Đo lường kết quả hoạt động kinh doanh tình huống tại doanh nghiệp kinh doanh nông sản tỉnh đắk nông

102 9 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM ANH ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: TÌNH HUỐNG TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƠNG SẢNTỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM ANH ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: TÌNH HUỐNG TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NÔNG SẢNTỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS LÊ THỊ MINH HẰNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣờ m đo n Nguyễn T ị K m An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu .3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .8 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Các tiêu chủ yếu đo lƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp 10 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 16 1.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 18 1.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19 1.3.1 Phƣơng pháp so sánh 19 1.3.2 Phƣơng pháp chi tiết tiêu phân tích tài .20 1.3.3 Phƣơng pháp liên hệ cân đối 21 1.3.4 Phƣơng pháp loại trừ 21 1.3.5 Phƣơng pháp Dupont 21 1.3.6 Các phƣơng pháp phân tích khác 23 1.4 PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 1.4.1 Phƣơng pháp định tính .24 1.4.2 Phƣơng pháp định lƣợng 24 1.4.3 Phƣơng pháp tích hợp 24 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 GIỚI THIỆU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 26 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 29 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU 29 2.4 HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NGHIỆP 30 2.5 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU .32 2.5.1 Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp .32 2.5.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 33 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 ĐO LƢỜNG CÁC CHỈ TIÊU KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 36 3.2 ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƠNG QUA TỶ SỐ TÀI CHÍNH 57 CHƢƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .63 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 63 4.2 NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 67 4.3 KIẾN NGHỊ, HÀM Ý CHÍNH SÁCH 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC VIẾT TẮT Ký ệu Gảt í DN Doanh nghiệp KHCN Khoa học công nghệ TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa CTCP Công ty cổ phần DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân VLĐ Vốn lƣu động TSNH Tài sản ngắn hạn DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thống kê loại hình doanh nghiệp 30 3.1 Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu 37 3.2 Tài sản, nguồn vốn tổng thể doanh nghiệp kinh doanh nơng sản Đắk Nơng 38 3.3 Tình hình tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp vừa 41 3.4 Tình hình tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ 45 3.5 Lợi nhuận doanh thu, chi phí tổng thể doanh nghiệp 48 3.6 Doanh thu, lợi nhuận chi phí doanh nghiệp vừa 53 3.7 Doanh thu, lợi nhuận chi phí doanh nghiệp nhỏ 55 4.1 Tổng hợp kết kinh doanh DN kinh doanh nông sản tỉnh Đắk Nông 64 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1 Tài sản, nguồn vốn tổng thể doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nông 39 3.2 Cơ cấu tài sản tổng thể doanh nghiệp kinh doanh nơng sản Đắk Nơng 40 3.3 Tình hình tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp vừa 44 3.4 Tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ 47 3.5 Tăng trƣởng lợi nhuận doanh thu, chi phí tổng thể doanh nghiệp 50 3.6 Cơ cấu chi phí HĐKD tổng thể doanh nghiệp 52 3.7 Doanh thu, lợi nhuận chi phí doanh nghiệp lớn 53 3.8 Doanh thu, lợi nhuận chi phí doanh nghiệp nhỏ 56 3.9 Tỷ suất sinh lời tổng thể doanh nghiệp nông sản 57 3.10 Tăng trƣởng tỷ suất sinh lời doanh nghiệp nông sản vừa 59 3.11 Tăng trƣởng tỷ suất sinh lời doanh nghiệp nông sản nhỏ 60 3.12 Tăng trƣởng tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp nông sản nhỏ 61 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Kết kinh doanh thể trình độ sử dụng yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích định Xét phƣơng diện lý luận thực tiễn, phạm trù kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc đánh giá, so sánh, phân tích kinh tế nhằm tìm giải pháp tối ƣu nhất, đƣa phƣơng pháp đắn để đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa Đo lƣờng kết kinh doanh cung cấp cho đối tƣợng quan tâm để có sở khoa học đƣa định hữu ích cho đối tƣợng khác doanh nghiệp Đối với nhà quản trị doanh nghiệp việc đo lƣờng, đánh giá, phân tích kết sử dụng tài sản, nguồn vốn, chi phí, từ phát huy mặt tích cực đƣa biện pháp nhằm nâng cao kết sử dụng yếu tố sản xuất để khai thác tiềm sử dụng yếu tố góp phần nâng cao kết sử dụng vốn cho doanh nghiệp.Với cán công nhân viên doanh nghiệp biết đƣợc thực chất kết kinh doanh doanh nghiệp nhƣ nào, chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp tƣơng lai, từ họ n tâm cơng tác, tâm huyết với nghề nghiệp Đối với Việt Nam, phát triển sản xuất nơng nghiệp coi đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo an sinh xã hội Thực tiễn cho thấy nông nghiệp hậu phƣơng, tảng vững giúp kinh tế thoát khỏi ảnh hƣởng khủng khoảng kinh tế tồn cầu (2008) thơng qua việc tạo nhiều cơng ăn việc làm, thu nhập cho số đông dân cƣ, đặc biệt quan trọng trình hội nhập kinh tế giới hợp tác đa phƣơng Trong Việt Nam nƣớc nông nghiệp với 70% dân số sống nơng thơn, gần 50% lao động làm việc lĩnh vực nơng nghiệp phát triển doanh nghiệp lĩnh vực số lƣợng nhƣ quy mô hoạt động tăng cƣờng kết hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động vùng nơng thơn, miền núi miền biển, góp phần vào việc xố đói, giảm nghèo cho đất nƣớc.Theo số liệu Tổng Cục Thống kê, tính đến 31/12/2015, nƣớc ta có 13.749 doanh nghiệp nơng sản hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 3,67% tổng số doanh nghiệp tất ngành kinh tế nƣớc) Những doanh nghiệp giúp cho 400.000 lao động có việc làm, chiếm 4.2% tổng số lao động doanh nghiệp tất ngành kinh tế 1,68% tổng số lực lƣợng lao động ngành nông nghiệp Tuy nhiên phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp dịch vụ kéo theo khó khăn thách thức ngày lớn loại hình doanh nghiệp Xét theo bình diện chung nƣớc đầu tƣ vốn doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nơng quy mơ sản xuất mức nhỏ bé so với nhu cầu thực tế so với doanh nghiệp ngành kinh tế khác Do doanh nghiệp khó khăn việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh thị trƣờng Nhiều doanh nghiệp loay hoay với nguồn vốn vay ngân hàng doanh nghiệp nhỏ Chất lƣợng sản phẩm nơng sản thấp so với tiêu chuẩn, khối lƣợng sản phẩm sản xuất chƣa nhiều, chí manh mún Tính đến nay, danh mục sản phẩm nơng sản Đắk Nơng có thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng nƣớc quốc tế Phần lớn doanh nghiệp nơng sản có trình độ khoa học, cơng nghệ lạc hậu, tay nghề công nhân thấp chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thấp, khả cạnh tranh yếu, chi phí giá thành cao, đầu tƣ đổi kỹ thuật cơng nghệ thấp so với u cầu phát triển bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt Bên cạnh việc thiếu hụt cơng nghệ thông tin khả ngoại ngữ nguyên nhân quan trọng thể doanh nghiệp nông sản chƣa thật có đủ sức mạnh trƣớc yêu cầu cấp bách hội nhập Các doanh 80 Ngoài ra, cần thực biện pháp sau để hỗ trợ tốt cho phát triển doanh nghiệp kinh doanh nơng sản tỉnh Đắk Nơng, góp phần cho phát triển chung tỉnh Thứ nhất, nhanh chóng thực bảo lãnh tín dụng cho DN nhằm giúp doanh nghiệp có sở tiếp cận vốn vay ngân hàng, khai thông hoạt động kinh doanh điều kiện tài sản chấp không đủ Thứ hai, tổ chức thành lập tổ liên ngành tƣ vấn, hỗ trợ giải khó khăn cho doanh nghiệp vòng năm bao gồm: NHNN, NHTM, Cục Thuế, Hiệp hội DN, quyền địa phƣơng Thứ ba, tạo điều kiện tốt vừa ƣu đãi cho quỹ đầu tƣ tài chính, quỹ đầu tƣ mạo hiểm, xúc tiến hoạt động mua bán, sáp nhập DN để tăng chất lƣợng DN giải khó khăn cấp thiết cho nhóm DN có nguy phá sản cần nguồn lực bên ngồi Thứ tƣ, chủ trì kêu gọi DN mạnh vốn, cơng nghệ nguồn lực có sách, tích cực tham gia đóng góp vốn vào quỹ bảo lãnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, hỗ trợ thông qua hiệp hội, thêm sức mạnh giúp vƣợt qua khó khăn phát triển bền vững Thứ năm, Nhà nƣớc cần tăng cƣờng biện pháp quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa Đặc biệt Nhà nƣớc tăng cƣờng trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập công ty tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, tránh thành lập tràn lan gây hậu xấu cho đối tác nhƣ cho xã hội Nhà nƣớc cần buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế tốn, có chế độ kiểm toán hàng năm doanh nghiệp, để tránh tình trạng cung cấp sai số liệu phía đối tác quan có liên quan Thứ sáu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp quyền, ban ngành vai trò khoa học công nghệ nghiệp công nghiệp hóa, 81 đại hóa đất nƣớc tỉnh Thứ bảy, gắn mục tiêu, tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh cấp, ngành; xây dựng kế hoạch ứng dụng phát triển khoa học công nghệ nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phƣơng Thứ tám, thƣờng xuyên quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin vai trò tảng, động lực lực lƣợng sản xuất trực tiếp khoa học công nghệ phát triển kinh tế-xã hội, để lãnh đạo cấp, ngành, DN nhận thức đƣợc hội thách thức trƣớc xu quốc tế, xu hội nhập phát triển kinh tế tri thức DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Báo cáo DNVVN Bộ Kế hoạch Đầu tƣ năm 2014 [2] Phan Đức Dũng (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống kê TP.HCM [3] Lê Thị Phƣơng Hiệp (2006) Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội [4] Nguyễn Minh Kiều (2009).Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê Tp.HCM [5] Đỗ Dƣơng Thanh Ngọc (2011), Luận văn thạc sĩ “Các yếu tố tài tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dƣng niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam”, Đại học Kinh tế Tp.HCM [6] Nguyễn Năng Phúc (2013) Phân tích báo cáo tài chính, NXB: Kinh tế quốc dân [7] Cáctrang Web tham khảo: http://baodaknong.org.vn/, http://Vietinbank.vn T ếng An [8] Bozec, R., Dia, M., & Bozec, Y (2010) Governance – performance relationship: A Re-examination Using Technical Efficiency Measures British Journal of Management, 21, 684–700 [9] Demsetz, H., & Villalonga, B (2001) Ownership structure and corporate performance Journal of Corporate Finance, 7, 209-233 [10] Ganguli, S K., & Agrawal, S (2009) Ownership structure and firm performance: An empirical study on listed mid-cap Indian companies The IUP Journal of Applied Finance, 15(12), 37-52 [11] Haniffa, R., & Hudaib, M (2006) Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies Journal of Business Finance and Accounting, 33(7-8), 1034-1062 [12] Hutchinson, M., & Gull, F., (2004) Investment opportunity set, corporate governance practices, and firm performance Journal of Corporate Finance, 10(1), 595-614 [13] Ibrahim, H., & AbdulSamed, F A (2011) Agency costs, corporate governance mechanisms and performance of public listed family firms in Malaysia South African Journal of Business Management, 42(3), 17-26 [14] Kapopoulos, P., & Lazaretou, S (2007) Corporate ownership structure and firm performance: evidence from Greek firms Corporate Governance, 15(2), 144–159 [15] Klapper, L., & Love I (2002) Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets Washington, DC United States: World Bank Mimeographed document [16] Li, J., Kankpang, K., & Okonkwo, G (2012) Corporate governance as a driver of organizational efficiency in courier service firms: Empirical findings from Nigeria Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(1), 26-38 [17] Mashayekhi, B., & Bazazb, M S (2008) Corporate governance and firm performance in Iran, 4(2), 156–172 http://dx.doi.org/10.1016/S1815-5669(10)70033-3 [18] Nuryanah, S., & Islam, S M N (2011) Corporate governance and performance: Evidence from an emerging market Malaysian Accounting Review, 10(1), 17-42 [19] Sánchez-ballesta, J P., & García-meca, E (2007) A meta-analytic vision of the effect of ownership structure on firm performance Corporate Governance, 15(5), 879–894 [20] Shan, Y G., & McIver, R P (2011) Corporate governance mechanisms and financial performance in China: Panel data evidence on listed non-financial companies Asia Pacific Business Review, 17(3), 301324 [21] Wahla, K U R., Shah, S Z A., & Hussain, Z (2012) Impact of ownership structure on firm performance evidence from nonfinancial listed companies at Karachi stock exchange International Research Journal of Finance and Economics, (84), 6-13 ... kết sản xuất kinh doanh đo lƣờng hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh nông sản địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đo n 2014-2016 Về nội dung: Thực trạng đo lƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh. .. kết hoạt động doanh nghiệp kinh doanh nông sản tỉnh Đắk Nơng Từ đƣa tranh tổng thể tình trạng kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh nông sản Đắk Nông Dựa kết nghiên cứu có đƣợc từ kiến nghị hàm ý quản... cứu đề tài kết kinh doanh, phƣơng pháp đo lƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh nông sản 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: doanh nghiệp kinh doanh nông sản địa bàn tỉnh Đắk Nông Về thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường kết quả hoạt động kinh doanh tình huống tại doanh nghiệp kinh doanh nông sản tỉnh đắk nông , Đo lường kết quả hoạt động kinh doanh tình huống tại doanh nghiệp kinh doanh nông sản tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn