Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân

148 34 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CÔNG LUẬN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮNCỦA NGUỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CÔNG LUẬN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮNCỦA NGUỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Cách tiếp cận, phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHUƠNG SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ GẮN CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1.1 Khái niệm gắn 10 1.1.2.Tầm quan trọng gắn 11 1.1.3 Các thành phần gắn với tổ chức 12 1.1.4 Mối quan hệ gắn hành vi trội ngƣời lao động .14 1.2 MỘT SỐ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮNCỦA NGUỜI LAO ĐỘNG 15 1.2.1 Nghiên cứu IDS (2007) 15 1.2.2 M h nh nghiên cứu Antecedents and consequences of employee engagement” (Tạm dịch: Tiền đề kết gắn nhân viên) 18 1.2.3 Nghiên cứu Gallup, Towers Perrin, Blessing White, Hội đồng lãnh đạo doanh nghiệp (2006) 19 1.2.4 Nghiên cứu Difeng Yu (2013), A Case Study of Employee Engagement in AkzoNobel Corporate HR” 21 1.2.5 Nghiên cứu Robinson (2004) 21 1.2.6 Nghiên cứu từ báo SHRM (Society for human resource management) 23 1.2.7 M h nh nghiên cứu Nhân tố ảnh huởng đến gắn ngƣời lao động tr nh độ Đại học trở lên doanh nghiệp thành phố Cần Thơ” 24 1.2.8 M h nh nghiên cứu Hồ Huy Tựu Phạm Hồng Liêm tạp chí Phát triển kinh tế (2012) với tên đề tài Sự gắn nhân viên c ng ty du lịch Khánh Hòa” 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 26 1.3.1 Bản thân c ng việc 27 1.3.2 M i trƣờng làm việc 27 1.3.3 Lãnh đạo 28 1.3.4 hội thăng tiến 28 1.3.5 Chính sách khen thƣởng phúc lợi 28 1.3.6 Trao quyền 29 1.3.7 Thu nhập 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHUƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 31 2.1.1 Lịch sử h nh thành phát triển C ng ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 31 2.1.2 cấu tổ chức 35 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực c ng ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 38 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN 42 2.2.1 sở xây dựng m h nh 42 2.2.2 M h nh nghiên cứu đề xuất 44 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 44 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.3.1 Nghiên cứu định tính 47 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 47 2.4 XÂY DỰNG THANG ĐO 48 2.5 KÍCH THƢỚC MẪU 52 2.6 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 THU THẬP DỮ LIỆU 60 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 60 3.3 KIỂM TRA PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .62 3.4 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 64 3.4.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến gắn ngƣời lao động 64 3.4.2 Thang đo gắn ngƣời lao động 70 3.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 71 3.5.1 Phân tích EFA biến số ảnh hƣởng đến gắn ngƣời lao động nhân viên 71 3.5.2 Phân tích EFA biến số gắn ngƣời lao động nhân viên 75 3.6 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH SAU PHÂN TÍCH EFA VÀ CRONBACH’S ALPHA 76 3.7 MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 77 3.7.1 M h nh hồi quy bội kiểm định độ phù hợp m h nh 77 3.7.2 Thống kê tƣợng tự tƣơng quan đa cộng tuyến m hình 81 3.7.3 Kiểm định giả thuyết m h nh hồi quy bội 81 3.8 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC THANG ĐO TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY 83 3.8.1 Bản thân c ng việc 83 3.8.2 M i trƣờng làm việc 84 3.8.3 Lãnh đạo 85 3.8.4 hội thăng tiến 86 3.8.5 Khen thƣởng phúc lợi 87 3.8.6 Thu nhập 88 3.8.7 Thang đo gắn ngƣời lao động 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên Diễn giải viết tắt ANOVA EFA Phân tích phƣơng sai Phân tích nhân tố khám phá Phần mềm dùng để phân tích kết điều tra SPSS VIF lĩnh vực Hệ số phóng đại phƣơng sai XM-VCHV Xi măng Vicem Hải Vân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thống kê số lƣợng lao động 38 2.2 sở h nh thành m h nh nghiên cứu 43 2.3 Thang đo likert điểm 48 2.4 Thang đo biến độc lập 48 2.5 Thang đo gắn ngƣời lao động 52 2.6 Hệ số tải kích thƣớc mấu theo Hair cộng 55 3.1 Th ng tin mẫu nghiên cứu 60 3.2 Bảng thống kế giá trị trung b nh, độ lệch chuẩn độ xiên 62 3.3 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo thân c ng việc 64 3.4 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo m i trƣờng làm việc 65 3.5 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo m i trƣờng làm việc (lần 2) 65 3.6 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo lãnh đạo 66 3.7 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo hội thăng tiến 66 3.8 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách khen thƣởng phúc lợi (lần 1) 67 3.9 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách khen thƣởng phúc lợi (lần 2) 68 3.10 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Trao quyền 68 Số hiệu bảng Tên bảng Trang (lần 1) 3.11 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Trao quyền (lần 2) 69 3.12 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Trao quyền (lần 3) 69 3.13 Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Thu nhập 70 3.14 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo gắn ngƣời lao động 70 3.15 Hệ số KMO thành phần ảnh hƣởng đến gắn nhân viên 72 3.16 Phƣơng sai giải thích điểm dừng liệu 72 3.17 Ma trận xoay nhân tố ảnh hƣởng đến gắn nhân viên 73 3.18 Hệ số KMO thành phần gắn ngƣời lao động 75 3.19 Bảng hệ số Factor loading thành phần gắn ngƣời lao động 76 3.20 Hệ số phù hợp m h nh hồi quy bội 79 3.21 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 79 3.22 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 80 3.23 Kết kiểm định giả thuyết thống kê mức độ ảnh hƣởngcủa nhân tố tới gắn ngƣời lao động 82 3.24 Giá trị trung b nh thang đo Bản thân c ng việc 84 3.25 Giá trị trung b nh thang đoM i trƣờng làm việc 85 Model Summaryb Mod R R Adjusted R Std Error Durbinel Square Square of the Watson Estimate a 777 769 38357 1.748 881 a Predictors: (Constant), X7, X1, X5, X3, X2, X4 b Dependent Variable: Y ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regression 88.057 14.676 99.751 000b Residual 25.306 172 147 Total 113.363 178 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X7, X1, X5, X3, X2, X4 Coefficients Model (Constant ) X1 X2 X3 X4 X5 X7 Unstandardized Standar Coefficients dized Coeffici ents B Std Beta Error -.373 154 114 194 243 221 120 218 a Dependent Variable: Y 040 052 050 059 049 054 129 187 250 200 123 216 a t Sig Collinearity Statistics Toleran ce -2.417 017 2.862 3.710 4.904 3.714 2.477 4.029 005 000 000 000 014 000 634 511 500 446 525 451 VIF 1.576 1.959 2.000 2.244 1.904 2.218 Residuals Statisticsa Minimu Maxim Mean m um 1.5276 4.8998 3.2838 -.95018 1.50857 00000 -2.497 2.298 000 Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual -2.477 a Dependent Variable: Y CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 MT1 MT2 MT3 MT4 LD1 LD2 LD3 LD4 TT1 TT2 TT3 TT4 KTPL1 KTPL2 KTPL3 KTPL4 KTPL5 KTPL6 TQ1 TQ2 3.933 Std Deviation 70335 37705 1.000 000 Descriptive Statistics N Minimu Maxim Mean m um 179 3.44 179 3.41 179 3.34 179 3.41 179 3.24 179 3.50 179 3.45 179 3.50 179 3.46 179 3.59 179 3.68 179 3.77 179 3.77 179 3.08 179 3.12 179 3.23 179 3.25 179 3.33 179 3.37 179 3.32 179 3.39 179 3.43 179 3.62 179 3.82 179 3.26 983 N 179 179 179 179 Std Deviation 1.091 940 1.017 1.036 1.056 985 961 985 1.012 606 585 743 643 1.036 950 941 988 910 892 872 836 924 581 688 1.006 TQ3 TQ4 TQ5 TN1 TN2 TN3 GB1 GB2 GB3 GB4 Valid N (listwise) 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3.55 3.52 3.49 3.58 3.53 3.48 3.15 3.23 3.32 3.25 1.006 1.046 1.013 923 990 926 980 881 998 922 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc [1] Báo cáo thƣờng niên công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân [2] Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [3] Võ Văn Huy (1997), Ứng dụng SPSS for Windows, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Lê Văn Huy (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, Nhà xuất tài [5] Quan Minh Nhựt Đặng Thị Đoan Trang (2015),” Nhân tố ảnh huởng đến gắn nguời lao động trình độ từ đại học trở lên doanh nghiệp thành phố Cần Thơ”, Tạp chí khoa học Truờng Đại học Cần Thơ,(38) [6] Nguyễn Đ nh Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [7] Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Thị Diệu Hiền (2015), với tên đề tài luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến gắn lâu dài nhân viên trẻ với doanh nghiệp”, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [8] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [9] Hồ Huy Tựu, Phạm Hồng Liêm (2012), Sự gắn nhân viên Cơng ty Du lịch Khánh Hòa, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số (264) Tài liệu nƣớc [10] Alan M Saks Joseph L Rotman School of Management, Centre for Industrial Relations and Human Resources (2006), Antecedents and consequences of employee engagement” [11] Allen and Meyer (1990),The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normaltive Commitment to the Organzation”, Journal of Occupational Psychology, Vol.63,pp.1-18 [12] A research report by the society for society for human resource management (SHRM) (2013) Employee Job Satisfaction and Engagement, theo road to Economic Recovery”Kate.kennedy, USA, p 25-31 [13] Blessing White (2006) The Employee Engagement Equation in India” Presented by Blessing White and HR [14].Institute for Employment Studies (2004) Report Summary:”The Drivers of employee engagement”p 20-22 [15] Jonh M Lvancevich (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp TP.HCM [16] Jonh M Gibbons (2006) Employee Engagement - A Review of Current Research and Its Implications”.pp 209-210 [17] Michael Amstrong (2009), Armstrong’s Handbook of Stategic Human Resource Management practice”, Vol.11,pp.335-356 [18] Michael Amstrong (2011), Strategic Human Resource Management A guide to Action, pp 116-118 [19] Maris Paris Champs-Elyees Paris, France, Colin Dike, Jake Holwerda and Anne - Marie Kontakos (2012) Center for advanced Human resource studies Employee engagement: What we really know? What we need to know action?” CAHRSO, p 5-8 [20] Robinson D., Perryman S and Haday S (2004).The Drives of Employee Engagement Repost”408, for Employment Studies,UK [21] Solomon Markos (2010 Employee Engagement: The key to Improving Perfomanc” Internaltion journal of business and management, Andhra University, India, pp90-92 ... trạng nguồn nhân lực c ng ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 38 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮN BÓ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN ... ảnh hƣởng đến gắn bó ngƣời lao động c ng ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Đƣa hàm ý, sách cho nhà quản lý nhằm nâng cao gắn bó ngƣời lao động c ng ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Cách tiếp cận,... thuyết gắn bó ngƣời lao động doanh nghiệp T m nhân tố ảnh hƣởng đến gắn bó phƣơng pháp tiến hành đánh giá gắn bó ngƣời lao động c ng ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Phân tích đánh giá yếu tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần xi măng vicem hải vân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn