Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

133 21 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢU HOÀNG VINH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢU HOÀNG VINH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lƣu Hoàng Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò ý nghĩa cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 12 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC 14 1.2.1 Giai đoạn đánh giá nhu cầu đào tạo 14 1.2.2 Giai đoạn đào tạo 18 1.2.3 Đánh giá kết đào tạo 27 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 29 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng 29 1.3.2 Các nhân tố thuộc tổ chức 31 1.3.3 Nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN CỦA ẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng 35 2.1.2 Nhiệm vụ ảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng 36 2.1.3 ộ máy quản lý ảo hiểm hội thành phố Đà Nẵng .36 2.1.4 Đặc thù tổ chức ảo hiểm hội 37 2.2 TÌNH HÌNH VỀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA ẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 38 2.2.1 Nguồn lực sở vật chất 38 2.2.2 Nguồn nhân lực 39 2.2.3 Tình hình hoạt động H H thành phố Đà Nẵng thời gian qua 43 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 46 2.3.1 Thực trạng giai đoạn đánh giá nhu cầu đào tạo 46 2.3.2 Thực trạng giai đoạn đào tạo 51 2.3.3 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 61 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ẢO HIỂM HỘI ĐÀ NẴNG 65 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 65 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 66 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ÂY DỰNG GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Phân tích mơi trƣờng 71 3.1.2 Mục tiêu phát triển H H thành phố Đà Nẵng thời gian tới 74 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ẢO HIỂM HỘI ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 78 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo 78 3.2.2 Hoàn thiện xác định đối tƣợng hình thức đào tạo 88 3.2.3 Hồn thiện công tác đánh giá kết đào tạo 93 3.2.4 ây dựng môi trƣờng tự học tập đơn vị 96 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Đối với H H Việt Nam 97 3.3.2 Đối với U ND thành phố Đà Nẵng 98 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN ảo hiểm thất nghiệp BHYT ảo hiểm y tế BHXH ảo hiểm hội CBVC Cán viên chức CNTT Công nghệ thông tin NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực SDLĐ Sử dụng lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình đánh giá TS Donald Kir Patrick 29 2.1 Số lƣợng C VC 40 2.2 Số lƣợng cấu theo độ tuổi, giới tính CBVC H H ĐN qua năm 41 2.3 Số lƣợng cấu theo trình độ chun mơn C VC H H thành phố Đà Nẵng qua năm 43 2.4 Một số tiêu tình hình hoạt động phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2016 44 2.5 Số lƣợng, tỷ lệ tốc độ tăng lao động đƣợc đào tạo H H thành phố Đà Nẵng qua năm 48 2.6 Tình hình xác định mục tiêu đào tạo qua năm 51 2.7 Số lƣợt NLĐ đƣợc đào tạo đoạn 2012-2016 53 2.8 Nội dung kiến thức đào tạo cho C VC H phố Đà Nẵng H thành 55 2.9 Thời gian thực khóa đào tạo phố Đà Nẵng qua năm H Thành 57 Số lƣợng C VC tham gia phƣơng pháp đào tạo H H Đà Nẵng 60 2.10 H H Đà Nẵng qua năm H H thành H H Đà Nẵng giai H 2.11 Kinh phí đầu tƣ cho đào tạo H H qua năm 61 2.12 Đánh giá mức độ tính thiết thực chƣơng trình đào tạo 63 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Tình hình kiểm tra kết thực cơng việc sau đào tạo đơn vị 64 3.1 Kế hoạch tỷ lệ tham gia 2025 74 3.2 ảng xác định kiến thức cần đào tạo cán viên chức 3.3 H H, HYT giai đoạn 2016- 84 ảng mô tả công việc 86 3.4 Bảng xác định nhu cầu đào tạo phòng nghiệp vụ/đơn vị trực thuộc H H Đà Nẵng theo quý 87 3.5 Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo quý 88 3.6 ảng xác định phƣơng pháp đào tạo cho C VC H thành phố Đà Nẵng 3.7 Kế hoạch đào tạo H 2025 3.8 Phiếu khảo sát ngƣời tham gia đào tạo chƣơng trình đào tạo H H thành phố Đà Nẵng 94 3.9 Phiếu đánh giá kết viên chức H H Đà Nẵng 96 H H Đà Nẵng theo H 92 H Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 93 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 3.1 Tên hình Tiến trình phân tích cơng việc Trang 85 [12] Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Quốc hội ngày 14 tháng 11 năm 2008 [13] Luật số 46/2014/QH13 Quốc hội ngày 13 tháng năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế [14] Quyết định 1216/QĐ-TTg thủ tƣớng phủ ban hành ngày 22tháng 07 năm 2011 việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 [15] Quyết định Số 445/QĐ-BHXH Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 11 tháng 05 năm 2012 việc Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm hội giai đoạn 2011-2020 Tiếng Anh [16] Business Edge (2006), Bản chất quản trị nguồn nhân lực: Gầy dựng 'Đội quân tinh nhuệ, Nhà xuất Trẻ [17] Dessler, G (2011) Human Resource Management.12th edition, Pearson Prentice Hall [18] George T.Milkovich John W.Boudreau (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê (TS Vũ Trọng Hùng dịch) [19] Ivancevich, M J, (2010) Human Resource Management eleventh edition, McGraw Hill NY [20] Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart B., & Wright P (2011), Fundamentals of Human Resource Management – McGraw Hill NY [21] Torrington, D., Taylor, S., Hall, L., Atkinson, C., (2011), Human Resource Management – Pearson Education Limited UK Website [22] http://bhxhdanang.gov.vn/ ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN CỦA ẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ... đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Giải pháp để hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực ảo hiểm xã. .. tác đào tạo nguồn nhân lực cách có tổ chức có kế hoạch 1.1.2 Vai trò ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực a Vai trò đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng , Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn