Nghiên cứu sự vận dụng chính sách kế toán tại công ty TNHH việt đức

111 25 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGU N TH NGHI N C U S V N KẾ TO N TẠI C NG T CH HẠNH NG CH NH S CH TNHH VI T Đ C LU N VĂN THẠC SĨ KẾ TO N Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGU N TH NGHI N C U S V N KẾ TO N TẠI C NG T CH HẠNH NG CH NH S CH TNHH VI T Đ C LU N VĂN THẠC SĨ KẾ TO N Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Ngu Đà Nẵng – Năm 2017 n C ng Phư ng ANH M CC C CH VIẾT T ACI ASTM : Vi n t ng Ho K : Hi p hội vật li u thử nghi m Hoa K BCTC : o oti CĐKT : ng n BCKQKD : o ĐSĐT : t ộng s n h nh ik to n o k t qu kinh o nh ut BS : Vi n t ng nh JS : Vi n t ng Nhật TNHH : Tr h nhi m h u h n TSCĐ : Tisn VAS : Chuẩn mực k n nh toán Vi t Nam T M CL C MỞ Đ U T nh M p thi t ti u nghi n Đ i t Ph t i u ng v ph m vi nghi n ng ph p nghi n C u tr u u luận v n .3 T ng qu n t i li u nghi n CHƯƠNG 1: CƠ SỞ L u .3 THU ẾT V V N NG CH NH S CH KẾ TO N TRONG OANH NGHI P .7 1.1 KH I NI M ĐẶC ĐI M VÀ M C Đ CH C CH NH S CH K TO N Kh i ni m h nh s h k to n 1.1.2 Nội ung h nh s h k to n 1.1.3 Các khía c nh c a vận d ng sách k tốn .9 1.2 VẬN D NG CH NH S CH K TO N O NH NGHI P 12 1.2.1 Vận d ng ch nh s h k to n v h ng t n kho 12 1.2.2 Vận d ng ch nh s h k to n v t i s n 1.2.3 Vận d ng ch nh s h k to n v x nh 21 nh l i nhuận .26 1.2.4 Chính sách liên quan công b thông tin 34 K T LUẬN CH CHƯƠNG 2: TH NG 36 C TRẠNG V N NG CH NH S CH KẾ TO N TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 37 ĐẶC ĐI M HOẠT Đ NG KINH O NH VÀ T CH C QU N L TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 37 Đặ i m ho t ộng kinh o nh t i Công ty 37 Đặ imt h qu n l t i Công ty 39 Đặ imt h k to n t i Công ty .41 TH C TRẠNG VẬN NG CH NH S CH K TO N TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 44 2.2.1 Vận d ng ch nh s h k to n v h ng t n kho 44 2.2.2 Vận d ng ch nh s h k to n v t i s n 2.2.3 Vận d ng sách k toán v x nh 54 nh l i nhuận .59 2.2.4 Chính sách liên quan công b thông tin 66 Đ NH GI VI C VẬN NG CH NH S CH K TO N TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 67 u i m 67 2.3.2 H n ch 70 K T LUẬN CH CHƯƠNG 3: HO NG 73 N THI N VI C V N NG CH NH S CH KẾ TO N TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 74 S C N THI T PH I HOÀN THI N CH NH S CH K TO N TẠI CÔNG TY .74 GI I PH P HOÀN THI N CH N H S CH K TO N TẠI C NG T 76 3.2.1 Chính sách k tốn hàng t n kho 76 3.2.2 Chính sách k tốn tài s n c nh 78 3.2.3 Chính sách k tốn v chi phí 79 K T LUẬN CH NG 81 KẾT LU N 82 T I LI U THAM KH O QUYẾT Đ NH GIAO Đ TÀI (Bản sao) PH L C ANH M C C C Số hiệu bảng NG Tên bảng Trang 2.1 ng t ng h p nhập – xu t – t n vật t Trắ - V n Lâm - H ng ên qu 2.2 Khung th i gi n h u ng Công ty TNHH Vi t Đ c 2.3 T ng h p s li u hi ph 3/2014 2.4 s tr m Tr t nh h ng 51 TSCĐ t i 56 TSCĐ qu Tr h n nội ung v ti n ộ th nh to n v th th nh to n h p ng ung p tông 58 ihn C ng 64 So sánh tính giá xu t kho theo ph ng ph p nhập tr c – xu t tr c bình quân gia quy n tr m Tr ng 77 ty TNHH Vi t Đ 3.1 Trắ - V n Lâm - H ng ên qu ANH M C C C SƠ Đ Số hiệu s đồ Tên s đồ Trang 2.1 T ch c máy qu n lý t i công ty TNHH Vi t Đ c 39 2.2 T ch c máy k toán t i công ty TNHH Vi t Đ c 41 2.3 Hình th c k tốn máy vi tính t i công ty TNHH Vi t Đ c 43 MỞ Đ U T nh c p thi t c a đ tài C o nh nghi p lu n ng nh to n yut nh ng r o n ngo i n h nh vi m cáo tài ph o tu n th nh v yut n Chuẩn mự v ch th hi n th ng tin tr n b o thông tin báo cáo tài có bên liên quan Vi c th n nh t ộk o t i h nh Ch t l nh h ởng r t l n n quy t hi n tính trung thực h p lý c ng nh c a a thông tin báo thuộc vào m c tiêu c a nhà qu n tr doanh nghi p Nhà qu n tr doanh nghi p c n xây dựng, lựa chọn sách k tốn phù h p v i thuộc tính c a doanh nghi p Ch nh s h k to n l o nh nghi p ogm o nh nghi p th ng k sở v ph ng vi n nh ng i ho họn h nh s h k o nh nghi p ph m ti u ho t to n l ti u vi v m h qu n, l v i ng tr nh x y ựng ng v i s l ng th ng l n t l mi ihy họn p ng linh o nh h nh x i ti t ki m th i gi n v lự qui k to n vi n; ộng t nhi u n h nh o nh nghi p t ng th t ng t doanh o g m: Đặ th huẩn mự ; tr nh ộ ho t ộng t ng t H i m ho t ộng kinh o nh thuộ v o nhi u nh n t ti u hi u qu o t i h nh Tuy nhi n vi nh qu n l Ch nh m i nh n t n y t S n phẩm h ng lự ộng o nh nghi p th i ti n kh ng h p v i lo i h nh kinh ph h p v i ặ o nh nghi p; t nh ph y o to n i m i ho n thi n o nh nghi p vi t tm h qu n trọng ng ph p k lập v tr nh h nh s h k to n to n, ph nghi p, qu n tr m nguy n tắ to n Vi t N m ng ng t o thuận l ho t p nh ng h nh s i htl hi ph ng phẩm kh c ung ng m ng nl p ho ng tr nh thi o Nhi u iux h nh nh o nh nghi p s n xu t ng mọ l n kh kinh o nh mặt h ng n y n s t sử ựng ng t ng th ng phẩm th ng phẩm v ọ Sự th nh hi u qu ng h nh s ng b o v im ti u o nh nghi p l công ty TNHH Vi t Đ ộk ph p kh u h o th lự ng u thự tr ng vận ng th gi p ho ng i sử quy h k to n ph h p to n c vận d ng t i nh c a chuẩn mực k nh c vận d ng t i Công ty v n s n phẩm ph Xu t phát t thực t vi c vận d ng sách k M c ti u nghi n c chọn toán nh hi u qu v kh vi thực hi n sách b o hành v s ch k to n t i c ng t tài Nghi n c u s ng toán t i v n d ng ch nh TNHH Việt Đ c làm nội dung nghiên c u u Đ t i n y nhằm tìm hi u thực tr ng vận qu t ng vận họn h nh s Các sách k to n ng công ty TNHH Vi t Đ c tác gi ti hi n qu vi n thi t v toán Vi t Nam nhng xét v kh nh v p vật li u x y ựng nghi n m b o tuân th hội c a sách k s h n ch vo o nh nghi p ng tr nh x y ng tr nh x y ựng to n t i n v Vi o t i h nh ự ho n v ho t ộng h n o nh nghi p ph n th hk h ng thự i ho l kinh doanh ung t ng ho h nh s h k to n t i ch t ng t u vi t C ng ty TNHH Vi t Đ n m l nh vự s n xu t nhi u Đi u ng ty TNHH Vi t Đ r s ; ng h nh s h k to n nh gi phù h p c a sách k tốn; ki n ngh v vi c vận d ng sách k tốn phù h p v i Công ty Đối tư ng ph m vi nghi n c u - ối tượng nghiên cứu Nghi n u thự tr ng, tính phù h p c a vi to n t k i ng ty TNHH Vi t Đ h m vi nghiên cứu - vận ng h nh s h Tài ch nh hư ng dẫn chế đ quản lý,sử dung trích khấu hao tài sản cố định, Tài li u nội [12] Bộ Tài chính, Thơng tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 B Tài ch nh hư ng dẫn chế đ trích lập sử d ng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, t n thất khoản đ u tư tài ch nh nợ phải thu hó đ i ảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây l p t i doanh nghiệp, Tài li u nội [13] Bộ Tài chính, Thơng tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 B Tài ch nh hư ng dẫn Sửa đ i, b sung Thông tư sô 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 B Tài ch nh hư ng dẫn chế đ trích lập sử d ng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, t n thất khoản đ u tư tài ch nh nợ phải thu hó đ i ảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây l p t i doanh nghiệp, Tài li u nội [14] Bộ Tài chính, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 B Tài ch nh hư ng dẫn v Chế đ kế toán doanh nghiệp, Tài li u nội [15] Phan Lê Hi n Li (2015), Nghiên cứu việc vận d ng sách kế tốn t i nhà máy bia Dung Quất, tóm tắt luận v n Th s Qu n tr kinh doanh Đ i họ Đ Nẵng [16] PGS.TS Tr n Đ nh Kh i Nguy n (2010), “ nh h ởng v nh n vận , T p ch ng h n v m h nh ộ k to n hoa h c công nghệ Đ i họ nh n t o nh nghi p v Đ Nẵng - S 5(40).2010 [17] Hu nh Th Cẩm Nhung (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hư ng đến lựa ch n sách kế tốn doanh nghiệp xây l p địa bàn thành phố Nẵng, tóm tắt luận v n Th s Qu n tr kinh doanh Đ i họ Đ Nẵng [18] Nguy n Th Kim Oanh (2012), Ðánh giá vận d ng CSKT t i Công ty C ph n lư ng thực Dịch v Quảng Nam, tóm Tắt Luận vãn Th s Qu n tr kinh doanh, Ð i học Ðà Nẵng, Ðà Nẵng [19] L Th nh Ph ng ( ) Vận d ng sách kế tốn t i công ty TNHH MT đ u tư ây ựng V n Tường, Luận v n Th s Qu n tr kinh doanh Đ i họ Đ [20] PGS TS Nguy n C ng Ph Nẵng ng (2013), “V m h nh huẩn mự – ch ộ k to nVi t N m , T p ch kinh tế ph t tri n, s 194.2013 [21] Ng L Ph ng Th y ( ) Nghiên cứu việc vận d ng sách kế tốn t i cơng ty c ph n Tư vấn thiết kế xây dựng Nẵng, tóm tắt luận v n Th [22] Lê Th Th ng ( s Qu n tr kinh doanh Đ i họ Đ Nẵng ) Nghiên cứu vận d ng sách kế tốn t cơng ty c ph n xây l p điện Quảng Nam, tóm tắt luận v n Th i s Qu n tr kinh doanh Đ i họ Đ Nẵng Ti ng Anh [24] Christos Tzovas (2006), Factors influ ncing a firm’s accounting policy decisions when tax accounting and financial accounting coincide, Managerial Auditing Journal, Vol 21 No [25] Colin.R Dey, John R Grinyer, C.Donald Sinclair and Hana El-Habashy (2007), Determinants of Accouning Choices in Egypt, The Journal of Applied Accounting Research, Vol [26] Cloyd, B.C., Pratt, J and Stock, T (1996), The use of financial accounting choice to support aggressive tax positions: public and private firms, Journal of Accounting Research, Vol 34 No [27] h liw l S S l mon G L n Smith ( 98 ) “The effe t of owner versus management control on the choice of accounting metho s Journ l of ounting and Economics [28] Deegan, C (2006), Financial accounting theory, Second edition, McGraw-Hill [29] Holthausen, R W and Leftwich, R W (1983), The Economic Consequences of Accounting Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring, Journal of Accounting and Economics, pp 77-117 [30] Ilia D.Dichev et al (2013), Earnings Quality: Evidence from the Field [31] Watts and Zimmerman (1986), Positive Accounting Theory, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, NJ PH L C 01 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY TNHH VI C NG T TNHH VI T Đ C KM – QU C L –TR NG TRẮC – VĂN LÂM – H NG TĐ C ÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014 I- Đ c m ho t động c a doanh nghiệp 1- Hình th c sở h u v n: 2- L nh vực kinh doanh: Xây lắp 3- Ngành ngh kinh doanh: S n xu t bê tông th ng phẩm, bê tông úc sẵn, vật li u xây dựng 4- Đặc i m ho t ộng c a doanh nghi p n m tài có nh h ởng n báo cáo tài chính: II- K k toán, đ n v ti n tệ sử d ng k toán 1- K k toán n m t ngày 1/1/2014 n ngày 31/12/2014 2- Đ n v ti n t sử d ng k toán: VND III- Chuẩn mực ch ộ k toán áp d ng 1- Ch ộ k toán áp d ng: Cơng ty áp d ng Ch ộ K tốn doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 15/2006 QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a Bộ tr ởng Bộ Tài Chính 2- Tuyên b v vi c tuân th Chuẩn mực k toán Ch ộ k tốn: Cơng ty ã áp d ng Chuẩn mực k toán Vi t Nam v n b n h ng d n Chuẩn mực Nhà n c ã ban hành Các báo cáo tài c lập trình bày theo úng quy nh c a t ng chuẩn mực, thông t h ng d n thực hi n chuẩn mực Ch ộ k tốn hi n hành 3- Hình th c k toán áp d ng: Nhật ký chung IV- Các sách k tốn áp d ng 1- Ngun tắc ghi nhận kho n ti n kho n t ng ng ti n: Ph ng pháp chuy n i ng ti n khác ng ti n sử d ng k toán: 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng t n kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng t n kho: Thực t - Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho: Bình qn c k dự tr - Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: khai th ng xuyên - Ph ng pháp lập dự phòng gi m giá hàng t n kho: 3- Nguyên tắc ghi nhận kh u hao TSCĐ b t ộng s n u t : - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (h u hình, vơ hình, th tài chính): - Ph ng pháp kh u hao TSCĐ (h u hình, vơ hình , thuê tài chính): 4- Nguyên tắc ghi nhận kh u hao b t ộng s n ut - Nguyên tắc ghi nhận b t ộng s n u t : - Ph ng pháp kh u hao b t ộng s n u t : 5- Nguyên tắc ghi nhận kho n u t tài chính: - Các kho n u t v o ng ty on ng ty li n k t, v n g p v o sở kinh o nh ng ki m soát: - Các kho n u t ch ng khoán ngắn h n: - Các kho n u t ngắn h n, dài h n khác: - Ph ng pháp lập dự phòng gi m giá u t ngắn h n, dài h n: 6- Nguyên tắc ghi nhận v n hóa kho n chi phí i vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí i vay: - T l v n hóa c sử d ng xác nh chi phí i vay c v n hóa k : 7- Nguyên tắc ghi nhận v n hóa kho n chi phí khác: - Chi phí tr tr c: - Chi phí khác: - Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c: - Ph ng pháp th i gian phân b l i th th ng m i: 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí ph i tr : 9- Nguyên tắc ph ng pháp ghi nhận kho n dự phòng ph i tr : 10- Nguyên tắc ghi nhận v n ch sở h u: - Nguyên tắc ghi nhận v n u t a ch sở h u, thặng v n c ph n, v n khác c a ch sở h u: - Nguyên tắc ghi nhận chênh l ch ánh giá l i tài s n: - Nguyên tắc ghi nhận chênh l ch t giá: - Nguyên tắc ghi nhận l i nhuận ch phân ph i: 11- Nguyên tắc ph ng pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng: - Doanh thu cung c p d ch v : - Doanh thu ho t ộng tài chính: - Doanh thu h p ng xây dựng: 12- Nguyên tắc ph ng pháp ghi nhận chi phí tài chính: 13- Nguyên tắc ph ng pháp ghi nhận chi phí thu thu nhập doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nhập doanh nghi p hoãn l i: 14- Các nghi p v dự phòng r i ro h i ối: 15- Các nguyên tắc ph ng pháp k toán khác: V- Thông tin b sung cho kho n m c trình bày b ng cân i k tốn 01- Ti n Chỉ tiêu - Ti n mặt - Ti n gửi ngân hàng - Ti n ang chuy n Cộng Cu i n m 1.049.286.818 1.983.823.394 Đun m 3.632.803.570 655.593.346 3.033.110.212 4.288.396.916 02- Các kho n ut tài ngắn h n 03- Các kho n ph i thu ngắn h n khác Chỉ tiêu - Ph i thu v c ph n hóa - Ph i thu v c t c l i nhuận c chia - Ph i thu ng i lao ộng - Ph i thu khác Cộng 04- Hàng t n kho Chỉ tiêu - Nguyên li u, vật li u - Thành phẩm Cộng Cu i n m Đun m 20.605.822 20.605.822 284.950.834 284.950.834 Cu i n m 41.339.388.735 95.484.611 41.434.873.346 Đun m 37.457.725.639 95.484.611 37.553.210.250 * Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng th ch p, c m c m b o kho n n ph i tr : * Giá tr hồn nhập dự phòng gi m giá hàng t n kho n m: * Các tr ng h p ki n d n n ph i trích thêm hồn nhập dự phòng gi m giá hàng t n kho: 05- Thu kho n ph i thu nhà n c 06- Ph i thu dài h n nội 07- Ph i thu dài h n khác 08- T ng gi m tài s n c Khoản m c Nguyên giá TSCĐ hữu hình S unm - Mu n m - T o t nội doanh nghi p - T ng o h p nh t kinh doanh - T ng khác - Thanh lý nh ng bán - Gi m khác S cu i n m Giá tr hao mòn ũ k S unm - Kh u hao nm - T ng kh - Thanh lý nh h u hình Nhà cửa, v t Máy móc, ki n trúc thi t b 17.533.664.1 21.972.063.9 92 40 408.963.636 1.352.363.63 4.579.543.71 Phư ng tiện v n tải, truy n dẫn Thi t b , TSCĐ hữu d ng c hình khác quản lý 101.994.764.8 70 7.131.818.181 127.848 634 867.441.40 T ng cộng 26.499.325.54 142.495.783 036 8.893.145.45 31.078.869.2 62 (6.642.541.36 4) (6.642.541.3 64) 22.522.171.5 23.324.427.5 45 76 128.983.367.2 32 127.848 634 867.441.40 175.825.256 387 7.977.728.43 12.990.733.4 59 1.977.972.93 784.485.297 37.999.792.67 15.950.944.69 99.909.6 03 18.876.5 94 681.296.89 98.985.984 59.749.461.0 61 18.831.265.5 04 nh ng bán - Gi m khác S cu i n m Giá tr l i - T i ng y u nm - T i ngày cu i nm (4.076.903.69 0) (4.076.903.6 90) 8.762.213.73 14.968.706.3 96 49.873.833.67 118.786 197 780.282.87 74.503.822.8 75 9.555.935.75 8.981.330.48 13.759.957.8 8.355.721.18 13 63.994.972.19 79.109.533.55 27.939.0 31 9.062.43 186.144.50 87.158.524 82.746.321.9 75 101.321.433 512 - Giá tr l i cu i n m c a TSCĐ h u hình ã dùng th ch p, c m c mbocc kho n cho vay: - Nguyên giá TSCĐ cu i n m ã kh u hao h t nh ng v n sử d ng: - Nguyên giá TSCĐ cu i n m ch lý: - Các cam k t v vi c mua, bán TSCĐ h u hình có giá tr l n t ng lai: - Các thay i khác v TSCĐ h u hình: 09- T ng gi m tài s n c nh thuê tài 10- T ng gi m tài s n c Quyền Khoản m c sử dụng đất Ngu n gi TSCĐ vơ hình S unm - Mu n m - T o t nội doanh nghi p - T ng o h p nh t kinh doanh - T ng kh - Th nh l nh ng bán - Gi m khác S cu i n m Giá tr hao mòn ũ k S unm - Kh u hao nm - T ng kh - Th nh l nh ng bán - Gi m khác S cu i n m Giá tr l i - T i ng y unm - T i ngày cu i n m nh vơ hình Bản Quyền quy n, phát hành sáng ch Nhãn Ph n hiệu mm hàng hóa máy tính Gi y phép gi y phép ng quy n TSCĐ vơ hình khác T ng cộng 5.196.700.925 5.196.700.925 5.196.700.925 5.196.700.925 2.062.252.963 148.477.164 2.062.252.963 148.477.164 2.210.730.127 2.210.730.127 3.134.447.962 2.985.970.798 3.134.447.962 2.985.970.798 11- Chi phí xây dựng b n dở dang Chỉ tiêu - T ng chi phí xây dựngb n dở dang 12- T ng gi m b t ộng s n u t 13- Các kho n ut tài dài h n 14- Chi phí tr tr Cu i n m 13.807.087.344 Đun m 16.893.398.252 Cu i n m 835.317.328 244.615.575 (485.831.821) 594.101.082 Đun m 1.722.955.559 36.852.864 (924.491.095) 835.317.328 Cu i n m 8.000.000.000 Đun m 6.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 Cu i n m 441.983.393 Đun m 531.787.601 252.830.831 456.249 292.271.809 456.249 256.541.000 256.541.000 951.811.4730 1.081.056.659 c dài h n Chỉ tiêu -S unm - T ng n m - Gi m n m -S uinm 15- Vay n ngắn h n Chỉ tiêu - Vay ngắn h n - N dài h n n h n tr Cộng 16- Thu kho n ph i nộp nhà n c Chỉ tiêu - Thu giá tr gia t ng - Thu tiêu th ặc bi t - Thu xu t nhập - Thu thu nhập doanh nghi p - Thu thu nhập cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà t ti n thuê t - Các lo i thu khác - Các kho n phí, l phí kho n ph i nộp khác Cộng 17- Chi phí ph i tr 18- Các kho n ph i tr , ph i nộp ngắn h n khác Chỉ tiêu - Tài s n th a ch gi i quy t - Kinh phí cơng oàn - B o hi m xã hội - B o hi m y t - Ph i tr v c ph n hóa - Nhận ký quỹ, ký c ngắn h n - Doanh thu ch thực hi n - Các kho n ph i tr , ph i nộp khác Cộng 19- Ph i tr dài h n nội Cu i n m Đun m 140.294.240 62.709.300 90.482.121 17.599.625 7.124.000 210.127.540 (5.672.652.045) (5.564.570.299) 20- Vay n dài h n 21- Tài s n thu thu nhập hoãn l i thu thu nhập hoãn l i ph i tr 22- V n ch a- B ng sở h u i chi u bi n ộng c a v n ch sở h u Thặng V n ut a ch sở h u c ph n A S u n m tr c 35.963.787.516 Chênh Ngu n l ch phi u nh gi Cộng ut quỹ l i tài XDCB sn 35.963.787.516 V n khác c a ch sở h u C - T ng v n n m tr c - L i n m tr c - T ng kh - Gi m v n n m - L n m tr c - Gi m khác S u i n m tr c 2.685.183.885 67.500.000.000 70.185.183.885 38.648.971.401 67.500.000.000 106.148.971.401 S 38.648.971.401 67.500.000.000 106.148.971.401 u n m - T ng v n n m - L i n m n y - T ng kh - Gi m v n n m - L n m n y - Gi m khác S uinmny 671.640.616 39.320.612.017 671.640.616 67.500.000.000 106.820.612.017 b- Chi ti t v n u t c a ch sở h u c- Các giao d ch v v n v i ch sở h u phân ph i c t c, chia l i nhuận d- C t c - C phi u e- Các quỹ c a doanh nghi p g- Thu nhập chi phí, lãi l c ghi nhận trực ti p vào v n ch sở h u theo quy nh c a chuẩn mực k tốn c th : 23- Ngu n kinh phí 24- Tài s n th ngồi VI- Thơng tin b sung cho kho n m c trình bày báo cáo k t qu ho t ộng kinh doanh 25- T ng doanh thu bán hàng cung c p d ch v (Mã s 01) Chỉ tiêu Trong : - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung c p d ch v Nmny 370.574.551.560 744.000.000 N m tr c 281.157.106.682 558.000.000 - Doanh thu h p ng xây dựng (Đ i v i doanh nghi p có ho t ộng + Doanh thu c a h p ng xây dựng c ghi + T ng o nh thu l y k cah p c ghi nhận n 26- Các kho n gi m tr ng xây dựng doanh thu (Mã s 02) Chỉ tiêu Trong : - Chi t kh u th ng m i - Gi m giá hàng bán - Hàng bán b tr l i - Thu GTGT ph i nộp (ph ng pháp trực ti p) - Thu tiêu th ặc bi t - Thu xu t 27- Doanh thu thu n N m N m tr c 297.718.182 v bán hàng cung c p d ch v (Mã s 10) Chỉ tiêu Trong : - Doanh thu thu n trao - Doanh thu thu n trao N m i s n phẩm, hàng hóa i d ch v N m tr c 371.318.551.560 281.417.388.500 N m 300.866.035.778 N m tr c 246.797.033.751 - - Chỉ tiêu N m - Lãi ti n vay 280.169.620 - Chi t kh u toán, lãi bán hàng tr chậm - L lý kho n u t ngắn h n, dài - L bán ngo i t - L chênh l ch t giá ã thực hi n - L chênh l ch t giá ch thực hi n - Dự phòng gi m giá kho n u t ngắn h n, - Chi phí tài khác 31- Chi phí thu thu nhâp doanh nghi p hi n hành (Mã s 51) N m tr c 165.074.560 28- Giá v n hàng bán (Mã s 11) Chỉ tiêu - Giá v n c a hàng hóa ã bán - Giá v n c a thành phẩm ã bán - Giá v n c a d ch v ã cung c p - Giá tr l i, chi phí nh ng bán, lý c a BĐS u t ã bán - Chi phí kinh doanh b t ộng s n u t - Hao h t, m t mát hàng t n kho - Các kho n chi phí v t m c bình th ng - Dự phòng gi m giá hàng t n kho 29- Doanh thu ho t ộng tài (Mã s 30- Chi phí tài (Mã s 22) Chỉ tiêu - Chi phí thu thu nhập doanh nghi p tính thu nhập ch u thu n m 21) N m 252.830.831 N m tr c 292.271.809 - Đi u chỉnh chi phí thu thu nhập doanh nghi p c a n m tr c - T ng chi phí thu thu nhập doanh nghi p hi n 252.830.831 32- Chi phí thu thu nhập doanh nghi p hỗn l i (Mã s 52) 33- Chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t Chỉ tiêu - Chi phí nguyên li u, vật li u - Chi phí nhân cơng - Chi phí kh u hao tài s n c nh - Chi phí d ch v mua ngồi - Chi phí khác ti n N m 253.148.736.727 13.767.780.735 18.979.742.551 3.404.513.982 6.695.269.355 292.271.809 N m tr c 199.507.433.282 8.646.048.629 17.670.778.906 2.235.284.575 5.696.493.865 VII- Thông tin b sung cho kho n m c trình bày báo cáo l u chuy n ti n t 34- Các giao d ch không ti n nh h ởng n báo cáo l u chuy n ti n t kho n ti n doanh nghi p nắm gi nh ng không c sử d ng VIII- Nh ng thông tin khác (B sung) 1- Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t nh ng thông tin tài khác: - Nh ng ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k tốn n m: - Thơng tin v bên liên quan: - Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo phận (theo l nh vực kinh doanh khu vự l ) theo quy nh c a chuẩn mực k toán s 28 "Báo cáo phận" (2): i v thông tin báo cáo tài c a niên ộ - Thông tin so sánh (nh ng thay k tốn tr c): - Thơng tin v ho t ộng liên t c: - Nh ng thông tin khác (3): ập ngày th ng năm Người p i u K to n trưởng Gi m đốc ( h tên ( h tên ( h tên đóng ấu PH L BIÊN B N XÁC NH C 02 N KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG PH L C 03 HÓA ĐƠN GI TR GIA TĂNG ... TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 37 Đặ i m ho t ộng kinh o nh t i Công ty 37 Đặ imt h qu n l t i Công ty 39 Đặ imt h k to n t i Công ty .41 TH C TRẠNG VẬN NG CH NH S CH K TO N TẠI... CH KẾ TO N TẠI C NG T TNHH VI T Đ C 74 S C N THI T PH I HOÀN THI N CH NH S CH K TO N TẠI CÔNG TY .74 GI I PH P HOÀN THI N CH N H S CH K TO N TẠI C NG T 76 3.2.1 Chính sách k toán. .. tài Nghi n c u s ng toán t i v n d ng ch nh TNHH Việt Đ c làm nội dung nghiên c u u Đ t i n y nhằm tìm hi u thực tr ng vận qu t ng vận họn h nh s Các sách k to n ng công ty TNHH Vi t Đ c tác gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự vận dụng chính sách kế toán tại công ty TNHH việt đức , Nghiên cứu sự vận dụng chính sách kế toán tại công ty TNHH việt đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn