Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm

112 22 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HỒNG KHÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU – TRƢỜNG HỢP CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HỒNG KHÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU – TRƢỜNG HỢP CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng ẫn o ọ : PGS.TS ĐƢỜNG NGUY N HƢNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê T ị Hồng K án MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN .10 1.1.1 Khái niệm quản trị lợi nhuận 10 1.1.2 Cơ sở lý thuyết quản trị lợi nhuận 12 1.1.3 Mục đích quản trị lợi nhuận .13 1.1.4 Các mơ hình nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 15 1.2 TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU 20 1.2.1 Đo lƣờng tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 20 1.2.2 Mối quan hệ hành vi quản trị lợi nhuận mức sinh lợi cổ phiếu 21 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ MỐI QUAN HỆ CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU 29 1.3.1 Các nghiên cứu ảnh hƣởng hành vi quản trị lợi nhuận đến tỷ suât sinh lợi cổ phiếu 29 1.3.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁNVIỆT NAM 38 2.2 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu 41 2.2.2 Các giả thuyết liên quan đến biến kiểm sốt mơ hình 43 2.3 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 49 2.3.1 Đo lƣờng biến phụ thuộc 49 2.3.2 Đo lƣờng biến độc lập 49 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 53 2.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.5.1 Mô tả thống kê 53 2.5.2 Phân tích tƣơng quan, đa cộng tuyến 54 2.5.3 Phân tích hồi quy 55 2.5.4 Kiểm định phù hợp mơ hình 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG .61 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1.1 Mô tả thống kê 62 3.1.2 Phân tích mối quan hệ tƣơng quan biến .66 3.1.3 Phân tích hồi quy 69 3.1.4 Kiểm định giả thuyết ƣớc lƣợng mô hình 76 3.2 HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ 78 3.2.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu 78 3.2.2 Kiến nghị 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản s o) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản ín ) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký ệu D ễn g ải BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp HĐKD Hoạt động kinh doanh NQL Nhà quản lý TSSL Tỷ suất sinh lợi TTCK Thị trƣờng chứng khoán DANH MỤC BẢNG Số ệu bảng 2.1 Tên bảng Quy mô doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản cơng ty niêm yết nhóm ngành chế biến lƣơng thực, Trang 39 thực phẩm từ năm 2013-2015 2.2 Mơ tả quan hệ biến mơ hình 48 3.1 Kết mô tả thống kê biến mơ hình 62 3.2 Kết kiểm định T-test Wilcoxon 64 3.3 Bảng phân tích hệ số tƣơng quan 67 3.4 Kết hồi quy theo mơ hình FEM 70 3.5 Kết hồi quy theo mơ hình REM 71 3.6 Kết kiểm định Hausman 72 3.7 Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu 76 DANH MỤC HÌNH VẼ Số ệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu công ty ngành 39 2.2 Tốc độ tăng trƣởng tiêu cơng ty nhóm ngành từ 2014-2016 40 3.1 Biểu đồ kiểm tra phân phối chuẩn biến phụ thuộc 77 3.2 Biểu đồ kiểm tra mức độ phù hợp mơ hình 78 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Thị trƣờng chứng khốn có vai trò quan trọng kinh tế, vừa kênh huy động vốn quan trọng kinh tế vừa cung cấp môi trƣờng đầu tƣ cho công chúng Các nhà đầu tƣ thƣờng dựa nhiều yếu tố để đƣa định đầu tƣ TTCK Đối tƣợng tham gia vào TTCK đa dạng cá nhân, tổ chức, nên quan tâm chọn lựa thƣờng khác Nhìn chung, dù mục đích đầu tƣ nhƣ nữa, nhà đầu tƣ mong muốn mức thu nhập kỳ vọng thu đƣợc tƣơng lai đồng vốn bỏ cao nhất, tức tỷ suất sinh lời cổ phiếu mức cao Để có đƣợc định đầu tƣ đắn, nhà đầu tƣ quan tâm đến thông tin mà công ty niêm yết công bố thông qua BCTC họ.Tuy nhiên, tách biệt chủ sở hữu, tức nhà đầu tƣ nhà quản lý mô hình cơng ty cổ phần dẫn đến việc xung đột lợi ích chủ sở hữu nhà quản lý Trong chủ sở hữu muốn biết nhiều thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhà quản lý lại có xu hƣớng hạn chế cung cấp thơng tin cung cấp thơng tin có độ tin cậy thấp Trƣớc thực tế, giới trình bày nhiều mơ hình nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận cơng ty niêm yết nhằm đƣa đến nhìn đắn cho nhà đầu tƣ tiêu lợi nhuận cơng bố Tại Việt Nam, có nghiên cứu mơ hình thích hợp để áp dụng nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận công ty niêm yết TTCK Việt Nam Tuy nhiên chƣa có nhiều nghiên cứu ảnh hƣởng hành vi quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu công ty niêm yết Tốc độ hội nhập cao kinh tế với thay đổi thói quen ăn uống thị trƣờng tiêu dùng rộng lớn Việt Nam động để nhiều doanh nghiệp lĩnh vực chế biến thực phẩm nhanh chóng lớn mạnh Đây Việt Nam, Retrieved 10, 2017, from http://tckt.ntt.edu.vn/wpcontent/uploads/2016/12/PhungAnhThu_ST2016.pdf T ếng An [ 9] Aga, B S., Mogaddam, V F., , Samadiyan, B (2013), “Relationship between liquidity and stock returns in companies in Tehran Stock Exchange”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology , (2013), pp 279-285 [ 10] Amadi, F Y., , Amadi, C W (2014), “Earnings Management and Stock market returns”, International Journal of Business, Economics and Management , 2014 (10), 272-290 [ 11] Aras, G., , Yilmaz, M K (2008), “Price-earnings ratio, Dividend Yield, and Market-to-book ratio toon stock market: evidence from the Emerging markets predict return”, Journal of Global Business and Technology , vol.4 no 1, pp 18-30 [ 12] Birjandi, H., Mohammad, H K., , Mohammad, K (2015), “The Effect of Audit Quality Adjustment on the Relationship between Earnings Management and Return on Equity in Listed Companies in Tehran Stock Exchange”, Research Journal of Finance and Accounting, vol 40, pp 25-36 [ 13] Bukit, I N (2013), “The Effect of Price to Book Value (PBV), Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), and Earning Per Share (EPS) Toward Stock Return of LQ 45 for the Period of 2006-2011”, Review of intergrative Business and Economics Research, vol 2, pp 22-43 [ 14] Cotten, B (2005), Stock returns, Earnings management, and Discretionary Accruals: An examination of the Accrual anomaly, Dissertation submitted to the Department of Finance The Florida State of Business, Sept 2015 [ 15] Fama, E F (1995), “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns”, Journal of Finance , vol 23, 131-155 [ 16] Fama, E F (1992) “The Cross-Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance , vol 17, 427- 465 [ 17] Florou, C., , Chalevas, C (2010), “Key accounting value drivers that affect stock returns: evidence from Greece”, Managerial Finance, 36(11), pp 921-930 [ 18] Healy, P M., , Wahlen, J M (1999), “A review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard setting”, Accounting Horizon, 12 1999, pp 365-383 [ 19] Kheradyar, S., Ibrahim, I., , Mat Nor, F (2011), “Stock Return Predictability with Financial Ratios”, International Journal of Trade, Economics and Finance, vol no 5, pp 391-396 [ 20] Kim, O., and Verrecchia., Robert E (1991), “Trading Volume and Price Reactions to Public Announcements”, Journal of Accounting Research, vol 29 no 2, pp 302-321 [ 21] Mohammad, E E., , Sarchah, F S (2015), The Effect of earnings management with the Emphasis on the Role of Accruals on the Return of stock of the companies listed in Tehran stock exchange, Report and Opinion, 7(4), pp 33-40 [ 22] Moridi Pour H, Mousavi Z (2009), Evaluate the relationship between the ratio of market value to book value of equity and liquidity ratios [ 23] Oduma, C (2015), Relationship between earnings management and Stock market returns among companies listed in Nairobi Securities Exchange, Research Project, 10 2015 [ 24] Patricia M D and Skinner (2000), “Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators”, Accouting Horizon, vol 14 no 2, pp 235-250 [ 25] Raoli, E (2012), Market Misvaluation and Earnings Management Evidence from Italian Financial Market, Retrieved 12, 2017, from http://eprints.luiss.it/1089/1/20120525-raoli-thesis-eng.pdf [ 26] Safari, M (2009), Dividend Yield and Stock Return in Different Economic Environment: Evidence from Malaysia, Retrieved 12, 2017 Retrieved 12, 2017 SSRN: https://ssrn.com/ abstract=1503799 [ 27] Sayari, S., Mraihi, F., Finet, A., , Omri, A (2013), “The Impact of Earnings Management on Stock Returns: The Case of Tunisian Firms”, Global Journal of Management and Business Research Finance , no 10, pp 51-65 [ 28] Schipper, K (1989), “Commentary on Earnings Management”, Accouting Horizons , 12 1989, pp 91-101 [ 29] Sloan, R (1996, 7), “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?”, The Accounting Review, vol 47, no 2, pp 289-315 [ 30] Stefano, K (2015), “The Impact of Financial Ratio toward Stock Return of Property Industry in Indonesia”, iBuss Management , vol no 2, pp 222-231 [ 31] Wong , P., , Muhamad, G (2015), “The Impact of Accounting Earnings on Stock Returns: The Case of Malaysia’s Plantation Industry”, International Journal of Business and Management, vo 22, pp 155165 Website www.cophieu68.vn www.finance.vietstock.vn www.cafef.vn www.bvsc.com.vn http://cafef.vn/vnds-co-phieu-nganh-thuc-pham-va-do-uong-se-tiep-tucthang-hoa-trong-nam-2017-20170129213849642.chn ... TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU 29 1.3.1 Các nghiên cứu ảnh hƣởng hành vi quản trị lợi nhuận đến tỷ suât sinh lợi cổ phiếu 29 1.3.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến Tỷ suất sinh lợi. .. tiêu nghiên cứu là: - Làm rõ ảnh hƣởng quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu cơng ty niêm yết nhóm ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm - Từ kết nghiên cứu, đƣa đề xuất ảnh hƣởng quản trị. .. LÊ THỊ HỒNG KHÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CỔ PHIẾU – TRƢỜNG HỢP CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm , Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn