Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh trường hợp của cả tập đoàn vingroup

118 33 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HIỀN GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH – TRƢỜNG HỢP CỦA TẬP ĐỒN VINGROUP LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TỐN ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HIỀN GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH – TRƢỜNG HỢP CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh – Trƣờng hợp tập đoàn Vingroup” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn đƣợc trích dẫn theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Học viên Lê Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .4 Câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH 13 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH 13 1.1.1 Hợp kinh doanh .13 1.1.2 Phƣơng pháp kế toán hợp kinh doanh 16 1.1.3 Lợi thƣơng mại hợp kinh doanh 17 1.1.4 Tài sản hình khác hợp kinh doanh 19 1.2 QUY ĐỊNH CỦA CHUẨN MỰC KẾ TỐN VỀ VIỆC GHI NHẬN CƠNG BỐ THƠNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH 20 1.2.1 Vai trò việc ghi nhận cơng bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh 20 1.2.2 Ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh theo VAS 11 20 1.2.3 Ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh theo IFRS 23 1.2.4 So sánh VAS 11 IFRS việc ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh 27 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH 33 1.3.1 Nghiên cứu mức độ ghi nhận lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh Carvalho et al (2016) 33 1.3.2 Các nghiên cứu mức độ tuân thủ chuẩn mực kế tốn hợp kinh doanh cơng bố thơng tin .35 TÓM TẮT CHƢƠNG .38 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 2.1 HỢP NHẤT KINH DOANHTẬP ĐOÀN VINGROUP 39 2.2 XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANHTẬP ĐOÀN VINGROUP 41 2.2.1 Thiết lập tiêu đánh giá mức độ ghi nhận lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh 41 2.2.2 Thiết lập tiêu đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh 42 2.3 THU THẬP, XỬ LÝ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 46 2.3.1 Thu thập liệu 46 2.3.2 Xử lý phân tích liệu 46 TÓM TẮT CHƢƠNG .50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 MỨC ĐỘ GHI NHẬN LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 20122016 Ở TẬP ĐOÀN VINGROUP 51 3.1.1 Thống kê phân loại giao dịch hợp kinh doanh theo ghi nhận lợi thƣơng mại 51 3.1.2 Mức độ ghi nhận lợi thƣơng mại giao dịch HNKD có lợi thƣơng mại 53 3.1.3 Mức độ ghi nhận tài sản hình khác giao dịch HNKD có lợi thƣơng mại 56 3.2 MỨC ĐỘ TUÂN THỦ YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH THEO VAS 11 GIAI ĐOẠN 2012-2016 Ở TẬP ĐOÀN VINGROUP 59 3.3 MỨC ĐỘ TUÂN THỦ YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH THEO IFRS GIAI ĐOẠN 2012-2016 Ở TẬP ĐOÀN VINGROUP 63 CHƢƠNG KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 70 4.1 KẾT LUẬN 70 4.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC HOÀN THIỆN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GHI NHẬN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI TÀI SẢN HÌNH KHÁC .73 4.2.1 Về việc soạn thảo, ban hành chuẩn mực kế toán liên quan đến việc ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác hợp kinh doanh 73 4.2.2 Về việc tổ chức thực việc ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác đƣợc quy định chuẩn mực kế toán liên quan đến hợp kinh doanh 79 4.2.3 Về sách quản lý hoạt động giám sát Nhà nƣớc việc ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản hình khác giao dịch hợp kinh doanh 81 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 81 TÓM TẮT CHƢƠNG .83 KẾT LUẬN 84 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (BẢN CHÍNH) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CĐKKS Cổ đơng khơng kiểm sốt DN Doanh nghiệp GTHL Giá trị hợp lý HNKD Hợp kinh doanh IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 22 Chuẩn mực kế toán quốc tế số 22 – Business Combination IFRS Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế IFRS Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số – Business Combination LTTM Lợi thƣơng mại M&A Thâu tóm hợp cơng ty (Mergers and Acquisition) TSCĐVH Tài sản cố định hình TSVH Tài sản hình VAS Chuẩn mực kế tốn Việt Nam VAS 11 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – Hợp kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng so sánh cách xác định LTTM IFRS VAS 11 18 1.2 Bảng tổng hợp nội dung ghi nhận công bố thông tin LTTM TSVH khác HNKD VAS 11 29 IFRS 2.1 Thống kê số lƣợng giao dịch HNKD giai đoạn 20122016 Tập đoàn Vingroup 40 2.2 Các tiêu đo mức tuân thủ việc công bố thông tin LTTM TSVH khác 44 2.3 Phiếu thu thập kết ghi nhận công bố thông tin LTTM TSVH khác giao dịch HNKD 47 3.1 Tổng hợp số lƣợng giao dịch HNKD giai đoạn 20122016 Tập đoàn Vingroup 52 3.2 Mức độ ghi nhận LTTM bình quân giao dịch HNKD giai đoạn 2012-2016 Tập đoàn Vingroup 54 3.3 Thống kê mô tả tỷ lệ LTTM/GPHN giao dịch HNKD giai đoạn 2012-2016 Tập đoàn Vingroup 55 3.4 Tần suất ghi nhận TSVH khác giao dịch HNKD giai đoạn 2012-2016 Tập đoàn Vingroup 57 3.5 Mức độ ghi nhận TSVH khác giao dịch HNKD giai đoạn 2012-2016 Tập đoàn Vingroup 58 Số hiệu bảng 3.6 Tên bảng Mức độ tuân thủ yêu cầu CBTT LTTM TSVH khác HNKD VAS 11 giai đoạn 2012-2016 Trang 62 Tập đoàn 3.7 Mức độ tuân thủ yêu cầu CBTT LTTM TSVH khác HNKD IFRS giai đoạn 2012-2016 Tập đoàn 64 PHỤ LỤC 3.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ TỶ LỆ LTTM Summarize Case Processing Summary Cases Included N TYLELTTM * Ngay Excluded Percent 19 86.4% N Total Percent N 13.6% 22 a Limited to first 100 cases Case Summaries TYLELTTM Ngay N Mean Median Minimum Maximum Nam 2012 76.6076 79.0975 70.51 80.22 Nam 2013 24.9377 24.9377 24.94 24.94 Nam 2014 47.8683 28.0279 16.67 98.91 Nam 2015 41.0684 39.4026 20 90.97 Nam 2016 42.8383 54.9863 4.39 67.65 19 47.4635 49.9615 20 98.91 Total Percent 100.0% PHỤ LỤC 3.4 BẢNG TỔNG MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THEO VAS 11 Custom Tables Tong hop muc tuan thu theo VAS 11 Ngay mua Nam 2012 Nam 2013 Nam 2014 Nam 2015 Nam 2016 Mean Mean Mean Mean Mean CBTT1.01.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.02.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.03.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.04.VAS 1.00 1.00 CBTT1.05.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.06.VAS 00 00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.07.VAS 00 00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.08.VAS CBTT1.09.VAS 50 CBTT1.10.VAS 1.00 CBTT1.11.VAS CBTT1.12.VAS 00 00 00 00 00 CBTT1.13.VAS CBTT1.14.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.01.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.02.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.03.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.04.VAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.05.VAS CBTT2.06.VAS CBTT2.07.VAS 1.00 1.00 1.00 86 1.00 CBTT2.08.VAS PHỤ LỤC 3.5 BẢNG TỔNG MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THEO IFRS Custom Tables Tong hop muc tuan thu theo IFRS Ngay mua Nam 2012 Nam 2013 Nam 2014 Nam 2015 Nam 2016 Mean Mean Mean Mean Mean CBTT1.01.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.02.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.03.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.04.IFRS 00 00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.05.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.06.IFRS 00 00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.07.IFRS 00 00 1.00 1.00 1.00 CBTT1.08.IFRS 00 00 00 1.00 1.00 CBTT1.09.IFRS 00 50 CBTT1.10.IFRS 1.00 CBTT1.11.IFRS 00 CBTT1.12.IFRS 00 00 00 00 00 CBTT1.13.IFRS 00 00 00 00 00 CBTT1.14.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.01.IFRS CBTT2.02.IFRS CBTT2.03.IFRS CBTT2.04.IFRS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 CBTT2.05.IFRS 00 00 67 33 1.00 CBTT2.06.IFRS CBTT2.07.IFRS 1.00 1.00 1.00 86 1.00 CBTT2.08.IFRS TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt [1] Bộ Tài (2005), Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 11, Quyết định số 2005/QĐ-BTC [2] Bộ Tài (2014), Thơng tư 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập trình bày báo cáo tài hợp [3] Trần Nguyễn Diễm Chi (2014), Kế toán giá trị hợp lý giao dịch hợp kinh doanh doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [4] ThS Nguyễn Đình Cung ThS Lƣu Minh Đức (2007), “Thâu tóm hợp từ khía cạnh quản trị cơng ty: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Quản lý kinh tế, (Số 15 16) [5] Trần Tống Hòa Dung (2007), Một số giải pháp hoàn thiện chuẩn mực hợp kinh doanh, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [6] PGS.TS Trần Mạnh Dũng (2016), “Tính phức tạp áp dụng IFRS: Nghiên cứu tổn thất lợi thƣơng mại”, Kỷ yếu hội thảo IFRS – Cơ hội Thách thức áp dụng Việt Nam, trang 200-207 [7] PGS.TS Bùi Văn Dƣơng cộng (2009), Các vấn đề lý luận thực tiễn kế toán hợp kinh doanh Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Giáo dục Đào tạo [8] TS Phạm Thị Thúy Hằng Nguyễn Sỹ Thiện (2016), “Thực tiễn áp dụng IFRS số quốc gia Bài học kinh nghiệm hệ thống báo cáo tài hợp Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo IFRS – Cơ hội Thách thức áp dụng Việt Nam, trang 123-126 [9] Trần Thị Huyền Thu (2007), Chuẩn mực hợp kinh doanh: Sự hài hòa chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [10] Trần Hồng Vân (2014), Sự hòa hợp kế tốn Việt Nam quốc tế việc lập trình bày BCTC hợp – Từ chuẩn mực đến thực tiễn, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [11] Vụ chế độ Kế tốn Kiểm tốn – Bộ Tài (2016), “Phát triển hồn thiện khn khổ pháp lý chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam, Vụ chế độ Kế toán Kiểm toán, Bộ Tài chính”, Kỷ yếu hội thảo IFRS – Cơ hội Thách thức áp dụng Việt Nam, trang 915 * Tài liệu tiếng Anh [12] Carvalho, C , Rodrigues, A M and Ferreia, C (2016), “The recognition of goodwill and other intangible assets in business combinations – The Portuguese case”, Ausitralian Review, No 76(Vol 26), page 4-20 [13] Giuliani, M and Brännström, D (2011), “Defining goodwill: a practice perspective”, Journal of Financial Reporting and Accounting, No 9(Vol 2), page 161–75 [14] Grant Thornton International Ltd (2013), Intangible assets in a business combination – Identifying and vauing intangibles under IFRS [15] Rupo, D and Sidoti, S (2014), “Mandatory Disclosure of intangibles: an empirical Analysis of the Implementation of IFRS Business Combination”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, page 675-685 [16] Shalev, R (2009), “The Information Content of Business Combination Disclosure Level”, The Accounting Review, No 84 (Vol 1), page 239270 [17] Shalev, R., Zhang, I X and Zhang, Y (2013), “CEO Compensation and Fair Value Accounting: Evidence from Purchase Price Allocation”, Journal of Accounting Research, No 51(Vol 4), page 819-854 * Website tham khảo [18] https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias22 [19] http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2016/ifrs03.pdf [20] http://vingroup.net/vi-vn/quan-he-co-dong/quan-he-co-dong-sau-sapnhap/bao-cao-tai-chinh/tai-lieu.aspx (BCTC hợp theo VAS năm 2012-2016) [21] http://vingroup.net/en-us/shareholder-relations/shareholder-relationsafter-the-merger/financial-statements/document.aspx (BCTC hợp theo IFRS năm 2012-2016) ... VỀ MỨC ĐỘ GHI NHẬN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI VÀ TÀI SẢN VƠ HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH 33 1.3.1 Nghiên cứu mức độ ghi nhận lợi thƣơng mại tài sản vơ hình khác hợp. .. thƣơng mại tài sản vơ hình khác hợp kinh doanh 20 1.2.2 Ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng mại tài sản vơ hình khác hợp kinh doanh theo VAS 11 20 1.2.3 Ghi nhận công bố thông tin lợi thƣơng... ĐỊNH CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VỀ VIỆC GHI NHẬN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI VÀ TÀI SẢN VƠ HÌNH KHÁC TRONG HỢP NHẤT KINH DOANH 20 1.2.1 Vai trò việc ghi nhận công bố thông tin lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh trường hợp của cả tập đoàn vingroup , Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh trường hợp của cả tập đoàn vingroup

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn