Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn

134 24 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ CẨM PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ CẨM PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHTW .11 1.1.1 Khái niệm NHTW 11 1.1.2 Chức NHTW 11 1.2 HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM 13 1.2.1 Khái niệm tra, giám sát .13 1.2.2 Khái niệm tra, giám sát Ngân hàng 14 1.2.3 Sự cần thiết tra, giám sát NHTM 15 1.2.4 Nội dung tra, giám sát NHTW NHTM 16 1.2.5 Các phương thức TTNH .18 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM 21 1.3.1 Tiêu chí đánh giá trực tiếp kết hoạt động tra, giám sát NHTW lĩnh vực tín dụng NHTM .21 1.3.2 Tiêu chí đánh giá gián tiếp kết hoạt động tra, giám sát NHTW lĩnh vực tín dụng NHTM .22 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 23 1.4.1 Các nhân tố bên 23 1.4.2 Các nhân tố bên 24 1.5 KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI .26 1.5.1 Tổ chức hoạt động tra, giám sát số NHTW 26 1.5.2 Về hoạt động tra, giám sát số NHTW 26 1.5.3 Bài học kinh nghiệm việc hồn thiện cơng tác tra, giám sát NHTW Việt Nam 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN .32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG .32 2.1.1 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng 32 2.1.2 Nhiệm vụ Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng 34 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 37 2.2.1 Đặc điểm hoạt động TCTD địa bàn TP Đà Nẵng 37 2.2.2 Tình hình hoạt động TCTD địa bàn TP Đà Nẵng 42 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 43 2.3.1 Cơ cấu tổ chức Cơ quan tra, giám sát NHNN Việt Nam nói chung NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng nói riêng 43 2.3.2 Quy trình nội dung hoạt động tra, giám sát lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng 45 2.3.3 Kết hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng NHTM địa bàn 54 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TTGS CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 60 2.4.1 Kết đạt 60 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 70 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TTGS CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Đà Nẵng72 3.2.2 Khuyến nghị với NHNN Việt Nam 91 3.2.3 Khuyến nghị Chính phủ 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GSTX : Giám sát từ xa HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hợp đờng tín dụng KSNB : Kiểm sốt nội NHNN : NHNN NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng TP : Thành phố TTGS : Thanh tra, giám sát TTNH : Thanh tra Ngân hàng TTTC : TTTC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thống kê số lượng đơn vị giao dịch TCTD 38 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng qua năm 39 2.3 Nguồn vốn huy động chỗ chi nhánh NHTM từ năm 2014 đến 2016 40 2.4 Kết xử lý nợ xấu năm 2016 41 2.5 Tình hình hoạt động ngân hàng năm 2014-2016 42 2.6 Số lượng trình độ cán làm công tác tra, giám sát NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng 45 2.7 Số liệu hoạt động TTTC từ năm 2014-2016 54 2.8 Số liệu tín dụng năm 2014 - 2016 57 2.9 Cơ cấu tín dụng ba năm 2014-2016 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng 33 2.2 Mơ hình tổ chức Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với sách đổi phát triển kinh tế tích cực Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống NHTM Việt Nam năm qua có bước phát triển mạnh mẽ tiếp tục hứa hẹn triển vọng phát triển tốt đẹp Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đứng trước nhiều nguy rủi ro gây an toàn hoạt động yếu nội hệ thống ngân hàng; bất cập khuôn khổ pháp lý, chế quản lý, tra, giám sát ngân hàng; môi trường hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro bối cảnh tự hóa tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế đại hóa cơng nghệ Điều thực trở thành mối đe dọa đến ổn định, lành mạnh hệ thống kinh tế vĩ mơ Từ góc độ quản lý nhà nước, Nhà nước cần đóng góp vai trò quan trọng góp phần tạo mơi trường hoạt động ngân hàng lành mạnh, thuận lợi hệ thống sách, biện pháp quản lý, tra, giám sát hữu hiệu để điều tiết hoạt động ngân hàng Trên quan điểm ngành ngân hàng toàn kinh tế, nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi hệ thống tra, giám sát ngân hàng thực vấn đề xúc nhằm đảm bảo thiết lập, trì hệ thống ngân hàng lành mạnh, an tồn hiệu quả, từ hỗ trợ cho mục tiêu phát triển quốc gia nói chung Tất điều đặt vấn đề vô to lớn, xúc phức tạp cho Thanh tra NHNN việc thực chức tra, giám sát hoạt động TCTD, nhằm đưa hoạt động TCTD kinh doanh an tồn, có hiệu pháp luật, phòng ngừa rủi ro hoạt động, hạn chế tiêu cực Thời gian qua hoạt động tra, giám sát lĩnh vực tín dụng [34] Thanh tra Chính phủ (2014), Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ cơng tác Đồn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra [35] Trường Cán tra (2009), Nghiệp vụ Công tác tra, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [36] Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PLUBTVQH ngày 13/12/2005; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 việc sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối; [37] Viện Ngôn ngữ Việt Nam (2003), Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội [38] Phan Diên Vỹ (2015), “Một số bất cập hoạt động tra, giám sát ngân hàng Việt Nam nay”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Đại học kinh tế quốc dân số 220 (II) Website tham khảo [39] http://www.sbv.gov.vn ... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ CẨM PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN... THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NHNN CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG... cập nhật Các khoảng trống học viên tiếp tục nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn , Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh đà nẵng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn