Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện cơ jút

129 34 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH ĐỨC TRUNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH ĐỨC TRUNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳn Đức Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Sơ lƣợc tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU .7 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY HỒ TIÊUPHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1.1 Cây hồ tiêu đặc điểm kinh tế kỹ thuật hồ tiêu 1.1.2 Khái niệm phát triển hồ tiêu 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa phát triển hồ tiêu 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 11 1.2.1 Gia tăng quy mô sản xuất hồ tiêu .12 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực 13 1.2.3 Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất 15 1.2.4 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu 17 1.2.5 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp hồ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 21 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 21 1.3.2 Nhân tố điều kiện kinh tế kỹ thuật 22 1.3.3 Nhân tố điều kiện kinh tế xã hội .23 KẾT LUẬN CHƢƠNG .28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐĂK NÔNG 29 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNJÚT 29 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên .29 2.1.2 Đặc điểm xã hội 38 2.1.3 Đặc điểm kinh tế .43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNJÚT 49 2.2.1 Quy mô sản xuất hồ tiêu .49 2.2.2 Tình hình nguồn lực cho sản xuất hồ tiêu 53 2.2.3 Tình hình tổ chức sản xuất 59 2.2.4 Tình hình thị trƣờng sản phẩm 61 2.2.5 Thực trạng kết quả, hiệu sản xuất hồ tiêu 68 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNJÚT 70 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 70 2.3.2 Những tồn hạn chế .71 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .74 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊUHUYỆNJÚT 75 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊUHUYỆNJÚT 75 3.1.1 Phƣơng hƣớng để phát triển hồ tiêu giai đoạn 2018 - 2025 75 3.1.2 Mục tiêu phát triển hồ tiêu huyệnJút 75 3.1.3 Định hƣớng 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊUHUYỆNJÚT 77 3.2.1 Giải pháp liên quan tới nội dung phát triển hồ tiêu huyệnJút 77 3.2.2 Giải pháp liên quan tới yếu tố ảnh hƣởng phát triển hồ tiêu huyệnJút 88 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích trồng hồ tiêu năm huyệnJút 39 2.2 Dân số trung bình phân theo huyện/quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh Đăk Nông 40 2.3 Dân số, diện tích, mật độ dân số huyệnJút qua năm 41 2.4 Diện tích, dân số mật độ dân số xã huyện năm 2016 41 2.5 Chuyển dịch cấu lao động làm việc huyệnJút 42 2.6 Số lƣợng lao động huyệnJút qua năm 43 2.7 Số lƣợng lao động làm việc phân theo ngành kinh tế 43 2.8 Chỉ tiêu sản xuất ngành kinh tế 44 2.9 cấu ngành giá trị sản xuất huyệnJút 46 2.10 Diện tích, suất sản lƣợng Hồ Tiêu tỉnh Đắk Nông phân theo địa bàn hành (huyện, TX) năm 2016 50 2.11 Diện tích, sản lƣợng suất Hồ Tiêu huyệnJút 51 2.12 Diện tích hồ tiêu phân theo xã/TT giai đoạn 2012 – 2016 52 2.13 GTSX gia tăng GTSX hồ tiêu qua năm huyệnJut 53 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Số vốn hộ sản xuất hồ tiêuJút 54 2.15 Độ tuổi lao động huyệnJút 56 2.16 Diện tích trồng hồ tiêu năm huyệnJút 59 2.17 Biến động số sở trồng, kinh doanh chế biến hồ tiêu huyệnJút qua năm 61 2.18 Tình hình tiêu thụ hồ tiêu huyện 62 2.19 Hệ số tiêu thụ hồ tiêu 63 2.20 Thời điểm địa điểm tiêu thụ hồ tiêu 65 2.21 Đối tƣợng hình thức tiêu thụ 67 2.22 Nguồn cung cấp thông tin quảng bá thƣơng hiệu 68 2.23 GTSX gia tăng GTSX hồ tiêu qua năm huyệnJut 69 2.24 Giá trị hồ tiêu/vốn qua năm huyệnJút 69 2.25 Giá trị hồ tiêu/vốn qua năm huyệnJút 70 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Tỷ lệ lao động theo nhóm hộ 54 2.2 Tình hình tiêu thụ hồ tiêu nơng hộ 63 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Trong thập niên gần đây, hạt tiêu Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh thị trƣờng giới sản lƣợng tổng lƣợng xuất Xu hƣớng thị trƣờng giới tiếp tục thuận lợi cho tiêu Việt Nam Theo báo cáo Bộ NN&PTNT, năm 2013, xuất (XK) hồ tiêu nƣớc ƣớc đạt 134.000 với kim ngạch đạt 899 triệu USD, tăng gần 15% lƣợng tăng 13% kim ngạch so với năm 2012 Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, khoảng 95% sản lƣợng hồ tiêu sản xuất nƣớc để xuất đến 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, lại 5% tiêu thụ nội địa Việt Nam khoảng 15 doanh nghiệp XK hồ tiêu vị trí hàng đầu giới, chiếm 50% thị phần xuất Hiện nay, Hoa Kỳ Singapore thị trƣờng xuất số Việt Nam, với kim ngạch liên tiếp đạt mức tăng trƣởng cao, thị trƣờng Ấn Độ, Hà Lan, Đức, UAE Jút huyện nằm phía Bắc tỉnh Đăk Nơng, nằm trục đƣờng Quốc lộ 14, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) 20km phía Tây nam cách thị xã Gia Nghĩa 110km, 20 km đƣờng biên giới giáp với Huyện Pecchamda - Tỉnh Mundunkiri, vƣơng quốc Campuchia Với tổng diện tích tự nhiên 72.029 ha, 27.622 đất sản xuất nơng nghiệp, 37.083 đất lâm nghiệp, lại đất chuyên dùng đất ở, Cƣ Jút huyện nhiều lợi thế, tiềm để phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, thƣơng mại – dịch vụ, du lịch Các nhóm đất đen đá Basalt, phân bố thung lũng xã Đắk Drông, Cƣ Knia phía Đơng xã Đắk Wil với địa hình lƣợn sóng, giàu dinh dƣỡng, đất nƣớc, tầng dày thích trồng loại hàng năm, đậu đỗ hoa màu khác; Đất nâu đỏ đá Basalt (Fk), phân bố rải rác vùng phía Nam huyện, ... CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU .7 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY HỒ TIÊU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 1.1.1 Cây hồ tiêu đặc điểm kinh tế kỹ thuật hồ tiêu 1.1.2 Khái niệm phát triển hồ tiêu ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT, TỈNH ĐĂK NÔNG 29 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ JÚT 29 2.1.1... PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU Ở HUYỆN CƢ JÚT 75 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU Ở HUYỆN CƢ JÚT 75 3.1.1 Phƣơng hƣớng để phát triển hồ tiêu giai đoạn 2018 - 2025 75 3.1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện cơ jút , Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện cơ jút

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn