý nghĩa thống kê, nhân tố đƣợc lựa chọn hầu nhƣ khơng ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đối Việt Nam (2) CPI = 783,79 + 614,11 TB – 41,585 EX – 0,00686GDP + 0,0182 I – 3,13E-7 M2 + (88,1326) (5,15742) (0,0021) (3,2771) (2,7E-06) Mơ hình cho kết hệ số R 78,7038% hệ số R2 hiệu chỉnh 37,7497%, nhƣ mơ hình (2) giải thích đƣợc 37,7497% thay đổi số giá tiêu dùng Việt Nam (3)GDP = -114307,9 - 89561,4 TB + 6064,8 EX - 145,84CPI - 2,651 I + 4,57E-5 M2 + (12996) (0,0021) (19,4264) (495,967) (0,00041) Mô hình ƣớc lƣợng (3) cho hệ số R = 79,4625% hệ số R2 hiệu chỉnh 39,9673%, nhƣ nhân tố mơ hình có tác động đến tổng thu nhập quốc nội theo chiều khác (4)I = 43120,29 - 33785,2 TB - 2287,82 EX + 55,02CPI - 0,377 GDP - 1,72E-5 M2 + (4866,14) (301,241) (5,686) (0,09316) (0,00015) Kết mơ hình đƣa hệ số R2 R2 hiệu chỉnh lần lƣợt 73,1478% 21,5088% Nhƣ biến đƣợc sử dụng mơ hình giải thích đƣợc khoảng 21,5% thay đổi lãi suất (5)M2 = -2,5E+9 - 1,96E+9TB + 1,3E+8EX - 31941CPI + 21901,24GDP - 58058I + (1,6E+8) 2 (1,6E+7) (5,68087) (9187,17) (1,8E+7) Hệ số R R hiệu chỉnh lần lƣợt 83,7493% 52,498% cho thấy mơ hình bƣớc đầu phù hợp nhằm giải thích thay đổi lƣợng cung tiền Phụ lục 7: Kiểm định nhân Granger VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 03/28/17 Time: 06:51 Sample: 2005Q1 2015Q4 Included observations: 40 Dependent variable: TB Excluded Chi-sq df Prob EX 8.008262 0.0913 CPI GDP I M2 12.46588 6.466611 2.181013 2.923189 4 4 0.0142 0.1669 0.7025 0.5708 All 39.72053 20 0.0054 Chi-sq df Prob Dependent variable: EX Excluded TB 4.473334 0.3457 CPI GDP I M2 2.405774 2.744991 8.649600 4.254498 4 4 0.6616 0.6014 0.0705 0.3727 All 24.70829 20 0.2128 Dependent variable: CPI Excluded Chi-sq df Prob TB 5.433548 0.2456 EX GDP I M2 4.784829 4.295214 2.406728 2.298107 4 4 0.3101 0.3675 0.6614 0.6811 All 23.98470 20 0.2431 Chi-sq df Prob TB 3.743810 0.4418 EX CPI I M2 8.366768 5.035613 13.87879 11.50478 4 4 0.0790 0.2837 0.0077 0.0214 Dependent variable: GDP Excluded All 57.14085 20 0.0000 Dependent variable: I Excluded Chi-sq df Prob TB 9.153034 0.0574 EX CPI GDP M2 22.60056 10.27434 6.813928 2.167120 4 4 0.0002 0.0361 0.1461 0.7051 All 63.69189 20 0.0000 Dependent variable: M2 Excluded Chi-sq df Prob TB 4.678801 0.3219 EX CPI GDP I 2.181931 2.882216 1.065638 4.780101 4 4 0.7023 0.5777 0.8997 0.3106 All 15.54741 20 0.7443 ... 17 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI .18 1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan tỷ giá hối đoái cán cân toán ... LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan tỷ giá hối đoái. .. chứng thực nghiệm Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân toán, đề tài sâu vào phân tích mối tƣơng quan tỷ giá hối đoái cán cân thƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán bằng chứng thực nghiệm tại việt nam , Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn