Phát triển trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện EA hleo, tỉnh đăk lắk

133 22 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ MỸ THY PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ MỸ THY PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 N ƣờ ƣớn n o ọ TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 14 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 14 1.1.1 Khái niệm trang trại chăn nuôi 14 1.1.2 Những đặc trƣng trang trại chăn nuôi 17 1.1.3 Tiêu chí xác định trang trại chăn ni 21 1.1.4 Vai trò phát triển trang trại chăn nuôi 22 1.2 NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 26 1.2.1 Phát triển số lƣợng trang trại chăn nuôi .26 1.2.2 Gia tăng nguồn lực cho trang trại chăn nuôi .27 1.2.3 Tổ chức liên kết sản xuất cho trang trại chăn nuôi 32 1.2.4 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang trại chăn nuôi 34 1.2.5 Gia tăng kết sản xuất trang trại chăn nuôi 35 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CỦA MỘT ĐỊA PHƢƠNG 37 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 37 1.3.2 Các yếu tố khách quan 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG .43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAH’LEO TỈNH ĐẮK LẮK .45 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN EAHLEO ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI .45 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .45 2.1.2 Điều kiện xã hội 51 2.1.3 Điều kiện kinh tế .54 2.1.4 Chính sách nhà nƣớc phát triển trang trại chăn nuôi 63 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN EA H‟LEO TRONG THỜI GIAN QUA 68 2.2.1 Tình hình phát triển số lƣợng trang trại chăn nuôi huyện Ea H‟leo .68 2.2.2 Tình hình gia tăng nguồn lực cho trang trại chăn ni .71 2.2.3 Tình hình phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm .81 2.2.4 Tình hình kết sản xuất trang trại chăn ni 84 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN EA H‟LEO 85 2.3.1 Những thành công .85 2.3.2 Những hạn chế 86 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H‟LEO TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1.1 Quan điểm 88 3.1.2 Mục tiêu phát triển trang trại chăn nuôi huyện Ea H‟Leo 89 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển trang trại chăn nuôi huyện EaHleo thời gian tới 89 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 92 3.2.1 Phát triển mặt số lƣợng trang trại chăn nuôi 92 3.2.2 Gia tăng nguồn lực cho trang trại chăn nuôi 93 3.2.3 Tăng chủng loại, nâng cao chất lƣợng sản phẩm trang trại chăn nuôi 99 3.2.4 Tăng cƣờng liên kết sản xuất mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 100 3.2.5 Các giải pháp gia tăng kết sản xuất trang trại chăn nuôi 101 3.2.6 Nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nƣớc nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại chăn nuôi phát triển 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDP KTTT : : Gross Domestic Product Kinh tế Trang trại SXKD :Sản xuất kinh doanh SXNN : KHKT :Khoa học kỹ thuật TTCN :Trang trại chăn nuôi Sản xuất nông nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu loại đất huyện Ea H‟Leo năm 2016 48 2.2 Dân số, diện tích, mật độ dân số huyện Ea H‟Leo năm 2016 51 2.3 Dân số trung bình phân theo xã, phƣờng, thị trấn năm 2016 52 2.4 Số lao động đƣợc tạo việc làm phân theo giới tính phân theo 53 thành thị, nông thôn 2.5 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế huyện Ea H‟Leo qua năm 55 2.6 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Ea H‟Leo 57 2.7 Một số tiêu sở hạ tầng huyện EaHleo năm 2016 59 2.8 Số lƣợng trang trại chăn nuôi huyện Ea H‟Leo qua năm 67 2.9 Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng trang trại qua năm 67 2.10 Số trang trại phân theo xã/phƣờng/thị trấn 68 2.11 Các trang trại chăn nuôi EaHleo đầu năm 2017 69 2.12 Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Ea H‟Leo năm 2016 70 2.13 Hiện trạng cấu đất trang trại sử dụng năm 2016 73 2.14 Một số tiêu trang trại cuối năm 2016 74 2.15 Cơ cấu trang trại theo quy mô vốn năm 2016 77 2.16 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh phân theo nguồn hình thành phân theo loại hình trang trại năm 2016 78 2.17 Cơ sở vật chất trang trại năm 2016 80 79 2.18 Số lƣợng trang trại tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ năm 2016 80 2.19 Các tiêu đánh giá kết sản xuất kinh doanh trang trại chăn ni năm 2016 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành huyện Ea H‟Leo – Tỉnh Đăk Lăk 46 2.2 Cơ cấu loại đất huyện Ea H‟Leo năm 2016 49 2.3 Một số hình ảnh trang trại chăn ni Ea H‟Leo 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Nơng nghiệp có vai trò vơ quan trọng kinh tế Việt Nam Những năm qua, nông nghiệp Việt Nam đạt đƣợc thành tựu định, đóng góp sở kinh tế ban đầu cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Song, thực tế, quy mơ nơng nghiệp nƣớc ta đa phần nhỏ lẻ, manh mún, chất lƣợng sản phẩm nông nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng nhƣ chƣa ý nhiều đến vệ sinh an toàn thực phẩm, sức cạnh trạnh kém, số nơng dân tiếp cận ứng dụng thành tựu KHKT nông nghiệp ít, khả tiếp cận vốn thơng tin thị trƣờng hạn chế… Năm 2006, Việt Nam thức gia nhập tổ chức thƣơng mại giới phủ Việt Nam phải thực loạt cam kết theo quy định WTO Đầu tháng 10/2015, Việt Nam ký kết Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) với 11 quốc gia khác, có kinh tế lớn nhƣ Mỹ, Ôxtrâylia, Canada, Singgapo với 800 triệu dân, 40% GDP 26% lƣợng hàng hóa giới Nhƣ vậy, bên cạnh hội đƣợc mở rộng, ngành nông nghiệp Việt Nam phải đứng trƣớc khó khăn thách thức lớn Chính thế, việc xây dựng mơ hình SXNN phù hợp, đắn, nhằm đem lại giá trị sản xuất cao đồng thời giải đƣợc vấn đề chung xã hội việc vô cấp thiết Ở nƣớc ta, mơ hình trang trại xuất từ lâu thực phát triển mạnh mẽ với q trình đổi sản xuất nơng nghiệp, từ năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị 03/2000/NQ-CP kinh tế trang trại Sự phát triển mơ hình trang trại góp phần khai thác thêm nguồn vốn dân, mở mang thêm diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa, vùng trung du, miền núi ven biển, tạo thêm việc làm cho 110 hẳn mơ hình trang trại chăn nuôi trở nên phát triển phổ biến huyện EaHleo, khai thác hết đƣợc lợi huyện nhà để góp phần vào phát triển chung toàn huyện Để thúc đẩy kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Ea H‟leo phát triển theo hƣớng bền vững, cần thực đồng giải pháp sau: Giải pháp quy hoạch phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi; giải pháp đất đai phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi; giải pháp vốn phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi; giải pháp nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào trang trại chăn nuôi; giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi; giải pháp thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm kinh tế trang trại chăn nuôi; giải pháp hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi trang trại chăn nuôi với tổ chức kinh tế khác; giải pháp bảo vệ môi trƣờng sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm kinh tế trang trại./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bản tin khoa học, khuyến nông – khuyến ngƣ (số 03/2013), Phát triển kinh tế trang trại huyện miền núi Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh [2] Bộ Nông nghiệp PTNT (2011), Thông tƣ số 27/2011/TT-BNN&PTNT ngày 13/4/2011 Quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận KT TT [3] Bùi Quang Bình (2010), Kinh Tế Vĩ Mô, Nhà Xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Bùi Quang Bình (2012), Kinh tế phát triển, Nhà Xuất Thông tin truyền thông, Hà Nội [5] Chăn nuôi Việt Nam (2015) Ngành chăn nuôi Việt Nam- Thách thức từ TTP [6] Chăn nuôi Việt Nam (2015) Tình hình sản xuất chăn ni năm 2015 [7] Cục Thông kê huyện EaH‟leo (2015), Niên Giám Thống kê huyện EaH‟Leo năm 2015, EaH‟Leo [8] Hội làm vƣờn Việt Nam (29/5/2013), Hội thảo: “Phát triển trang trại vai trò kinh tế trang trại kinh tế quốc dân” [9] Hội làm vƣờn Việt Nam (31/5/2013), Mơ hình sản xuất nơng nghiệp phù hợp với chế thị trƣờng q trình cơng nghiệp hố , đại hoá nƣớc ta [10] Lê Văn Thăng (2006), Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn nhằm đề xuất sách, giải pháp bảo vệ môi trƣờng phát triển bền vững kinh tế trang trại Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, Huế [11] Nghị số 03/2000/NQ-CP Ngày 02/02/2000 Chính phủ kinh tế trang trại [12] Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Thống kê Hà Nội [13] Nguyễn Thành Nam (2008), Nghiên cứu giải pháp phát triển KTTT huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Thái Nguyên [14] Nguyễn Thị Tằm (2006), Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn Tây Nguyên, Luận án tiến sĩ kinh tế, Tp HCM [15] Phạm Đăng Đoan Thuần (2008), Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Tp HCM [16] Phạm Văn Chung (2011), Phát triển Kinh tế trang trại địa bàn huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng [17] Phòng Tài - Kế hoạch huyện Ea H‟leo (2015), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ea H‟leo đến năm 2020 [18] Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện Ea H‟leo (2013), Quy hoạch sử dụng đất huyện Ea H‟leo đến năm 2020, Đắk lắk [19] Phòng Thống kê huyện Ea H‟leo(2011- 2015), Niên giám thống kê huyện Buôn Đôn, Đắk lắk [20] Sở NN&PTNT tỉnh Đắk lắk (2010), Dự án quy hoạch phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đắk lắk giai đoạn 2011-2015 định hƣớng đến 2020 [21] Trần Đình Trân (2011), Phát triển Kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi – Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng [22] Trần Lệ Thị Bích Hồng (2007), Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên , Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Thái Nguyên [23] Trần Quốc Đạt (2012), Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng [24] UBND huyện Ea H‟leo (2015), Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội năm 2015, Đắk Lắk [25] Ủy Ban Nhân Dân huyện Ea H‟leo (2011-2015), Báo cáo tình hình thực nghị HĐND phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, 2011, 2012 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013 [26] Võ Thị Thanh Hƣơng (2007), Kinh tế trang trại tỉnh Bình Dƣơng Hiệu kinh tế giải pháp phát triển, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Tp HCM [27] Võ Xuân Tiến (2012), Kinh tế Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng [28] Võ Xn Tiến (2013), Chính sách Cơng, Nhà Xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội [29] Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Website [30] Cổng thông tin điện tử huyện Ea H‟leo - Đắk lắk ... luận phát triển trang trại chăn nuôi Chƣơng 2: Thực trạng phát triển trang trại chăn nuôi địa bàn huyện EaH‟leo tỉnh Đắk lắk Chƣơng 3: Giải pháp phát triển trang trại chăn nuôi địa bàn huyện EaH‟Leo... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H‟LEO TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1.1... định trang trại chăn nuôi 21 1.1.4 Vai trò phát triển trang trại chăn nuôi 22 1.2 NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 26 1.2.1 Phát triển số lƣợng trang trại chăn nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện EA hleo, tỉnh đăk lắk , Phát triển trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện EA hleo, tỉnh đăk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn