Quản lý đầu tư công tại huyện sa thầy, tỉnh kon tum

174 31 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH PHONG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TẠI HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH PHONG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TẠI HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐÀO HỮU HÕA Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 10 1.1 ĐẦU TƢ CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 10 1.1.1 Đầu tƣ công 10 1.1.2 Quản lý đầu tƣ công 17 1.1.3 Các công cụ để quản lý đầu tƣ công 22 1.1.4 Nguyên tắc quản lý đầu tƣ công 24 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 25 1.2.1 Lập phê duyệt chủ trƣơng, kế hoạch đầu tƣ công 25 1.2.2 Lập, thẩm định, phê duyệt giao nhiệm vụ đầu tƣ công .28 1.2.3 Cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ công 30 1.2.4 Thanh tra, kiểm tra q trình sử dụng vốn đầu tƣ cơng 31 1.2.5 Giám sát, đánh giá đầu tƣ 31 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 32 1.3.1 Điều kiện tự nhiên địa phƣơng 32 1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội địa phƣơng 33 1.3.3 Chính sách ƣu đãi đầu tƣ Chính phủ 33 1.3.4 Trình độ quản lý 34 1.3.5 Nguồn kinh phí triển khai dự án đầu tƣ công 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM 36 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN SA THẦY CĨ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 36 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 37 2.1.3 Đặc điểm xã hội 39 2.1.4 Tình hình Đầu tƣ công địa bàn huyện thời gian qua 40 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM 44 2.2.1 Thực trạng công tác lập phê duyệt chủ trƣơng, kế hoạch đầu tƣ công 44 2.2.2 Thực trạng lập, thẩm định, phê duyệt giao nhiệm vụ đầu tƣ công 49 2.2.3 Thực trạng cơng tác thanh, tốn vốn đầu tƣ công 57 2.2.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra trình sử dụng vốn đầu tƣ công địa bàn huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum 60 2.2.5 Thực trạng công tác giám sát, đánh giá đầu tƣ công 62 2.3 NHỮNG MẶT THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG Ở HUYỆN SA THẦY THỜI GIAN QUA 63 2.3.1 Những mặt thành công 63 2.3.2 Các tồn tại, hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM .70 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Một số dự báo xu hƣớng thay đổi tƣơng lai 70 3.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến quản lý đầu tƣ công 71 3.1.3 Kế hoạch đầu tƣ công huyện Sa Thầy giai đoạn 2016-2020 73 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY 75 3.2.1 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập phê duyệt chủ trƣơng, kế hoạch đầu tƣ công 75 3.2.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập, thẩm định, phê duyệt giao nhiệm vụ đầu tƣ công 78 3.2.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ công 80 3.2.4 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra q trình sử dụng vốn đầu tƣ cơng 82 3.2.5 Hồn thiện cơng tác giám sát, đánh giá đầu tƣ công 84 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Đối với Chính phủ 85 3.3.2 Đối với Các ngành 86 3.2.3 Đối với UBND tỉnh 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN 90 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTC Đầu tƣ công HĐND Hội đồng nhân dân KTXH Kinh tế xã hội MTQG Mục tiêu Quốc gia NSĐP Ngân sách địa phƣơng QLNN Quản lý nhà nƣớc TCKH Tài chính- Kế hoạch UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình phát triển kinh tế huyện Sa Thầy 37 2.2 Kết thực chƣơng trình mục tiêu huyện Sa Thầy giai đoạn 2013-2016 41 2.3 Bảng thống kê mô tả điều tra hiệu đầu tƣ công 43 2.4 Bảng thống kê mô tả điều tra công tác lập phê duyệt chủ trƣơng, kế hoạch đầu tƣ công 47 2.5 Tổng chi đầu tƣ phát triển giai đoạn 2013-2016 51 2.6 Số lƣợng dự án lập, thẩm định giao kế hoạch vốn 53 2.7 Bảng thống kê mô tả điều tra cơng tác lập quản lý dự tốn cơng trình 54 2.8 Bảng thống kê mơ tả điều tra công tác lựa chọn nhà thầu 56 2.9 Số dự án toán từ năm 2013-2016 58 2.10 Bảng thống kê mô tả điều tra cơng tác tốn vốn đầu tƣ cơng 59 2.11 Tình hình tra, kiểm tra dự án đầu tƣ công địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2013-2016 60 2.12 Bảng thống kê mô tả điều tra công tác tra, kiểm tra dự án đầu tƣ công 61 2.13 Bảng thống kê mô tả điều tra công tác kiểm tra, giám sát đầu tƣ công 62 3.1 Kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016 2020 huyện Sa Thầy 74 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành sản xuất 38 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 - 2016 52 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm vừa qua kinh tế huyện Sa Thầy đạt đƣợc nhiều bƣớc phát triển đáng kể Để đạt đƣợc thành tựu này, bên cạnh kết sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế có phần đóng góp lớn từ sách điều hành quyền huyện thơng qua hoạt động quản lý nhà nƣớc quan hành chính, hoạt động đầu tƣ vốn ngân sách vào lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội Trong sách, cơng cụ điều hành này, đầu tƣ cơng chiếm vai trò vơ quan trọng cơng cụ khắc phục hạn chế kinh tế thị trƣờng, đòn bẫy kinh tế, tạo điều kiện cho đầu tƣ từ khu vực lại phát huy hiệu cao thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời giúp phát triển mặt xã hội mà thành phần kinh tế tƣ nhân thƣờng tham gia vào Việc quản lý đầu tƣ công Sa Thầy đạt nhiều tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Bên cạnh kết đạt đƣợc công tác quản lý đầu tƣ cơng huyện số tồn tại, hạn chế nhƣ: việc thực quy hoạch, kế hoạch chƣa đảm bảo, công tác quản lý xây dựng chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển huyện; mâu thuẩn quy hoạch đầu tƣ, không dự báo đƣợc nguồn lực để triển khai quy hoạch dẫn đến quy hoạch treo Nhiều dự án dở dang, kéo dài tiến độ, không cân đối đƣợc vốn đầu tƣ, gây nợ đọng xây dựng Việc đầu tƣ dàn trải, manh mún, chƣa tạo động lực cho phát triển chung huyện Hạ tầng trung tâm huyện trung tâm xã chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển Công tác quản lý đầu tƣ, quản lý chất lƣợng nhiều yếu kém, chất lƣợng số dự án thấp, hiệu chƣa cao Việc huy động nguồn vốn đầu tƣ hạn [12] Anh Đức (2013), Bài báo "Chấn chỉnh quản lý đầu tƣ xử lý nợ XDCB", tạp chí Kinh tế Dự báo, trang wed: http.kinhtevadubao.vn truy cập ngày 22/6/2017 [13] Phạm Phan Dũng (2007), “Năm bàn chuyện hợp tác công – tƣ”, Tạp chí Tài (số 507), tr 24 -27 [14] Lê Thanh Hải (2013), Nâng cao hiệu đầu tư công địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh [15] Học viện hành quốc gia (2007), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước [16] Hồ Ngọc Hy (2007), “Hiệu vốn đầu tƣ phát triển tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 350) [17] Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [18] Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 [19] Huỳnh Hùng Lực (2011), Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công thành phố Kon Tum, Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng [20] Dƣơng Thị Bình Minh (2008), Quản lý chi tiêu công Việt Nam: thực trạng giải pháp, Nhà xuất tài [21] Hà Thị Tuyết Minh (2016), “Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ công Nhật Bản Vƣơng Quốc Anh”, Tạp chí tài (kỳ tháng năm 2016), trang 53-55 [22] Nguyễn Thanh Minh (2011), Quản lý đầu tư cơng tỉnh Bình Định, Trung tâm thơng tin học liệu Đại học Đà Nẵng [23] Ngô Tuấn Nghĩa (2006), “Tài cơng Việt Nam trƣớc ngƣỡng cửa gia nhập WTO”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 342), tr – 17 [24] Nguyễn Công Nghiệp (2009), "Nâng cao hiệu quản lý vốn đầu tư từ NSNN Việt Nam", Đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, Bộ Tài chính, Hà Nội [25] Nguyễn Văn Phúc (1999), Phân tích hiệu đầu tư địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh [26] Lê Tồn Thắng (2012), Quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội, Trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng Giảng viên lý luận trị, Đại học Quốc gia Hà Nội [27] Phan Thị Hạnh Thu (2007), “Hiệu đầu tƣ Việt Nam – thực trạng giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 345), tr 24 – 32 [28] Tổng cục thống kê (2013), (2014), (2015), (2016), Một số thuật ngữ thống kê thông dụng [29] Đỗ Thiên Anh Tuấn, “Đầu tư công quản lý đầu tư công Việt Nam, Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright, trƣờng Fulbright, Thành phố Hồ Chí Minh ... tế huyện Sa Thầy để nghiên cứu quản lý đầu tƣ công huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mong nghiên cứu giúp cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý đầu tƣ công địa bàn huyện Sa Thầy làm tốt công tác quản lý đầu. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 10 1.1 ĐẦU TƢ CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CÔNG 10 1.1.1 Đầu tƣ công 10 1.1.2 Quản lý đầu tƣ công 17 1.1.3 Các công cụ để quản lý đầu. .. địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tƣ công địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đã có nhiều nghiên cứu quản lý đầu tƣ cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư công tại huyện sa thầy, tỉnh kon tum , Quản lý đầu tư công tại huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn