Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng

117 27 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG CÔNG BẢO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG CÔNG BẢO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HOÀ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trƣơng Công Bảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1.1 Việc làm thất nghiệp 1.1.2 Giải việc làm .12 1.1.3 Vai trò giải việc làm 14 1.1.4 Đặc điểm đặc thù lao động nữ ảnh hƣởng đến công tác giải việc làm 15 1.2 NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NỮ 16 1.2.1 Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế .16 1.2.2 Hỗ trợ vốn để giải việc làm cho lao động nữ 18 1.2.3 Giải việc làm thông qua tăng cƣờng lực cho ngƣời lao động 19 1.2.4 Tăng cƣờng kết nối cung cầu thị trƣờng lao động .22 1.2.5 Giải việc làm thông qua thúc đẩy di chuyển lao động 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 28 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 28 1.3.2 Điều kiện kinh tế 29 1.3.3 Điều kiện xã hội 29 1.3.4 Nhân tố chế, sách giải việc làm cho lao động nữ Nhà nƣớc 31 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUẬN, THÀNH PHỐ TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ .33 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 33 1.4.2 Kinh nghiệm thành phố Hà Nội 34 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút từ công tác giải việc làm thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 37 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG TỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG 37 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 38 2.1.3 Đặc điểm xã hội 41 2.1.4 Tình hình việc làm lao động nữ Sơn Trà ảnh hƣởng đến công tác giải việc làm cho lao động nữ 45 2.2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 49 2.2.1 Kết giải việc làm cho lao động nữ 49 2.2.2 Giải việc làm thông qua thúc đẩy phát triển kinh tế để tạo việc làm cho ngƣời lao động 50 2.2.3 Giải việc làm thông qua hỗ trợ vốn vay 52 2.2.4 Tăng cƣờng đào tạo nâng cao lực cho ngƣời lao động để giải việc làm 53 2.2.5 Thúc đẩy kết nối cung – cầu thị trƣờng lao động 55 2.2.6 Giải việc làm thông qua hỗ trợ di chuyển lao động 56 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG – TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮQUẬN SƠN TRÀ 59 2.3.1 Thành công công tác giải việc làm cho lao động nữ Sơn Trà 59 2.3.2 Những tồn - hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .62 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Các dự báo thay đổi môi trƣờng việc làm cho lao động nữ tƣơng lai 62 3.1.2 Cơ sở pháp lý cho việc giải việc làm 63 3.1.3 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020, chiến lƣợc 2030 64 3.1.4 Mục tiêu quan điểm giải việc làm Quận Sơn Trà năm đến 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 66 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm cho ngƣời lao động 66 3.2.2 Giải pháp nhằm tăng cƣờng lực làm việc cho lao động nữ địa bàn quận Sơn Trà 74 3.2.3 Nhóm giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu thị trƣờng lao động .78 3.2.4 Giải pháp giải việc làm cho lao động nữ thông qua hỗ trợ di chuyển lao động 81 3.2.5 Nhóm giải pháp nhằm giải khó khăn, bất lợi lao động nữ Sơn Trà trình tìm kiếm việc làm 84 KẾT LUẬN 89 KIẾN NGHỊ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ILO Tổ chức Lao động Quốc tế CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hố KTTW Kinh Tế Trung Ƣơng LĐ-TBXH Lao động Thƣơng binh Xã hội THPT Trung học phổ thơng SXKD Sản xuất kinh doanh XĐGN Xóa đói giảm nghèo GQVL Giải việc làm CN Cơng ngiệp NN Nông nghiệp DV Dịch vụ NLĐ Ngƣời lao động XKLĐ Xuất lao động LHPN Liên phụ nữ TNCS Thành Niên Cộng Sản UBND Uỷ ban nhân dân CMKT Chuyên môn kỹ thuật AEC Cộng đồng kinh tế Asean DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Giá trị sản xuất quận Sơn Trà qua năm 39 2.2 Cơ cấu nhóm ngành năm (2010 – 2015) 39 2.3 Thu chi ngân sách quận qua năm 40 2.4 Quy mô dân số - lao động quận qua năm 41 2.5 Dân số chia theo đơn vị hành giới tính 42 2.6 Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi giới tính (2016) 43 2.7 Cơ cấu lao động nữ theo trình độ học vấn 43 2.8 Cơ cấu lao động nữ theo trình độ chun mơn kỹ thuật 44 2.9 Lao động nữ địa bàn quận 2016 45 2.10 Tỷ trọng lao động chia theo khu vực kinh tế 46 2.11 Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm lao động nữ địa bàn quận giai đoạn (2012 – 2016) 47 2.12 Thất nghiệp lao động nữ chia theo nhóm tuổi 2016 48 2.13 Kết giải việc làm giai đoạn 2012 – 2016 49 2.14 Kết giải việc làm năm 2016 50 2.15 Quản lý doanh nghiệp địa bàn qua năm 51 2.16 Quản lý vốn vay giải việc làm địa bàn quận 52 2.17 Kết giải việc làm qua đào tạo nghề 54 2.18 Kết soát thị trƣờng lao động giới thiệu việc làm 55 2.19 Tình hình xuất lao động địa bàn quận 57 2.20 Lao động chuyển đổi nghề nghiệp toàn quận 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm nhu cầu ngƣời để đảm bảo sống phát triển toàn diện Quyền lao động đảm bảo việc làm ngƣời lao động đƣợc khẳng định Hiến pháp nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đƣợc cụ thể hoá Bộ luật Lao động nƣớc ta Việc làm, giải việc làm cho ngƣời lao động ƣu tiên hàng đầu sách phát triển kinh tế – xã hội nƣớc ta Tuy nhiên, để thực đƣợc điều đó, cần hồn thiện sách, pháp luật việc làm Hệ thống sách việc làm với mục tiêu tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo việc làm cho lao động nữ, lao động trẻ, lao động nghèo…đƣợc xem ƣu tiên hàng đầu sách việc làm quốc gia Tuy nhiên thực tế năm qua, khoảng cách thu nhập nam nữ ngày tăng Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lƣợng lao động nƣớc mức cao so với giới, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết Báo cáo Điều tra Lao động cho thấy thu nhập bình quân hàng tháng phụ nữ thấp nam giới tất khu vực kinh tế Nhà nƣớc, Nhà nƣớc đầu tƣ nƣớc Ngay ngành nghề chủ yếu tuyển dụng phụ nữ nhƣ y tế, công việc xã hội bán hàng, phụ nữ chịu mức lƣơng thấp đồng nghiệp nam Qua ta thấy giải việc làm cho lao động nữ làm vấn đề xúc, bên cạnh việc giải việc làm cải thiện thu nhập chất lƣợng cơng việc lao động nữ Vì vậy, cần phải phát triển tăng trƣởng kinh tế sở khai thác có hiệu nguồn lực, tiềm mạnh địa phƣơng, động viên, hƣớng dẫn tạo điều kiện cho ngƣời ... luận việc làm cho lao động nữ Chƣơng 2: Thực trạng giải việc làm cho lao động nữ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Những giải pháp nhằm giải việc làm cho lao động nữ quận Sơn Trà, thành phố. .. hình việc làm lao động nữ Sơn Trà ảnh hƣởng đến công tác giải việc làm cho lao động nữ 45 2.2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 49 2.2.1 Kết giải. .. giải việc làm cho lao động nữ; Phạm vi nghiên cứu: địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng + Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề nhằm giải việc làm cho lao động nữ địa bàn quận Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng , Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn