Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum

121 22 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ A VƢỢNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ A VƢỢNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS TS Đà Nẵng - Năm 2017 I QUANG NH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu sử dụng nghiên cứu .5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CDCC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 13 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẤUCHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG 13 1.1.1 cấu 13 1.1.2 cấu trồng 13 1.1.3 Chuyển dịch cấu trồng 15 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẤUCHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP 16 1.2.1 Khái niệm nông nghiệp đặc điểm nông nghiệp 16 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 20 1.2.3 Chuyển dịch cấu trồng nông nghiệp 22 1.3 CÁC NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP 22 1.3.1 CDCC trồng nông nghiệp theo quy mô lực sản xuất 22 1.3.2 CDCC trồng nông nghiệp theo hƣớng thị trƣờng 24 1.3.3 CDCC trồng nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao 26 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CDCC CÂY TRỒNG TRONG NÔNG NGHIỆP 28 1.4.1 Các nhân tố vĩ mô 28 1.4.2 Nhân tố thuộc ngƣời sản xuất 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CDCC CÂY TRỒNG HUYỆN ĐẮK 33 2.1 TỔNG QUAN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐĂK 33 2.1.1 Tổng quan huyện Đăk 33 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.3 Kinh tế - xã hội 35 2.1.4 Tình hình chuyển đổi cấu trồng 35 2.2 THỰC TRẠNG CẤU VÀ CDCC CÂY TRỒNG 37 2.2.1 CDCC trồng nông nghiệp theo quy mô lực sản xuất huyện Đăk 37 2.2.2 CDCC trồng nông nghiệp theo hƣớng thị trƣờng huyện Đăk 47 2.2.3 CDCC trồng nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk 53 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CDCC CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐĂK 55 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô 56 2.3.2 Các nhân tố thuộc ngƣời sản xuất 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CDCC CÂY TRỒNG HUYỆN ĐẮK 69 3.1 MỤC TIÊU CHUYỂN DỊCH CẤU CÂY TRỒNG CỦA HUYỆN 69 3.2 SỞ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 70 3.2.1 Định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội huyện 70 3.2.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển nông nghiệp 71 3.3 ĐỊNH HƢỚNG CDCC CÂY TRỒNG HUYỆN ĐĂK 73 3.4 CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CDCC CÂY TRỒNG HUYỆN ĐẮK 76 3.4.1 chế sách thúc đẩy CDCC trồng 76 3.4.2 Giải pháp khoa học công nghệ 79 3.4.3 Giải pháp vốn 82 3.4.4 Giải pháp thị trƣờng tiêu thụ 85 3.4.5 Hình thành vùng chuyên mơn hóa sản xuất ngành trồng trọt huyện 89 3.4.6 Giải pháp tổ chức sản xuất quản lý 90 3.4.7 Sử dụng hiệu điều kiện tự nhiên bảo vệ môi trƣờng .91 3.5 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 cấu thay đổi cấu trồng theo GTSX huyện Đắk Hà 37 2.2 cấu thay đổi cấu lâu năm theo GTSX huyện Đắk Hà 39 2.3 cấu thay đổi cấu năm theo GTSX huyện Đắk Hà 41 2.4 cấu thay đổi cấu trồng theo diện tích huyện Đắk Hà 42 2.5 cấu thay đổi cấu lâu năm theo diện tích huyện Đắk Hà 44 2.6 cấu thay đổi cấu hàng năm theo diện tích huyện Đắk Hà 45 2.7 cấu CDCC lao động theo loại trồng huyện Đắk Hà 46 2.8 cấu CDCC giá trị sản xuất trồng theo hƣớng thị trƣờng huyện Đắk Hà 48 2.9 cấu CDCC diện tích trồng theo hƣớng thị trƣờng huyện Đắk Hà 49 2.10 cấu CDCC lƣơng thực thực phẩm theo hƣớng thị trƣờng huyện Đắk Hà 50 2.11 Tỷ suất mức thay đổi tỷ suất hàng hóa trồng huyện Đắk Hà 51 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.12 Tỷ suất mức thay đổi tỷ suất hàng hóa năm huyện Đắk Hà 51 2.13 Tỷ suất mức thay đổi tỷ suất hàng hóa lâu năm huyện Đắk Hà 52 2.14 cấu loại trồng huyện theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao 53 2.15 cấu diện tích trồng huyện Đắk Hà theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao 54 2.16 Tăng trƣởng GTSX huyện 58 2.17 Tăng trƣởng GO ngành huyện Đắk Hà 59 2.18 CDCC giá trị sản xuất ngành huyện Đắk Hà 60 2.19 Thu nhập đầu ngƣời dân cƣ huyện Đắk Hà 62 2.20 Tình hình nghèo giảm nghèo huyện Đắk Hà 62 2.21 Lý mở rộng quy mô sản xuất loại trồng 64 2.22 Học vấn khả mở rộng quy mô trồng 66 2.23 Lựa chọn trồng trình độ học vấn 66 2.24 Quan hệ ý định mở rộng quy mô sản xuất hay lựa chọn trồng yếu tố liên quan tới hộ sản 67 xuất 3.1 Kết trƣng cầu ý kiến kiểm chứng thực giải pháp 93 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Nơng nghiệp ngành kinh tế quan trọng đặc biệt nƣớc phát triển Ở Việt Nam, nông nghiệp ngành kinh tế khơng đóng góp lớn vào tăng trƣởng mà giúp cho kinh tế bình ổn qua khỏi biến động lớn năm qua Ngành trồng trọt ngành lớn nông nghiệp Sự phát triển ngành phụ thuộc vào cấu loại trồng Ở Việt Nam địa phƣơng điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng trọt với cấu trồng hợp lý phù hợp với tiềm tự nhiên Huyện Đăk Hà cách trung tâm Thành phố Kon Tum 20 km phía Bắc, phía Đơng giáp huyện Kon Rẫy, phía Tây giáp huyện Sa Thầy, phía Nam giáp Thành phố Kon Tum, phía Bắc giáp huyện ĐăkĐăk Hà trung điểm Thành phố Kon Tum huyện Đăk Tơ Diện tích tự nhiên 84.572,42 Tổng dân số huyện Đăk Hà năm 2016 16.316 hộ; với 70.760 ngƣời, dân tộc thiểu số (DTTS) 35.114 ngƣời, chiếm 49,7% dân số huyện Giai đoạn 2011-2016 huyện nhiều thành tựu đáng kể phát triển kinh tế, trì tốc độ tăng trƣởng cao khoảng 13%, quy mô giá trị sản xuất (GTSX) theo giá 2010 từ mức 1960 tỷ đồng năm 2011 tăng lên 3784 tỷ đồng năm 2016 cấu kinh tế chuyển dịch hƣớng, phù hợp, lợi sẵn huyện Năm 2016, tỷ trọng Nơng, lâm nghiệp thuỷ sản giảm 43%, Công nghiệp xây dựng chiếm 33,3% dịch vụ chiếm 23,5% Tuy nhiên, tăng trƣởng kinh tế chƣa bền vững, suất lao động thấp kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp đặc biệt ngành trồng trọt Trong ngành công nghiệp công nghiệp dài ngày chiếm tỷ trọng lớn giữ vai trò định tới phát triển chung cấu trồng huyện chủ yếu công nghiệp nhƣng lại phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trƣờng giới vốn biến động lớn Chính đề tài “ Chuyển dịch cấu trồng địa bàn huyện Đăk Hà” ý nghĩa với địa phƣơng Mục tiêu củ đề tài - Khái quát đƣợc lý luận chuyển dịch cấu kinh tế - Đánh giá đƣợc thực trạng chuyển dịch cấu trồng huyện Đăk - Đƣa đƣợc giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng huyện thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Đề tài phải trả lời câu hỏi: - Tình hình chuyển dịch cấu (CDCC) trồng huyện Đăk Hà nhƣ nào? - Cần phải giải pháp thúc đẩy “chuyển dịch cấu trồng huyện” thời gian tới.? Phạm v đố tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Chuyển dịch cấu trồng Phạm vi nội dung : Tập trung vào chuyển dịch cấu trồng Phạm vi không gian : Huyện Đăk Hà Phạm vi thời gian : Từ 2010 đến năm 2016, phạm vi tác huy tác động giải pháp từ 2018-2025 P ƣơn p áp n ên ứu * Cách tiếp cận: - Tiếp cận vĩ mơ: Tình hình kinh tế vĩ mơ Việt Nam tỉnh Kon Tum, sách phát triển nông nghiệp Đảng Nhà nƣớc; - Cách tiếp cận thực chứng: Xem xét việc thúc đẩy CDCC trồng ngành nông nghiệp Việt Nam 10 năm vừa qua [11] Viện quản lý kinh tế Trung ƣơng (2014), Tái cấu ngành Nông nghiệp: Đâu nút thắt “nút thắt”? [12] Nguyễn Xuân Cƣờng (2017), Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hƣơng tới xây dựng công nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hội nhập kinh tế quốc tế Tiếng Anh [13] Chenery H., (1988), Structural transformation, Handbook of development economics, Volume 1, North -Holland, 197-202 [14] Fisher A.G.B., The clash of progress and security, London, Macmillan, 1935 Clark c., The conditions of economic progress, London, Macmillan, 1940 [15] H Chenery and M Syrquin (1975), “Patterns of Development”, Oxford University Press, London [16] H Oshima (1987), “Economic growth in Monsoon Asia: A comparative Survey”, Tokyo University Press, Tokyo [17] Hollis Chenery (1979), “Structural Change and Development Policy”, World Bank Research Publication [18] Kawakami, T., (2004), “Structural Changes In China's Economic Growth During The Reform Period.”, Review of Urban & Regional Development Studies, July, Vol 16, Issue [19] Shenggen Fan, Xiaobo Zhang Sherman Robinson (2003), “Structural Change and Economic Growth in China”, Review of Development Economics, 7(3), 360-377, 2003 [20] Simon Kuznet (1969), Modern Economic Growth, New Haven and London Yale University Press [21] Tabachnick, B.G & Fidell, L.S (1996), Using Multivariate Statistics, HarperCollins College , New York [22] Wang, Z & Wei, J., (2004), “Structural Change, Capital's Contribution, and Economic Efficiency: Sources of China's Economic Growth Between 1952-1998”, Stockholm University - Center for Pacific Asia Studies (CPAS) and Gƣteborg University Website [23] http://www.vnep.org.vn/vi-VN/Nong-nghiep-Nong-thon-Nong-dan/Taico-cau-nganh-Nong-nghiep-Dau-la-nut-that-cua-cac-nut-that.html [24] http://www.vnep.org.vn/vi-VN/Nong-nghiep-Nong-thon-Nong-dan/Cocau-va-chuyen-dich-co-cau-nganh-nong-nghiep-Viet-Nam-trong10-nam-vua-qua.html [25] http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-3485-tai-co-cau-nganh-trong-trothuong-den-san-xuat-hang-hoa.html CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 08 tháng 09 năm 2017) Thông tin chung học viên Họ tên học viên: A VƯỢNG Lớp: K31.QLK.KT Chuyên ngành: Quản lý kinh Ngày bảo vệ: tế 08/09/2017 Tên đề tài: Chuyển dịch cấu trồng địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa TT Ý kiến đóng góp Hội đồng Nội dung chỉnh sửa (nếu bảo lưu nội dung phải giải trình) Bài viết Nguyễn Xuân Cường Bổ sung hiệu “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, chỉnh tài liệu nông thôn hướng tới xây dựng công tham khảo nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hội nhập kinh tế quốc tế”… Đã rà soát chỉnh sửa, bổ sung số liệu Chỉnh lý chè mục “Cơ cấu diện tích bảng số liệu, lỗi trồng (%)” bảng 2.5; rà sốt tả lỗi tả gồm chữ : “ràng” trang 77, chữ “xuất” trang 79 Mục 3.2.1 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện, mục 3.2.2 Định Bổ sung mục hướng mục tiêu phát triển nông nghiệp Trong mục bổ sung tiêu tiêu cụ thể đề “Mục tiêu cụ thể”, số liệu sử dụng phần mục tiêu lấy tài liệu Đại hội Đảng huyện tài liệu khác liên quan… giai đoạn 2016- Vị trí tham chiếu luận văn chỉnh sửa Trang 8,9 Trang 44; trang 77, 79 Trang 71, 72 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp TT Ý kiến đóng góp Hội đồng Gộp 2.1, thành Nội dung chỉnh sửa (nếu bảo lưu nội dung phải giải trình) 2020 Nội dung xin bảo lưu Vì mục 2.1 Tổng quan, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện Đăk Hà; mục 2.2 Thực trạng cấu CDCC trồng huyện, nội dung mục khác nhau, nửa 2.2 chương cần mục giới thiệu tổng quan, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện phải mục nêu lên thực trạng cấu CDCC trồng huyện thời gian qua…Cho nên mục 2.1 2.2 gộp lại thành Mục 3.3.1 Hồn thiện sách thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng, Vị trí tham chiếu luận văn chỉnh sửa Trang 33, 37 bỏ cụm từ “Hồn thiện” thay vào cụm từ “Cơ chế” phù hợp, bổ sung thêm mục Thực chế liên kết nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học nhà doanh nghiệp để xây Chọn lọc lại dựng ngành nông nghiệp phát triển bền giải pháp tính vững Đây nhu cầu khách quan để phát khoa học triển nông nghiệp đại, thực tiễn thực tiễn điển hình thành công chưa nhiều Nguyên nhân chủ yếu Trang 77, 92 trách nhiệm chưa rõ ràng, chế độ đãi ngộ với việc phân phối lợi nhuận chưa công bằng, đặc biệt giá nông sản vật tư kỹ thuật diễn biến thất thường Vì vậy, nói đến “liên kết Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp ... 2.1 Cơ cấu thay đổi cấu trồng theo GTSX huyện Đắk Hà 37 2.2 Cơ cấu thay đổi cấu lâu năm theo GTSX huyện Đắk Hà 39 2.3 Cơ cấu thay đổi cấu năm theo GTSX huyện Đắk Hà 41 2.4 Cơ cấu thay đổi cấu trồng. .. CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG 13 1.1.1 Cơ cấu 13 1.1.2 Cơ cấu trồng 13 1.1.3 Chuyển dịch cấu trồng 15 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ... huyện Đắk Hà 42 2.5 Cơ cấu thay đổi cấu lâu năm theo diện tích huyện Đắk Hà 44 2.6 Cơ cấu thay đổi cấu hàng năm theo diện tích huyện Đắk Hà 45 2.7 Cơ cấu CDCC lao động theo loại trồng huyện Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum , Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn