Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại trường cao đẳng công nghệ thông tin đại học đà nẵng

119 34 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HUYỀN HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HUYỀN HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THỊ THU HUYỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Bản chất hệ thống thơng tin kế tốn 1.1.2 Tiếp cận tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn theo phần hành theo chu trình 10 1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 12 1.2.1 Đặc điểm tổ chức kế toán sở giáo dục đại học 12 1.2.2 Tổ chức thơng tin kế tốn sở giáo dục đại học theo cách tiếp cận chu trình .15 1.3 TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 23 1.3.1 Tổ chức thông tin để xác định mức học phí SV phải nộp 23 1.3.2 Thu học phí 27 1.3.3 Tổng hợp báo cáo tình hình thu học phí 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Sứ mệnh định hƣớng phát triển 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Trƣờng 31 2.1.4 Hoạt động đào tạo Trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng 32 2.2 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 33 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 33 2.2.2 Đặc điểm cơng tác tài 34 2.3.3 Hình thức tổ chức sổ kế toán 35 2.3 TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 39 2.3.1 Mối quan hệ phận chức chu trình 39 2.3.2 Tổ chức thơng tin để xác định học phí phải nộp sinh viên .40 2.3.3 Tổ chức thông tin hoạt động thu học phí 54 2.3.4 Tổ chức thơng tin để báo cáo thu học phí 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG .66 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 67 3.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, TỒN TẠI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN VIỆC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 67 3.1.1 Những điểm mạnh 67 3.1.2 Tồn 67 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu học phí Trƣờng Cao đẳng Cơng nghệ Thơng tin – Đại học Đà Nẵng 69 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG .71 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức liệu quy trình xử lý liệu chu trình thu học phí .71 3.2.2 Kiểm sốt chu trình thu học phí 76 3.2.3 Đề xuất giải pháp thu học phí qua toán điện tử ngân hàng OCB 78 3.2.4 Giải pháp nhắn tin SMS tự động cho sinh viên nợ học phí 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 KẾT LUẬN 86 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản s o) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản ín ) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBVC Cán viên chức CĐ Cao đẳng CSGD Cơ sở giáo dục CNTT Công nghệ Thông tin ĐHĐN Đại học Đà Nẵng HTTTKT Hệ thống thơng tin kế tốn KBNN Kho bạc nhà nƣớc KTQT Kế toán quản trị NCKH Nghiên cứu khoa học KHTC Kế hoạch tài CTSV Cơng tác sinh viên HP Học phần SV Sinh viên HĐSN Hoạt động nghiệp HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh BHXH Bảo hiểm xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Quy mô đào tạo Trƣờng CĐCNTT 32 2.2 Mô tả trách nhiệm đối tƣợng tham gia vào chu trình thu học phí 39 2.3 Cấu trúc tập tin SINH _VIEN 41 2.4 Cấu trúc tập tin LOP_HOC_PHAN 42 2.5 Cấu trúc tập tin DANG_KY_LOP_HOC_PHAN 42 2.6 Cấu trúc tập tin HOC_PHAN 42 2.7 Danh sách sinh viên đăng ký học phần 46 2.8 Danh sách sinh viên đƣợc miễn, giảm học phí 52 2.9 Cấu trúc tập tin HOC_PHI 57 2.10 Bảng kê biên lai thu học phí hàng ngày 59 2.11 Bảng kê chi trả học phí hàng tháng 62 3.1 Cấu trúc tập tin DOI_TUONG_MIEN_GIAM 73 3.2 Cấu trúc tập tin sinh viên 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Số ệu hình Tên hình Trang 1.1 Các yếu tố cấu thành hệ thống thơng tin kế tốn 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Trƣờng CĐ Trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng 31 2.2 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 36 2.3 Lƣu đồ ln chuyển liệu sinh viên đăng ký môn học 40 2.4 Mối quan hệ tập tin xử lý đăng ký tín 43 2.5 Giao diện trang web đăng ký tín 43 2.6 Giao diện thể danh sách học phần sinh viên đăng ký 44 2.7 Giao diện thể đăng ký học phần sinh viên 45 2.8 Giao diện cập nhật đơn giá tín 48 2.9 Lƣu đồ mơ tả quy trình miễn giảm học phí sinh viên 50 2.10 Sơ đồ dòng liệu xác định học phí 53 2.11 Giao diện thơng báo học phí phải nộp cho sinh viên 55 2.12 Trình tự luân chuyển chứng từ học phí 55 2.13 Giao diện thu học phí 56 2.14 Giao diện thu khoản khác 57 2.15 Mẫu biên lai thu tiền phí, lệ phí 58 2.16 Giao diện hạch toán Phiếu thu phần mềm Misa 60 2.17 Mẫu Phiếu thu phần mềm Misa 60 2.18 Giao diện hạch tốn chi trả học phí phần mềm Misa 63 Số ệu hình Tên hình Trang 2.19 Giao diện khai thuế phí, lệ phí 64 2.20 Giao diện Báo cáo thu, chi HĐSN HĐSXKD 64 3.1 Sơ đồ dòng liệu chu trình thu học phí 71 3.2 Mối quan hệ tập tin sinh viên đối tƣợng miễn giảm 74 3.3 Lƣu đồ luân chuyển chứng từ miễn giảm học phí 75 3.4 Đề xuất giải pháp cơng nghệ tích hợp hệ thống tốn điện tử OCB CITPay 78 3.5 Mơ hình quy trình hoạt động hệ thống CITSms 82 3.6 Giao diện chức dự kiến CIT_Sms 84 P ụ lụ 07 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Nguyễn Phƣớc Bảo Ấn (ed) (2012), Hệ thống thơng tin kế tốn – Tập Nhà xuất Phƣơng Đông [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Đề án đổi giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, 14/2005/NQ-CP Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Thông tư số14/2009/BGD&ĐT ngày 28/5/2009 ban hành điều lệ trường cao đẳng, 19/2006/QĐ-BTC Hà Nội [4] Bộ Tài (2016), Thơng tư 303/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sử dụng loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước [5] Chính phủ (2006), Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, 43/2006/NĐ-CP Hà Nội [6] Nguyễn Hữu Đồng (2012), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trường Đại học Công lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân [7] Trần Thị Thu Hà (2010), Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn theo định hướng ERP cơng ty TNHH Thương mại giao nhận quốc tế Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [8] Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn (2013), “Tiếp cận tổng thể đa chiều hệ thống thơng tin kế tốn”, Tạp chí Kinh tế phát triển, Số 192, 80-88 [9] Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2015), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện cơng, Luận án tiến sĩ, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Hạnh (2012), Vận dụng kế toán quản trị Đại học Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [11] Lê Thị Minh Hằng (2012), Hồn thiện cơng tác kế toán Đại học Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [12] Thái Phúc Huy (ed) (2012), Hệ thống thông tin kế tốn - Tập Nhà xuất Phƣơng Đơng [13] Thái Phúc Huy (ed) (2012), Hệ thống thông tin kế tốn - Tập Nhà xuất Phƣơng Đơng [14] Nguyễn Thị Minh Hƣờng (2004), Tổ chức hạch toán kế toán trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục – đào tạo, Luận án tiến sĩ kinh tế [15] Nguyễn Thị Hƣờng (2010), Vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học ngoại Ngữ, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [16] Nguyễn Thế Hƣng (2008), Hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà xuất Thống Kê [17] Đinh Thị Mai (2009) , “Nâng cao chất lƣợng hệ thống thơng tin kế tốn trƣờng đại học, cao đẳng cơng lập”, Tạp chí Kinh tế & phát triển, 60-65 [18] Nguyễn Thanh Quí (2004), Xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ quản trị doanh nghiệp kinh doanh bưu viễn thơng Luận án tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân [19] Thiều Thị Tâm – Nguyễn Việt Hƣng – Phạm Quang Huy – hiệu đính: Phan Đức Dũng (2008), Hệ thống thơng tin kế tốn Nhà xuất Thống Kê [20] Nguyễn Mạnh Toàn – Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), “Tổ chức hệ thống thơng thơng tin kế tốn trƣờng Đại học theo hƣớng tiếp cận chu trình” Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 9, 123 – 129 Website [21] Dịch vụ ngân hàng điện tử OCB, http://www.ocb.com.vn/vi-VN/Khachhang-ca-nhan/Ngan-hang-dien-tu/OCB-Online/ocb.htm,12/07 2017 [22] http://ozekisms.com, 12/07/2017 [23] https://sachviet.edu.vn/threads/xay-dung-giai-phap-ket-noi-smsgateway-cho-dich-vu-cung-cap-thong-tin-qua-tin-nhan.57533/, 12/07/2017 [24] http://smsgee.com/sms_gateway_server_sql_database_software_develop ment_kit.html ... luận tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu học phí sở giáo dục đại học Chương 2: Thực tế tổ chức thông tin kế tốn chu trình thu học phí Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. .. tế tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu học phí Trƣờng Cao đẳng Cơng nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng - Đƣa định hƣớng giải pháp để hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu học phí. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HUYỀN HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU HỌC PHÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại trường cao đẳng công nghệ thông tin đại học đà nẵng , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại trường cao đẳng công nghệ thông tin đại học đà nẵng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn