Giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện EA hleo, tỉnh đắk lắk

119 25 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ MỸ VÂN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮKLẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ MỸ VÂN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮKLẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Bù T ị Mỹ Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO .10 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO 10 1.1.1 Khái niệm nghèo chuẩn đánh giá nghèo .10 1.1.2 Khái niệm giảm nghèo 15 1.1.3 Vai trò giảm nghèo nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 16 1.2 NỘI DUNG GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ17 1.2.1 Hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề 17 1.2.2 Đào tạo nghề giải việc làm cho hộ nghèo ĐBDTTS 18 1.2.3 Thực sách tín dụng ƣu đãi hộ nghèo ĐBDT 20 1.2.4 Hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác để cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo đồng bào dân tộc .21 1.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ giảm nghèo cho đối tƣợng đồng bào dân tộc 22 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 23 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 23 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội 24 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế 25 1.3.4 Cơ chế, sách biện pháp tổ chức thực giảm nghèo 26 1.3.5 Các nguồn lực thực công tác giảm nghèo 26 1.4 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở CÁC ĐỊA PHƢƠNG Ở VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO HUYỆN EA H’LEO 27 1.4.1 Kinh nghiệm giảm nghèo huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 29 1.4.2 Kinh nghiệm giảm nghèo huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai 32 1.4.3 Bài học rút huyện Ea H’Leo công tác giảm nghèo .35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H’LEO 38 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN EA H’LEO 38 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Ea H’Leo .38 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế huyện Ea H’Leo 47 2.1.3 Đặc điểm tình hình xã hội huyện Ea H’Leo 53 2.2 THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO NGƢỜI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H’LEO .58 2.2.1 Khái quát thực trạng nghèo huyện Ea H’Leo 58 2.2.2 Đặc điểm hộ nghèo ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ea H’Leo 59 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H’LEO 61 2.3.1 Thực trạng công tác hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề 61 2.3.2 Thực trạng công tác đào tạo nghề giải việc làm cho hộ nghèo đồng bào dân tộc 63 2.3.3 Thực trạng cơng tác thực sách tín dụng ƣu đãi ngƣời nghèo đồng bào dân tộc 64 2.3.4 Thực trạng công tác hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác để cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo đồng bào dân tộc 66 2.3.5 Thực trạng công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác hỗ trợ giảm nghèo cán xã nghèo 70 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈOHUYỆN EA H’LEO THỜI GIAN QUA 71 2.4.1 Những mặt đạt đƣợc 71 2.4.2 Những mặt tồn 72 2.4.3 Nguyên nhân mặt tồn 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN EA H’LEO 76 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG 76 3.1.1 Quan điểm 76 3.1.2 Mục tiêu .76 3.1.3 Phƣơng hƣớng 77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN EA H’LEO .78 3.2.1 Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề 78 3.2.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề giải việc làm cho hộ nghèo đồng bào dân tộc 79 3.2.3 Đẩy mạnh cơng tác thực sách tín dụng ƣu đải ngƣời nghèo đồng bào dân tộc 79 3.2.4 Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác để cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo đồng bào dân tộc 83 3.2.5 Tăng cƣờng công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo 89 3.2.6 Nâng cao ý thức tự thoát nghèo cho ngƣời nghèo đồng bào dân tộc 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu loại đất huyện Ea H’Leo năm 2015 41 2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ea H’Leo năm 2015 43 2.3 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Ea H’Leo giai đoạn 2011-2015 49 2.4 Hiện trạng dân số dân tộc thiểu số huyện Ea H’Leo năm 2015 53 2.5 Lao động đƣợc tạo việc làm huyện Ea H’Leo qua năm 55 2.6 Lao động làm việc phân theo ngành kinh tế huyện Ea H’Leo 56 2.7 Hộ nghèo địa bàn huyện Ea H’Leo qua năm 59 2.8 Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 -2015 60 2.9 Hỗ trợ Phát triển sản xuất hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng theo giai đoạn 61 2.10 Hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015 62 2.11 Hỗ trợ đào tạo nghề cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 63 2.12 Bảng hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chỗ 64 2.13 Kết thực chƣơng trình cho vay vốn tín dụng ƣu đãi hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015 65 Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Chính sách khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo dân tộc thiểu giai đoạn 2011- 2015 66 2.15 Kết hỗ trợ giáo dục cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 67 2.16 Hỗ trợ điện, nƣớc sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 68 2.17 Kết Hỗ trợ phápcho hộ nghèo đồng bào dân tộc giai đoạn 2011-2015 69 2.18 Kết công tác bảo trợ xã hội cho hộ nghèo đồng bào dân tộc giai đoạn 2011-2015 70 2.19 Tình hình đào tạo, bồi dƣỡng cán làm công tác hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo 70 2.20 Tổng hợp hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo dân tộc thiểu số cuối năm 2015 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số ệu ìn vẽ Tên ìn vẽ Trang 2.1 Bản đồ hành huyện Ea H’Leo – Tỉnh Đăk Lăk 39 2.2 Cơ cấu loại đất huyện Ea H’Leo năm 2015 42 [15] Trần Thị Hằng (2001), Vấn đề giảm nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay, luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; [16] Nguyễn Mạnh Hùng (2004), “Chiến lược – kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010”, NXB Thống kê [17] Nguyễn Hải Hữu (2000), “Báo cáo tọa đàm chuẩn nghèo đói Việt Nam”, Hà Nội; [18] Hoàng Hƣơng Ly (2015), “Những Giải pháp giảm nghèo huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [19] Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội; [20] Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (2015), Báo cáo tình hình hoạt động Chi nhánh Ngân hàng sách xã hội huyện Ea H’Leo giai đoạn 2011-2015 [21] Đào Tấn Nguyễn (2004), Giải pháp tín dụng góp phần thực xóa đói giảm nghèo ngân hàng sách xã hội Việt Nam, luận án tiến sĩ, Đại họcNgân Hàng; [22] Nguyễn Thị Nhung (2012), Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Bắc Việt Nam, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân; [23] Nguyễn Ngọc Pháp (2011), “Giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện K’Rông Bông tỉnh Đắk Lăk”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [24] Phòng Thống kê huyện Ea H’Leo (2015), Niên giám thống kê huyện Ea H’Leo năm 2015 [25] Phòng Lao động thƣơng binh xã hội huyện Ea H’Leo (các năm từ 2011 - 2015), Báo cáo kết điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn huyện Ea H’Leo [26] Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg tiếp tục đạo thực chương trình giảm nghèo; [27] Thủ tƣớng Chính phủ (2011), “Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg việc Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015”, Văn phòng Chính phủ [28] Thủ tƣớng Chính Phủ (2011), “Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng giai đoạn 2011-2015”; [29] Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo (2015), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2011 – 2015) kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2016 – 2020) [30] Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo (2015), Báo cáo tổng kết năm thực công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 địa bàn huyện Ea H’Leo [31] Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2007), Nghèo giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 1993 – 2004, hội thảo; ... trạng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk - Chƣơng 3: Một số giải pháp đẩy mạnh giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk thời gian... tộc thiểu số huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk nguyên nhân - Đề xuất định hƣớng giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế để thực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Đố... trạng nghèo huyện Ea H’Leo 58 2.2.2 Đặc điểm hộ nghèo ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ea H’Leo 59 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN EA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện EA hleo, tỉnh đắk lắk , Giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện EA hleo, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn