Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình

1,415 24 0
  • Loading ...
1/1,415 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TR N HU B O TỒN PHÁT TRIN CƠNG NGHI P TRÊN ð A BÀN T NH QU NG BÌNH LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄃ ng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TR N HU B O TỒN PHÁT TRIN CƠNG NGHI P TRÊN ð A BÀN T NH QU NG BÌNH LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: TS LÊ B ðà N ᄃ ng - Năm 2017 O LI CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu-n văn Trn H u Bo Toàn M!C L!C M" ð U 1 Tính cp thit c añ tài Mc đích nghiên c u ð ... P TRÊN ð I PHÁP V% PHÁT TRIN CÔNG NGHI A BÀN T NH QU NG BÌNH 84 3.1 QUAN ðI ᄂ M, M3C TIÊU, PHƯƠNG H 'NG PHÁT TRI ᄂ N CÔNG NGHIP TRÊN ð1A BÀN T*NH QUNG BÌNH 84 3.1.1 Quan đim phát. .. 84 3.1.2 Mc tiêu phát trin công nghip 84 3.1.3 Phương h 4ng phát trin công nghip 85 3.2 CÁC GII PHÁP PHÁT TRI ᄂ N CÔNG NGHIP TRÊN ð1A BÀN T*NH QUNG BÌNH 88...A BÀN T NH QU NG BÌNH LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄃ ng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TR N HU B O TOÀN PHÁT TRIN CÔNG NGHI P TRÊN ð A BÀN T NH QU NG BÌNH LU N VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình , Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn