Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TM cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ban mê, tỉnh đắk lắk

122 32 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI CƠNG NGHĨA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BAN MÊ, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI CƠNG NGHĨA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BAN MÊ, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nên luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Mai Cơng Nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .4 Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu .5 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.1 CHO VAY RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh 15 1.1.2 Cho vay hộ kinh doanh .16 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 18 1.2 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 24 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 24 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh .25 1.2.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 25 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM 28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 30 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 30 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BAN MÊ 36 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BAN 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 37 2.1.3 cấu tổ chức quản lý Chi nhánh .37 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Ban .40 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN 44 2.2.1 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh BIDV Ban 44 2.2.2 Mục tiêu kiểm soát RRTD cho vay HKD Chi nhánh 48 2.2.3 Thực trạng giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh 51 2.2.4 Kết hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh BIDV Ban 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN 74 2.3.1 Kết đạt đƣợc 74 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BAN 81 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 81 3.1.1 Nhu cầu vay vốn HKD thời gian tới 81 3.1.2 Mục tiêu chung Chi nhánh 82 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện kiểm soát RRTD cho vay HKD Chi nhánh 82 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN 84 3.2.1 Đối với BIDV Ban 84 3.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ BIDV Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV BanNgân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Ban Mê HKD Hộ kinh doanh DPRR Dự phòng rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Huy động vốn BIDV Ban Mê giai đoạn 2014 – 2016 40 2.2 Dƣ nợ cho vay BIDV Ban Mê giai đoạn 2014 – 2016 42 2.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Ban Mê giai đoạn 2014 – 2016 43 2.4 Số lƣợng khách hàng hộ kinh doanh BIDV Ban Mê giai đoạn 2014 – 2016 45 2.5 Dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh theo ngành nghề 47 2.6 Phân loại nhóm nợ hộ kinh doanh BIDV Ban Mê 69 2.7 Tỷ lệ nợ xấu phát sinh BIDV Ban Mê giai đoạn năm 2014 – 2016 71 2.8 Số liệu trích lập dự phòng rủi ro cho vay HKD 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 cấu tổ chức BIDV – Chi nhánh Ban Mê 38 2.2 Mơ hình tổ chức máy kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh BIDV Ban Mê 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài a Về mặt học thuật Đề tài nghiên cứu hoạt động kiểm soát RRTD cho vay HKD NHTM, đƣợc tiếp cận dƣới giác độ quản trị RRTD cho vay Nhƣng theo tơi đƣợc biết chƣa tảng lý luận hồn chỉnh quản trị RRTD nói chung kiểm sốt RRTD nói riêng cho vay HKD NHTM Đề tài sở kế thừa nghiên cứu trƣớc đây, cố gắng hệ thống hóa lý luận hoạt động kiểm soát RRTD cho vay HKD NHTM b Về thực tiễn Với đặc thù kinh tế địa bàn tỉnh Đăk Lăk, hầu hết nhu cầu vay vốn khách hàng Tỉnh vay phục vụ sản xuất kinh doanh hộ gia đình, với xu hƣớng kinh doanh định hƣớng thời gian tới BIDV Ban Mê hƣớng dần để trở thành Ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp địa bàn Tỉnhcho vay Hộ kinh doanh mạnh chiếm tỷ trọng lớn tổng dƣ nợ cho vay Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê, hoạt động cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng 80% tổng dƣ nợ, nợ xấu xu hƣớng gia tăng mà chủ yếu phát sinh từ cho vay hộ kinh doanh Với áp lực tăng trƣởng quy mô (cả tín dụng lẫn huy động vốn), Ban lãnh đạo Chi nhánh nhận thức đƣợc vấn đề kiểm sốt rủi ro tín dụng Tuy nhiên xét phạm vi chi nhánh xử lý vụ, phát sinh khoản nợ vấn đề tiến hành xử lý Chƣa thực đƣợc hoạch định từ ban đầu việc lƣờng đón xử lý vấn đề rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Nhận thức đƣợc tính cấp thiết vấn đề, nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh, nên tơi lựa chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho 99 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng nhiều biến động, hoạt động tín dụng NHTM nói chung BIDV Ban Mê nói riêng phải đối mặt với nhiều rủi ro Một vấn đề cần đƣợc ƣu tiên hàng đầu cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng cho vay HKD tồn hoạt động tín dụng ngân hàng Với luận văn “ Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Ban Mê” đóng góp cho chi nhánh phần kiến nghị cụ thể, thực tế nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay HKD Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành số nội dung sau: Luận văn khái quát hóa sở lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại; rủi ro tín dụng cho vay HKD NHTM nhƣ nguyên nhân phát sinh đƣa biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD NHTM Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh BIDV Ban Mê giai đoạn 2014 – 2016, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay HKD chi nhánh, qua đánh giá đƣợc thành công, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế cho vay HKD chi nhánh Trên sở đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro cho vay HKD BIDV Ban Mê, luận văn đƣa số khuyến nghị cụ thể BIDV Ban Mê với BIDV nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro cho vay HKD thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Tuấn Anh (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Eakpam, Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ, Đại Học Đà Nẵng [2] Nguyễn Huy Bé (2014), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Đăk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [3] Phan Thị Thu Hà (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng [4] Lê Thị Hạnh (15/01/2017), “ Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam”, nguồn (http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanhnghiep/kiem-soat-rui-ro-tin-dung-theo-basel-ii-tai-cac-ngan-hangthuong-mai-viet-nam-100966.html) [5] Phạm Văn Hồng, Cao đẳng công nghệ Viettronics (17/05/2016) “Phát triển hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn tài chính”, (nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinhdoanh-nghiep/phat-trien-ho-kinh-doanh-ca-the-phan-tich-tu-quantri-von-va-tai-chinh-81495.html) [6] Luật tổ chức tín dụng [7] Nguyễn Thị Mùi, (30/11/2012), “ Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ” (Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binhluan/thuc-trang-no-xau-tai-cac-ngan-hang-viet-nam-va-giai-phapthao-go-16290.html) [8] Hồng Nữ Ngọc Quỳnh (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ, Đại Học Đà Nẵng [9] “Tăng cường kiểm sốt rủi ro hoạt động cấp tín dụng”, (07/12/2015), (nguồn : http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu traodoi/trao-doi-binh-luan/tang-cuong-kiem-soat-rui-ro-trong-hoatdong-cap-tin-dung-73334.html) [10] Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: “quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” [11] Huỳnh Thị Thanh Thủy (2016), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đông Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [12] Phạm Thị Thu Vân (2014), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [13] Hồ Kiều Thúy Vy (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Ngũ Hành Sơn, Luận văn thạc sĩ, Đai Học Đà Nẵng [14] Phan Thị Thảo Uyên (2016), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng ... đa rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh, nên tơi lựa chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI CƠNG NGHĨA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BAN MÊ, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN... kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TM cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ban mê, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TM cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ban mê, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn