Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

118 21 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO LÊ THỊ QUỲNH NHƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO LÊ THỊ QUỲNH NHƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 ế Câ ỏ ề 6B ề ổ q 3 lệ CHƢƠNG M T S VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Ề Ể ệ 111 112 1.2 C 121 122 ị 124 l â l CÀ Ể Ư 12 13 ọ C Ế C 11 â l Ể â l â l â ẶC 11 â ể C ệ 125 ƯỚ Ể â 123 â l ể D 1.3 C 14 15 Ệ ÀẢ 16 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNGTRONG THỜI GIAN QUA 21 21 Ớ À Ẵ Ệ Ổ Ề CÔ Y Ệ C 21 211 ặ ể ổ C ệ l ẵ 21 212 D C 2013 – 2016 22 26 C Ể D C GIAN QUA 221 31 ổ l l ệ 223 C 23 C Í ỡ C ÀC C â l ệ C Ả D Ể 51 o 233 C 51 234 C ế 235 236 C C ề ổ â Ề ỏe ệ 54 54 l Ể D 242 ế C Ư 54 C ếq 52 53 ệ l q 24 l ng NNL l 40 2013-2016 43 HÁP TRONG 2.3.2 Chính sáchtuyển d ng, nâng cao ch 241 C Ờ 231 C Ờ ổ 31 222 D ế â l Ờ 55 â 55 â 56 59 CHƢƠNG 3.GIẢI PHÁP NH M PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTẠI DNPC TRONG THỜI GIAN T I 60 3.1 Ị 311 ƯỚ Ể C D C 2017-2020 60 60 ế 60 312 C 313 ỉ ị 32 C C ế ể Ả À Ệ CÔ â l C Ể C 321 ằ 322 ầ ổ 62 l âl ằ 67 ằ 324 ể C 62 â l 323 62 l l ề ệ ệ ờl â Ư TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) 72 C 76 81 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Trang q 26 C 2.2 2.3 Tên bảng l ệ 27 l ệ thu – giá bán bình quân 2.4 ệ ỉ 2.5 ệ ế 2.6 ổ ị Dq 2.7 l ệ 110 2.8 l ệ 2.9 ế q 2011 – 2015 ỉ 2.10 l 2.11 C ỉ 2.12 l ẩ – khách hàng – doanh ổ ệ q ệ q 28 ế 2016 ế D l D l CBC 2013-2016 28 29 29 2016 30 Cừ 30 Cq 31 q â 32 e 2.13 C â l e 2.14 C 2016 e ị 2.15 C 2013-2016 2.16 ệ 27 ề 34 ề 35 2013- ỡ 38 ệ 40 DNPC 44 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.17 q 2.18 2.19 3.1 ờl C ỉ 2020 D ế ế l 46 : 47 Công ty 49 2017 – 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình 2.1 ổ D C 25 2.1 l 2.2 C ỉ l 33 2.3 C ỉ l 33 2.4 l 2.5 C 2.6 Bể l Trang q âq CBC e e ỷ ọ 32 35 ề 36 e ề 42 MỞ ĐẦU T nh cấp thiết c a ề tài Hiện nay, doanh nghiệ hit ba yếu t tầng q ế ể nhanh bền vững cần ph i n áp d ng công nghệ mới, phát triển kết c u h i nâng cao ch ị l ng ngu n nhân l c.Ngu n nhân l ể ệ l c nhằ ệ ể ần ph i xây d ng chiế s l t l c m ng ểm có ởng hết s c m nh mẽ ến s phát triển c a thành phần kinh tế khác 2020 ệ ỉ C ẩ ệ yêu cầ ệ q ị ị ệ i với ngành công nghiệ ặt m c tiêu chiế ặc thù, doanh nghiệ l (DNPC) - d c ệ ó 100% ữ â ệ ệ D q ữ ầ (EVN) làm ể ề ổ ế- ã l ệ l ệ l ầ ẵ ệ ó ó â ệ ẵ C ệ C ò ể ể D ệ l ổ ệ l l q (EVNCPC) ữ , ù ện ể phát triển bền vững ó Cơng ty TNHH MTV mề ; i mặt với thách th c c a kinh tế, với ặ ph i t 2016 - ề â l ế c phát triển ngu n nhân ng tinh ch l ện ngành kinh tế trọ l ệ ị Ngoài ra, ị ặ ữ C ó ệ ệ ệ ị â ệ ? 13 ú ị ? ằ 14 q 15 l é ề ế ệ ? ệ ú ệ â ệ ? 16 C l? 17 C e ầ ệ ? 18 ( ị) ế ? ầ ữ 19 C l ? 20 C ế l â ệ â ó ú ? 21 B ể ể 22 C 23 24 C ẩ ? ế ? â ọ ệ ? ệ ó õ q ể? ắ ... TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 GI I THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV IỆN LỰC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc iểm công tác tổ ch c c a Công ty TNHH MTV Điện. .. “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực lệ ọ ể ã ể ể ị (2005) “Quản trị nguồn công ty nhà nước thời kỳ hội nhập” ề ầ ò “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ã - ế ổ ữ ú B ể ệ : ể - né l ớ â l nhân lực ... lệ TNHH MTV ế â ã ể Công ty ệ l ị ẵ ề CHƢƠNG M T S VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 M t số khái niệm Nhân lực Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn