Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh đắk lắk

114 29 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN PHƢỚC THUẬN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN PHƢỚC THUẬN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Trƣơng Bá Thanh Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 11 1.1.3 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 13 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 14 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 14 1.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo .16 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 18 1.2.4 Xâ dựng chương tr nh đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 19 1.2.5 Dự tính chi phí đào tạo 25 1.2.6 Thực chương tr nh đào tạo 26 1.2.7 Đánh giá chương tr nh đào tạo .26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Các nhân tố môi trường bên .28 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên .30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK .33 2.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 33 2.1.1 Khái quát Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức má quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 38 2.1.3 Chức nhiệm vụ phòng chu ên mơn, BHXH các hu ện, thị xã, thành phố 40 2.1.4 Tình hình thực tiêu nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 42 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 46 2.2.1 Số lượng lao động 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 47 2.2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực 48 2.3 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẮK LẮK 51 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo .51 2.3.2 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo 53 2.3.3 Thực trạng việc xác định nội dung kiến thức cần đào tạo53 2.3.4 Thực trạng việc lựa chọn đối tượng đào tạo 54 2.3.5 Thực trạng việc xâ dựng chương tr nh đào tạo 60 2.3.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 62 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 63 2.4.1 Những kết đạt .63 2.4.2 Hạn chế 66 2.4.3 Ngu ên nhân hạn chế 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 68 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk 68 3.1.2 Một số quan điểm có tính ngu ên tắc đào tạo nguồn nhân lực 70 3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK .70 3.2.1 Cải tiến giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo .70 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 74 3.2.3 Xâ dựng nội dung kiến thức chuẩn 767 3.2.4 Phân loại đối tượng 82 3.2.5 Xâ dựng chương tr nh đào tạo .83 3.2.6 Tổ chức đào tạo 867 3.2.7 Đánh giá kết đào tạo 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KCB Khám chữa bệnh SDLĐ S dụng lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN 43 2.2 Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 43 2.3 Công tác giải qu ết chế độ BHXH 45 2.4 Số lượng nguồn nhân lực BHXH Đắk Lắk qua năm (2013-2015) 46 Chất lượng nguồn nhân lực BHXH Đắk Lắk qua năm (2013-2015) 48 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi BHXH Đắk Lắk qua năm (2013-2015) 49 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính BHXH Đắk Lắk qua năm (2013-2015) 50 Danh sách c cán bộ, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2015 55 Danh sách c cán bộ, viên chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2015 57 Kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2015 60 Kết đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giai đoạn 2013-2015 64 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người đóng vai trò quan trọng tr nh phát triển kinh tế Thực tế chứng minh r ng tổ chức quan tâm, chăm lo cho nguồn nhân lực, đào tạo s dụng có hiệu nguồn nhân lực th tất ếu s d n đến thành cơng Xã hội hóa cơng nghệ ngà phát triển, má móc thiết bị đại có khả tha người Do vậ đòi hỏi ngà cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực chất lượng cao nội lực quan trọng nhân tố qu ết định đến phát triển bền vững tổ chức Trong năm qua ngành BHXH tỉnh Đắk Lắk không ngừng phát triển đạt kết to lớn việc thực chế độ sách BHXH, BHYT, BHTN, với mục tiêu tổ chức thực tốt sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qu định Luật BHXH, Luật BHYT nh m đảm bảo An sinh xã hội, góp phần thực thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020 Để đạt mục tiêu BHXH tỉnh Đắk Lắk nỗ lực đổi mới, kiện tồn hệ thống tổ chức, chuẩn hóa nhân sự; đặc biệt nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp thực chu ển đổi tác phong làm việc từ hành thụ động sang phục vụ Đâ nhiệm vụ trọng tâm, nh m đáp ứng cầu phát triển Ngành Tuy nhiên cơng tác đào tạo nguồn nhân lực nhiều bất cập nhiều ngu ên nhân, kết chưa tương xứng với chất lượng khối lượng công việc V vậ công tác đào tạo nguồn nhân lực phải có bước đổi tích cực đáp ứng cầu nhiệm vụ đặt Để phát triển giai đoạn na , BHXH tỉnh Đắk Lắk cần có chiến lược phát triển tồn diện, vấn đề cơng tác đào tạo, quản lý s dụng nguồn nhân lực vấn đề quan trọng Xuất phát từ lý nên chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống vấn đề liên quan đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, từ rút ngu ên nhân tồn ếu Đề xuất giải pháp nh m đẩ mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Toàn vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk - Phạm vi: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực + Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk + Về thời gian: Đề tài nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực sở khảo sát thực tế giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 đề xuất giải pháp năm Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nói đề tài nghiên cứu nà s dụng liệu thứ cấp từ nghiên cứu có sẵn để mơ tả thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Ngồi s dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 88 - Đánh giá kết đào tạo thông qua chất lượng “ sản phẩm đào tạo” - Đánh giá việc thực qu tr nh đào tạo Để thực tốt công tác đánh giá kết đào cần thực theo cách sau: - Khảo sát thơng qua phiếu đánh giá khóa đào tạo PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN Xin chân thành cảm ơn anh (chị) tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Để cải tiến chất lượng chương tr nh đào tạo, mong nhận đánh giá anh (chị) khóa học Giới tính: Nam  Nữ  Tuổi (ghi năm sinh)……………………………………………… Vị trí cơng tác tại…………………………………………… Chức vụ công tác………………………………………………… Tr nh độ học vấn.………………………………………………… Thâm niên công tác:……………………………………………… Tên khóa đào tạo……………………………………… Nội dung khảo sát đánh giá Mức độ Nội dung Chất lượng khóa đào tạo Kiến thức thu thập qua tr nh đào tạo Nội dung chương tr nh đào tạo Mức độ hiệu khóa đào tạo Kết ứng dụng thực tiễn Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt 89 Kiến thức khóa đào tạo có phù hợp với cơng việc chun mơn Chế độ, sách người người đào tạo Sự quan tâm lãnh đạo Trong tr nh đào tạo phải đánh giá từ khâu chuẩn bị chương tr nh đào tạo tổ chức đào tạo b ng cách lập bảng câu hỏi thể mức độ hài lòng học viên tham dự khóa học sau kết thúc Thiết lập tiêu chí đánh giá để phản ánh mức độ thích hợp nội dung hình thức đào tạo nh m điều chỉnh nga tr nh đào tạo hoàn thiện lần đào tạo sau - Viết báo cáo tr nh học tập vấn đề học hỏi sau khóa học - Đánh giá việc áp dụng kiến thức học vào tr nh công tác thông qua phiếu đánh giá hiệu công việc t nh h nh thực công việc 90 KẾT LUẬN Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia nói chung, cơng tác đào tạo nhân tổ chức nói riêng, trở thành vấn đề thiết kinh tế, tổ chức bối cảnh hội nhập na Một quốc gia, tổ chức muốn phát triển th phải đặt việc nhân lên hàng đầu người nguồn tài ngu ên vơ q giá có tính chất qu ết định đến thành bại quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp Dựa số phương pháp nghiên cứu, đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk” góp phần làm r quan điểm, cách nh n nhận tầm quan trọng công tác đào tạo nhân tổ chức, đơn vị nghiệp Trên sở đề tài hệ thống hóa lý luận đào tạo nhân tr nh bà nội dung công tác đào tạo; đề tài tập trung phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực BHXH tỉnh để tồn tại, hạn chế công tác đào tạo đồng thời đặt cầu lực lượng lao động đơn vị việc tồn phát triển trước bối cảnh đất nước giai đoạn hội nhập phát triển Từ thực trạng, đề tài đưa số giải pháp chủ ếu nh m hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực BHXH tỉnh Đắk Lắk để thực thành công công tác BHXH-BHYT thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Báo Cáo tổng kết hoạt động từ năm 2013 - 2015 [2] Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo Tổ chức – hành từ năm 2013 -2015 [3] Dương Tấn B nh, Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cục Thuế Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục [5] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [6] Ngu ễn Hữu Dũng (2003),dụng hiệu nguồn nhân lực người iệt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [7] Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Quốc Gia, Hà Nội [8] Hương Hu (2007), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giao thông vận tải [9] John M.Ivancevich, Người dịch V Thị Phương Oanh (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [10] Qu ết định Tổng giám đốc BHXH Việt Nam việc ban hành Qu chế đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam [11] TS Ngu ễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, Th.S Đào Hữu Hòa, Th.S Ngu ễn Thị Loan, Th.S Ngu ễn Thị Bích Thu, Th.S Ngu ễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội [12] Lê Thị Thú (2012), Phát triển nguồn nhân lực nữ nh m th c đ y tăng trư ng kinh tế công b ng hội miền n i phía Bắc iệt Nam, Luận văn tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương [13] Chế Viết Trung Thu (2010), Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Học viện trị - Hành khu vực 3, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [14] Trần Xuân Vinh (2005), Cơ s khoa học để ây dựng quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH đến năm 2010, Đề tài nghiên cứu khoa học, Bảo hiểm xã hội Việt Nam [15] PGS.TS V Xuân Tiến (2013), “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số (67) ... luận đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp đẩ mạnh đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Tổng... HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK .33 2.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 33 2.1.1 Khái quát Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức má quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk. .. VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực a Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực vấn đề cốt l i nghiệp phát triển kinh xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh đắk lắk , Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn