Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng việt nam

136 29 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ YẾN NHI PHÂN TÍCH HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ YẾN NHI PHÂN TÍCH HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT NHĨM NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đƣờng Nguyễn Hƣng Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn LÊ THỊ YẾN NHI MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 1.1.1 Cơ sở đo lƣờng lợi nhuận kế toán 1.1.2 Khái niệm mục đích hành vi quản trị lợi nhuận .7 1.1.3 Vận dụng sách kế toán để thực hành vi quản trị lợi nhuận 11 1.1.4 Các lý thuyết tảng quản trị lợi nhuận 17 1.2 CÁC MƠ HÌNH NHẬN DIỆN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 22 1.2.1 Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 22 1.2.2 Các mơ hình nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 27 1.3.1 Nhân tố nhóm ngành ảnh hƣởng đến hành vi quản trị lợi nhuận 27 1.3.2 Nhân tố quy mô doanh nghiệp ảnh hƣởng đến hành vi quản trị lợi nhuận 28 1.3.3 Nhân tố sàn niêm yết ảnh hƣởng đến hành vi quản trị lợi nhuận 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 32 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Giả thuyết H1 34 2.2.2Giả thuyết H2 .35 2.2.3 Giả thuyết H3 36 2.2.4 Giả thuyết H4 36 2.3 PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 38 2.3.1 Phƣơng pháp kiểm định giả thuyết H1 38 2.3.2 Phƣơng pháp kiểm định giả thuyết H2 41 2.3.3 Phƣơng pháp kiểm định giả thuyết H3 43 2.3.4 Phƣơng pháp kiểm định giả thuyết H4 44 2.3.5 Mẫu nghiên cứu 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG .47 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 48 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1.1 Kết kiểm định giả thuyết H1 48 3.1.2 Kết kiểm định giả thuyết H2 57 3.1.3.Kết kiểm định giả thuyết H3 60 3.1.4 Kết kiểm định giả thuyết H4 64 3.1.5 Nhận xét kết nghiên cứu 69 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ .70 3.2.1 Đối với nhà đầu tƣ .70 3.2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc 72 3.2.3 Đối với tổ chức niêm yết chứng khoán 73 3.2.4 Đối với kiểm tốn viên (và cơng ty kiểm toán độc lập) 74 3.2.5 Đối với Bộ Tài quan quản lý Nhà nƣớc 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (BẢN CHÍNH) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI BCTC Báo cáo tài LNST Lợi nhuận sau thuế NAICS The North American Industry Classification System TSCĐ Tài sản cố định UB CKNN Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nƣớc VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam TTCK Thị trƣờng chứng khoán LCTT Lƣu chuyển tiền tề KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh LCTTTHĐKD Lƣu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh NGTSCĐHH Nguyên giá tài sản cố định hữu hình DTT Doanh thu TONGTS Tổng tài sản CP Chi phí SIC Standard Industrial Classification ICB Industry Classification Benchmark GICS The Global Industry Classification Standard PGS-TS Phó giáo sƣ tiến sĩ NĐ-CP Nghị định – phủ QĐ-BTC Quyết định – tài TT-BTC Thơng tƣ – tài GDP Gross Domestic Product TP-DU-TL Thực phẩm – đồ uống – thuốc HTD Hàng tiêu dùng TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NĐT Nhà đầu tƣ Đ/C Điều chỉnh CMKT Chuẩn mực kế toán SX Sản xuất KTV Kiểm toán viên DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng quan tiêu tài quan trọng 33 2.2 So sánh tiêu chí niêm yết hai sàn giao dịch chứng khốn 37 2.3 Tiêu chí doanh nghiệp nhỏ vừa theo Nghị định 56 43 2.4 Thống kê số lƣợng công ty qua năm 45 2.5 Thống kê số lƣợng công ty nhóm ngành 46 3.1 Kết ƣớc lƣợng tham số nhóm ngành thực phẩm - đồ uống - thuốc 49 3.2 Mô tả thống kê hệ số ƣớc lƣợng theo mơ hình Modified Jones 51 3.3 Mơ tả thống kê biến DA trị tuyệt đối DA (kí hiệu DA1) 51 3.4 Kiểm định phân phối chuẩn DA DA1 52 3.5 Kết kiểm định Wilconxon Signed Rank Test giá trị trung bình DA1 với mức điều chỉnh 1% so với tổng 55 tài sản 3.6 Kết kiểm định Wilconxon Signed Rank Test giá trị trung bình DA1 với mức điều chỉnh 5% so với tổng 56 tài sản 3.7 3.8 3.9 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết H1 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo ngành 57 Kiểm định T - Test khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo ngành 58 58 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.10 Kiểm định Kruskal-Wallis khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo quy mô 60 3.11 Kiểm định ANOVA khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo quy mô 61 3.12 Mô tả thống kê hành vi quản trị lợi nhuận theo quy mô 62 3.13 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo sàn niêm yết 65 3.14 Kiểm định T-Test khác biệt mức độ quản trị lợi nhuận theo sàn niêm yết 65 3.15 Mô tả thống kê hành vi điều chỉnh lợi nhuận theo sàn niêm yết HoSE HNX 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam [2] Bộ Tài (2009), Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp, Thơng tư 228/2009/TT-BTC [3] Chính phủ (2009), Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Nghị định 56/2009/NĐ-CP [4] Chính phủ (2012), Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán, Nghị định 58/2012/NĐ-CP [5] Phan Thị Thùy Dƣơng (2015), Sử dụng mơ hình Jones để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận: Trường hợp công ty niêm yết HoSE phát hành thêm cổ phiếu năm 2013, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Đƣờng Nguyễn Hƣng (2013) “Hành vi quản trị lợi nhuận thông tin lợi nhuận cơng bố BCTC”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm toán [7] Lê Khƣơng Ninh & Nguyễn Lê Hoa Tuyết (2012), “Ảnh hƣởng quy mô đến lợi nhuận”, Phát triển kinh tế, (số 265), pp 01-06 [8] Nguyễn Cơng Phƣơng (2009), “Kế tốn theo sở dồn tích quản trị lợi nhuận doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn, (số 77&78), pp 36-37 [9] Nguyễn Cơng Phƣơng (2005), “Kế tốn dồn tích kế tốn tiền”, Tạp chí kinh tế phát triển số 98, pp 34-36 [10].Nguyễn Cơng Phƣơng (2007), “Về tính trung thực tiêu lợi nhuận”, Tạp chí kế tốn, (số 69), pp 30-32 [11] Huỳnh Thị Vân (2012), Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần năm đầu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [12].Christian Leuz (2002), Investor Protection and Earnings Management: An International Comparison, The Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia, pp 01-34 [13].George A Akerlof (1970), The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 84 (3), pp 488-500 [14] Healy, P.M, & Wahlen, J.M (1999), A review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard setting, Accounting Horizon, 13(4), pp 365-383 [15].John M Friedlan, York University (1994), Accounting choices of issuers of Initial Public Offerings, http://onlinelibrary.wiley.com, pp 03-06 [16].Jose‟ Elias Feres de Almeida, Alexsandro Broedel Lopes (2014), Earnings Management and Industry Classification in Brazil : an Exploratory Investigation: A sector-wise study, Fucape Producao Cientifica Brazil, pp 01-11 [17].Michael C Jensen and William H Meckling (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), pp 305-360 [18].Michael Spence (1973), Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87 (3), pp 355-374 [19].Naoual Rifi (2010), The Influence of Large Shareholders on Earnings Management in the pre-and post IFRS periods, Master Thesis Accountancy [20] Raghuveer Kaur (2014), Detecting Earnings Management in India: A sector-wise study, European Journal of Business and Management, (11), pp 11-18 [21] Schipper, Katherine (1989) Commentary on Earnings Management Accounting Horizon, pp 91-101 [22] Sloan, R (1997), Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? Accounting Review, No.71, pp 289-315 Website [23] Website Sở giao dịch chứng khoán TP HCM: http://www.hsx.vn [24] Website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: http://www.hnx.vn [25] Website Thƣ viện pháp luật: http://thuvienphapluat.vn [26] http://finance.vietstock.vn [27] http://www.vcsc.com.vn ... khơng hành vi điều chỉnh lợi nhuận cơng ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Vi t Nam? - Phân tích khác biệt hành vi quản trị lợi nhuận BCTC cơng ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu. .. yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Vi t Nam, chứng minh có hay khơng khác biệt hành vi quản trị lợi nhuận theo nhóm ngành, theo quy mô, theo sàn niêm yết công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất. .. thuyết hành vi quản trị lợi nhuận, Tác giả vận dụng mơ hình Modified Jones (1995) để nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận báo cáo tài cơng ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng việt nam , Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn