Hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh đăk nông

1,647 29 0
  • Loading ...
1/1,647 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ NGUN SINH HỒN THIN CƠNG TÁC K TỐN TI S CÔ NG TH ƯƠNGT NH ð K NÔ NG LU N VĂN THC S K TOÁN ðà N ᄂ ng, 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ NGUN SINH HỒN THIN CƠNG TÁC K TỐN TI S CƠ NG TH ƯƠNGT NH ð K NƠ NG LU N VĂN THC S K TỐN Mà S: 60.34.03.01 Ng i h ng d ᄂ n khoa h ᄂ c: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH ðà N ᄂ ng, 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn LÊ NGUYÊN SINH MC LC M ðU 1 Tính cp thi t ca đ n g7i Ngân hàng, Kho bc…, ðc bi ᄂ c vi khon thu khác ngồi phí, l ᄂ phí như: Góp ý thi t k s$ cơng trình cơng nghi ᄂ p ch y u hch tốn vào tài khon 5118 “Thu khác”; (6): Các khon tm thu như: Sát hch kim tra viên ñi ᄂ n l*c chưa xác đ'nh đ c ch%c ch%n có thu đ c hay không phn ánh qua tài khon 311 “Các khon phi thu” ñã xác ñ'nh ch%c ch%n thu đ c lúc mi hch tốn vào tài khon 5118 “Thu khác”; (7): Khi phát sinh nh ng khon chi tr*c ti p ph cv cho hot ñ-ng thu khác như: Chi cho ging viên tr*c ti p ging dy, in n tài li ᄂ u… ca s$ Công Thương; (8): Khi phát sinh khon thu phí hoc khon thu vào NSNN; (9): Cu ᄂ i kỳ k t chuyn ph&n chênh l ᄂ ch thu ln chi ca hot ñ-ng khác vào quC ca S$ Cơng Thương hoc đ c b ᄂ sung vào ngu3n kinh phí theo quy đ'nh hoc đ c S$ Tài đ3ng ý bu s ᄂ: S61-H ð n v': …………………… (Ban hành theo Qð s ᄂ 19/2006/Qð- BTC, ngày 30/3/2006 ca B- trư$ng BTC) S, CHI TI#T CHI HOT ð(NG Ngu3n kinh phí : Chương : Loi : Khon : Quý …… Năm… Ch ng t8 Sᄂ c Ngày TK 661 DiEn gii S có… trang, đánh s t Tiu m 661 Ghi n Ghi có TK … đn trang ……… Ngày m ᄉ s: ……… Ng ;i ghi s ᄂ (Ch ᄉ ký, h' tên) K toán trư$ng (Ch ᄉ ký, h' tên) Th trư$ng ñ n v' (Ch ᄉ ký, h' tên, đóng d u) Ph- l-c 2.14 Danh m-c Báo cáo tài Báo cáo quy t tốn t0i S7 Cơng Thương t>nh ð!k Nơng 2.14.1 Danh m c báo cáo tài báo cáo quy t tốn c a S$ Cơng Thương t0nh ð%k Nông Ký hi ᄂ u TT 1 biu B02- H F02-1H Tên biu m"u báo cáo B01- H Bng cân ñ ᄂ i tài khon Kỳ hn F02-2H F023aH F023bH B03- H B04- H B05- H 10 B06- H T ᄂ ng hp tình hình kinh phí quy t tốn kinh phí s7 d ng Báo cáo chi ti t kinh phí hot đ-ng Báo cáo chi ti t kinh phí d* án Bng đ ᄂ i chi u d* tốn kinh phí ngân sách ti KBNN Bng đ ᄂ i chi u tình hình tm Nơi nhn n-p báo Tài Kho Cp cáo bc (*) Quý, x năm Quý, x x x năm ng toán tm Thng (*) x x ng kinh phí ngân sách ti KBNN Báo cáo thu- chi hot ñ-ng s* nghi ᄂ p hot ñ-ng sn xut, kinh doanh Báo cáo tình hình tăng, gim TSCð Báo cáo s ᄂ kinh phí chưa s7 d ng quy t tốn năm tr c chuyn sang Thuy t minh báo cáo tài Quý, năm Quý, năm Quý, x x x x x x x x x năm Quý, x x x năm Quý, x x năm Năm x x Năm x x Năm x x 2.14.2 Danh m c báo cáo tài t ᄂ ng hp báo cáo t ᄂ ng hp quy t toán áp d ng S$ Công Thương t0nh ð%k Nông Sᄂ Tên báo cáo tài TT Ký hi ᄂ u t ᄂ ng hp Báo cáo t ᄂ ng hp tình hình kinh phí quy t tốn kinh phí s7 d ng Báo cáo t ᄂ ng hp M>u s ᄂ B02/CT-H M>u s ᄂ B03/CT-H M>u s ᄂ B04/CT-H Kỳ hn lp Năm thu - chi hot ñ-ng s* nghi ᄂ p Năm hot ñ-ng sn xut, kinh doanh Báo cáo t ᄂ ng hp quy t toán ngân Năm sách ngu3n khác ca ñ n v' Nơi nhn báo cáo Tài Kho Cp Thng bc x x x x x x x x x Ph- l-c 2.15 Cơng khai d< tốn thu chi NSNN C:NG HÒA Xà H:I CH6 NGHĨA VIT NAM ð5c l;p – T< – H0nh phúc ð n v': Chương: THƠNG BÁO CƠNG KHAI D1 TỐN THU – CHI NSNN NĂM …… (Dùng cho đ n v' d* tốn tr*c ti p s7 d ng kinh phí NSNN) ð n v' tính: đ3ng D* tốn STT Ghi Ch0 tiêu ñ c giao A D* toán thu I T ᄂ ng s ᄂ thu Thu phí, l ᄂ phí Thu khác II S ᄂ thu n-p NSNN Phí, l ᄂ phí III S ᄂ đ c đ li chi theo ch đ1 Phí, l ᄂ phí B ᄂ sung chi hot đ-ng S ᄂ trích 40% ñ th*c hi ᄂ n ci cách tin lương B D* toán chi NSNN I Loi … Khon Chi toán cá nhân Chi nghi ᄂ p chuyên môn Chi mua s%m, s7a ch2a ln Chi khác II Loi … Khon Chi toán cá nhân Chi nghi ᄂ p chuyên môn Chi mua s%m, s7a ch2a ln Chi khác ð%k Nơng, ngày… tháng… năm… Th trư$ng đ n v' Ph- l-c 3.1 Gi*y ñ, ngh9 t0m ng ð n v': B- phn: Mã ñ n v' QHNS: M>u s ᄂ C32 - HD (ðã ban hành theo Qð s ᄂ: 19/2006/Qð- BTC ngày 30/03/2006 ca B- trư$ng BTC) GIY ð NGH- TM BNG Ngày tháng năm S ᄂ : Kính g7i : Tên : B- phn (hoc ñ'a ch0) : ð ngh' cho tm ng s ᄂ ti n : .(Vi t b
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác kế toán tại sở công thương tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn