Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

124 20 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣơng Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài: Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP .8 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Các lý thuyết cấu trúc vốn 11 1.1.3 Các tiêu đo lƣờng cấu trúc vốn doanh nghiệp .21 1.2 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 22 1.2.1 Khái niệm hiệu hiệu tài doanh nghiệp 22 1.2.2 Các tiêu đo lƣờng hiệu tài 23 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN: .25 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1.1 Giới thiệu Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 35 2.1.2 Quyền hạn nghĩa vụ Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 36 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.3 GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 39 2.3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 40 2.4 PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG 45 2.5 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .50 KẾT LUẬN CHƢƠNG .52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 53 3.2 MA TRÂN HỆ SỐ TỰ TƢƠNG QUAN 55 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 57 3.3.1 Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc ROE 57 3.3.2 Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc Tobin’Q .65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .73 CHƢƠNG CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .74 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN .76 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 78 4.3.1 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định .78 4.3.2 Kiến nghị tăng cƣờng huy động vốn, sử dụng vốn hiệu tăng cƣờng liên kết kinh tế 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 KẾT LUẬN 82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động 29 2.1 Mã hóa biến mơ hình nghiên cứu 42 3.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 50 3.2 Ma trận hệ số tự tƣơng quan 52 3.3 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp đo lƣờng ROE 54 3.4 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi - trƣờng hợp biến ROE biến độc lập 56 3.5 Kết kiểm định tự tƣơng quan - trƣờng hợp biến ROE biến độc lập 57 3.6 Kết kiểm định đa cộng tuyến - trƣờng hợp biến ROE biến độc lập 58 3.7 Kiểm định Lagrangian Multiplier – trƣờng hợp biến ROE biến độc lập 59 3.8 Kiểm định Hausman – trƣờng hợp biến ROE biến độc lập 59 3.9 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp đo lƣờng 62 Tobin’Q 3.10 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi - trƣờng hợp biến Tobin’Q biến độc lập 64 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.11 Kết kiểm định tự tƣơng quan - trƣờng hợp biến Tobin’Q biến độc lập 65 3.12 Kết kiểm định đa cộng tuyến– trƣờng hợp biến Tobin’Q biến độc lập 65 3.13 Kiểm định Lagrangian Multiplier – trƣờng hợp biến Tobin’Q biến độc lập 66 3.14 Kiểm định Hausman – trƣờng hợp biến Tobin’Q biến độc lập 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập cạnh tranh quy mơ tồn cầu với q trình hội nhập sâu vào khu vực giới, việc nới lỏng điều kiện kinh doanh, loại bỏ phân biệt đối xử thành phần kinh tế, mở rộng thị trƣờng làm cho số lƣợng doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng Sự tăng trƣởng nhanh số lƣợng doanh nghiệp thời gian qua làm cho mức độ cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Trong môi trƣờng cạnh tranh đòi hỏi việc hội nhập nhƣ vậy, doanh nghiệp khơng phải trì đƣợc ổn định hoạt động mà phải có khả gia tăng cạnh tranh doanh nghiệp khác Để làm đƣợc điều cơng ty phải không ngừng tăng cƣờng hiệu hoạt động, hiệu tài Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động chế thị trƣờng hƣớng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu tài hay nói cách khác tối đa hóa lợi nhuận Hoạt động doanh nghiệp đƣơng đầu với rủi ro tiềm ẩn xuất phát từ yếu tố bên yếu tố bên ngồi doanh nghiệp.Vì vậy, việc nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp đƣợc xem mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Chiến lƣợc kinh doanh phù hợp nhƣ chất lƣợng kiểm soát yếu tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp môt công việc giúp doanh nghiệp hoạt động cách hiệu Do đó, việc nghiên cứu tìm nhân tố tác động giải pháp để đẩy mạnh hiệu hoạt động, tài doanh nghiệp việc làm cần thiết Có nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp đƣợc nghiên cứu thực nghiệm nhiều cơng trình nghiên cứu giới, cấu trúc vốn doanh nghiệp Trong thực tế, doanh nghiệp có mức độ sách khai thác cấu trúc vốn khác Trong trƣờng hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sử dụng vốn vay nợ không hợp lý làm giảm hiệu hoạt động, từ ảnh hƣởng đến hiệu tài cơng ty Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu hƣớng đến mong muốn đạt đƣợc hai mục tiêu: - Nghiên cứu ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến hiệu tài cơng ty niêm yết sàn chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Dựa kết nghiên cứu, đánh giá mức độ tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài chính, từ đƣa kết luận đề xuất giải pháp, gợi ý dựa kết nghiên cứu đƣợc nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Cấu trúc vốn tác động nhƣ đến hiệu tài doanh nghiệp niêm yết thị trƣờng chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ? - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài cơng ty ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài cơng ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn thành phố Hồ Chí - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu đƣợc lấy từ báo cáo tài đƣợc kiểm toán 50 doanh nghiệp niêm yết thị trƣờng chứng khốn Hồ Chí Minh năm từ năm 2013 đến 2016 nhằm đƣa kết cụ thể xác Dependent Variable: TOBINSQ Method: Panel Least Squares Date: 07/15/17 Time: 23:03 Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 200 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TDTA LTDTA STDTA TDTE SIZE GROWTH 0.254402 -0.106402 0.106338 0.106406 -0.017992 0.358532 0.014160 2.538029 0.553605 0.553667 0.553614 0.067103 0.086965 0.057633 3.662253 -1.921992 1.920611 1.922024 -0.268119 4.122699 0.245688 0.7171 0.0566 0.0568 0.0566 0.7890 0.0001 0.8063 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.755280 0.661811 0.332702 15.93948 -30.83587 8.080512 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.094674 0.572105 0.868359 1.791888 1.242097 1.894274 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc phi Anh (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài – tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn, Tạp chí khoa học công nghệ, đại học Đà Nẵng số 5(40), 14-22 [2] Phan Thanh Hiệp (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn lên kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp, Tạp chí Tài kỳ số tháng 6-2016, 12 [3] Nguyễn Thị Cẩm Hƣơng (2015), Ảnh hưởng cấu trúc tài đến hiệu tài cơng ty ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Đoàn Ngọc Phúc (2014), Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa Việt Nam, Những vấn đề kinh tế trị giới số (219) 2014, 72-80 [5] Trƣơng Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun (2001), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh – Phần II, Nhà xuất giáo dục [6] Trần Ngọc Thơ (2003), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất thống kê [7] Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hạnh Duyên (2016), Chỉ tiêu đánh giá cấu trúc tài hiệu tài doanh nghiệp, Bài đăng tạp chí tài kỳ số tháng 7/2016, 40-42 [8] Nguyễn Tấn Vinh (2011), Cấu trúc vốn hiệu hoạt động công ty niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [9] Abor, J (2005), The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana, Journal of Risk Finance, Vol No.5, 438 – 445 [10] Abdullah Ewayed M Twairesh (2014), The Impact of Capital Structure on Firm’s Performance Evidence from Saudi Arabia, Journal of Applied Finance & Banking, Vol 4, no 2, 183-193 [11] Albert Amponsah Addae, Michael Nyarko-Baasi, Daniel Hughes (2013), The Effects of Capital Structure on Profitability of Listed Firms in Ghana, European Journal of Business and Management Vol.5, No.31, 215-229 [12] Campbell – Kelly M (1994), The raiway clearing house and victorian data-processing, Information Acumen: The Understanding and Use of Knowledge in Mordern Business (London: Routledge), 51-74 [13] Colin Firer, Stephen A Ross, Bradford D Jordan and Randolph Westerfield (2004), Fundamentals of corporate finance, Published by McGraw-Hill [14] Jensen, M.C, and W.H.Meckling (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, Journal of financial economics, v.3, 4, 305-360 [15] Kraus, A., anhd R Litzenberger (1973), A State-Preference Model of Optimal Financial economics, Journal of Finance, 28 (091973), 911– 922 [16] Lara, J.e Mesquita, J.M (2003), Capital structure and profitability: The Brazilian case, Academy of Business and Administration Sciences Conference, July, 11-13 [17] Md Bokhtiar Hasan, A F M Mainul Ahsan, Md Afzalur Rahaman & Md Nurul Alam (2014), Influence of Capital Structure on Firm Performance: Evidence from Bangladesh, International Journal of Business and Management; Vol 9, No 5, 184-194 [18] Modigliani, F & Miller, M.H (1958), The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment, American Economic Review, 48, 261-297 [19] Modigliani, F and Miller, M (1963), Corporate income taxes and the cost of capital: A correction, American economic Review, June, 433443 [20] Myers, S.C & Majluf, N.S (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics 13, 187-221 [21] Odongo Kodongo, Thabang Mokoaleli-Mokoteli and Leonard N Maina (2014), Capital structure, Profitability and Firm value: Panel evidence of listed firms in Kenya, MPRA Paper, No 57116, posted [22] R Zeitun & G.G Tian (2007), Capital structure and coporate performance: evidence from Jordan, The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol 1, No.4, 40 [23] Stephen A.Ross W Westerfield Bradford D Jordan (2003), Fundamentals of corporate finance, Published by McGraw-Hill/Irwin Website http://hnx.vn http://cafef.vn http://cophieu68.com http://tapchitaichinh.vn ... ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ... cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu hƣớng đến mong muốn đạt đƣợc hai mục tiêu: - Nghiên cứu ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến hiệu tài cơng ty niêm. .. phố Hồ Chí Minh ? - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài cơng ty ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài cơng ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn