Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng

292 27 0
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XUÂN THÀNH PHÁT TRI N TI U TH CÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN QU N NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XUÂN THÀNH PHÁT TRI N TI U TH CÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN QU N NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Mã s ᄂ: 60.31.01.05 Ngư i h ng dn khoa hc: PGS TS BÙI QUANG BÌNH ðà Nng - Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Lê Xuân Thành MC LC M- ðU 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc th ᄂ c ti ᄂ n c añ tài Tài liu nghiên c u s dng nghiên c u Tng quan tài liu nghiên c u Kt cu c a lun văn 15 CHƯƠNG CƠ S- LÝ LU NV U TH CÔNG NGHI P TI 16 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG V TIU TH CÔNG NGHI-P 16 1.1.1 Khái nim v công nghip tiu th 16 1.1.2 V trí, vai trò c a tiu th công nghip 20 1.1.3 Phát trin tiu th công nghip 25 1.2 N!I DUNG V PHÁT TRIN TIU TH CÔNG NGHI-P 30 1.2.1 Phát trin v s l ᄂ ng s# s$n xut TTCN 30 1.2.2 B$o ñ$m ngu&n l ᄂ c cho s$n xut TTCN 31 1.2.3 Phát trin th tr +ng ñ,u c a s$n ph-m 33 1.2.4 Gia tăng giá tr đóng góp c a TTCN 35 1.3 CÁC NHÂN T /NH H 1NG ð2N PHÁT TRIN TIU TH CÔNG NGHI-P 35 1.3.1 ði u kin t ᄂ nhiên 36 1.3.2 S ᄂ phát trin kinh t - xã h3i 36 1.3.3 Cơng tác quy hoch, đ,u tư xây d ᄂ ng s# h t,ng 37 ... KINH T PHÁT TRI N ðà Nng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XUÂN THÀNH PHÁT TRI N TI U TH CÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN QU N NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI... QU N NGŨ HÀNH SƠN 67 3.1 CÁC CĂN C@ ð ð RA GI/I PHÁP PHÁT TRIN TIU TH CÔNG NGHI-P QU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng , Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn