Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương tỉnh kon tum

113 29 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ VINH HOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ VINH HOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : GS.TS L Đà Nẵng – 2017 THẾ GIỚI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Sở Công Thương tỉnh Kon Tum” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Kon Tum, ngày tháng năm 2017 Tá g ả P ạm T ị V n Ho MỤC LỤC MỞ ĐẦU T nh ấp thiết ủ Mụ tiêu nghiên ứu Đối tƣợng v phạm vi nghiên Phƣơng pháp nghiên ứu ứu Ý nghĩ kho họ v Bố ụ 1 ề t i thự tiễn ủ ề t i ề t i 3 Tổng qu n t i liệu nghiên ứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 Một số khải niệm 1 V i trò ủ 1 Ý nghĩ ông tá ủ 8 o tạo nguồn nhân lự 10 ông tá o tạo nguồn nhân lự 12 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 12 Đánh giá nhu ầu o tạo v lự họn ối tƣợng o tạo 12 o tạo 15 o tạo 16 Lự họn phƣơng pháp o tạo 17 Xá ịnh phƣơng tiện, thiết bị 2 Xá ịnh mụ tiêu Xá ịnh nội dung ho ông tá o tạo 20 Xây dựng kị h o tạo 20 Dự t nh kinh ph o tạo 21 Thự hƣơng trình o tạo Đánh giá kết o tạo 22 23 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG 25 Tổ Đặ iểm ông nguồn nhân lự tổ 25 ông 25 3 Một số yếu tố ảnh hƣởng ến ông tá o tạo nguồn nhân lự hành cơng .28 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 Nhân tố thuộ thân ngƣời l o ộng 31 Nhân tố thuộ môi trƣờng l o ộng 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM 36 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM 36 1 Chứ - nhiệm vụ 36 2 Bộ máy tổ 40 Đặ iểm nguồn lự ti h nh ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 43 2.1.4 Đặ iểm nguồn nhân lự 44 Ch nh sá h tuyển dụng 47 2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG THỜI GIAN QUA 49 2.2 Thự trạng xá ịnh nhu ầu o tạo 49 2.2 Thự trạng xá ịnh mụ tiêu o tạo 51 2.2 Thự trạng việ xá ịnh nội dung v lự họn phƣơng pháp o tạo 52 2.2 Thự trạng việ lự họn ối tƣợng o tạo 55 2.2.5 Thự trạng việ xây dựng hƣơng trình 2.2 Thự trạng ánh giá kết o tạo 57 o tạo .58 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM .59 2.3.1 Những kết ạt ƣợ 59 Những tồn 61 3 Nguyên nhân ủ tồn 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM 65 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 1 Căn ứ ịnh hƣớng Một số qu n o tạo nguồn nhân lự 65 iểm xây dựng giải pháp 66 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 66 Ho n thiện việ xá ịnh nhu ầu o tạo v lự họn ối tƣợng o tạo 66 2 Xá ịnh mụ tiêu o tạo 68 3 Xá ịnh nội dung o tạo 71 Phân loại ối tƣợng 73 Xây dựng hƣơng trình Tổ o tạo 74 o tạo 79 Đánh giá kết o tạo 80 3 KIẾN NGHỊ .82 3 Kiến nghị với qu n Trung ƣơng 82 3 Kiến nghị với UBND tỉnh Kon Tum 83 3 Kiến nghị với lãnh ạo Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký ệu Ý ng ĩ CBCC Cán ông CBCNV Cán ông nhân viên NNL Nguồn nhân lự NXB Nh xuất PGS Phó giáo sƣ TS Tiến sĩ ThS Thạ sĩ UBND Uỷ b n nhân dân CCLLCT C o ấp lý luận QLNN CVC Quản lý nh nƣớ Chuyên viên h nh h nh trị DANH MỤC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng t i h nh Trang 2.1 Nguồn lự ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 2.2 Số lƣợng l o ộng ủ Sở Công Thƣơng Kon Tum giai oạn 2014-2016 44 2.3 Cơ ấu nguồn nhân lự theo phần dân tộ 45 2.4 Cơ ấu l o ộng năm 2016 theo trình ộ 2.5 Tình hình tuyển dụng Sở Công Thƣơng Kon Tum 47 2.6 Bảng tổng hợp hƣơng trình Thƣơng từ năm 2014 - 2016 50 2.7 Nội dung 2.8 Phƣơng pháp 2014-2016 2.9 D nh sá h án bộ, viên dƣỡng nghiệp vụ năm 2015 3.1 Báo cáo nhu quản lý năm 3.2 Khó họ d nh ho án lãnh ạo 72 3.3 Khó họ d nh ho huyên viên, nhân viên văn phòng 72 3.4 Chƣơng trình nhân viên ộ tuổi, giới t nh, v th nh o tạo 47 o tạo tạo Sở Công o tạo nhân viên 53 o tạo Sở Công Thƣơng gi i ầu th m gi o tạo, bồi dƣỡng 43 oạn 54 lớp bồi 56 án lãnh o tạo huyên biệt ần thự với ạo, án 68 73 DANH MỤC CÁC ĐỒ Số ệu đồ Tên đồ Trang 2.1 tổ ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 40 2.2 Cơ ấu nguồn nhân lự năm 2016 theo ộ tuổi 46 MỞ ĐẦU T n ấp t t ủ đ tà Nguồn nhân lự l vốn quý ủ n o Chỉ nguồn nhân lự ó thể hoạt ƣợ sử dụng ộng h trơn tru v mong ợi Hoạt ộng ủ tổ nhân tố v xã hội h y tổ mứ nhu ầu ặt r ƣợ v i trò Cá tổ ể ùng với phát triển ng y lớn mạnh ả số lƣợng v ể tr ng bị hất lƣợng Để l m phải thự ồng thời nhiều ông việ v thời kỳ, nhƣng ộng ủ bất ủ nguồn nhân lự ó thể áp ứng ể ó thể tồn v ơng nghệ phải tìm h hịu hi phối ịnh hoạt ũng phải ng y ng tự ho n thiện trƣờng ạnh tr nh g y gắt họ ƣợ th nh ông nhƣ nh u qu ứ tổ n o Tuy nhiên, với v i trò qu n trọng tổ ó hiệu tổ ều hịu ảnh hƣởng v ộ ảnh hƣớng nguồn nhân lự giữ ạt áh ƣợ phát triển trơng mơi ng mạnh mẽ ủ kho ho ội ngũ l o ộng ƣợ iều n y tổ số ó l ần ơng tá o tạo nguồn nhân lự Đ o tạo, bồi dƣỡng án bộ, ông l yếu tố then hất lƣợng quản lý phát triển ủ quố gi Ở nƣớ t , nhằm nâng o hất lƣợng án bộ, ông theo yêu h nh l nhiệm vụ trọng tâm ủ ủ Đảng Nghị lần thứ B n tụ khẳng ịnh lƣợng n y m o tạo, bồi dƣỡng ầu ủ ải h h nh ả hệ thống h nh trị dƣới lãnh ạo hấp h nh Trung ƣơng Đảng khó X tiếp ần thiết v tầm qu n trọng ủ o tạo ội ngũ án bộ, ông hốt việ ổi mới, nâng o hất nƣớ t không hỉ gi i oạn òn ả lâu d i Sở Cơng Thƣơng l qu n huyên môn thuộ UBND Tỉnh; giúp UBND Tỉnh thự quản lý nh nƣớ ông thƣơng, b o gồm: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ng V ệt [1] Lê Anh Cƣờng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị M i (2004) Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, Nh xuất l o ộng- xã hội [2] Nguyễn Thùy Dung “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo lực cần thiết- phương pháp nâng cao lực giảng dạy cho giảng viên”, Tạp h Kinh tế v Phát triển Số 102; 12/2005 [3] Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [4] Hứ Thị Hƣơng Gi ng (2011), Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công Ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, luận văn thạ sĩ quản trị kinh nh, Đại họ Đ Nẵng [5] Phạm Minh Hạ (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Ch nh trị quố gi , H Nội [6] Nguyễn Duy Minh (2010), Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực công ty vận tải đa phương thức – Viettranstimex, Luận văn thạ sĩ quản trị kinh nh, Đại họ Đ Nẵng [7] Nguyễn Ngọ Quân, ThS Nguyễn Vân Điềm (2013), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Trƣờng Đại họ Kinh tế Quố dân [8] Sở Công Thƣơng Kon Tum (2014, 2015, 2016), Báo cáo tài [9] Sở Cơng Thƣơng Kon Tum (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ phương hướng nhiệm vụ [10] Sở Công Thƣơng Kon Tum (2014, 2015, 2016), Báo cáo nội Văn phòng Sở Cơng Thương Kon Tum [11] Trần Thị Thu v Vũ Ho ng Ngân (Năm 2011), Giáo trình “ Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công” – NXB Đại họ kinh tế quố dân H Nội [12] V Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Tạp h kho họ v ông nghệ, Đại họ Đ Nẵng T ng An [13] Donald L Kirkpatrick (1998), Evaluating Training Programs: The Four Levels, Berrett-Koehler [14] Kramar Mc Graw Schuler (1997), Human Resource Management In Australia, Longman [15] Michael R Carrell, Norbert F Elbert, Robert D Hatfield (2000), Human Resource Management Global: Strategies For Manaing Diverse Work Force, Houghton Mifflin Harcourt [16] Mcinnes Cooper (2009), Behavioural Competency Dictionary [17] Abdullah Haslinda (2009), “Definition of HRD: Key Concepts from a Nation l nd Intern tion l Context”, Europeon Journal of Social Sciences [18] Armstrong (2009), Armstrong’s Handbook of Human resource management practice, Kogan Page ... Cơ sở lý luận Chƣơng 2: Thự trạng o tạo nguồn nhân lự ông tá o tạo nguồn nhân lự Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp ho n thiện ông tá Công Thƣơng tỉnh Kon Tum o tạo nguồn nhân lự Sở. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 Một số khải niệm 1 V i trò ủ 1 Ý nghĩ ông tá ủ 8 o tạo nguồn nhân lự 10 ông tá o tạo nguồn nhân. .. thống - Mô tả v phân t h thự trạng o tạo nguồn nhân lwu j Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum - Đề xuất ịnh hƣớng v giải pháp o tạo nguồn nhân lự ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum Bố ụ đ tà Ngo i phần mở ầu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương tỉnh kon tum , Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn