Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

114 28 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng ẫn o ọ : PGS TS Đoàn Ngọ P Đà Nẵng - Năm 2017 An LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tá g ả luận văn Trần T ị T n Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG .12 1.1.1 Khái niệm vốn lƣu động 12 1.1.2 Phân loại vốn lƣu động 12 1.1.3 Vai trò vốn lƣu động 14 1.1.4 Nhu cầu vốn lƣu động 15 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Doanh thu 18 1.2.2 Khả sinh lời doanh nghiệp 19 1.2.3 Hiệu quản l vốn lƣu động 21 1.2.4 Quy mô doanh nghiệp 24 1.2.5 Đòn bẩy tài 25 1.2.6 Đánh giá nhà đầu tƣ 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM 32 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu .38 2.2.2 Khả sinh lời 39 2.2.3 Chu kỳ chuyển hoá tiền mặt 39 2.2.4 Đòn bẩy tài 40 2.2.5 Quy mô doanh nghiệp .41 2.2.6 Đánh giá nhà đầu tƣ 41 2.3 ĐO LƢỜNG BIẾN NGHIÊN CỨU 42 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 44 2.5 XỬ LÝ DỮ LIỆU 45 2.5.1 Phân tích tƣơng quan 45 2.5.2 Phân tích độ phù hợp mơ hình 46 2.5.3 Lựa chọn biến cho mơ hình 47 2.5.4 Kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính 47 2.5.5 Kiểm tra giả định phƣơng sai sai số không đổi 47 2.5.6 Kiểm tra giả định phân phối chuẩn phần dƣ 47 2.5.7 Kiểm tra giả định không xảy tƣợng tự tƣơng quan .48 2.5.8 Kiểm tra giả định không xảy tƣợng đa cộng tuyến 48 2.6 MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG .50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DỰ KIẾN CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 51 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 54 3.2.1 Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn biến mơ hình hồi quy 54 3.2.2 Phân tích tƣơng quan 56 3.2.3 Ƣớc lƣợng kiểm định mơ hình 57 3.3 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG .69 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 70 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG .70 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 4.2.1 Nâng cao khả sinh lời nhằm giảm nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp 75 4.2.2 Rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt nhằm giảm áp lực nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp 76 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 KẾT LUẬN 81 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng tóm tắt cách đo lƣờng nhu cầu vốn lƣu động (WCR) cơng trình nghiên cứu giới 29 1.2 Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hƣởng, cách đo lƣờng chiều hƣớng tác động nghiên cứu giới 29 2.1 Bảng tóm tắt biến đƣợc sử dụng mơ hình 43 2.2 Bảng tóm tắt số lƣợng doanh nghiệp mẫu nghiên cứu 45 3.1 Mô tả thống kê nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp nhóm ngành giai đoạn 2014-201 51 3.2 Mơ tả thống kê biến cho tồn mẫu nghiên cứu 52 3.3 Giá trị trung bình biến qua năm quan sát cho toàn mẫu nghiên cứu 52 3.4 Ma trận tƣơng quan biến mơ hình 56 3.5 Hệ số độ phù hợp R2 mơ hình hồi quy bội (Lần 1) 58 3.6 Phân tích ANOVA (Lần 1) 59 3.7 Bảng hệ số hồi quy (Lần 1) 60 3.8 Bảng hệ số hồi quy lần 61 3.9 Hệ số độ phù hợp R2 mơ hình hồi quy bội (lần 5) 62 3.10 Phân tích ANOVA (lần 5) 63 3.11 Kiểm định One-Way ANOVA 66 3.12 Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hƣởng chiều hƣớng tác động biến nhu cầu vốn lƣu động doanh 68 nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Số ệu bảng 4.1 Tên bảng Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hƣởng chiều hƣớng tác động biến đến nhu cầu vốn lƣu động doanh Trang 73 nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng so với nghiên cứu trƣớc Việt Nam 4.2 Bảng tóm tắt chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho, chu kỳ thu tiền bình qn, chu kỳ tốn bình qn 74 DANH MỤC H NH ẢNH Số ệu n Tên n Trang 2.1 Biểu đồ thể tỷ trọng vốn hóa ngành hàng tiêu dùng 32 2.2 Biểu đồ thể tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu ngành hàng tiêu dùng năm 2015 so với năm 2012 33 2.3 Biểu đồ thể tỷ lệ gia tăng tài sản ngành hàng tiêu dùng năm 2015 so với năm 2012 34 3.1 Biểu đồ phân phối chuẩn biến phụ thuộc 35 3.2 Đồ thị phân tán phần dƣ giá trị dự đoán Kiểm tra giả định phƣơng sai sai số không đổi 64 3.3 Biểu đồ tần số Histogram 65 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cần vốn để trì hoạt động ngày nhƣ phát triển sản xuất Vốn điều kiện, sở vật chất cần thiết giúp cho doanh nghiệp tiến hành kế hoạch đầu tƣ phƣơng án kinh doanh Một phận quan trọng vốn kinh doanh vốn lƣu động, yếu tố bắt đầu kết thúc trình sản xuất kinh doanh Trong chế thị trƣờng nay, để tồn phát triển, tìm đƣợc chỗ đứng vững thị trƣờng, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề tạo lập sử dụng cách có hiệu nguồn vốn Đặc biệt, năm gần đây, tình hình tài vĩ mơ nƣớc có diễn biến xấu khiến tình hình kinh doanh doanh nghiệp rơi vào tình khó khăn Doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh khiến cho nguồn vốn tự tài trợ không đủ, buộc doanh nghiệp phải vay nợ từ bên chi phí lãi vay giai đoạn cao Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tập trung tăng cƣờng khả quản trị vốn lƣu động để tăng cƣờng dòng tiền hoạt động nhằm tận dụng nguồn vốn đầu tƣ nội sinh nhƣ nâng cao khả cạnh tranh Do xác định nhu cầu vốn lƣu động quản trị đóng vai trò hữu ích doanh nghiệp Việc nắm rõ nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu vốn lƣu động giúp doanh nghiệp có điều tiết vốn hợp l hơn, giảm thiểu khó khăn nhƣ Trong năm gần có nhiều nghiên cứu đƣợc thực đề tài vốn lƣu động Các nghiên cứu quốc tế cho thấy có nhiều nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp, nhiên chiều hƣớng tác P ụ lụ 5: Kết p ân tí quy lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta 90,0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics Lower Bound Tolera VIF nce Upper Bound (Constant) -,042 ,144 -,291 ,771 -,280 ,196 PROF -,202 ,086 -,152 -2,353 ,020 -,344 -,060 ,929 1,077 CCC ,001 ,000 ,444 6,717 ,000 ,001 ,001 ,884 1,131 SIZE ,019 ,011 ,114 1,747 ,082 ,001 ,038 ,902 1,108 -,030 ,020 -,100 -1,491 ,138 -,064 ,003 ,864 1,157 Q a Dependent Variable: NWC_TA P ụ lụ 6: Kết p ân tí quy lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta 90,0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics Lower Bound Tolera VIF nce Upper Bound (Constant) -,038 ,144 -,261 ,795 -,276 ,201 PROF -,212 ,086 -,159 -2,467 ,015 -,354 -,070 ,934 1,070 CCC ,001 ,000 ,471 7,412 ,000 ,001 ,001 ,960 1,042 SIZE ,016 ,011 ,092 1,438 ,152 -,002 ,033 ,953 1,049 a Dependent Variable: NWC_TA P ụ lụ 7: Kết p ân tí quy lần Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta 90,0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics Lower Bound Tolera VIF nce Upper Bound ,167 ,024 6,983 ,000 ,127 ,206 PROF -,187 ,084 -,140 -2,218 ,028 -,327 -,048 ,974 1,027 CCC ,001 ,000 ,001 ,001 ,974 1,027 a Dependent Variable: NWC_TA ,482 7,612 ,000 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng v ệt [1] Lô Ngọc Thuỳ Anh (2011), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động công ty sản xuất lĩnh vực nguyên vật liệu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Hồ Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Đại học Đà Nẵng [3] Mai Đăng Pháp (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động công ty ngành dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [4] Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp 2, Đại học Đà Nẵng [5] Lê Nguyễn Phƣơng Thảo (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [6] Akinlo (2012), “Determinants of working capital requirements in selected quoted companies in Nigeria”, Journal of Afican Business, Vol.13, No.1, pp 40-50 [7] Brennan, M & Hughes, P (1991), “Stock prices and the supply of information”, Journal of Finance, Vol.46, pp 1665-1691 [8] Chiou, J-R, Cheng, L & Wu, H-W (2006), “The determinants of working capital managememt”, Journal of American Academy of Business, Vol.10, No.1, pp 149-155 [9] Ebrahim Manoori Datin Dr Joriah Muhammad (2012), “Determinants of working capital management: Case of Singapore firms”, Research Journal of Fiance and Accounting, Vol 3, No.11, pp 15-23 [10] Gill (2011), “Factors that influence working capital requirements in Canada”, Economics and Finance Review, Vol.1, No.3, pp 30-40 [11] Hawawini, Viallet and Vora (1986) “Industry influence on corporate working capital decisions”, Sloan Managemenet Review, Vol.27, No.4, pp 15-24 [12] Mathuva, DM (2009), “Influence of working capital management components on corporate profitability: A survey on Kenyan listed firms”, Research Journal of Business Management, Vol.3, pp1-11 [13] Matthew D Hill (2010), “Net Operating Working capital Behavioor: A First Look”, Financial Management, Vol.39, No.2, pp 783-805 [14] Nazir and Afza (2009), “Working capital requirements and the determining factors in Pakistan”, Journal of Applied Finance, Vol.15, No.4, pp 28-38 [15] Raheman, A & Nasr, M (2007), “Working capital management and profitability – Case of Pakistani firms”, International Review of Business Research papers, Vol.3, No.1, pp 279-300 [16]Shaista Wasiuzzaman and Veeri Chettiar Arumugam (2013), “Determinants of working capital investment: A study of Malaysian Public listed firms”, AABFJ, Vol 7, No.2,pp 49-69 [17] Smith, K V (1973), “State of the art of working capital management”, Financial Management, vol 2, no 3, pp 50–55 [18] Suleiman M Abbadi and Rasha T Abbabi (2012), “The determinants of working capital requirements in Palestinian Industrial Corporations”, International Journal of Economics and Finance, Vol.5, No.1,2013, pp 65-75 [19] Weston, J & Brigham, E (1981), Managerial finance, 7th edition Dryden Press, Hinsdale, IL [20] Zariyawati, M A., Taufiq, H., Annuar, M N & Sazali, A (2010), “Determinants of working capital Management: Evidence from Malaysia”, in Financial Theory and Engineering: Proceedings of the 2010 Internatioanl Conference, Dubai, UAE, 18-20 June 2010, IEEE Computer Society press, pp190-194 Website [21] http://finance.vietstock.vn/doanh-nghiep-a-z/ [22] http://ra.vcsc.com.vn/Sector/hang-tieu-dung-200?icbLevel=1&lang=viVN ... KINH TẾ TRẦN THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... NGHIÊN CỨU 51 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DỰ KIẾN CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 51 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN... hƣởng nhân tố đến nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Thông qua kết nghiên cứu lý giải đặc tính riêng biệt nhu cầu vốn lƣu động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn